<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1425/2015
ECLI:SI:VSLJ:2017:I.CPG.1425.2015

Evidenčna številka:VSL0074843
Datum odločbe:18.01.2017
Senat, sodnik posameznik:Vesna Jenko (preds.), Renata Horvat (poroč.), Nada Mitrović
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO
Institut:pogodba o poslovnem sodelovanju - etažni lastniki - upravnik - pooblaščenec - pasivna legitimacija - razmerja med etažnimi lastniki in tretjimi osebami - sklepanje poslov s tretjimi osebami - poravnava zapadlih obveznosti

Jedro

Tudi upravnik se dobavitelju lahko zaveže kot plačnik blaga in storitev, ki so sicer namenjene etažnim lastnikom. Upoštevaje določbo Pogodbe, na katero se je tožeča stranka sklicevala, je evidentno, da se je tožena stranka - čeprav je storitev tožeče stranke naročila v imenu in za račun etažnih lastnikov - zavezala kot plačnik teh storitev.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je razsodilo, da se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 71445/2013-2 z dne 10. 5. 2013 razveljavi v prvem in tretjem odstavku izreka in se tožbeni zahtevek zavrne (1. točka izreka). Pravdne stroške tožene stranke v višini 1.020,75 EUR je v plačilo naložilo tožeči stranki, v roku petnajstih dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do prenehanja obveznosti (2. točka izreka).

2. Zoper citirano sodbo je iz vseh pritožbenih razlogov po 338. členu Zakona o pravdnem postopku(1) (v nadaljevanju ZPP) pritožbo vložila tožeča stranka. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi, oziroma da izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglasila je stroške pritožbenega postopka.

3. Na pravilno vročeno pritožbo tožeče stranke tožena stranka ni odgovorila.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Tožeča stranka je v tej zadevi najprej vložila predlog za izvršbo, s katerim je zahtevala plačilo po izpisu odprtih postavk v višini 9.208,39 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti dne 12. 4. 2013 dalje. Po odstopu zadeve pravdnemu sodišču pa je pojasnila, da sta pravdni stranki dne 1. 6. 2011 sklenili Pogodbo o poslovnem sodelovanju št. 45/2011, s katero sta se dogovorili, da bo tožeča stranka za toženo stranko za objekte, ki jih upravlja tožena stranka, izvajala storitve skladno z naročili tožene stranke. Tožena stranka je tako dne 19. 8. 2011 tožeči stranki izdala naročilnico št. 17/2011, s katero je naročila dobavo in montažo toplotnih delilnikov, in sicer na podlagi ponudbe tožeče stranke. Za izvedeno dobavo in montažo je tožeča stranka toženi izstavila račune št. 1464, 1465, 1467, 1468 in 4305, ki so podlaga IOP. Tako - po njenih navedbah - namreč določa omenjena Pogodba št. 45/2011.

6. Tožena stranka je zahtevku nasprotovala. Primarno, ker dogovorjena dela s strani tožeče stranke niso bila izvedena do konca in v skladu z dogovorom (primopredaja del ni bila opravljena), podrejeno pa zaradi pomanjkanja pasivne legitimacije. Tožena stranka je, kot je to trdila, zgolj upravnik večstanovanjske stavbe na Z. 5, 7, 9 in 11 v L. in naroča storitve v tujem imenu in za tuj račun (tj. za etažne lastnike), ni pa naročnik in plačnik teh storitev.

7. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo. Ugotovilo je, da pasivna legitimacija tožene stranke v konkretnem primeru (res) ni podana. Tožena stranka je Pogodbo o dobavi in montaži radijskih delilnikov toplote sklenila v imenu in za račun etažnih lastnikov. Sklenila jo je torej kot njihov pooblaščenec in zato ne more biti zavezanka za plačilo vtoževane terjatve.

8. Tožeča stranka po stališču pritožbenega sodišča v pritožbi pravilno opozarja na posamezne določbe Pogodbe o poslovnem sodelovanju št. 45/2011 (4., 5. člen), iz katerih izhaja zaveza tožene stranke za plačilo storitev, ki so bile naročene v korist etažnih lastnikov.

9. Pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami upravnik nastopa v imenu in za račun etažnih lastnikov, razen če Stanovanjski zakon(2) (SZ-1) ali pogodba o opravljanju upravniških storitev ne določa drugače. Šteje se, da je pravni posel sklenjen v imenu etažnih lastnikov, če pravni posel vsebuje navedbo: "Etažni lastniki" skupaj z natančno označbo večstanovanjske stavbe (prvi in drugi odstavek 68. člena SZ-1).

10. Da je tudi v obravnavanem primeru upravnik (tj. tožena stranka) z dobaviteljem (tj. tožečo stranko) Pogodbo o dobavi in montaži radijskih delilnikov toplote sklenil v imenu in za račun etažnih lastnikov, po presoji pritožbenega sodišča niti ni dvoma. To je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo na podlagi ponudbe tožeče stranke z dne 2. 6. 2011 (ki je bila naslovljena na etažne lastnike Z. 5 - 11 in je vsebovala število radijskih delilnikov toplote ter ceno zanje), naročilnice oziroma nove ponudbe(3) tožene stranke z dne 19. 8. 2011 (v kateri je jasno zapisano, da tožena stranka naroča „v imenu in za račun lastnikov prostorov večstanovanjske stavbe ...“) ter ponudbe tožeče stranke z dne 29. 8. 2011.

11. Če ima tretji (tj. dobavitelj blaga ali storitev - v tem primeru tožeča stranka) veljavno sklenjeno pogodbo z etažnimi lastniki, mora upravnik brez odlašanja izpolniti zapadle denarne obveznosti tretjim osebam iz pogodb glede upravljanja večstanovanjske stavbe, glede na prejeta plačila (ko torej prejme plačila) od vsakega posameznega etažnega lastnika (prvi odstavek 71. člena SZ-1). Lahko pa se upravnik skladno z načelom prostega urejanja obligacijskih razmerij z dobaviteljem dogovori tudi drugače.

12. Tudi upravnik se namreč dobavitelju lahko zaveže kot plačnik blaga in storitev, ki so sicer namenjene etažnim lastnikom. In ravno na to smiselno opozarja pritožnica. Po mnenju pritožbenega sodišča pravilno izpostavlja, da bi sodišče prve stopnje dejstvo, da je tožena stranka prevzela obveznost, da bo zagotovila sredstva za poravnavo računov dobavitelja, moralo ugotoviti tudi v predmetni zadevi. In sicer na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju, iz katere izhaja, da nastopa tožena stranka kot plačnik storitev, ki jih naroča za objekte, ki jih upravlja, tožeča stranka pa kot izvajalec, da se računi izstavijo neposredno toženi stranki in da tožena stranka trpi riziko morebitnega neplačila s strani etažnih lastnikov.

13. Upoštevaje določbo 5. člena Pogodbe št. 45/2011, na katero se je tožeča stranka sklicevala že celoten postopek pred sodiščem prve stopnje, je po prepričanju pritožbenega sodišča namreč evidentno, da se je tožena stranka - čeprav je storitev tožeče stranke po ponudbi z dne 2. 6. 2011 naročila v imenu in za račun etažnih lastnikov - zavezala kot plačnik teh storitev. Za prevzem obveznosti plačila računov, izdanih objektom, ki jih upravlja, in rizika neplačevanja s strani etažnih lastnikov, si je zagotovila (celo) plačilo v višini 5 % od vrednosti izdanega računa (kot je to ugotovilo sodišče prve stopnje - 7. točka obrazložitve izpodbijane sodbe). Zoper vtoževano terjatev se zato ne more braniti z ugovorom, da zanjo ni pasivno legitimirana. Materialnopravni zaključek prvostopenjskega sodišča, da tožena stranka v obravnavanem primeru ni pasivno legitimirana, ker je Pogodbo o dobavi in montaži radijskih delilnikov toplote sklenila v imenu in za račun etažnih lastnikov, je zato zmoten. Razlagi določb 3., 4. in 5. člena Pogodbe št. 45/2011, kot jo je sprejelo prvostopenjsko sodišče, pritožbeno sodišče tako ne more pritrditi.

14. Pritožbeno sodišče je vsled opisanih razlogov pritožbi tožeče stranke ugodilo, izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (355. člen ZPP). Upoštevaje materialnopravni zaključek pritožbenega sodišča, da ugovor pomanjkanja pasivne legitimacije ni utemeljen, je namreč treba odgovoriti še na preostale ugovorne navedbe tožene stranke (da tožeča stranka svoje obveznosti ni izpolnila, kakor je bilo dogovorjeno).

15. Ker je pritožbeno sodišče odločitev sodišča prve stopnje razveljavilo, je odločitev o pritožbenih stroških pridržalo za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

-------------

Op. št. (1): Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14 in 48/15 - odl. US.

Op. št. (2): Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14 in 48/15 - odl. US.

Op. št. (3): Kot jo je skladno s prvim odstavkom 31. člena Obligacijskega zakonika pravilno okvalificiralo sodišče prve stopnje.


Zveza:

SZ-1 člen 68, 68/2, 71, 71/1.
Datum zadnje spremembe:
26.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA3NjUz