<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sklep IV U 48/2013
ECLI:SI:UPRS:2013:IV.U.48.2013

Evidenčna številka:UC0030759
Datum odločbe:14.11.2013
Senat, sodnik posameznik:Majda Kovačič (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Darja Trček Janež
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:tožba v upravnem sporu - v obliki predpisa izdan akt - odlok o ustanovitvi javnega zavoda - pravni interes

Jedro

Za obstoj pravnega interesa mora tožnik izkazati, da bi ugoditev njegovi tožbi zanj pomenila določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, oziroma da bi si v primeru ugoditve tožbi izboljšal svoj pravni položaj in pri tem ne zadošča le možnost ugotovitve nezakonitosti upravnega akta.

Tožniku članstvo v organu zavoda (svetu zavoda) sicer daje pooblastilo za opravljanje določenih nalog, vendar opravljanje teh nalog in pooblastil ne po ZLS, ne po ZZ ne pomeni, da je pridobil pravice in obveznosti, ki jih ima po zakonu ustanovitelj, Občina Šmartno ob Paki, niti nima tožnik pooblastila za zastopanje javnega interesa (kot prebivalec Občine Šmartno ob Paki).

Izrek

I. Tožba se zavrže.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Tožnik, A.A., je pri Upravnem sodišču RS, na podlagi določbe četrtega odstavka Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), vložil tožbo zaradi razveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, ki ga je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki sprejel na 28. 1. 2013 (v nadaljevanju Odlok o spremembah). Odlok o spremembah je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 01/2013 z dne 5. 2. 2013. Z Odlokom o spremembah se je spremenil dotedanji 8. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki tako, da se je določila (nova) sestava 7 članskega sveta zavoda.

2. Pravna podlaga za sprejem izpodbijanega akta je določba 3. člena Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju Statut), vendar je bil Odlok o spremembah sprejet v nasprotju z določbami obeh predpisov. Tožnik pojasnjuje, da je član Sveta JZ MC Šmartno ob Paki in se s sprejemom spornega Odloka neposredno posega v njegov pravni položaj oziroma ima pravni interes za predmetno tožbo. S spremembo sestave Sveta JZMC Šmartno ob Paki se posledično ukinja njegova funkcija, saj se s spornim Odlokom o spremembah med drugim spreminja krog zainteresirane javnosti, ki ima pravico do imenovanja svojega predstavnika v svetu zavoda. Tožnik svoj pravni interes utemeljuje tudi z obveznostjo članov sveta zavoda, ki so odgovorni za zakonitost delovanja zavoda, zato mora tudi vsak član sveta, če se ugotovi nezakonitost, le to preprečiti z vsemi možnimi pravnimi sredstvi, tudi s predmetno tožbo. Svoj pravni interes pa tožnik utemeljuje tudi z dejstvom, da je občan Občine Šmartno ob Paki in ima interes, da občina in njeni organi delujejo zakonito in tako sprejemajo svoje akte v skladu s kogentnimi pravni predpisi.

3. Odlok o spremembah določa sestavo sveta zavoda brez predstavnikov delavcev zavoda. Ker JZ MC Šmartno ob Paki dejansko zaposluje delavce, bi le ti v svetu zavoda morali biti zastopani. Sestavo sveta zavoda ureja tako 29. člen ZZ, kot specialni predpis, obvezno sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda pa zahteva tudi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Na nezakonito sestavo je bil opozorjen župan Občine Šmartno ob Paki, ki je odgovoril, da za imenovanje predstavnika zaposlenih zaradi majhnosti zavoda niso izpolnjeni formalni pogoji, vendar ta trditev nima ne pravne, ne dejanske osnove, ne po določbah ZZ, ne drugi zakonodaji. Opozarja tudi, da je nezakonita tudi določba 4. člena akta, ker je na njeni podlagi akt začel veljati preden je bil objavljen.

4. Tožnik v tožbi iz zgoraj navedenih razlogov kot primarno predlaga, da sodišče kot nezakonitega razveljavi celoten Odlok o spremembah, ter predlaga povrnitev stroškov postopka.

K I. točki izreka:

5. Uvodoma sodišče ugotavlja, da je Odlok o spremembah (in Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki) šteti za posamični akt izdan v obliki predpisa, ker ureja vprašanja individualno določene pravne osebe, Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki. Njune določbe namreč veljajo zgolj za JZ MC Šmartno ob Paki, zato je sodno varstvo zoper takšen akt zagotovljeno v upravnem sporu, na podlagi četrtega odstavka 5. člena ZUS-1. Ta ugotovitev v nadaljevanju pomeni tudi, da mora tožnik ob vložitvi tožbe izkazati, da so izpolnjeni pogoji iz 1. člena ZUS-1, da akt neposredno posega v njegove pravice oziroma pravne koristi.

6. Tožnik mora torej izkazati pravni interes za izpodbijanje akta. Pravni interes ima oseba, ki izkaže, da ji je z izpodbijanim aktom neposredno poseženo v njene pravice oziroma pravne koristi, temelječe na ustavi, zakonu ali drugem predpisu. Za obstoj pravnega interesa mora tožnik izkazati, da bi ugoditev njegovi tožbi zanj pomenila določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, oziroma da bi si v primeru ugoditve tožbi izboljšal svoj pravni položaj in pri tem ne zadošča le možnost ugotovitve nezakonitosti upravnega akta.

7. Tožnik v tožbi svoj pravni interes utemeljuje s podatkom, da je član Sveta JZ MC Šmartno ob Paki in da se s sprejemom Odloka o spremembah neposredno posega v njegov pravni položaj. Njegova funkcija se namreč ukinja, ker se s spornim Odlokom o spremembah med drugim spreminja krog zainteresirane javnosti, ki ima pravico do imenovanja svojega predstavnika v svetu zavoda. Prav tako tožnik svoj pravni interes utemeljuje z odgovornostjo člana sveta zavoda za zakonitost delovanja zavoda, ter z dejstvom, da je občan Občine Šmartno ob Paki in ima interes, da občina in njeni organi delujejo zakonito.

8. Za zagotavljanje opravljanja lokalnih javnih služb občina med drugim ustanavlja tudi javne zavode (druga alineja drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS), ZZ pa v 29. členu določa, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravljanja in da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. V skladu s tretjim odstavkom istega člena ZZ se sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda, torej v obravnavanem primeru z občinskim odlokom. Navedeno pomeni, da tožniku članstvo v organu zavoda (svetu zavoda) sicer daje pooblastilo za opravljanje določenih nalog, vendar opravljanje teh nalog in pooblastil ne po ZLS, ne po ZZ ne pomeni, da je pridobil pravice in obveznosti, ki jih ima po zakonu ustanovitelj, Občina Šmartno ob Paki, niti nima tožnik pooblastila za zastopanje javnega interesa (kot prebivalec Občine Šmartno ob Paki).

9. Tožnik torej, kot član Sveta zavoda JZ MC Šmartno ob Paki, ne more odločati o ustanovitvi oziroma reorganizaciji javnega zavoda, niti ne more izpodbijati določb Odloka, ki ureja reorganizacijo oziroma spremembo (tudi) sestave Sveta zavoda, saj je urejanje teh vprašanj v izključni pristojnosti Občine Šmartno ob Paki, kot ustanoviteljice javnega zavoda s tega področja. Prav iz določb ZLS ali ZZ ne izhaja kakšna pravica ali kakšen pravno varovan interes posameznika, biti imenovan v svet javnega zavoda ali ostati član tega organa, zato po presoji sodišča tožnik pravnega interesa za vložitev tožbe zoper Odlok o spremembah ni izkazal in je bilo treba njegovo tožbo, na podlagi 6. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1, zavreči.

K II. točki izreka:

10. Sodišče je tožnikovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka zavrnilo na podlagi določbe četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, ki določa, če sodišče tožbo zavrne ali zavrže, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.


Zveza:

ZUS-1 člen 1, 5, 5/4, 36, 36/1, 36/1-6.
ZZ člen 29.
Datum zadnje spremembe:
22.05.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY1OTc5