<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba II U 392/2013
ECLI:SI:UPRS:2014:II.U.392.2013

Evidenčna številka:UM0011944
Datum odločbe:21.05.2014
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Liljana Polanec (poroč.),
Sonja Kočevar
Področje:JAVNI ZAVODI
Institut:javni zavod - imenovanje direktorja javnega zavoda - dokazilo o izpolnjevanju pogojev - nepopolna vloga - poziv k dopolnitvi vloge

Jedro

Tožnik se neutemeljeno sklicuje na to, da je komisija neupravičeno zgolj enega od kandidatov pozvala na dopolnitev vloge glede znanja tujega jezika. Iz spisovnih podatkov je namreč razvidno, da je bil slednji k dopolnitvi vloge s predložitvijo dokazil o znanju tujega jezika pozvan zato, ker k vlogi o tem ni predložil ustreznega dokazila.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijanim sklepom na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (ZZ) in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava-Galeria - Muzeum Lendva (Odlok) za direktorico javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava - Galeria - Muzeum Lendva za mandatno obdobje 5 let imenovala A.A. V svoji obrazložitvi navaja, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 12. seji dne 29. 11. 2012 sprejela sklep o razpisu delovnega mesta direktorja javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava – Galeria - Muzeum Lendva. Razpis je bil dne 6. 12. 2012 objavljen v tedniku Vestnik in Nepujsag ter na spletni strani Občine Lendava. V roku so na razpis prispele tri vloge. Komisija je na svoji 13. seji dne 20. 12. 2012 odprla in pregledala prispele vloge ter preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev kandidatov. Ugotovila je, da razpisnim pogojem v celoti ustreza kandidatka A.A., medtem ko je preostala dva kandidata pozvala k dopolnitvi vloge, in sicer tožnika zaradi predložitve dokazila o izpolnjevanju pogoja 3 let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, B.B. pa glede dokazila o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika. Ugotovila je tudi, da k vlogi tožnika priloženo dokazilo o opravljenem začetnem izpitu iz angleškega jezika ne dokazuje aktivnega obvladanja angleškega jezika (razpisni pogoj o obvladanju najmanj enega svetovnega jezika), kot tudi, da iz tožnikove fotokopije zaključnega spričevala srednješolskega izobraževanja izhaja, da tožnik ni opravljal zaključnega izpita iz angleškega jezika. Oba kandidata sta v roku vlogi dopolnila. Komisija je dopolnitve vlog obravnavala na svoji 14. seji dne 9. 1. 2013, pri čemer je sprejela sklep, da izkazano potrdilo ICOMOS kandidata B.B. ne služi kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika, pri tožniku pa je ocenila, da predloženi originalni izpis iz sodnega registra služi kot dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, vendar je hkrati upoštevala ugotovitev s prejšnje seje, da tožnik ne izpolnjuje pogoja aktivnega znanja enega svetovnega jezika. Zato je sprejela sklep, da kandidatko, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje, vabi na predstavitev programa dela in vizije razvoja javnega zavoda. Po predstavitvi kandidatke je komisija svetu zavoda Galerije - Muzeja Lendava - Galeria - Muzeum Lendva in soustanoviteljici, to je Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Lendava, posredovala predlog, da se za direktorico javnega zavoda predlaga kandidatko. Svet Madžarske samoupravne skupnosti Občine Lendava je na svoji redni seji dne 28. 1. 2013 sprejel sklep, s katerim je dal pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke za direktorico javnega zavoda, pozitivno mnenje za navedeno kandidatko pa je podal tudi svet zavoda Galerije - Muzeja Lendava - Galeria - Muzeum Lendva dne 30. 1. 2013. Na podlagi navedenega je komisija občinskemu svetu občine Lendava predlagala, da za direktorico javnega zavoda imenuje kandidatko A.A. Občinski svet je predlog komisije obravnaval na svoji 29. redni seji dne 14. 2. 2013 in sprejel sklep, s katerim je za direktorico javnega zavoda imenoval navedeno kandidatko.

Tožnik v tožbi in dopolnitvi tožbe navaja, da se je prijavil na razpis za prosto delovno mesto direktorja navedenega javnega zavoda. Ker po mnenju komisije ni izpolnjeval pogoja o aktivnem obvladanju enega svetovnega jezika, je bil izločen iz kandidature. Komisija ga ni pozvala na dopolnitev vloge glede dokazila o obvladanju enega svetovnega jezika, niti za to ni imela podlage, saj njegovo univerzitetno spričevalo dokazuje, da je na visoki šoli v dveh semestrih opravil izpit iz angleškega jezika. V sklopu univerzitetnega izobraževanja je v letu 2002 iz angleškega v madžarski jezik prevedel strokovni članek (Allegra Fuller Snyder : The Dance Symbol), ki se uporablja kot gradivo internega priročnika pri poučevanju kulture ljudskega plesa, lata 2008 pa je objavil članek o Galeriji - Muzeju Lendava v publikaciji Guide to Slovenian Museums and Galleries ter leta 2012 brošuro z naslovom Domonkosfa's Preserved Values. Zanimivo je, da je komisija enega od prijavljenih kandidatov prosila za dopolnitev znanja glede svetovnega jezika, njega pa ne. Prav tako je komisija oba protikandidata poklicala na razgovor, da predstavita svojo kandidaturo in načrte v zvezi z javnim zavodom, medtem ko njemu te možnosti ni dala, kar smatra za diskriminatorno obravnavo prijavljenih kandidatov na javni razpis. V dokončno oblikovanjem mnenju komisije je zapisano le, da razpisnim pogojem ustreza le kandidatka, o drugih kandidatih pa je bilo zapisano le, da so prispele tri vloge in niti besede o tem, kdo sta preostala dva kandidata ter ali ustrezata pogojem v razpisu. Razpis za direktorja javnega zavoda tudi ni vseboval nobenih pogojev o primerni strokovni usposobljenosti, o primernem strokovnem znanju ali delovnih izkušnjah na področju kulturne dejavnosti, kot je to pri razpisih drugih sorodnih ustanov ustaljena praksa. Meni, da izbrana kandidatka kot učiteljica madžarščine ne pozna dovolj področja dela javnega zavoda in nima nobenih strokovnih izkušenj na področju varovanja kulturne dediščine oziroma na področju galerijske in muzejske stroke. Zato meni, da je komisija delovala pristransko pri izbiri kandidatke oziroma diskriminatorno pri obravnavi njegove kandidature. Meni tudi, da je komisija tožene stranke pogoj za imenovanje direktorja javnega zavoda, da mora kandidat aktivno obvladati najmanj en svetovni jezik, v razpis uvrstila brez zakonske podlage, saj Odlok o ustanovitvi javnega zavoda takega pogoja ne določa. Tožnik pa je bil ravno iz tega razloga, da torej ne izpolnjuje pogoja aktivnega znanja enega od svetovnih jezikov, izločen iz postopka. Tožnik je izpolnjeval vse zakonske pogoje, komisija tožene stranke pa je njegovo vlogo arbitrarno brez upravičenega razloga zavrnila in mu tako odvzela možnost, da predstavi svoj program poslovnega in programskega razvoja javnega zavoda. Istočasno pa so bili s strani komisije soustanoviteljici javnega zavoda Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Lendava in Svetu javnega zavoda poslani zavajajoči podatki o tem, da le eden od prijavljenih kandidatov izpolnjuje vse pogoje, zaradi česar niti svet javnega zavoda, niti madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava nista mogla dati drugačnega mnenja, kot sta ga dala. S takim ravnanjem tožene stranke je bila kršena tožnikova pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS). Navedena kršitev pa je bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata. Izpodbijani sklep tožene stranke pa ne vsebuje niti dejanskih razlogov za odločitev in iz njega ni mogoče razbrati, iz katerih razlogov je tožena stranka zaključila, da je za direktorico javnega zavoda primernejša izbrana kandidatka. Tožnik tako ne more učinkovito ugovarjati izpodbijanemu sklepu, s tem pa je nedopustno poseženo v njegovo ustavno pravico do pravnega sredstva. Glede na navedeno tožnik sodišču predlaga, da izpodbijani sklep z dne 14. 2. 2013 odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponoven postopek. Zahteva trudi povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka zahtevek tožnika in navaja, da je tožbeni zahtevek tožnika neutemeljen, tožba pa vložena prepozno. Kot izhaja iz obvestila o vročeni pošiljki tožniku, je tožnik navedeni sklep in s tem obvestilo neizbranemu kandidatu prejel 18. 2. 2013, tožbo pa je vložil, kot to sam navaja, dne 7. 3. 2013, dopolnitev tožbe pa 20. 3. 2013. To pomeni, da je tožbo vložil po poteku materialnega prekluzivnega roka, zaradi česar jo je treba zavreči. Tožena stranka nadalje meni, da tožnik s tožbo ne more zahtevati odprave sklepa o izbiri, ampak bi lahko postavil zgolj odškodninski zahtevek, zato je potrebno tožbeni zahtevek tožnika tudi iz tega razloga zavrniti. Sicer meni, da so bili razpisni pogoji za imenovanje direktorja zavoda objavljeni v skladu z Odlokom in v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda, torej na zakonit način. Tožnik je v zvezi z obvladanjem enega svetovnega jezika priložil le dokazila, iz katerih ne izhaja, da aktivno obvlada angleški jezik. Glede na to je tožena stranka sprejela sklep, s katerim je kandidatko, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje, povabila na predstavitev njenega programa dela in vizije javnega zavoda, medtem ko je preostala dva kandidata, torej tudi tožnika, ki nista izpolnjevala pogojev, izločila iz nadaljnjega postopka. Pri tem je ravnala na zakonit način in ne arbitrarno. Da je bil postopek izbire direktorja javnega zavoda izveden zakonito, je ugotovil tudi delovni inšpektor, ki je 28. 2. 2013 v javnem zavodu izvedel inšpekcijski pregled. Navedeno je razvidno iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu z dne 28. 2. 2012. Glede na navedeno tožena stranka meni, da je bil postopek izbire direktorja javnega zavoda izpeljan na zakonit način in je tožbeni zahtevek tožnika neutemeljen. Sodišču predlaga, da tožnikov zahtevek zavrne. Priglaša tudi povračilo stroškov postopka.

Sodišče je tožbo, v skladu z določbo prvega odstavka 38. člena ZUS-1, poslalo v odgovor tudi stranki, ki bi ji odprava izpodbijanega upravnega akta lahko bila v neposredno škodo, v smislu prvega odstavka 19. člena ZUS-1, A.A., ki na tožbo ni odgovorila.

Tožba ni utemeljena.

V obravnavanem primeru je predmet sodne presoje sklep tožene stranke, s katerim je le-ta za direktorja javnega zavoda imenovala drugo osebo.

Sodišče uvodoma ugotavlja, da je tožba tožnika, glede na podatke v spisu, pravočasna. V spisu je namreč tudi vročilnica, iz katere izhaja, da je bil tožniku izpodbijani sklep vročen dne 21. 2. 2013. Po določbi 36. člena Zakona o zavodih lahko prijavljeni kandidat v 15. dneh po prejemu obvestila o (ne)izbiri zahteva sodno varstvo pri pristojnem sodišču. Tožnik je tožbo zoper izpodbijani sklep vložil priporočeno po pošti dne 6. 3. 2013, kar je pravočasno. Sodišče zato tožbe ni zavrglo, temveč je tožbo vsebinsko obravnavalo.

Imenovanje direktorja zavoda ureja Zakon o zavodih (ZZ). Po določbi prvega odstavka 33. člena ZZ je za direktorja zavoda lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma statutom oziroma pravili zavoda. V 34. členu ZZ je določeno, da se direktor imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi določeno drugače. Po določbi 35. člena ZZ se razpis za imenovanje direktorja objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati, čas za katerega bo imenovan, rok za vložitev prijav in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Pri tem ta rok ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni. Po 36. členu ZZ mora organ, ki je pristojen za imenovanje, v roku, določenem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15-dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. V prvem odstavku 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) pa je določeno, da direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje ustanovitelj javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta za dobo 5 let z možnostjo ponovnih imenovanj. Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti.

Na podlagi določb ZZ in ZUJIK je občina Lendava na svoji 26. seji dne 3. 6. 2009 v soglasju s svetom Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava - Galeria - Muzeum Lendva, ki postopek imenovanja direktorja zavoda ureja v 13. členu. Le-ta določa, da direktorja javnega zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in soustanovitelja zavoda imenuje občinski svet Občine Lendava, pri čemer ustanovitelj posamezne kandidate lahko povabi tudi neposredno. Če svet zavoda ali soustanovitelj ne podata mnenja v roku 30 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, se šteje, da je mnenje pozitivno. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat za direktorja zavoda, so določeni v 12. členu Odloka. Podrobnejše pogoje za zasedbo delovnih mest določa Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda, s prilogami, ki v prilogi 2, v opisu del in nalog za direktorja javnega zavoda kot dodatno znanje poleg aktivnega znanja slovenskega in madžarskega jezika zahteva še višjo raven znanja vsaj enega tujega jezika.

Iz upravnih spisov izhaja, da je tožena stranka dne 6. 12. 2012 v (slovenskem) Vestniku in (madžarskem) Nepujsagu ter na spletni strani občine objavila razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda. V razpisu je bilo določeno, da mora kandidat za direktorja poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še druge pogoje in sicer mora imeti univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, poznati mora področje dela zavoda in imeti vodstvene sposobnosti, imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih, aktivno obvladati slovenski in madžarski jezik in aktivno obvladati najmanj en svetovni jezik. Po 23. členu Statuta občine Lendava je pristojni organ za izvedbo postopka komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Komisija). Le-ta je ob odpiranju prijav ugotovila, da je vloga prijavljene kandidatke popolna, medtem ko je preostala dva kandidata, torej tudi tožnika, pozvala na dopolnitev vloge. Po dopolnitvi vlog s predloženimi dokazili je ugotovila, da samo prijavljena kandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje, zato je (samo) kandidatko povabila na predstavitev programa dela in vizije razvoja javnega zavoda. Na podlagi predstavitve njenega programa dela je kandidatko, po predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja sveta zavoda in pozitivnega mnenja Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, predlagala občinskemu svetu v imenovanje.

Sodišče tako ugotavlja, da je bil izbirni postopek izpeljan pravilno in zakonito. Objavljen je bil javni razpis za direktorja javnega zavoda, postopek je izpeljala pristojna komisija, ki je izmed (treh) prijavljenih kandidatov občinskemu svetu predlagala v imenovanje kandidatko, ki je izpolnjevala razpisne pogoje. Po predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja sveta zavoda in pozitivnega mnenja sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava jo je občinski svet tudi imenoval za direktorico javnega zavoda. Sodišče na podlagi listin v upravnih spisih ugotavlja, da je tožena stranka pravilno ugotovila, da izbrana kandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje.

Tožbeni ugovori na drugačno odločitev v zadevi ne morejo vplivati. Neutemeljen je tožbeni ugovor, da Komisija tožene stranke tožnika ni pozvala na dopolnitev vloge s predložitvijo dokazil o obvladanju enega svetovnega jezika. Komisija je izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavljala na podlagi predloženih dokazil. Po mnenju sodišča je na podlagi predloženih dokazil, ki jih je k vlogi priložil tožnik, in sicer kopije univerzitetnega spričevala, da je v dveh semestrih opravil izpit iz angleškega jezika, pravilno ugotovila, da tožnik z navedenimi dokazili ni izkazal višje ravni znanja angleškega jezika. Navedbe o tem, da je leta 2002 iz angleščine v madžarščino prevedel zgoraj navedeni članek, da je leta 2008 objavil članek v angleščini v navedeni publikaciji in leta 2012 brošuro v angleščini, se tako prvič pojavijo (šele) v tožbi, saj k prijavi na razpis o tem ni predložil nobenih dokazil. Tožnik se neutemeljeno sklicuje na to, da je Komisija kandidata B.B. pozvala na dopolnitev vloge glede znanja tujega jezika. Iz spisovnih podatkov je namreč razvidno, da je bil slednji k dopolnitvi vloge s predložitvijo dokazil o znanju tujega jezika pozvan zato, ker k vlogi o tem ni predložil ustreznega dokazila, medtem ko je tožnik k svoji vlogi priložil ustrezna dokazila. Tudi tožbeni očitek, da je Komisija oba protikandidata poklicala na razgovor, njega pa ne, je neutemeljen. Iz podatkov v spisu in iz izpodbijanega sklepa izhaja, da je bila na razgovor oziroma na predstavitev programa dela in vizije javnega zavoda vabljena samo kandidatka, ker je Komisija ugotovila, da samo ona izpolnjuje razpisne pogoje. Iz spisovnih podatkov izhaja tudi, da je Komisija z dopisoma z dne 11. 1. 2013 svet javnega zavoda in Madžarsko samoupravno narodno skupnost Občine Lendava, ko ju je pozvala k predhodnemu mnenju za imenovanje kandidatke za direktorico zavoda, seznanila o tem, da le ena od prispelih treh vlog izpolnjuje pogoje, kar ni zavajajoče. Če bi navedena organa menila, da predlagana kandidatka za direktorja javnega zavoda ni primerna, bi k predlogu imenovane kandidatke lahko dala tudi negativno mnenje, zaradi česar je tožbeni ugovor v zvezi s kršitvijo ustavne pravice iz 22. člena neutemeljen. Neutemeljen je tudi tožbeni očitek, da je bil razpisni pogoj glede znanja enega od svetovnih jezikov, v razpis uvrščen nezakonito, ker Odlok o ustanovitvi javnega zavoda tega pogoja ne določa. V 26. členu tega odloka je določeno, da ima zavod še druge splošne akte, med njimi Akt o sistemizaciji delovnih mest. Iz Akta o sistemizaciji delovnih mest pa izhaja, da se za direktorja javnega zavoda zahteva višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika. To pomeni, da ni mogoče pritrditi tožniku, da je bil navedeni pogoj v razpis uvrščen nezakonito. Tožbena navedba, da izbrana kandidatka premalo pozna področje dela javnega zavoda, je samo pavšalna, zato ne more biti upoštevna. Iz spisovnih podatkov pa je razvidno, da je bila izbrana kandidatka že imenovana za v.d. direktorico javnega zavoda za čas od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013. Tudi ni utemeljen tožbeni ugovor, da izpodbijani sklep ne vsebuje razlogov za odločitev. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa je po mnenju sodišča jasno razvidno zakaj je bila izbrana kandidatka, zaradi česar je tožbeni ugovor v zvezi s kršitvijo ustavne pravice do pravnega sredstva neutemeljen. Iz spisovnih podatkov tudi ni razvidno, da bi šlo pri izbiri v zvezi s predmetnim razpisom za kakršnokoli diskriminacijo.

Ker je odločitev tožene stranke po presoji sodišča pravilna in zakonita, je sodišče tožbo tožnika na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zavrnilo kot neutemeljeno.

Ker je sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno, na podlagi določbe četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.


Zveza:

ZZ člen 33, 33/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcwNDQy