<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep III Ip 3984/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:III.IP.3984.2015

Evidenčna številka:VSL0077475
Datum odločbe:16.12.2015
Senat, sodnik posameznik:Irena Balažic
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršilni stroški - razrešitev izvršitelja - določitev drugega izvršitelja kot prevzemnika - predlog upnika za določitev drugega izvršitelja - stroški izvršitelja - plačilo v stalnem znesku - seznanitev s spisom in vpisom v evidenco - obračun stroškov

Jedro

Višje sodišče upniku sicer priznava pravico do predlaganja novega izvršitelja, ne glede na odločbo predsednika zbornice izvršiteljev, nima pa predlagalne dolžnosti, kot jo ima ob vložitvi predloga za izvršbo (osmi odstavek 40. člena ZIZ), ima pa predsednik zbornice izvršiteljev obveznost določiti drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot prevzemnike poslov razrešenega izvršitelja, ki ga je v izvršilnem postopku izbral in predlagal upnik.

Opravilo izvršitelja, ki je v seznanitvi s spisom in vpisom v evidenco, je prvo njegovo dejanje po prevzemu spisa in mu zanj pripada plačilo v vrednosti 50 točk po prvi alineji tar. št. 16 Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom. Na pravico izvršitelja do plačila ne more vplivati dejstvo, da je strankam v postopku ta strošek nastal že ob prvem dejanju razrešenega izvršitelja, saj tudi novi izvršitelj to delo, ki ga nalagata ZIZ in Pravilnik, opravi.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se sklep delno spremeni tako, da se zahtevek po obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja D. V. zniža za 8,38 EUR.

V preostalem delu se pritožba zavrne in se sklep v nespremenjenem delu potrdi.

II. Upnik sam krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na zahtevo upnika odločilo o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja D. V. in sklenilo, da je upravičen do plačila za delo in povračilo stroškov v skupnem znesku 21,19 EUR, kar se naloži v plačilo upniku v roku 8 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper sklep se je upnik pravočasno pritožil iz vseh pritožbenih razlogov, navedenih v prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Navaja, da je že v vlogi z dne 22. 5. 2015 sodišču sporočil predlog za imenovanje novega izvršitelja D. P., o čemer je sodišče odločilo s sklepom z dne 26. 8. 2015. Izvršitelj D. V. s strani sodišča ni bil imenovan za izvršitelja in po prejemu zadeve ni opravil nobenega izvršilnega dejanja, je pa 10. 9. 2015 izstavil poročilo in obračun stroškov. Trdi, da je izvršitelj D. V. spis prevzel v stanju, v kakršnem je bil, in to velja tudi glede že opravljenih izvršilnih dejanj, med katere je šteti vpise v evidenco. Sklicuje se na odločbi Višjega sodišča v Mariboru I Ip 1588/2008 in Višjega sodišča v Celju I Ip 625/2011. Predlaga spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se izvršitelju ne priznajo obračunani stroški, podrejeno pa njegovo razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje, pri čemer naj se dolžniku naloži povrnitev pritožbenih stroškov kot nadaljnjih izvršilnih stroškov.

3. Pritožba je delno utemeljena.

4. 287. člen ZIZ predpisuje dejanja po razrešitvi izvršitelja in pooblašča predsednika zbornice izvršiteljev za določitev drugega izvršitelja oziroma izvršiteljev kot prevzemnikov, ki prevzamejo posle razrešenega izvršitelja. Višje sodišče upniku sicer priznava pravico do predlaganja novega izvršitelja, ne glede na odločbo predsednika zbornice izvršiteljev, nima pa predlagalne dolžnosti, kot jo ima ob vložitvi predloga za izvršbo (osmi odstavek 40. člena ZIZ), ima pa predsednik zbornice izvršiteljev obveznost določiti drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot prevzemnike poslov razrešenega izvršitelja, ki ga je v izvršilnem postopku izbral in predlagal upnik. Zato ne gre zgolj za razmerje med izvršitelji, kot je predvideno v 294.c členu ZIZ glede nadomeščanja izvršitelja.

5. V konkretnem primeru je upnik predlagal določitev drugega izvršitelja zaradi razrešitve prvotnega, po njegovem predlogu določenega, izvršitelja M. H., vendar je sodišče prve stopnje o tem izdalo sklep 26. 8. 2015, potem ko je bil za prevzemnika predmetnega spisa z odločbo predsednika Zbornice izvršiteljev Slovenije o prevzemu poslov izvršitelja M. H. št. 05/2015 že imenovan izvršitelj D. V., ki mu je bil spis dodeljen in ga je tudi prevzel. Aktivni spisi razrešenega izvršitelja so bili z odločbo razdeljeni več izvršiteljem prevzemnikom in ni bilo na prevzemnika preneseno celotno poslovanje razrešenega izvršitelja, vključno z njegovo evidenco.

6. Tretji odstavek 291. člena ZIZ nalaga izvršitelju vodenje evidence o izvršilnih zadevah, ki jih prejme v izvršitev, zakon pa s tem v zvezi ne razlikuje med zadevami, ki jih kot nove prejme na podlagi sklepa o izvršbi, in med tistimi, ki jih prejme kot prevzemnik od drugega izvršitelja. Z dodelitvijo spisa izvršitelju prevzemniku po prej navedeni odločbi predsednika Zbornice izvršiteljev Slovenije je zanj nastala dolžnost prevzete spise ustrezno označiti in vnesti v svojo evidenco, kot je določeno v 30. členu Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (v nadaljevanju Pravilnik).(1)

7. Opravilo izvršitelja, ki je v seznanitvi s spisom in vpisom v evidenco, je prvo njegovo dejanje po prevzemu spisa in mu zanj pripada plačilo v vrednosti 50 točk po prvi alineji tar. št. 16 Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (v nadaljevanju Pravilnik o tarifi). Na pravico izvršitelja do plačila ne more vplivati dejstvo, da je strankam v postopku ta strošek nastal že ob prvem dejanju razrešenega izvršitelja, saj tudi novi izvršitelj to delo, ki ga nalagata ZIZ in Pravilnik, opravi. Zato je neutemeljeno pritožbeno uveljavljanje, da je treba opravljen vpis v evidenco šteti v okvir že opravljenih izvršilnih dejanj. ZIZ predvideva razrešitev izvršitelja (za kar so pogoji lahko povsem različni) in dejanja po njegovi razrešitvi, torej prenos poslov razrešenega izvršitelja na drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot prevzemnike, česar, kot je bilo že navedeno, ne gre obravnavati kot razmerje po 294.c členu ZIZ, ki ureja nadomeščanje izvršitelja in ne prenosa poslov po njegovi razrešitvi.

8. Glede na navedeno je izvršitelj utemeljeno obračunal plačilo za seznanitev s spisom in vpisom v evidenco v višini 50 točk, povečano za 22 % DDV, kar po vrednosti točke 0,21 EUR znese 12,81 EUR. Pritožba je zato v delu, v katerem se nanaša na obračun navedenega plačila, neutemeljena. V zvezi s sklicevanjem na sklepa višjih sodišč v Mariboru in Celju višje sodišče pojasnjuje, da na stališče v teh sklepih ni vezano, iz njune obrazložitve pa tudi ni razvidno podobno dejansko stanje, torej da so bile posamezne izvršilne zadeve razdeljene med več izvršiteljev prevzemnikov.

9. Izvršitelj je poleg plačila za delo obračunal tudi stroške, in sicer 20 točk za stroške obračuna, 1,84 EUR za stroške PTT in 5% oziroma 0,83 EUR za materialne stroške, vse povečano za 22 % DDV. Na podlagi določb Pravilnika o tarifi je sicer upravičen tudi do povrnitve stroškov (10. in nadaljnji členi), vendar le, če gre za stroške, ki so bili potrebni za opravo posameznega izvršilnega dejanja oziroma so z njim povezani. Iz izvršiteljevega poročila ter obračuna plačila za delo in stroškov ni razvidno, da bi že začel z opravo izvršilnih dejanj, edino dejanje je bilo seznanitev s spisom in vpis v evidenco. Ni torej razvidno, v zvezi s katerim izvršilnim dejanjem naj bi 10. 9. 2015 (kot je naveden datum v obračunu) nastali stroški, pri čemer je pri edinem dejanju (seznanitev s spisom in vpis v evidenco) zapisan datum 6. 7. 2015. Nastanek navedenih stroškov torej ni izkazan in izvršitelj do njihovega povračila ni upravičen.

10. V sedmi alineji tar. št. 16 Pravilnika o tarifi je določeno plačilo v stalnem znesku v vrednosti 20 točk za „obračun stroškov“. Plačilo za to opravilo gre izvršitelju, kadar obračuna nastale potrebne stroške, opredeljene v 10. in nadaljnjih členih Pravilnika o tarifi. Nagrada le za obračun plačila za opravljeno dejanje, kot je bilo v konkretnem primeru, pa mu ne pripada.(2)

11. Višje sodišče tako ugotavlja, da je sodišče prve stopnje nepravilno priznalo stroške izvršitelja v znesku 8,38 EUR, zato je v okviru preizkusa izpodbijanega sklepa glede pravilne uporabe materialnega prava v tem delu pritožbi ugodilo in za ta znesek znižalo v obračunu plačila za delo in povračilo stroškov zahtevani znesek, v preostalem delu, v katerem ni ugotovilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ), pa je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep v nespremenjenem delu potrdilo (2. in 3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

12. Upnik sam krije stroške pritožbenega postopka, saj je v tem postopku odločeno o razmerju med njim in izvršiteljem, zaradi česar ni podlage za njihovo naložitev v plačilo dolžniku.

-------------

Op. št. (1): 30. člen Pravilnika se glasi:

„Če se obstoječi spis prenese od enega izvršitelja k drugemu izvršitelju, se v popisu spisa listovne številke nadaljujejo, vendar se pri prvi redni številki, ki se nanaša na novo številko evidence pri drugem izvršitelju vpiše nova označba spisa.

Če izvršitelj dobi spis, ki nima popisa spisa ali prejme spis, ki ni urejen, ga vrne prejšnjemu izvršitelju z zahtevo, da spis v roku treh dni uredi in ga urejenega vrne. Kolikor v določenem roku izvršitelj spisa ne dobi vrnjenega oziroma ga dobi vrnjenega neurejenega, obvesti o tem Zbornico izvršiteljev.“.

Op. št. (2): Prim. sklep VLS II Cpg 699/2006 z dne 11. 10. 2006.


Zveza:

ZIZ člen 38, 38/6, 40, 40/8, 287, 291, 291/3, 293. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja člen 30. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom člen 10. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom tarifna številka 16.
Datum zadnje spremembe:
26.01.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg5NzM4