<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep I Ip 2751/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:I.IP.2751.2015

Evidenčna številka:VSL0053499
Datum odločbe:10.09.2015
Senat, sodnik posameznik:Urška Jordan
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršilni stroški - stroški izvršitelja - potrebnost stroškov - strošek neuspešnega rubeža - odredba za nasilen vstop - ponovitev rubeža - oprava rubeža v popoldanskem času - plačilo v stalnem znesku - priprava obračuna zamudnih obresti - obračun stroškov - vpogled v uradne evidence - pridobitev podatkov o naslovu dolžnikovega prebivališča - poizvedbe o lastništvu motornih vozil

Jedro

V skladu s Pravilnikom o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim pripada izvršitelju plačilo v stalnem znesku po drugi alineji tarifne številke 16 za obračun zakonitih zamudnih obresti, po sedmi alineji tarifne številke 16 pa tudi za pripravo stroškovnika v vrednosti 20 točk.

Nedvomno je potrebno preprečiti v nedogled nastajanje stroškov z neuspešnimi rubeži, vendar ni mogoče prezreti, da je bil v konkretnem primeru poizkušan drugi rubež v popoldanskih urah, prvi pa v dopoldanskih urah. Izvršitelj je tako ravnal pravilno, saj je poizkušal drugi rubež opraviti v popoldanskem času ravno iz razloga, ker je bil prvi rubež neuspešen v dopoldanskem času. Zato izvršitelju ni mogoče očitati neskrbnosti in povzročanja nepotrebnih stroškov.

Z vpogledom v uradne evidence lahko izvršitelj v skladu s 4. členom ZIZ ter po tarifni številki 16 Pravilnika hitro in enostavno pridobi podatke o dolžnikovem naslovu. Da te podatke lahko vpogleda, potrebuje predhodno odobritev pristojnega organa. Z izkazom, da je izvršitelj opravil vpogled v uradno evidenco, je izkazal opravo izvršilnega dejanja (ugotavljanje dolžnikovega naslova), za katerega mu po Pravilniku gre denarna nagrada v višini 50 točk.

Enako gredo izvršitelju stroški v zvezi z opravo poizvedb o lastništvu osebnih avtomobilov dolžnika.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani točki II izreka spremeni tako, da se upniku priznajo še stroški v znesku 83,69 EUR.

II. Upnikovi nadaljnji izvršilni stroški se odmerijo na 33,00 EUR.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje v točki I dolžniku naložilo, da mora v roku osmih dni od vročitve sklepa povrniti upniku 18,08 EUR stroškov. V točki II izreka pa je v presežku nad tem zneskom predlog upnika z dne 14. 4. 2015, zavrnilo.

2. Zoper točko II izreka vlaga pritožbo upnik v delu, ko sodišče upniku ni priznalo vseh priglašenih stroškov. Navaja, da mu stroški v zvezi z neuspešnim rubežem gredo, izvršitelj pa je ravnal kot dober gospodar. Nasilni vstop v zaklenjene prostore je skrajni ukrep, sodišče pa je prezrlo, da je izvršitelj napisal, da ima dolžnik protivlomna vrata in je nasilni vstop otežkočen. Tudi stroški priprave stroškovnika, kakor stroški opravljenih poizvedb, upniku gredo v skladu s 16. tarifno številko Pravilnika ter v skladu s 4. členom ZIZ. Izvršitelj pa je prenehal s svojim delom, kar pomeni dodatno še, da jih upnik od njega ne bo mogel iztirjati. Priglasi stroške pritožbenega postopka.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je sklep v izpodbijanem delu preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami, v nadaljevanju ZPP) in v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 s spremembami, v nadaljevanju ZIZ). Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ZIZ je bilo o pritožbi odločeno po sodnici posameznici.

5. Upnik je z vlogo z dne 22. 5. 2014 priglasil stroške izvršitelja v višini 102,20 EUR po poročilu in obračunu izvršitelja, kateri zajemajo znesek 39,38 EUR za neuspešen rubež 14. 5. 2014, 10,50 EUR za obračun zakonitih zamudnih obresti, 4,70 EUR kot prevozne stroške izvršitelja, 4,20 EUR za pripravo stroškovnika in dvakrat po 10,50 EUR za pridobitev podatkov dolžnikovem naslovu in vozilu ter materialne stroške v znesku 3,99 EUR, vse zvišano za 22% DDV. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje upniku priznalo 18,08 EUR, zavrnilo pa je upnikove stroške v postavki glede priprave stroškovnika izvršitelja ter neuspešnega rubeža, kakor tudi glede stroškov, ki se nanašajo na pridobitev podatkov o dolžnikovem naslovu in vozilu ter delno prevoznih stroškov, posledično pa tudi glede materialnih stroškov.

6. Pritožbeno sodišče ocenjuje, da je upnik upravičen do stroškov, ki se nanašajo na neuspešen rubež ter stroškov poizvedb, pravilna pa je odločitev glede odmerjenih prevoznih stroškov. Upnik pravilno nakazuje v pritožbi, da v skladu s Pravilnikom o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/2003 s spremembami, v nadaljevanju Pravilnik) po drugi alineji tarifne številke 16 izvršitelju pripadajo v stalnem znesku stroški za obračun zakonitih zamudnih obresti, po sedmi alineji tarifne številke 16 v vrednosti 20 točk kot stalna postavka pa tudi stroški priprave stroškovnika, katerega sodišče z izpodbijanim sklepom ni priznalo. Izvršitelj mora namreč pred opravo izvršilnega dejanja izračunati upnikovo terjatev, saj lahko izvršbo opravi le v obsegu terjatve, poleg tega pa mora imeti pripravljen izračun tudi zaradi morebitnega plačila dolžnika (48. in 53. člen Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja). Pritožbeno sodišče zato ugotavlja, da upniku v skladu s Pravilnikom pripada tako 10,50 EUR kot strošek za izračun zakonitih zamudnih obresti in 4,20 EUR po tarifni številki 16 za pripravo stroškovnika.

7. Glede stroškov neuspešnega rubeža 14. 5. 2014, katere sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom ni priznalo, pa pritožbeno sodišče pojasnjuje: na podlagi četrtega odstavka 42. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršiteljev opravi izvršitelj izvršilno dejanje v zaklenjenem prostoru v primeru, ko dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti na podlagi odredbe sodišča, pri čemer mora zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki pa ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju oziroma sta kakorkoli drugače udeleženi v postopku izvršbe. Odredbo sodišča o nasilnem vstopu lahko tako izvršitelj uporabi v primeru, ko so za to podane predpisane okoliščine (če dolžnik ni navzoč, ali je navzoč, pa stanovanja oziroma prostora noče odpreti in na ta način izvršitelja onemogoča pri opravi izvršilnih dejanj). V konkretnem primeru je izvršitelj z odredbo o nasilnem vstopu izvršitelja razpolagal že s prejemom potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi z dne 6. 1. 2013. Nadalje iz spisa tudi izhaja, da je izvršitelj prvi rubež 23. 1. 2014 opravljal na naslovu dolžnika v dopoldanskem času, ki pa ni bil uspešen, ker dolžnika ni bilo, pri tem pa je izvršitelj dolžniku tega dne pustil obvestilo o nasilnem vstopu. Drugi rubež 14. 5. 2014 je izvršitelj na naslovu dolžnika poizkusil opraviti v popoldanskem času (razvidno iz poročila izvršitelja med 16.30 in 16.45 uro), dolžnika pa znova ni bilo, izvršitelj pa ni nasilno vstopil v dolžnikove zaklenjene prostore. Sodišče prve stopnje teh stroškov ni priznalo, ker je izhajalo iz stališča, da bi izvršitelj že ob drugem rubežu lahko nasilno vstopil v zaklenjene dolžnikove prostore, pritožbeno sodišče pa je drugačnega mnenja. Nedvomno je potrebno preprečiti v nedogled nastajanje stroškov z neuspešnimi rubeži, vendar ni mogoče prezreti, da je bil v konkretnem primeru poizkušan drugi rubež v popoldanskih urah, prvi pa v dopoldanskih urah. Izvršitelj je tako ravnal pravilno, saj je poizkušal drugi rubež opraviti v popoldanskem času ravno iz razloga, ker je bil prvi rubež neuspešen v dopoldanskem času. Zato izvršitelju ni mogoče očitati neskrbnosti in povzročanja nepotrebnih stroškov. Pritožbeno sodišče se sicer strinja z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, da v situaciji, ko izvršitelj ob poskusu oprave rubeža ugotovi, da dolžnika ni doma oziroma noče zaklenjenega stanovanja odpreti, najprej v skladu s 73. členom Pravilnika pusti poziv dolžniku tako, da mu ga pusti v njegovem hišnem predalčniku oziroma na ustreznem mestu z namenom, da se bo dolžnik lahko z njim seznanil. To je v konkretnem postopku izvršitelj storil 23. 1. 2014, ker pa je 14. 5. 2014 poizkušal opraviti drugi rubež v popoldanskem času (večja verjetnost prisotnosti dolžnika), tega dne (še) ni bil dolžan nasilno vstopiti v zaklenjene dolžnikove prostore. Nasprotno, v kolikor pa bi izvršitelj še tretjič poizkušal opravljati rubež pri dolžniku in ob dolžnikovi odsotnosti ne bi ravnal v skladu z odredbo o nasilnem vstopu, mu ti stroški ne bi šli (primerjaj odločbo Višjega sodišča v Ljubljani III Ip 2780/2015 z dne 10. 9. 2015). Tako gre za potrebne stroške, v zvezi s tem pa tudi priglašene prevozne stroške izvršitelja, vendar v višini, kot jo je ugotovilo sodišče prve stopnje 4,47 EUR glede na ceno oktanskega bencina na dan 14. 5. 2014 ter razdaljo 10 kilometrov.

8. Glede stroškov v zvezi s pridobitvijo podatkov o naslovu dolžnika, izvršitelju pripada stalna denarna nagrada po 6. alinei tarifne št. 16 Pravilnika v vrednosti 50 točk ali 10,50 EUR. Sodišče prve stopnje tega stroška ni priznalo, ker poizvedba izvršitelja pri pristojnem organu iz spisa ni vidna v pisni obliki, razviden je le vpogled v elektronske evidence. Takšno stališče sodišča prve stopnje je po mnenju pritožbenega sodišča prestrogo. Z vpogledom v uradne evidence lahko izvršitelj v skladu s 4. členom ZIZ ter po 16. tarifni št. Pravilnika hitro in enostavno pridobi podatke o dolžnikovem naslovu. Da te podatke lahko vpogleda, potrebuje predhodno odobritev pristojnega organa. Z izkazom, da je izvršitelj opravil vpogled v uradno evidenco, je izkazal opravo izvršilnega dejanja (ugotavljanje dolžnikovega naslova), za katerega mu po Pravilniku gre denarna nagrada v višini 50 točk.

9. Enako izvršitelju gredo stroški v zvezi z opravo poizvedb o lastništvu osebnih avtomobilov dolžnika. Pravilnik v tarifnem delu res tega opravila ne opredeljuje, vendar samo iz tega razloga ni mogoče zaključiti, da stroški niso potrebni. V skladu s 10. členom Pravilnika je upnik dolžan povrniti izvršitelju stroške za vpogled v javne registre, za poštne in bančne storitve, takse in fotokopiranje dokumentacije v njihovi dejanski višini, če so bili potrebni za opravo posameznega izvršilnega dejanja. Pravna podlaga za priglasitev omenjenih stroškov je tako jasna, sodišče presoja zgolj, ali so bili ti stroški potrebni. Ker je dovoljena izvršba z rubežem dolžnikovih premičnin, so stroški poizvedb glede dolžnikovih prevoznih sredstev upravičeni in potrebni. Med premične stvari dolžnika sodijo tudi prevozna sredstva in v kolikor izvršitelj opravi poizvedbo o lastništvu motornih vozil dolžnika, gre za potrebne stroške izvršbe.

10. Upnik je tako v pritožbenem postopku uspel, saj je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo ter sklep v izpodbijanem delu spremenilo tako, da se stroški upnika odmerijo še na 83,69 EUR.

11. Upnik je v pritožbenem postopku priglasil stroške pritožbe za plačilo sodne takse za pritožbo, in ker je v pritožbenem postopku uspel, je pritožbeno sodišče priglašene stroške odmerilo v višini 33,00 EUR, kolikor znaša sodna taksa za pritožbo.


Zveza:

ZIZ člen 38, 38/5, 88, 88/1. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja člen 42, 42/4, 48, 53, 73. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom člen 10. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom tarifna številka 16.
Datum zadnje spremembe:
27.01.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg5Nzk2