<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep III Ip 2780/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:III.IP.2780.2015

Evidenčna številka:VSL0053498
Datum odločbe:10.09.2015
Senat, sodnik posameznik:Urška Jordan
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršilni stroški - stroški izvršitelja - potrebnost stroškov - neuspešen poskus rubeža - stroški neuspešnega poskusa rubeža - odredba za nasilen vstop - ponovitev rubeža

Jedro

Pritožbeno sodišče se strinja z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, da v situaciji, ko izvršitelj ob poskusu oprave rubeža ugotovi, da dolžnika ni doma oziroma noče zaklenjenega stanovanja odpreti, najprej v skladu s 73. členom Pravilnika pusti poziv dolžniku tako, da mu ga pusti v njegovem hišnem predalčniku oziroma na ustreznem mestu z namenom, da se bo dolžnik lahko z njim seznanil. To je v konkretnem postopku izvršitelj storil 13. 10. 2014 in bi ob ponovnem rubežu dne 3. 4. 2015 zaradi izogibanja nastalim stroškom v zvezi z neuspešnim rubežem, moral nasilno vstopiti v zaklenjen dolžnikov prostor v skladu z odredbo sodišča. Ker tega ni storil, mu ne pripadajo priglašeni stroški v višini 63,00 EUR za neuspešen rubež 3. 4. 2015 in v zvezi s to postavko tudi ne priglašeni prevozni in materialni stroški.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani točki II izreka spremeni tako, da se upniku priznajo še stroški v znesku 0,27 EUR, sicer se pritožba zavrne in se sklep sodišča prve stopnje v nespremenjenem delu, potrdi.

II. Upnik sam krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje v točki I dolžniku naložilo, da mora v roku osmih dni od vročitve sklepa povrniti upniku 18,57 EUR stroškov. V točki II izreka pa je v presežku nad tem zneskom predlog upnika z dne 14. 4. 2015, zavrnilo.

2. Zoper točko II izreka vlaga pritožbo upnik v delu, ko sodišče upniku ni priznalo stroškov priprave stroškovnika po tarifni številki 16 Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom ter v delu postavke rubeža. Izvršitelju po prej omenjeni tarifni številki pripada plačilo zneska v stalnem znesku, zato je odločitev sodišča prve stopnje v tem delu nepravilna. Glede rubeža pa je sodišče prve stopnje nepravilno ocenilo, da bi izvršitelj moral opraviti nasilni vstop v zaklenjene prostore glede na to, da je že razpolagal z odredbo o nasilnem vstopu. Izvršitelj je ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarja, saj je poizkušal najprej opraviti izvršilna dejanja na dolžniku ugoden način s čim nižjimi stroški. Rubež z nasilnim vstopom pa velja le za najbolj skrajne primere, saj sta potrebna ključavničar kot tudi morebitna asistenca policije, vse to pa je povezano z višjimi stroški. Zato predlaga spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se upniku priznajo vsi priglašeni stroški, podrejeno pa, da se zadeva vrne v ponovno odločanje. Priglasi stroške pritožbenega postopka.

3. Pritožba je delno utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je sklep v izpodbijanem delu preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami, v nadaljevanju ZPP) in v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 s spremembami, v nadaljevanju ZIZ). Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ZIZ je bilo o pritožbi odločeno po sodnici posameznici.

5. Upnik je z vlogo z dne 14. 4. 2015 priglasil stroške izvršitelja v višini 104,66 EUR po poročilu in obračunu izvršitelja, kateri zajemajo znesek 63,00 EUR za neuspešen rubež 3. 4. 2015, 10,50 EUR za obračun zakonitih zamudnih obresti, 4,00 EUR kot prevozne stroške izvršitelja, 4,20 EUR za pripravo stroškovnika in 4,09 EUR kot materialnih stroškov ali skupno 85,79 EUR ter ob upoštevanju 22 % DDV, znesek 104,66 EUR. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje upniku priznalo 18,57 EUR, zavrnilo pa je upnikove stroške v postavki glede priprave stroškovnika izvršitelja ter neuspešnega rubeža, kakor delno tudi glede materialnih stroškov.

6. Pritožbeno sodišče najprej opozarja, da upnik pravilno nakazuje v pritožbi, da v skladu s Pravilnikom o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/2003 s spremembami, v nadaljevanju Pravilnik) po drugi alineji tarifne številke 16 izvršitelju pripadajo v stalnem znesku stroški za obračun zakonitih zamudnih obresti, po sedmi alineji tarifne številke 16 v vrednosti 20 točk kot stalna postavka pa tudi stroški priprave stroškovnika, katerega sodišče z izpodbijanim sklepom ni priznalo. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da upniku v skladu s Pravilnikom pripada tako 10,50 EUR kot stroške za izračun zakonitih zamudnih obresti, 4,20 EUR po tarifni številki 16 za pripravo stroškovnika oziroma skupno 14,70 EUR ter 5 % materialni stroški v višini 0,74 EUR, kar skupno znese 15,44 EUR. Ob upoštevanju 22 % DDV bi tako upniku v skladu s Pravilnikom pravilno znašali stroški 18,84 EUR.

7. Upniku pa v skladu s Pravilnikom ne gredo stroški za neuspešen rubež 3. 4. 2015 na naslovu dolžnika L. v priglašenih 63,00 EUR ter v skladu s to postavko tudi ne prevozni in materialni stroški. Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršiteljev opravi izvršitelj izvršilno dejanje v zaklenjenem prostoru v primeru, ko dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti na podlagi odredbe sodišča, pri čemer mora zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki pa ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju oziroma sta kakorkoli drugače udeleženi v postopku izvršbe. Odredbo sodišča o nasilnem vstopu lahko tako izvršitelj uporabi v primeru, ko so za to podane predpisane okoliščine (če dolžnik ni navzoč, ali je navzoč, pa stanovanja oziroma prostora noče odpreti in na ta način izvršitelja onemogoča pri opravi izvršilnih dejanj). V konkretnem primeru je izvršitelj z odredbo o nasilnem vstopu izvršitelja razpolagal že s prejemom potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi z dne 30. 10. 2013. Nadalje iz spisa tudi izhaja, da je izvršitelj prvi rubež 8. 5. 2014 opravljal na naslovu dolžnika A., ki pa ni bil uspešen, ker je bil dolžnik na tem naslovu neznan. Po ugotovljenem novem naslovu dolžnika L., je izvršitelj poskušal opraviti rubež 13. 10. 2014, ki pa je bil neuspešen, saj dolžnika ni bilo doma. Iz spisa izhaja, da je takrat izvršitelj dolžniku tudi pustil obvestilo oziroma poziv iz 73. člena Pravilnika. Tretji poskus rubeža je bil poizkušen 24. 12. 2014 na naslovu L. v popoldanskem času, ki je bil neuspešen, enako pa je bil neuspešen popoldanski rubež 3. 4. 2015 na naslovu L. Pritožbeno sodišče se strinja z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, da v situaciji, ko izvršitelj ob poskusu oprave rubeža ugotovi, da dolžnika ni doma oziroma noče zaklenjenega stanovanja odpreti, najprej v skladu s 73. členom Pravilnika pusti poziv dolžniku tako, da mu ga pusti v njegovem hišnem predalčniku oziroma na ustreznem mestu z namenom, da se bo dolžnik lahko z njim seznanil. To je v konkretnem postopku izvršitelj storil 13. 10. 2014 in bi ob ponovnem rubežu dne 3. 4. 2015 zaradi izogibanja nastalim stroškom v zvezi z neuspešnim rubežem, moral nasilno vstopiti v zaklenjen dolžnikov prostor v skladu z odredbo sodišča. Ker tega ni storil, mu tudi ne pripadajo priglašeni stroški v višini 63,00 EUR za neuspešen rubež 3. 4. 2015 in v zvezi s to postavko tudi ne priglašeni prevozni in materialni stroški. Ker se pri odmeri in povrnitvi izvršilnih stroškov, katere je po predlogu upnika dolžan plačati dolžnik, priznajo vedno tisti stroški, ki so potrebni za izvršbo, pri čemer pa je potrebno preprečiti tudi ponavljanje neuspešnih izvršilnih dejanj, je upnik upravičen do stroškov v višini 18,84 EUR, zaradi česar je pritožbeno sodišče v tem delu pritožbi delno ugodilo, v preostalem delu pa je pritožbo zavrnilo in sklep v nespremenjenem delu potrdilo (2. in 3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

8. Upnik je v pritožbenem postopku priglasil stroške pritožbe za plačilo sodne takse za pritožbo, katero pa krije sam glede na to, da je v pritožbenem postopku uspel v sorazmerno majhnem delu. Izpodbijani del je znašal 86,09 EUR (razlika med priglašenimi stroški 104,66 EUR in odmerjenimi stroški v višini 18,57 EUR). Ker je pritožbeno sodišče pritožbi upnika delno ugodilo še za 0,27 EUR, predstavlja to 0,31 % pritožbeni uspeh, kar je sorazmerno majhen del, zaradi česar upnik sam krije svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

ZIZ člen 38, 38/5, 88, 88/1. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja člen 42, 42/4, 73.
Datum zadnje spremembe:
27.01.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg5Nzk1