<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba IV U 70/2010
ECLI:SI:UPRS:2010:IV.U.70.2010

Evidenčna številka:UC0030093
Datum odločbe:09.11.2010
Področje:DENACIONALIZACIJA
Institut:denacionalizacija - vrnitev nepremičnine v naravi - solastnina

Jedro

Za tožnikovo zatrjevanje o lastništvu spornega dela zemljišča ni podlage ne v listinah predloženega upravnega spisa, ne v listinah, ki jih je tožbi priložil tožnik, toliko bolj, ker je nepremičnina, parc. št. 1129/4 v zemljiški knjigi vpisana kot ZK telo II, ki zajema tudi stavbišče (stanovanjsko stavbo) v izmeri ... m2 in stavbišče (gospodarsko poslopje) v izmeri ... m2, in sta kot solastnika te nepremičnine vpisana tudi C.C. in Č.Č. Navedeni podatek utemeljuje odločitev upravnega organa, da se v naravi sporna nepremičnina vrne v solast in soposest do nedoločenega deleža, deleži pa bodo določeni v nepravdnem postopku pred pristojnim sodiščem.

Izrek

Tožba se zavrne.

Zahteva tožnika za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Upravna enota Celje, oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo (prvostopni upravni organ) je z odločbo številka 36300-105/92 (0586) z dne 11. 2. 2009 odločil, da se pokojni upravičenki A.A. vrne v solast in soposest nepremično premoženje, vpisano pri vl. št. ... k.o. ..., zemljiškoknjižno vpisano kot družbena lastnina s pravico uporabe Mestne občine ... in sicer pripadajoči del parc. št. 1129/4, dvorišče v izmeri ... m2. V 2. točki izreka je prvostopni upravni organ odločil, da je zavezanka za vračilo nepremičnega premoženja iz 1. točke izreka odločbe Mestna občina Celje ter v 3. točki, da je dolžna zavezanka nepremičnine izročiti v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji v začasno upravljanje skrbniku za poseben primer B.B. V 4. točki izreka je odločil o obveznosti vpisa lastninske in posestne pravice nepremičnine v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Celju po uradni dolžnosti ter v 5. točki ugotovil, da je bilo o zahtevi za denacionalizacijo z izdajo te odločbe odločeno v celoti. V 6. točki izreka je ugotovil, da stroški postopka niso bili zaznamovani.

Odločitev temelji na ugotovitvi, da gre v zadevi za ponovljeni postopek odločanja, v katerem je prvostopni upravni organ skladno z navodili Ministrstva za okolje, prostor in energijo v Ljubljani, ki so bila izražena v odločbi številka 4904-18/2006-33 z dne 21. 11. 2008, najprej ugotavljal, kaj od nacionaliziranega premoženje je že bilo vrnjeno. Po vpogledu v historično zemljiško stanje podržavljenega premoženje je bilo ugotovljeno, da so bile z odločbo, številka 04-33-20/59 z dne 2. 6. 1959, upravičenki A.A. na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52-8890/58) podržavljene nepremičnine s parc. št. S 398, 577 in 585/2, vse vpisane v zgodovinskem in podržavljenem zemljiškoknjižnim vložku št. ... k.o. ... V času odločanja so te nepremičnine z drugimi parc. št. vpisane v delu vl. št. ... k.o. ... Po podržavljenju 1966, ko se je vzpostavila nova zemljiška knjiga in nov kataster z novimi parc. št. se je v B list zemljiške knjige vpisalo, da se vknjiži v listu A vpisana zemljišča parc. št. 1129, parc. št. 1131 in parc. št. 1132, brez stavbe, kot družbena lastnina in do nedoločenega deleža zaznamuje Občina ... kot imetnik pravice uporabe. Leta 1993 se je parc. št. 1129 delila na parc. št. 1291/1, 1129/2, 1129/3 in 1129/4. Nepremičnina parc. št. 1129/4 – dvorišče v izmeri ... m2, stavbišče v izmeri ... m2 in stavbišče v izmeri ... m2, ki je v času podržavljenja predstavljala del podržavljene parcele št. S 398 stavbišče, predstavlja še nerešen del zahteve. V zemljiški knjigi Z.K. telo II, za parc. št. 1129/4, ki zajema tudi stavbišče (stanovanjsko stavbo) v izmeri ... m2 in stavbišče (gospodarsko poslopje) v izmeri ... m2, sta kot solastnika vpisana tudi fizični osebi C.C. in Č.Č., ki sta tako solastnika dela fundusa oziroma dvorišča, kjer stojita omenjena objekta.

A.A. je bilo v postopku denacionalizacije že vrnjeno zemljišče parc. št. 1129/2 – stavbišče v izmeri ... m2. V zadevi ni bilo odločeno še o delu današnje 1129/4 k.o. ..., ki je v naravi v času podržavljenja leta 1959 predstavljala del gozd in del dvorišče. Upravni organ je dejansko stanje ugotavljal v naravi in ugotovil, da predstavlja predmetni del zahtevka v naravi del neasfaltirano dvorišče oziroma del neasfaltirane dovozne ceste, ki v katastru ni vrisana, ker je brez dovoljenja zgrajena do stanovanjske hiše na parc. št. 1130 k.o. ..., ki je last C.C., katero je zgradil brez gradbenega dovoljenja.

Upravni organ nepremičnino vrača v naravi do nedoločenega deleža, ker je s kupoprodajno pogodbo, ki so jo sklenili pokojna A.A. in D.D. ter E.E. dne 28. 12. 1966 in s katero je prodajalka poleg prodaje celotnega prizidka, ki je na dvorišču hiše na naslovu ..., bivše verande z zidovi, razen zida, ki ločuje glavno stavbo od prizidka, odstopila kupcema tudi pravico uporabe nacionaliziranega dvorišča in sicer pred prizidkom v celi dolžini prizidka ter obstoječe ograje v ravnem podaljšku do višine prizidka in širini ... m. Upravni organ zato s to odločbo vrača predmetno nepremičnino v solast in soposest do nedoločenega deleža, delež pa se bo po opravljeni denacionalizaciji določil sporazumno v nepravdnem postopku pred pristojnim sodiščem. Takšno stališče je zavzelo tudi VS RS v sodbi I Up 709/2005-3 z dne 31. 8. 2005, v kateri je navedeno, da je odločitev upravnega organa, da se bodo deleži določili v postopku pred pristojnim sodiščem, pravilna.

Drugostopni upravni organ je pritožbo tožnika Č.Č. v tem upravnem sporu in C.C. zavrnil. Odločil je, da je bila odločitev prvostopnega organa pravilna in utemeljena po zakonu.

Tožnik v vloženi tožbi oporeka odločitvi tako prvostopnega kot drugostopnega upravne organa in pojasnjuje, da je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 3. 1989, o prodaji nenacionaliziranega dela celotnega poslovno stanovanjskega poslopja ... vpisanega pri vl. št. ... k.o. ..., razvidno, da objekt stoji na zemljišču parc. št. 1129-stavbišče, dvorišče, v skupni izmeri ... m2, ki predstavlja ZK I in je kot imetnik pravice uporabe vpisana Občina ..., do nedoločnega deleža. Navaja, da vsakokratnemu lastniku ZK telesa II. pripada pravica uporabe na nacionaliziranem zemljišču, torej za celotno parcelo 1129 – pot, dvorišče v skupni izmeri ... m2. Ker je postal lastnik ZK II. na podlagi prej navedene kupoprodajne pogodbe z leta 1998, je torej pridobil tudi pravico uporabe parcele 1129. Pojasnjuje, kako se je delila zemljiška parcela 1129 in potek denacionalizacije v obravnavani zadevi. Nadalje pojasnjuje napako, ki se je storila na Okrajnem sodišču ... v zemljiški knjigi, ki po pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji z dne 4. 12. 1996 ni izvršila izbrisa vpisa družbene lastnine pravice uporabe Občine ... do nedoločnega deleža. Zato ima v celoti pravico do uporabe družbene lastnine Občine ... na parcelah 1129/1, 1129/2, 1129/3 in 1129/4. Sodišču predlaga, da tožbi ugodi in izpodbijani odločbi odpravi. Sodišče naj ugotovi, da ima tožnik pravico uporabe družbene lastnine Občine ..., na prej navedenih parcelah, in s tem tudi do vpisa lastništva na teh nepremičninah. Navaja tudi, da ima pravico do zahtevka za povrnitev nastalih stroškov v zvezi z vloženo tožbo.

Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise in odgovor na tožbo, v katerem predlaga, da se tožba zavrne kot neutemeljena.

K 1. točki izreka:

Tožba ni utemeljena.

Po pregledu izpodbijane odločbe in upravnih spisov v obravnavani zadevi sodišče ugotavlja, da je odločba tožene stranke pravilna in zakonita, ter da je tožena stranka za svojo odločitev navedla tudi utemeljene razloge, na katere se sodišče v celoti sklicuje (drugi odstavek 71.člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, številka 105/2006 in 62/2010-v nadaljevanju ZUS-1), ter dodatno navaja:

Predmet odločanja v obravnavani zadevi je le tisti del nepremičnine parc. št. 1129/4, ki predstavlja dvorišče v izmeri ... m2 vpisane pri ZK vložku ... k.o. ... Gre za del zemljišča, ki je nastal iz delov podržavljenih nepremičnin parc. št. 1129 – stavbišče, dvorišče, parc. št. 1131 – gozd in parc. št. 1132, gozd, k.o. ..., ki so z odločbo UE Celje, št. 04-33-20/59 z dne 2. 6. 1959, ki je bila izdana na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, številka 52/58, v nadaljevanju ZNNZGZ), prešle v splošno ljudsko premoženje. Celotno zemljišče je bilo po nacionalizaciji vpisano pri vl. št. ... brez stavb, ostala družbena lastnina do nedoločenega deleža (ZK telo 1) objekti (poslovna stavba, hiša z drvarnicami, ZK telo II), stoječi na parc. št. 1129, pa so bili le deloma nacionalizirani, kajti hiša z drvarnicami na naslovu ... je bila iz nacionalizacije naknadno izvzeta z odločbo UE Celje, številka 04-CO-12/61 z dne 3. 10. 1961 in z odločbo skupščine Občine ... z dne 30. 4. 1966, v povezavi z ZNNZG.

Tako so ostali nacionalizirani oziroma podržavljeni le poslovni prostori nahajajoči se v objektu na naslovu ..., obstoječi iz skladišč v izmeri ... m2, ... m2 in ... m2, skupaj z vežo v izmeri ... m2 ter prvo vinsko kletjo po celi dolžini hiše s predelkom na levi strani vhoda v klet, kjer se je knjižila družbena lastnina v uporabi Občine ..., denacionalizacijska upravičenka pa je obdržala lastninsko pravico na preostalem delu ZK telesa II, to je stanovanjskem delu hiše z drvarnico. Ta dejstva med strankama niso sporna, sporno pa je, ali je tožnik glede na lastništvo nepremičnin vpisanih v ZK telesu II, vpisanih pri vl št. ... k.o. ... (notarska listina SV 725/98), pridobljeno s kupno pogodbo z dne 6. 7. 1998, postal tudi lastnik celotne parcele 1129 v izmeri ... m2, kot to navaja v tožbi (ZK telo I).

Kot je sodišče ugotovilo že uvodoma, je predmet odločanja v obravnavani zadevi le tisti del nepremičnine parc. št. 1129/4, ki predstavlja dvorišče v izmeri ... m2, vpisane pri ZK vložku ... k.o. ... O zemljiščih s parcelnimi številkami 1291/1 in 1129/2, ki so skupaj z zemljiščem parc. št. 1129/4 (in 1129/3) nastala z delitvijo zemljišča parc. št. 1129, je bilo, v do sedaj vodenih postopkih denacionalizacije, že odločeno in sicer o zemljišču (del) parc. št. 1129/2 in parc. št. 1129/1 z odločbo številka 36300-105/92 z dne 2. 6. 2004. V obravnavani zadevi gre torej za odločanje o delu nepremičnine parc. št. 1129/4, ki predstavlja dvorišče v izmeri ... m2, ki je vpisano pri vl. št. ... k.o. ..., kot družbena lastnina s pravico uporabe občine ... Sodišče je presodilo, da sta upravna organa odločitev o vračilu spornega dela zemljišča pravilno utemeljila, in tudi po presoji sodišča, za tožnikovo zatrjevanje o lastništvu spornega dela zemljišča, ni podlage ne v listinah predloženega upravnega spisa, ne v listinah, ki jih je tožbi priložil tožnik, toliko bolj, ker je nepremičnina, parc. št. 1129/4 v zemljiški knjigi vpisana kot ZK telo II, ki zajema tudi stavbišče (stanovanjsko stavbo) v izmeri ... m2 in stavbišče (gospodarsko poslopje) v izmeri ... m2, in sta kot kot solastnika te nepremičnine vpisana tudi C.C. in Č.Č. Navedeni podatek utemeljuje odločitev upravnega organa, da se v naravi sporna nepremičnina vrne v solast in soposest do nedoločenega deleža, deleži pa bodo določeni v nepravdnem postopku pred pristojnim sodiščem.

Ker je sodišče presodilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je tožbo kot neutemeljeno, na podlagi določbe prvega odstavka 63. člena ZUS-1, zavrnilo.

K 2. točki izreka:

Tožnik je ob vložitvi tožbe predlagal tudi povrnitev stroškov postopka. Skladno z določbo četrtega odstavka 25. člena ZUS-1 trpi v primeru če sodišče tožbo zavrne ali zavrže ali se postopek ustavi vsaka stranka svoje stroške postopka. Ker je v obravnavani zadevi sodišče tožbo zavrnilo, je skladno s prej citirano določbo moralo zavrniti tudi tožnikovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka.


Zveza:

ZDen člen 2, 2/1, 18, 18/1.
Datum zadnje spremembe:
04.08.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU2MDEy