<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba III Cp 918/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:III.CP.918.2015

Evidenčna številka:VSL0060824
Datum odločbe:22.04.2015
Senat, sodnik posameznik:mag. Metoda Orehar Ivanc (preds.), Tanja Kumer (poroč.), Tadeja Primožič
Področje:USTAVNO PRAVO - LOVSTVO - DRUŠTVA
Institut:lovska družina - članstvo v lovski družini - stalno prebivališče - prenehanje članstva - črtanje iz članstva - pravica do združevanja

Jedro

Pogoj stalnega prebivališča v RS, ki ga za članstvo v lovski družini predpisuje 1. odstavek 65. člena ZDLov-1, mora biti izpolnjen ves čas članstva, ne le ob sprejemu v članstvo.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Vsaka stranka nosi svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za razveljavitev sklepov Upravnega odbora Lovske družine L. z dne 19. 6. 2013 in skupščine Lovske družine L. z dne 15. 8. 2013, zahtevek za ugotovitev, da članstvo tožniku ni prenehalo in je še vedno član lovske družine, in tožniku naložilo, da toženi stranki povrne pravdne stroške v višini 289,75 EUR, v primeru zamude s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper sodbo se pritožuje tožnik iz razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava, in bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz prvega odstavka in 15. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Predlaga, da pritožbeno sodišče njegovi pritožbi ugodi, sodbo sodišča prve stopnje spremeni in tožbenemu zahtevku ugodi, vse s stroškovno posledico. Odločitev o črtanju iz članstva nima pravne podlage ne v zakonu ne v pravilih tožene stranke. Pravila tožene stranke v II. poglavju v tretjem odstavku 10. člena natančno določajo razloge za črtanje iz članstva lovske družine. Med njimi kot razlog ni navedena odjava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (RS) v času, ko je že polnopraven član. Zmotno je stališče sodbe, da mora biti pogoj stalnega prebivališča v RS izpolnjevan ves čas članstva. Sodba napačno razlaga 5. člen Pravil tožene stranke in se neutemeljeno sklicuje na prvi odstavek 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1). Slednji sicer določa, da so člani lovske družine posamezniki in posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, nikjer v zakonu pa ni določeno, da se član, v primeru, da odjavi stalno prebivališče v RS, črta iz članstva. Upoštevati je treba predpise Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru-1), na katere se ZDLov-1 sklicuje in ki med drugim v 9. členu določa, da mora temeljni akt društva vsebovati pogoje, način včlanjevanja in prenehanja članstva. Glede vprašanj, ki morajo biti urejena v temeljnem aktu, se ni dovoljeno neposredno sklicevati na 65. člen ZDLov-1, kot je odločilo že Višje sodišče v Celju v zadevi Cp 1301/2007. Sodišče je zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP, ker je, ne da bi se tožena stranka sklicevala na prenehanje članstva na podlagi zakona, iskalo drugačno pravno podlago prenehanja članstva tožnika. Zaključek sodišča, da izpovedba tožnika, da je v spornem obdobju dejansko bival v Sloveniji, presega trditveno podlago in da je zato sodišče v tem delu ni dokazno ocenjevalo, temelji na zmotno ugotovljenem dejanskem stanju, pomeni pa tudi bistveno kršitev določb postopka iz 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Iz izpodbijanih sklepov tožene stranke namreč izhaja, da je tožnik v času črtanja iz članstva začasno prebival na naslovu prejšnjega in sedanjega stalnega prebivališča na naslovu U. Gre za nesporno dejstvo, ki ga tožniku ni treba posebej dokazovati. ZDLov-1 ne pripisuje takega pomena stalnemu prebivališču slovenskega državljana, kot to ocenjuje sodišče. Slovenskemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v RS, v 60. členu ZDLov-1 ne omejuje pravice do udejstvovanja v lovu. Zakon ne predpisuje, da se ustavna pravica do svobode združevanja (v lovski družini) omeji v primeru odjave stalnega prebivališča v RS. Sodišče prve stopnje je z odločitvijo neposredno poseglo zato tudi v ustavno zagotovljeno pravico do združevanja (drugi odstavek 42. člena Ustave RS).

3. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila, predlagala njeno zavrnitev in priglasila stroške.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje ni zagrešilo niti uveljavljane bistvene kršitve določb postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP niti iz 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

6. Sodišče je vezano na trditveno in ne na pravno podlago strank (2. člen ZPP). Tožena stranka je v odgovoru na tožbo odločitev Upravnega odbora tožene stranke o črtanju tožnika iz članstva Lovske družine L. (sklep Upravnega odbora tožene stranke z dne 19. 6. 2013) utemeljevala s trditvijo, da tožnik, za katerega je Upravni odbor tožene stranke ugotovil, da nima prijavljenega stalnega prebivališča v RS, ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v lovski družini, ki morajo biti podani ves čas članstva. Kot podlago za odločitev je navajala Pravila Lovske družine L. št. 07 z dne 12. 6. 2012 (B 2; v nadaljevanju Pravila), ki v 5. členu med drugim določajo, da član Lovske družine L. lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v RS. Sodba, ki je presojala pomen stalnega prebivališča v RS za članstvo v lovski družini, ni odločala mimo trditvene podlage, kot hoče prikazati pritožba. Ni podana bistvena kršitev določb postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP, ki je po trditvi pritožbe: „v iskanju drugačne pravne podlage prenehanja članstva tožnika, kot jo je navedla tožena stranka v izpodbijanih sklepih“.

7. Očitana protispisnost (kršitev po 15. točki drugega odstavka 339. člena ZPP) ni podana. Protispisnost pomeni, da je sodišče pri ugotavljanju odločilnih dejstev storilo napako pri povzemanju vsebine listin, zapisnika o izvedbi dokazov ali prepisov zvočnih posnetkov, torej, ko jim je pripisalo drugačno vsebino od tiste, ki jo imajo v resnici. Neupoštevanje naslova tožnika, navedenega v izpodbijanih sklepih tožene stranke, bi (če bi tožnik v trditveni podlagi tožbe zatrjeval, da je v Sloveniji dejansko živel), lahko predstavljala kvečjemu pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki pa tudi ni podan.

8. Že sodba tožniku pravilno pojasni, da njegova izpovedba ne nadomešča trditvene podlage. Enako velja tudi za dokaze (pritožba se sklicuje na sklepa Upravnega odbora tožene stranke z dne 19. 6. 2013 in skupščine z dne 15. 8. 2013), ki so namenjeni (dokazovanju) potrjevanju (že) zatrjevanih dejstev.(1)

9. Tožnik, kot pravilno ugotavlja sodba (pritožba temu ne nasprotuje), v trditveni podlagi tožbe ni navajal, da je v spornem obdobju dejansko bival v Sloveniji. Pritožbeno sklicevanje na naslov tožnika, naveden v izpodbijanih sklepih tožene stranke (gre za naslov takratnega začasnega prebivališča in sedanjega stalnega bivališča v Sloveniji), je nedopustna pritožbena novota, ki je na podlagi prvega odstavka 337. člena ZPP pritožbeno sodišče ne sme upoštevati. Tožnik v pritožbi ne ponudi razlogov, zakaj teh trditev brez svoje krivde ni ponudil že v postopku pred sodiščem prve stopnje. Morebitno zmotno stališče tožnika, da gre za „nesporno dejstvo“, ne predstavlja opravičljivega razloga. Vprašanje, ali je tožnik v spornem obdobju dejansko bival v Sloveniji, v postopku pred sodiščem prve stopnje ni bilo izpostavljeno (obravnavalo se je le vprašanje pomena prijave stalnega prebivališča v RS za članstvo v lovski družini).

10. Tožnik v predmetnem postopku zahteva razveljavitev sklepov Upravnega odbora tožene stranke z dne 19. 6. 2013 in skupščine z dne 15. 8. 2013, s katerima je bil črtan iz članstva tožene stranke.

11. Zavzeto stališče sodbe, da je bilo postopanje tožene stranke zakonito, temelji na naslednjih ugotovitvah:

- da je bil tožnik s sklepom Upravnega odbora Lovske družine L. z dne 19. 6. 2013 črtan iz članstva Lovske družine L., ker ni imel prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,

- da je bila s sklepom skupščine Lovske družine L. z dne 15. 8. 2013 zavrnjena pritožba tožnika zoper sklep Upravnega odbora Lovske družine L.,

- da je bila skupščina tožene stranke pravilno sklicana in je bil občni zbor ob odločanju sklepčen,

- da tožnik ob odločanju upravnega odbora ni imel prijavljenega stalnega prebivališča v RS,

- da je iz potrdil o stalnem prebivališču z dne 26. 6. 2013 in 19. 5. 2014 razvidno, da med 4. 1. 2012 in 26. 6. 2013 ni imel prijavljenega stalnega prebivališča v RS (stalno prebivališče je imel prijavljeno v Nemčiji),

- da je bila dokončna odločitev organa tožene stranke sprejeta 15. 8. 2013 in je tožnik pravočasno, 19. 9. 2013, vložil (predmetno) tožbo.

12. V pritožbenem postopku ostaja sporno le še vprašanje pomena prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji za članstvo v lovski družini. Po stališču sodbe, ki mu pritožba nasprotuje, mora biti pogoj stalnega prebivališča v RS izpolnjen ves čas članstva, ne le ob sprejemu v članstvo. Zavzeto stališče sodba opira na razlago drugega odstavka 5. člena Pravil v povezavi s prvim odstavkom 65. člena ZDLov-1.

13. Sodba se je s tem vprašanjem poglobljeno ukvarjala in ima prepričljive in jasne razloge, s katerimi pritožbeno sodišče soglaša. Resda Pravila tožene stranke med razlogi za črtanje iz članstva v tretjem odstavku 10. člena ne določajo neobstoja stalnega bivališča v RS, kar kot ključno izpostavlja pritožba, vendar pa pritožbeno sodišče nima pomislekov v razlago sodbe. Tako Pravila tožene stranke kot ZDLov-1 članstvo v lovski družini pogojujejo s stalnim prebivališčem v RS. Pritožbene trditve ne vzbujajo dvoma v pravilnost zaključka sodbe, da mora biti ta pogoj izpolnjen ves čas članstva, sicer članstvo preneha. Zadeva VSC sodba Cp 1301/2007 z dne 6. 11. 2008, na katero se pritožba sklicuje, s predmetno ni primerljiva.(2) Določbi prvega odstavka 65. člena ZDLov-1 (nanjo se sklicuje sodba v predmetnem postopku) in četrtega odstavka 65. člena ZDLov-1 (nanjo se sklicuje zadeva Cp 1301/2007), se v bistvenem razlikujeta. Določba prvega odstavka 65. člena ZDLov-1, ki predpisuje pogoje za pridobitev članstva v lovski družini, izrecno določa, da so lahko člani lovske družine „posamezniki oziroma posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.“ Zapis četrtega odstavka tega člena „lovska družina, ki je koncesionar, lahko v svojem temeljnem aktu omeji sprejem novih članov ...“ pa prepušča ureditev temeljnemu aktu lovske družine.

14. V predmetni zadevi ne gre za pridobitev (odvzem) pravice do udejstvovanja v lovu, zato je brez pomena sklicevanje pritožbe na 60. člen ZDLov, ki pridobitev pravice do lova za slovenske državljane ne veže na prijavo stalnega bivališča v RS.

15. Neutemeljen je očitek pritožbe, da sodišče ni upoštevalo temeljnega akta tožene stranke, to je njenih Pravil. Slednja, v skladu z 9. členom ZDru-1, na katerega opozarja pritožba, vsebujejo pogoje, način včlanjevanja in prenehanja članstva. Ob ugotovitvi sodbe, da je bilo postopanje organov tožene stranke zakonito (v skladu s Pravili in ZDLov-1), ni poseženo v ustavno zagotovljeno pravico do združevanja, kot očita pritožba.

16. Po povedanem se izkaže, da pritožbeni razlogi niso podani in ker tudi ni procesnih in materialnih kršitev, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno ter potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

17. Tožnik s pritožbo ni uspel, zato do povrnitve pritožbenih stroškov ni upravičen (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP). Odgovor tožene stranke na pritožbo ni bistveno prispeval k odločitvi o pritožbi, zato ne gre za potreben strošek (155. člen ZPP). Pritožbeno sodišče je zato odločilo, da vsaka stranka krije svoje pritožbene stroške.

--------------

Op. št. (1): Po določbi 212. člena ZPP mora vsaka stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoj zahtevek ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika.

Op. št. (2): V njej pritožbeno sodišče zavzame stališče, da se tožena stranka (L.) ne more sklicevati na četrti odstavek 65. člena ZDLov-1 glede omejitev pri sprejemu novih članov, ker niso vsebovane v temeljnem aktu te lovske družine.


Zveza:

URS člen 42, 42/2. ZDLov-1 člen 60, 65, 65/1, 65/4. ZDru-1 člen 9.
Datum zadnje spremembe:
23.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwOTIw