<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sodba Psp 579/2014
ECLI:SI:VDSS:2015:PSP.579.2014

Evidenčna številka:VDS0013685
Datum odločbe:10.02.2015
Senat:Nada Perić Vlaj (preds.), Edo Škrabec (poroč.), Elizabeta Šajn Dolenc
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut:starostna pokojnina - odmera starostne pokojnine - pokojninska doba - pokojninska osnova

Jedro

Za odmero pokojnine je bistveno, od katere zavarovalne osnove se plačujejo prispevki. Z začasno prvostopenjsko odločbo je bila tožniku pokojnina odmerjena od pokojninske osnove na podlagi 18-letnega povprečja plač oziroma zavarovalnih osnov iz obdobja od leta 1990 do leta 2007, ki so bile valorizirane na raven plač in pokojnin v koledarskem letu 2010, kajti ob izdaji prvostopenjske odločbe še ni bil znan količnik za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2011. Upoštevaje pokojninsko dobo je bila tožniku pokojnina odmerjena v višini 58,75 % in bi tako od 8. 3. 2012 dalje znašala 198,82 EUR na mesec. Ker tako odmerjena starostna pokojnina ne dosega zneska starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjeno od najnižje pokojninske osnove, je bila tožniku na podlagi četrtega odstavka 48. člena ZPIZ-1 pokojnina odmerjena od najnižje pokojninske osnove, ki od 8. 3. 2012 dalje znaša 551,16 EUR, 58,75 % tega zneska pa znaša 323,80 EUR.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, da se odpravita odločba tožene stranke št. ... z dne 10. 7. 2012 in začasna odločba iste številke z dne 19. 3. 2012 ter da se tožniku prizna pravica do starostne pokojnine v višjem znesku.

Zoper sodbo je pritožbo vložil tožnik. V njej navaja, da je sodišču predložil dokaze, iz katerih je razvidno, da se podatki Davčne uprave RS o plačanih prispevkih za pokojninsko zavarovanje za leto 1984 razlikujejo od podatkov tožene stranke. Le-ta sodišču kljub pozivu ni pojasnila, zakaj obstaja razlika, s tem pa obstaja tudi dvom v pravilnost izračuna pokojnine. Dvom nastane tudi pri primerjavi povprečne slovenske pokojnine s tožnikovo pokojnino. Sodišče je za ponovni izračun postavilo sodno izvedenko, vendar iz sodbe ni razvidno, da bi le-ta ponovno izračunala pokojnino. Tožnik zato predlaga, da sodna izvedenka opravi ponoven izračun pokojnine na podlagi podatkov, ki so bili posredovani sodišču.

Pritožba ni utemeljena.

Po preizkusu zadeve pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje razčistilo dejstva, bistvena za odločitev o zadevi ter na podlagi pravilne uporabe materialnega prava tudi pravilno razsodilo. Pri tem ni kršilo postopkovnih določb, na katere pritožbeno sodišče na podlagi drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) pazi po uradni dolžnosti.

Sodišče prve stopnje je presojalo drugostopenjsko odločbo tožene stranke št. ... z dne 10. 7. 2012, s katero je bila zavrnjena tožnikova pritožba, vložena zoper začasno odločbo št. ... z dne 19. 3. 2012.

V zadevi je sporna odmera starostne pokojnine. Tožnik namreč uveljavlja, da so bili pri odmeri upoštevani drugačni podatki, kot pa jih je pridobil pri Davčni upravi RS.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, Ur. l. RS, št. 106/99 s spremembami), ki je veljal v času izdaje izpodbijanih odločb tožene stranke, v četrtem odstavku 39. člena določa, da se za izračun pokojninske osnove vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.

Iz dejanskega stanja, kot ga je ugotovilo sodišče prve stopnje izhaja, da je tožnik do dneva uveljavitve pravice do pokojnine dopolnil 63 let starosti ter 30 let in 1 mesec in 19 dni pokojninske dobe. Glede na tožnikove navedbe so v zadevi sporni podatki o zavarovalnih osnovah, od katerih je tožnik v času opravljanja samostojne dejavnosti plačeval prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej za obdobje, ko je bil vključen v obvezno zavarovanje s podlago 19 (pogodbeno zavarovanje, samostojni kulturni delavec, arhitekt). Iz podatkov v upravnem spisu je razvidno, da je bil tožnik v zavarovanje na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti vključen v obdobju od 10. 10. 1983 do 30. 5. 1996, nato v obdobju od 1. 9. 1997 do 22. 9. 2005 in od 29. 9. 2005 do 11. 11. 2007 in pa v obdobju od 17. 1. 2009 do 27. 9. 2009. Tožena stranka je v predsodnem postopku upoštevala podatke, kot ji jih je sporočil pristojni davčni organ na obrazcu M4 v matično evidenco.

ZPIZ-1 v 203. členu določa, da se pokojninska doba, plača, vplačila prispevkov ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Podatke med drugim zagotavlja tudi Davčna uprava Republike Slovenije. Zakon torej določa, kateri podatki se upoštevajo pri odmeri pokojnine, s tem da ima zavarovanec možnost dokazovati, da podatki matične evidence niso točni, kot to izhaja tudi iz sodne prakse Vrhovnega sodišča RS(1).

Tožnik je sodišču predložil dokazno dokumentacijo, pri čemer se predvsem sklicuje na podatke o zavarovalnih osnovah in plačanih prispevkih za izračun pokojnine, kot so razvidni iz dopisa Davčne uprave Republike Slovenije z dne 6. 3. 2014 (priloga A/8). Primerjava sporočenih podatkov DURS-a kot so razvidni iz dopisa z dne 6. 3. 2014 in pa podatkov, ki jih je upoštevala tožena stranka in so razvidni iz računalniškega izpisa, datiranega z dne 13. 5. 2011 pokaže, da so podatki za večino spornega obdobja enaki. Minimalna razlika je le v letu 1984, ko je tožena stranka upoštevala znesek 142.426,08 tedanjih SIT, medtem ko iz podatkov DURS-a izhaja, da naj bi tedaj ugotovljena plača, od katere so bili plačani prispevki znašala 142.416,00 SIT. Gre za minimalno razliko, ki na sam izračun nima nikakršnega vpliva. Večja razlika se je pojavila v letu 1987, ko naj bi po podatkih tožene stranke plača, od katere so bili plačani prispevki znašala 1.085.220,00 SIT, po podatkih DURS-a pa 1.530.600,00 SIT. V zvezi s tem je že sodišče prve stopnje od tožene stranke zahtevalo, da opravi nov izračun, pri čemer pa, kot to izhaja tudi iz pripravljalne vloge tožene stranke z dne 31. 3. 2014, tudi če bi bil upoštevan znesek, kot je razviden iz podatkov DURS-a, le-ta ne bi imel nobenega vpliva na izračun iz obdobja od leta 1990 do 2007, kajti tožniku se pokojnina ni odmerjala od dejanske pokojninske osnove, temveč od najnižje pokojninske osnove, ki je zanj kljub upoštevanju zneska, kot je to zahtevalo sodišče, še vedno ugodnejša. Sodišče prve stopnje je tudi pravilno pojasnilo, da se podatki o plačah in nadomestilih z dne 13. 5. 2011 (Priloga A/3) s podatki o zavarovalnih osnovah in plačanih prispevkih za izračun pokojnine kot jih je na zahtevo tožnika sporočil DURS v dopisu z dne 6. 3. 2014 razlikujejo, vendar šele za čas od 1991 dalje. Z navedenim letom je namreč prišlo do spremembe javljanja podatkov iz bruto v neto sistem. Tožnik je sicer v dokazne namene za leto 1986 predložil položnice, do katerih se je sodišče prve stopnje tudi ustrezno opredelilo ter pojasnilo, da je tožnik v dokaz svojih navedb predložil potrdilo DURS, iz katerega izhaja, da je plačeval prispevke od zavarovalne osnove v višini 487.092,00 SIT in tak znesek je tudi tožena stranka upoštevala pri izračunu pokojninske osnove. Ker so bili podatki razčiščeni že v okviru izvedenih dokazov pred sodiščem prve stopnje, ni bilo nobene potrebe, da bi sodišče prve stopnje dejansko stanje razčiščevalo še s postavitvijo sodnega izvedenca finančne stroke. Sodišče je na zadnjem naroku za glavno obravnavo najprej sprejelo sklep, da se za ugotovitev dejanskega stanja postavi sodno izvedenko, vendar pa je kasneje po dodatnih navedbah strank sprejelo sklep, da je zadeva razčiščena in da se zavrnejo dokazni predlogi. Tožnik takemu sklepu na zadnjem naroku za glavno obravnavo ni ugovarjal. Če je menil, da je sodišče kršilo določbe postopke ter da bi bilo potrebno še dodatno razčiščevati dejansko stanje z izvedbo predlaganega dokaza, torej s postavitvijo sodnega izvedenca, bi moral že na naroku za glavno obravnavo ugovarjati morebitno relativno kršitev določb postopka po 286. b členu ZPP, kjer je določeno, da mora stranka kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve stopnje uveljavljati takoj, ko je to mogoče. Kršitve, na katere se sklicuje pozneje, vključno v pravnih sredstvih, se upoštevajo le, če stranka teh kršitev brez svoje krivde predhodno ni mogla navesti. Tožnik takih razlogov v pritožbi niti ne navaja. Za odločitev o zadevi tudi ni odločilna primerjava, kot jo podaja tožnik v pritožbi in sicer da se njegova pokojnina primerja s povprečno slovensko pokojnino. Kot je bilo že pojasnjeno je za odmero pokojnine bistveno, od katere zavarovalne osnove se plačujejo prispevki. Z začasno prvostopenjsko odločbo je bila tožniku pokojnina odmerjena od pokojninske osnove 335,07 EUR in sicer na podlagi 18 letnega povprečja plač oziroma zavarovalnih osnov iz obdobja od leta 1990 do leta 2007, ki so bile valorizirane na raven plač in pokojnin v koledarskem letu 2010, kajti ob izdaji prvostopenjske odločbe še ni bil znan količnik za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2011. Upoštevaje pokojninsko dobo je bila tožniku pokojnina odmerjena v višini 58,75 % in bi tako od 8. 3. 2012 dalje znašala 198,82 EUR na mesec. Ker tako odmerjena starostna pokojnina ne dosega zneska starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjeno od najnižje pokojninske osnove, je bila tožniku na podlagi četrtega odstavka 48. člena ZPIZ-1 pokojnina odmerjena od najnižje pokojninske osnove, ki od 8. 3. 2012 dalje znaša 551,16 EUR, 58,75 % tega zneska pa znaša 323,80 EUR.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 353. člena ZPP pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

------

(1) VIII Ips 136/2014 z dne 3. 1. 2015.


Zveza:

ZPIZ-1 člen 39, 39/4, 203.
Datum zadnje spremembe:
01.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwMjA4