<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sodba I Cpg 538/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CPG.538.2018

Evidenčna številka:VSL00020034
Datum odločbe:13.12.2018
Senat, sodnik posameznik:Tadeja Zima Jenull (preds.), Magda Teppey (poroč.), Ladislava Polončič
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO
Institut:etažna lastnina - podjemna pogodba - naročnik storitve - pasivna legitimacija upravnika - upravnik kot zastopnik etažnih lastnikov - razmerja med etažnimi lastniki in tretjimi osebami - sklepanje pravnih poslov s tretjimi osebami - poravnava zapadlih obveznosti - učinki zastopanja

Jedro

Sodišče prve stopnje je zmotno interpretiralo določbo 68. člena SZ-1 v smeri, da pravni posel sklenjen v imenu etažnih lastnikov ne velja, če upravnik ob podpisu pogodbe ne izroči dobavitelju storitev seznama etažnih lastnikov, ki vsebuje imena in priimke etažnih lastnikov, naslov, številko stanovanja, velikost stanovanja in druge podatke, ki so potrebni za opravljanje storitve dobavitelja ter delilnik stroškov med etažnimi lastnik.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. VL 6747/2017 z dne 30. 1. 2017 razveljavi v prvem in tretjem odstavku izreka in se tožbeni zahtevek za plačilo 6.771,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 19. 11. 2015 dalje zavrne.

II. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti njene pravdne stroške v znesku 1.514,48 EUR v roku 15 dni v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prej navedenega zneska, ki tečejo od šestnajstega dne od prejema te sodbe dalje do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo obdržalo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 6747/2017 z dne 30. 1. 2017 v prvem in tretjem odstavku izreka. Toženi stranki je naložilo, da je dolžna tožeči stranki povrniti njene nadaljnje pravdne stroške v višini 1.356,24 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne zamude dalje do plačila.

2. Zoper sodbo je pritožbo vložila tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, naj tožbeni zahtevek zavrne, tožeči stranki pa naloži v plačilo pravdne stroške, podredno pa, naj pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne v novo odločanje sodišču prve stopnje. V vsakem primeru pa tožeči stranki naloži v plačilo tudi pravdne stroške, ki so toženi stranki nastali v pritožbenem postopku skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka petnajstdnevnega izpolnitvenega roka do plačila.

3. Pritožba je bila vročena tožeči stranki, ki je nanjo odgovorila in predlagala, naj pritožbeno sodišče pritožbo zavrne. Priglasila je stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Med pravdnima strankama ni bilo sporno, da je tožeča stranka na osnovi ponudbe za izdelavo ocene stroškov sanacije zamakanja in sanacijo fasadnih opečnih površin na objektu A. v L. izdelala elaborat sanacije zamakanja AB medetažnih konstrukcij in sanacijo fasadne obloge objekta Poslovno stanovanjski objekt A v L. Sporno pa je bilo med pravdnima strankama, ali je bilo poslovno razmerje sklenjeno med tožečo stranko in toženo stranko ali pa med tožečo stranko in etažnimi lastniki stavbe.

6. Sodišče prve stopnje je presodilo, da je bila med pravdnima strankama sklenjena podjemna pogodba in sicer med toženo stranko kot naročnikom del in tožečo stranko kot izvajalko del. Do takšnega zaključka je prišlo, ker je komunikacija v zvezi z naročilom izvršenega dela potekala med tožečo stranko in predstavnico tožene stranke B. B. Ta je ponudbo tožeče stranke potrdila in navedla, da so jo etažni lastniki sprejeli ter potrdili na zboru lastnikov ter tožeči stranki sporočila, naj izstavi račun za opravljeno delo na etažne lastnike. Sodišče prve stopnje je zaključilo, da iz elektronskih sporočil pravdnih strank z dne 2. 11. 2015, 28. 10. 2015, 13. 10. 2015 in 24. 6. 2015 ter 17. 4. 2015 nedvomno izhaja zaveza tožene stranke za plačilo naročene storitve. Samo dejstvo na koga naj se naslovi izdani račun, pa tožene stranke ne opravičuje obveznosti plačila za naročeno delo, saj je opustila dolžnost obvestila tožeče stranke, ki ji jo nalaga Stanovanjski zakon (v nadaljevanju SZ-1). Ker tožena stranka tožeči stranki ob sklenitvi pogodbe ni izročila seznama etažnih lastnikov, naj bi se štelo, da je tožena stranka z izvajalcem storitev sklenila podjemno pogodbo v svojem imenu in za svoj račun.

7. Tožena stranka sodišču prve stopnje upravičeno očita zmotno dokazno oceno kar zadeva elektronska sporočila tožeče in tožene stranke (priloge A14 do A18). Iz sporočila tožene stranke z dne 17. 4. 2015 jasno izhaja, da so ponudbo tožeče stranke za izdelavo elaborata sprejeli etažni lastniki objekta in jo potrdili na zboru lastnikov ter da tožena stranka prosi tožečo stranko, da izstavi račun na etažne lastnike. V tem sporočilu je tožena stranka tožečo stranko izrecno opozorila, da je sama zgolj upravnik objekta, naročniki in plačniki storitev pa so etažni lastniki navedenega objekta. V tretjem odstavku navedenega sporočila je izrecno napisano, da je upravnik le prejemnik ponudb in računov, plačniki pa so etažni lastniki. Povsem jasno je torej, da so ponudbo sprejeli etažni lastniki objekta, in ne tožena stranka v svojem imenu in za svoj račun. V kasnejših sporočilih (A15 - A18) sta se pravdni stranki dogovarjali le o predaji elaborata, prav nič pa o obveznostih tožene stranke v zvezi s plačilom dela. Pravilne so pritožbene navedbe, da je zaključek sodišča prve stopnje, da je ponudbo sprejela tožena stranka in se zavezala v svojem imenu in za svoj račun plačati za opravljeno delo zmoten in protispisen. Tako na elaboratu kot na računih tožeče stranke so kot naročniki navedeni etažni lastniki objekta. Čeprav je tožeča stranka svojo ponudbo naslovila na toženo stranko, ni nobenega dvoma, da je tožena stranka tožeči stranki posredovala ponudbo etažnih lastnikov za sklenitev pogodbe, ki jo je tožeča stranka nedvomno sprejela, saj je izdelala elaborat in za opravljeno delo etažnim lastnikom stavbe izstavila sporna računa.

8. Utemeljene so tudi pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje zmotno interpretiralo določbo 68. člena SZ-1 v smeri, da pravni posel sklenjen v imenu etažnih lastnikov ne velja, če upravnik ob podpisu pogodbe ne izroči dobavitelju storitev seznama etažnih lastnikov, ki vsebuje imena in priimke etažnih lastnikov, naslov, številko stanovanja, velikost stanovanja in druge podatke, ki so potrebni za opravljanje storitve dobavitelja ter delilnik stroškov med etažnimi lastniki (tretji odstavek 68. člena SZ-1). Prvi odstavek citiranega 68. člena SZ-1 določa, da nastopa upravnik pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi v imenu in za račun etažnih lastnikov. Šteje se, da je pravni posel sklenjen v imenu etažnih lastnikov, če vsebuje navedbo etažni lastniki skupaj z natančno označbo večstanovanjske hiše. Upravnik je dolžan ob podpisu pogodbe dobavitelju storitev izročiti seznam etažnih lastnikov ter delilnik stroškov med etažnimi lastniki (tretji odstavke 68. člena SZ-1). Vendar pa neizročitev navedenega seznama ne pomeni, da bi postal zavezanec za plačilo pogodbenih obveznosti upravnik. Obveznost upravnika kot zastopnika etažnih lastnikov za plačilo skladno s prvim odstavkom 71. člena SZ-1 nastopi šele potem, ko prejme plačilo od posameznega etažnega lastnika. Če obveznosti do tretje osebe niso poravnane v celoti za vse etažne lastnike pa mora upravnik tretji osebi na njeno zahtevo v roku osmih dni od prejema sporočiti podatke o etažnih lastnikih, ki niso plačali svojega dela obveznosti, potrebne za vložitev tožbe (drugi odstavek 71. člena SZ-1). Izročitev seznama etažnih lastnikov ob sklenitvi pogodbe torej ne pomeni, da bi zaradi izostanka seznama posel ne bil sklenjen z etažnimi lastniki ali da bi svojo pravno naravo spremenil, tako da bi se zgolj zaradi neizročitve seznama upravnik zavezal v svojem imenu in za račun etažnih lastnikov plačati navedene storitve.

9. Taka ureditev je tudi skladna z določbami prvega odstavka 70. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da pogodba, ki jo sklene zastopnik v imenu zastopanja in v mejah pooblastil zavezuje neposredno zastopanega in drugo pogodbeno stranko. Tožeča stranka je brez dvoma vedela, da je tožena stranka zgolj zastopnik etažnih lastnikov, saj jo je tožena stranka o tem izrecno obvestila v e-sporočilu z dne 17. 4. 2015 (tretji odstavek 70. člena OZ). Glede na navedeno tožena stranka ni pasivno legitimirana za plačilo elaborata, ki ga je izdelala tožeča stranka za etažne lastnike objekta A.

10. Ob pravilni uporabi materialnega prava se izkaže, da je tožbeni zahtevek neutemeljen, zato je pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremenilo tako, da se razveljavi sklep o izvršbi Okrožnega sodišča v Ljubljani in se tožbeni zahtevek zavrne. Tožeči stranki je naložilo, da je dolžna toženi stranki povrniti stroške postopka.

11. Pritožbeno sodišč je toženi stranki priznalo priglašene stroške na podlagi Odvetniške tarife in ZST-1. Ti znašajo: 200 točk za ugovor zoper sklep o izvršbi (tar. št. 27), dvakrat po 400 točk za pripravljalni vlogi z dne 9. 5. 2017 in 20. 9. 2017 (tar. št. 19), 600 točk za naroka dne 11. 10. 2017 in 6. 12. 2017, 500 točk za pritožbo (tar. št. 20), 20 % materialnih stroškov, 22 % DDV in 315,00 EUR sodne takse za pritožbo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Stanovanjski zakon (2003) - SZ-1 - člen 68, 68/1, 68/3, 71, 71/1, 71/2
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 70, 70/1, 70/3
Datum zadnje spremembe:
26.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3MDAw