<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sodba in sklep I Cpg 511/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.511.2000

Evidenčna številka:VSL04161
Datum odločbe:11.07.2000
Področje:obligacijsko pravo
Institut:predkupna pravica

Jedro

Dogovorjena predkupna pravica za poslovne prostore v najemni pogodbi zavezuje najemodajalca. V primeru da sklene kupno pogodbo za v najem oddane poslovne prostore s tretjim, ki ni v dobri veri, ima najemnik pravico, da zahteva razveljavitev takšne kupoprodajne pogodbe in predlaga sklenitev nove kupne pogodbe z najemodajalcem, v kateri bo sam kupec.

 

Izrek

1.Pritožba prvotožene stranke se kot neutemeljena zavrne in se sodba sodišča prve stopnje potrdi. 2.Pritožba prvotožene stranke zoper sklep sodišča prve stopnje se zavrže. 3. Prvotožena stranka nosi sama svoje pritožbene stroške. 4.Tožeča stranka nosi sama svoje stroške obeh odgovorov na pritožbo.

 

Obrazložitev

1.) Z izpodbijano sodbo je prvostopno sodišče zahtevku tožeče stranke ugodilo ter kupno pogodbo, ki sta jo sklenili toženi stranki dne 22.10.1996 (pravilno: dne 21.10.1996) in notarsko overili dne 28.10.1996, razveljavilo v delu, ki se nanaša na razpolaganje z nepremičninami prvotožene stranke, in sicer: - na prodajo dveh poslovnih prostorov s skupnimi sanitarijami, predprostorom in dostopom po zunanjih stopnicah v skupni izmeri 47,60 m2, ki se nahajata v pritličju stanovanjskega bloka na Celovški cesti ... v Ljubljani, ki je zgrajen na parc. št. 1954, vl. št. ..., k.o. ...; - na prodajo nepremičnin s parc. št. 160/12 in 160/130 (pravilno: 160/13), vpisanih v z.k., vl. št. ..., k.o. ...; ter - na pritlični poslovni prostor, velikosti 320 m2 oziroma 311,73 m2, na Celovški cesti ..., ki je vknjižen na parc. št. 160/10 pri vl. št. ..., k.o. ..., in ima vhod s Celovške ceste. Prvotoženi stranki kot prodajalcu je naložilo, da s tožečo stranko kot kupcem sklene kupno pogodbo za zgoraj navedene nepremičnine in ji jih izroči v takojšnjo last, posest in užitek za kupnino v višini 370.000,00 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Z dovoljenjem prodajalca pa se nato v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica glede celote prodanih nepremičnin za tožečo stranko. V sodbi je določeno, da je zavezanec plačila vseh davkov in javnih bremen kupec; določeni pa so tudi roki in način plačila kupnine. Prvostopno sodišče pa je toženima strankama naložilo še nerazdelno povrnitev pravdnih stroškov tožeče stranke v višini 623.645,00 SIT. Zoper navedeno sodbo se pritožuje prvotožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov po 1. odst. 338. čl. ZPP. Navaja, da v najemni pogodbi dogovorjena predkupna pravica ni bila kršena. Kreditna pogodba namreč ni bila realizirana; tožeča stranka pa tudi ni imela namena, da navedene nepremičnine kupi, saj ji finačno stanje tega ni dopuščalo. Oporeka tudi višini določene kupnine. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Predlagala je, da sodišče pritožbo prvotožene stranke zavrže kot prepozno. Pritožba ni utemeljena. Trditev tožeče stranke v odgovoru na pritožbo, da je pritožba prvotožene stranke zoper sodbo vložena prepozno, ne drži. Iz povratnice v spisu je namreč razvidno, da je pooblaščenec prvotožene stranke sodbo prejel dne 4.4.2000. Pritožba je tako pravočasno vložena v 8-dnevnem roku (glej 3. točko 1. odst. 493. čl. ZPP), saj je vložena dne 12.4.2000. Rok za pritožbo namreč teče od dneva vročitve prepisa sodbe (glej 1. odst. 333. čl. ZPP). Zato ni mogoče upoštevati nasprotnih trditev tožeče stranke v odgovoru na pritožbo, da je bil pooblaščenec tožene stranke z vsebino sodbe seznanjen že pred datumom njene vročitve, saj to ne izhaja iz podatkov spisa. Pritožbeno sodišče se strinja z ugotovitvijo izpodbijane sodbe, da je prvotožena stranka s tem, ko je dne 21.10.1996 sklenila kupno pogodba glede spornih nepremičnin z drugotoženo stranko, kršila predkupno pravico, ki je bila dogovorjena med njo in tožečo stranko v notarsko overjeni pogodbi o najemu poslovnih prostorov z dne 25.7.1996. V celoti pravilno je tudi obrazložilo, da je bila kreditna pogodba, v kateri je nastopala tožeča stranka kot kreditodajalec in prvotožena stranka kot kreditojemalec, za 300.000,00 DEM v tolarski protivrednosti po nakupnem tečaju za prilive in odlive podjetij Nove Ljubljanske banke, v celoti realizirana. Sicer pa se pritožbene navedbe o nakazilu kredita direktorici prvotožene stranke M.Š. nanašajo le na del nakazila po dobljenem kreditu (v višini 40.000,00 DEM), ne pa na celoten kredit. Pri tem pa je pravilna ugotovitev izpodbijane sodbe, da je prvotožena stranka, kot je razvidno iz pogodbe o asignaciji z dne 20.8.1996 (A14), za prejemnico tega dela kredita izrecno pooblastila M.Š. iz Logatca, ki je bila v spornem obdobju tudi direktorica prvotožene stranke z vsemi pooblastili. Iz navedene pogodbe o asignaciji je tako razvidno, da se je prvotožena stranka s takšnim nakazilom, ki mu sedaj oporeka, izrecno strinjala. Pravilna je tudi nadaljnja ugotovitev izpodbijane sodbe, da predložena dopisa prvotožene stranke tožeči stranki z dne 25.9.1996 in z dne 17.10.1996 (B9 in B10) ne potrjujeta navedb prvotožene stranke, da je tožečo stranko s prodajo spornih nepremičnin drugemu kupcu (tretji osebi) seznanila. Za te svoje navedbe (ki jih je zavrnil tudi zaslišani direktor tožeče stranke) pa tekom postopka ni predložila prav nobenega dokaza. Zato je pravilen zaključek izpodbijane sodbe, da tožeča stranka s samo prodajo spornih nepremičnin oziroma s sklenitvijo kupne pogodbe med prvo in drugotoženo stranko (z dne 21.10.1996) ni bila seznanjena. Vse navedbe glede višine ponujene kupnine pa predstavljajo nova dejstva. Zato jih v pritožbenem postopku v skladu s 1. odst. 337. čl. ZPP ni mogoče upoštevati. Prvotožena stranka je namreč imela možnost, da jih uveljavlja tekom prvostopnega postopka (da te možnosti ni imela, ni zatrjevala). Pritožbeni razlogi tako niso podani. Prvostopno sodišče je glede na predložene dokaze pravilno in dovolj popolno ugotovilo dejansko stanje, nanj pravilno uporabilo materialnopravne določbe, pri tem pa ni zagrešilo zatrjevane bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odst. 339. čl. ZPP. Izpodbijana sodba ima namreč razloge o odločilnih dejstvih, razlogi pa si med seboj tudi niso v nasprotju. Zato je bilo treba pritožbo tožene stranke zavrniti kot neutemeljeno in izpodbijano sodbo potrditi v skladu s 353. čl. ZPP. 2.) Z izpodbijanim sklepom je prvostopno sodišče odločilo o izdani začasni odredbi. Ugovor drugotožene stranke, zoper katero je bila začasna odredba izdana, je zavrnilo in ji naložilo, da povrne tožeči stranki stroške postopka v višini 95.500,00 SIT (s pripadajočimi obrestmi). Zoper navedeni sklep se pritožuje prvotožena stranka, ki uveljavlja vse pritožbene razloge po 1. odst. 338. čl. ZPP. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožba ni dovoljena. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da se izpodbijani sklep nanaša na zavarovanje zoper drugotoženo stranko, ne pa zoper prvotoženo stranko. Tožeča stranka je namreč predlagala začasno odredbo le zoper drugotoženo stranko. Le zoper drugotoženo stranko je bila dne 12.3.1998 izdana začasna odredba in zgolj ta je dne 23.3.1998 vložila ugovor. Iz pritožbe z dne 12.4.2000 pa izhaja, da se je zoper sklep pritožila prvotožena stranka (ne pa drugotožena stranka) - glej navedbo pritožnika na koncu pritožbe (list. št. 62), čeprav v postopku zavarovanja z začasno odredbo ni stranka. Zato je bilo treba njeno pritožbo kot nedovoljeno zavreči v skladu s 1. točko 365. čl. v zvezi s 3. odst. 343. čl. ZPP. 3.) Prvotožena stranka z vloženima pritožbama ni uspela. Zato nosi v skladu s 1. odst. 165. čl. v zvezi s 1. odst. 154. čl. ZPP sama svoje stroške pritožbenega postopka. 4.) V skladu s 1. odst. 165. čl. ZPP je prvostopno sodišče odločilo tudi o stroških tožeče stranke, ki jih je imela v zvezi z odgovoroma na pritožbi zoper sodbo in zoper sklep. Glede na 1. odst. 155. čl. ZPP navedenih stroškov ni priznalo, saj tožeča stranka v odgovoru na pritožbo zoper sodbo ni navedla ničesar takega, kar bi prispevalo k rešitvi zadeve, medtem ko odgovor na pritožbo zoper sklep po 366. čl. ZPP niti ni predviden.

 


Zveza:

ZOR člen 532, 532/1, 532, 532/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NDEwNQ==