<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

UPRS sodba I U 1365/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:I.U.1365.2015

Evidenčna številka:UL0012324
Datum odločbe:05.07.2016
Senat, sodnik posameznik:Adriana Hribar Milič (preds.), mag. Slavica Ivanović Koca (poroč.), Bojana Prezelj Trampuž
Področje:JAVNI RAZPISI - DRUŠTVA
Institut:sofinanciranje iz javnih sredstev - sofinanciranje športnih vsebin - razpisni pogoji - upravičenec do sredstev - društvo - članstvo v društvu

Jedro

Na javni razpis se je prijavilo društvo, ki ni imelo članov, zato tožnik v času prijave na javni razpis ni izpolnjeval formalnega pogoja vlagatelja.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je Občinska uprava Občine Log-Dragomer zavrnila predlog za sofinanciranje športnih vsebin izvajalca društvo A. za sofinanciranje športnih vsebin letnega programa športa na območju Občine Log – Dragomer v letu 2015 (točka 1 izreka). V postopku niso nastali posebni stroški (točka 2 izreka). Iz obrazložitve je razvidno, da je 4. 5. 2015 komisija v sestavu, kot je navedeno, 14. 5. 2015 ugotovila, da vloga A. ni popolna ter ga pozvala, da jo dopolni s fotokopijami pristopnih izjav članov k A. in dokazilom o plačani članarini. Iz obrazložitve je razvidno, da A. ni dostavil pristopnih izjav, iz katerih bi bilo razvidno članstvo k A. Iz predloženih izjav izhaja, da gre za pristop k B., kot je navedeno v glavi vpisnega lista, in ne k A. Prvostopenjski organ navaja 4. alinejo prvega odstavka 9. člena in 11. člen Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru-1), glede včlanjevanja v društva, ki jih citira. Navaja tudi mnenja Ministrstva Republike Slovenije za notranje zadeve, št. 215/372015/2/1324/03 z dne 14. 4. 2015. Prvostopenjski organ ugotavlja, da A. nima članov, pač pa ima člane B., ki deluje v ...

2. Pritožbeni organ se z odločitvijo prvostopenjskega organa strinja. Sklicuje se na Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Log – Dragomer (v nadaljevanju Pravilnik). Komisija, ki je skladno z 8. členom Pravilnika imenovana, je pozvala A., da dostavi fotokopije pristopnih izjav članov društva in dokazilo o plačani članarini, ker iz AJPES ni vidna članarina posameznega člana. Dne 4. 6. 2015 je komisija ponovno ugotovila, da vloga tožnika ni popolna ter je ponovno zahtevala navedena dokazila. Tožnik je navedel, da računov za plačilo članarine nima, ker so zneski višji zaradi vštetih vadnin, ki se plačujejo C. d.o.o., člani pa niso pristali na posredovanje občutljivih zdravstvenih podatkov. Iz Statuta A. ne izhaja, da bi člani društva kakorkoli soglašali, da so tudi člani B. Prvostopenjski organ se je zato pravilno odločil, da zahteva tudi pristopne izjave k A. Iz vpisnih listov za člane A. izhaja, da gre za pristop k B., kot je navedeno v glavi vpisnega lista in ne k športnemu društvu A. Po ZDru-1 je pristopna izjava pisna izjava volje osebe, ki želi postati član društva. Iz vpisnih listov ne izhaja, da so člani pristopili k A. Pravilnik o vpisu in članstvu v B., ki ga je tožnik priložil pritožbi, pa je neevidentiran, nedatiran, nežigostan, brez podpisa in ni mogoče ugotoviti, kateri organ ga je sprejel.

3. Tožnik izpodbija navedeno odločitev zaradi kršitve pravil postopka, nepravilno ugotovljenega dejanskega in kršitev materialnega prava. Navaja sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije I U 994/2014. Organu prve stopnje očita, da je iskal izločitveni razlog za zavrnitev financiranja največjega društva v občini. Prvostopenjski organ razpolaga s kopijo zapisnika skupščine, kjer so bile sprejete spremembe in vlogo za registriranje sprememb na upravni enoti, o čemer sta bila oba organa seznanjena. Sklicuje se na prvi odstavek 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Prvostopenjskemu organu očita, da ga ni pozval za dostavo manjkajočih dokumentov tudi po zaključenem postopku glede pojasnila, kako je prišlo do uporabe sestavine B. k imenu društva in da je vse pomisleke glede imena B. pojasnil in dokazal že v ponovljenem postopku za leto 2014. V pritožbi je tožnik očital napačno izveden postopek imenovanja komisije za vrednotenje vlog prispelih na razpis. Navaja 5. člen, 6. člen, 14. člen in 15. člen Pravilnika. Razdelitev sredstev je v nasprotju z prvim odstavkom 236. člena ZUP. Prvostopenjskemu organu očita, da je preden je dal društvom, ki so sodelovala na razpisu, možnost pritožbe, razdelil sredstva ter navaja določbe javnega razpisa kako se razdelijo sredstva. Pred dokončno odločitvijo na pritožbe ni znano število upravičencev do financiranja, posledično pa ni možno ovrednotiti posameznega programa. Pritožbena odločba je bila naslovljena na B., čeprav pritožbeni organ kot razlog zavrnitve navaja, da nima povezave s A.

4. Tožnik navaja, da je zahteval vpogled v izvedbo nad namensko uporabo sredstev iz razpisa v skladu s 17. členom Pravilnika, ki jo je opravil na podlagi odločbe Informacijskega pooblaščenca. Iz vpogleda izhaja, da upravni organ ni zahteval vrnitev sredstev društev, ki niso namensko uporabila sredstva iz razpisa. S tem je kršil 18. člen in 20. člen Pravilnika. Tožnik očita konflikt interesov in sum korupcije, da je župan iz proračuna nezakonito odobril kredit podžupanovemu športnemu društvu ter pojasnjuje razloge v zvezi s Pogodbo o upravljanju in brezplačnemu najemu Športnega parka Log. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo in vse odločbe odpravi in zadevo vrne v ponoven postopek ter naloži vrnitev nenamensko uporabljenih sredstev društev, kot jih navaja ter, da razglasi za nično pogodbo o upravljanju in brezplačnemu najemu Športnega parka.

5. V odgovoru na tožbo toženka v celoti zavrača tožbene navedbe tožnika. Komisija je bila imenovana v skladu z 8. členom Pravilnika, za kar navaja razloge. Ne gre za interesno povezanost članov komisije z izvajalci športnih vsebin. Komisija je ravnala v skladu z 9. členom Pravilnika. Pri ugotavljanju formalnih pogojev je ugotovila, da A. ne izpolnjuje formalnih pogojev, ker A. nima članov A. je 5. 9. 2015 registriralo spremembo v imenu. Tožnik skuša namerno zavesti, da je A. uporabljalo sestavino B. k imenu. A. je registriralo svoje novo ime Športno društvo Dragomer B. z dokončnostjo odločbe Upravne enote Vrhnike, to je 5. 9. 2015. Pred tem je obstajal B., ki je deloval v okviru družbe C. d.o.o., katerega prokurist je D.D., ki je hkrati tudi odgovorna oseba tožnika. Urejeno članstvo je eden izmed formalnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu za sofinanciranje športnih vsebin izvajalca letnega programa športa. Člen 1. Pravilniku o vpisu in članstvu B. pred 5. 9. 2015 je določal, da član B. lahko postane vsakdo, ki plača vpisnino in ni določal, da bi člani B. fitnes studia soglašali s članstvom v A. Toženka odgovarja tudi v zvezi z očitki glede konflikta interesov. Neupravičeni so tudi očitki glede navijaške skupine, ki je športna panoga. Sodišču predlaga, da tožbo kot neutemeljeno zavrne in zavrže ostale zahtevke tožnika na podlagi 2. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

6. V pripravljalnih vlogah tožnik ponavlja svoje razloge iz tožbe in jih dodatno utemeljuje. Toženki očita napačno tolmačenje 8. člena Pravilnika ter navaja, da je vprašljiva strokovnost dveh članov kot izvajalcev športnih vsebin. Kandidat iz OŠ E.E. je strokovni vodja v ŠŠD podžupana. Očita, da gre za nenadzorovano manipuliranje z razdelitvijo sredstev iz javnega razpisa, za kar navaja razloge. Kršena je točka 12 obravnavanega javnega razpisa, da bodo predlagatelji programov o izidu razpisa obveščeni 30 dni po poteku rokov za pritožbe ter, da ni omogočena transparentnost postopka ter očita prirejenost tega javnega razpisa. Navaja kršitve 6. člena, 7. alineje 3. člena in 12. člena Pravilnika. Očita, da je sta podžupan in župan sklenila pogodbe in razdelila sredstva še pred obravnavo in pravnomočnostjo pritožb. Navaja, da navijaštvo ni uvrščeno med športne panoge. Ista dokumentacija, ki je bila v treh obravnavah spoznana za ustrezno, ni več ustrezna, ko je upravni organ ugotovil, da A. ne izpolnjuje formalnih pogojev, ker nima članov. Na vpogled izročil 780 podpisanih pristopnih izjav, kjer je v novi izjavi podpisnik obveščen, da s podpisom izjave postane član A. Upravni organ je nezakonito ugotovil, da so člani s pristopno izjavo pristopili v gospodarsko družbo. Vpogled v evidence ne izkazuje, da bi C. d.o.o. imel registriran kakršenkoli pravni subjekt pod imenom B. Je pa res, da A. sodeluje z navedenim podjetjem in da so bili komisija in župan pravočasno obveščeni o sestavini k imenu ter statutom B. z dne 28. 7. 2015, kjer so evidentirane vse spremembe, tako imena, skrajšana imena, kakor tudi naslova društva. Tožnik je predlagal obnovo postopka. Navaja, da trditev toženke, da društvo na dan razpisa ni izpolnjevalo formalnih pogojev, ne drži. Z nezakonitimi pogodbami in opustitvijo dolžnih dejanj je toženka omogočila protipravno pridobitev proračunskih sredstev, posledično pa je tožnik prejel manj proračunskih sredstev. Sodišču predlaga, da navedbe toženke zavrne in da poda kazensko prijavo proti povzročiteljem kaznivih dejanj.

7. V odgovoru na pripravljalno vlogo toženka navaja razloge, s katerimi zavrača vse tožnikove navedbe in dodatno pojasnjuje glede sestave komisije ter pojasnjuje, da ne gre za konflikt interesov. E.E. ni strokovni vodja v podžupanovem F., ampak je bil kot predstavnik šole strokovni vodja programa, ki je povezoval vsa društva, ki so sodelovala pri izvedbi Programa aktivnih poletnih počitnic 2015 in ne gre za konflikt interesov. Glede neizpolnjevanja formalnih pogojev navaja, da se fitnes studio opravlja kot dejavnost v okviru podjetja C. d.o.o. in da pravno formalno A. pred 5. 9. 2015 ni obstajalo, glede na odločbo Upravne enote Vrhnika 215-46/2015-2/411 z dne 20. 8. 2015. Toženka zavrača tudi vse očitke tožnika glede predsednice komisije in dela podžupana, za kar pojasni razloge.

8. Tožba ni utemeljena.

9. Uvodoma sodišče navaja, da je sprejelo tožbo tožnika v obravnavo kot tožbo upravičene osebe na podlagi spremembe imena in statuta A. z dne 5. 9. 2015. V obravnavani zadevi je sporno ali je tožniku utemeljeno zavrnjen predlog za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Občine Log Dragomer v letu 2015 (objavljen marca 2015 v 424 številki glasila Naš časopis). Predmetni javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Občine Log Dragomer v letu 2015 je bil objavljen na podlagi 7. člena in 10. člena Zakona o športu, 4. in 5. točke Nacionalnega programa športa, 5. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Log Dragomer, Letnega programa športa Občine Log-Dragomer za leto 2015 ter sklepa župana o objavi javnega razpisa 18. 3. 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih vsebin, ki so v javnem interesu (točka 2 predmetnega javnega razpisa). V 3. točki predmetnega javnega razpisa so navedeni subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis, med drugim športna društva (1. alineja), pri čemer morajo biti najmanj devet mesecev registrirani s sedežem v Občini Log -Dragomer v skladu z veljavno zakonodajo in izvajati programe, namenjene občanom te občine (točka 4). V javnem razpisu je tudi navedeno, da so merila za vrednotenje športnih programov določena s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Log Dragomer (točka 6).

10. Po 4. členu Pravilnika postopek za dodeljevanje finančnih sredstev vodi občinska uprava. Po 7. členu Pravilnika mora vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, med drugim vsebovati podatke o vlagatelju (naziv, sedež, …). V obravnavani zadevi je sporno, ali je tožnik v času vložitve bil subjekt, ki se lahko prijavi na javni razpis oz. ali je bilo A. pooblaščeni vlagatelj na obravnavanem javnem razpisu. Gre predvsem za sporno vprašanje ali je v času vložitve vloge in (tudi) izdaje izpodbijane odločbe A. imelo sploh kakšne člane. Po ugotovitvah organa prve stopnje, s čim se strinja tudi toženka, A. ni imelo članov, pač pa je imel člane B., ki je delovalo v ... To je organ prve stopnje ugotovil na podlagi pristopnih listin-izjav, ki jih je v postopku predložil tožnik, potem, ko ga je prvostopenjski organ pozval, da naj predloži ftk. pristopnih izjav članov društva in dokazilo o plačani članarini. Po presoji sodišča sta oba organa pravilno presodila pristopne izjave, ki jih je tožnik predložil v postopku in ki se nahajajo tudi v upravnih spisih. Tudi po presoji sodišča iz njih ne izhaja, da gre za pristopne izjave k A., kot subjektu, ki se je prijavil na predmetni javni razpis, temveč, da gre za pristop k B.

11. Prvostopenjski organ in toženka se utemeljeno sklicujeta na ZDru-1, ki glede včlanjevanja v društvo v 4. alineji prvega odstavka 9. člena določa, da mora temeljni akt društva določati pogoje in način včlanjevanja ter prenehanju članstva. Po 11. členu ZDru-1 je članstvo v društvu osebno, pravno osebo v društvu pa zastopa pooblaščena oseba. Če se v društvo včlani mladoletna oseba, do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Tako kot pravilno navajata organ prve stopnje in toženka, je za članstvo v društvo potrebno dati pisno izjavo volje, iz katere bo razvidna volja osebe, ki želi postati član društva, kar mora biti skladno tudi z določbami Statuta društva. Le v tem primeru se po mnenju sodišča lahko govori o pristopni izjavi v smislu ZDru-1. Iz pristopnih izjav, ki jih je tožnik predložil, kot že rečeno, ne izhaja, da osebe pristopajo v A., temveč k B. Iz Statuta A., ki je bil predložen v postopku, pa ne izhaja, da bi člani društva kakorkoli soglašali, da so hkrati tudi člani B. Po presoji sodišča ne gre za kršitev pravil postopka, ker je organ prve stopnje od tožnika zahteval pristopne izjave članov društva, saj je na ta način ugotavljal formalne pogoje vlagatelja, v tem primeru A. Predložene pristopne izjave pa je po presoji sodišča tudi pravilno ocenil.

12. Očitki tožnika glede nepravilnega postopka glede imenovanja komisije po presoji sodišča v obravnavanem primeru niso utemeljeni. V obrazložitve izpodbijane odločbe so poimensko navedeni člani komisije, toženka pa je glede na tožnikove ugovore tudi pojasnila, na kakšen način so bili imenovani s strani župana, tako glede predsednice komisije kot tudi glede dveh članov, kar je tudi po presoji sodišča skladno z 8. členom Pravilnika. Nedvomno pa je naloga komisije ugotavljanje formalnih pogojev predlagateljev (10. člen Pravilnika), ki lahko v primeru, ko v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila, tako kot v obravnavanem primeru. Tožnik je bil na tej pravni podlagi pozvan, da dopolni predlog, tako, da predloži fotokopije pristopnih izjav članov A. in dokazila o plačani članarini. Navedena zahteva komisije zato po presoji sodišča ni pretirana in s tem niso bila kršena pravila postopka, kar je pojasnila tudi toženka in se sodišče z njenimi razlogi strinja. Kolikor so tožbeni razlogi enaki pritožbenim, jih sodišče iz istih razlogov kot toženka zavrača. Toženka se je po presoji sodišča tudi pravilno opredelila do Pravilnika o vpisu in članstvu v B., ki ga je tožnik predložil v pritožbenem postopku (stran 3 obrazložitve pritožbene odločbe), ki se nahaja tudi v upravnih spisih in sicer kot neevidentiranega, nedatiranega, nežigosanega in brez podpisa in iz katerega tudi po presoji sodišča ni mogoče ugotoviti, kateri organ ( subjekt) ga je sprejel.

13. Ker po povedanem v obravnavani zadevi tudi po presoji sodišča nedvomno in jasno izhaja, da se pristopne izjave, ki jih je tožnik v postopku predložil, nanašajo na članstvo v B., ne pa tudi v A., ki je kot subjekt kandidiral za sofinanciranje športnih vsebin letnega programa športa na območju Občine Log Dragomer v letu 2015, gre tudi po presoji sodišča za okoliščino, da je, potem, ko je tožnik vlogo dopolnil, predlog tožnika zaradi neizpolnjevanja formalnega pogoja vlagatelja prvostopenjski organ zavrnil, glede na to, da ni šlo (več) za nepopolno vlogo.(1)

14. Očitek tožnika, da so bila sredstva razdeljena, preden je bilo o pritožbi tožnika pravnomočno rešeno in sklicevanje na 236. člen ZUP, na drugačno odločitev ne vpliva. Iz vsebine obravnavanega javnega razpisa in Pravilnika ne izhaja, da bi moralo biti pred razdelitvijo o pritožbah pravnomočno rešeno, kot meni tožnik(2). Občinska uprava da predlog delitve razpoložljivih sredstev v obravnavo komisiji, ki določi končno višino dodeljenih sredstev posameznim predlagateljem. Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih vsebin o višini odobrenih finančnih sredstev, za posamezne športne programe, za katere so kandirali na javnem razpisu. Zoper sklep je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo (13. člen Pravilnika). Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci sklenejo pogodbe o sofinanciranju športnih programov (14. člen Pravilnika).

15. Sodišče se do ostalih razlogov tožnika kot nerelevantnih za obravnavano zadevo posebej ne opredeljuje. Relevantne okoliščine pa so v zadevi pravilno ugotovljene. Dejansko stanje je pravilno ugotovljeno, sodišče se z oceno organa prve stopnje in toženke v celoti strinja, glede na to, da iz ugotovitev komisije, kar je pojasnjeno v obrazložitvi organa prve stopnje in toženke, izhaja, da se je na javni razpis prijavilo društvo, ki ni imelo članov, zato tožnik v času prijave na javni razpis ni izpolnjeval formalnega pogoja vlagatelja.

16. Na drugačno odločitev v obravnavani zadevi javnega razpisa po presoji sodišča ne vplivajo kasnejši vpisi spremembe imena društva in spremembe statuta, zato sodišče tožnikove razloge, da gre za pravilni subjekt oz. vlagatelja že v času vložitve vloge, kot neutemeljenega zavrača. V tem primeru je tudi brezpredmetno sklicevanje tožnika na določbe 260. člena ZUP o obnovi postopka, saj gre za novo dejstvo oz. okoliščino, ki v času odločanja o vlogi A. ni obstajalo in ne gre za obnovitveni razlog po ZUP. Iz navedb tožnika, odgovora toženke pa tudi iz upravnih spisov nedvomno izhaja, da je registracija spremembe imena A. in sprememba statuta društva opravljena šele na podlagi odločbe Upravne enote Vrhnika št. 215-46/2015-2/411 z dne 20. 8. 2015, ki je postala dokončna 5. 9. 2015. Torej po končanem postopku predmetnega javnega razpisa. A. je dalo vlogo 23. 4. 2015, prvostopenjska odločba je bila izdana 2. 7. 2015, pritožbena odločba pa 19. 8. 2015, zato okoliščine, ki so nastale kasneje (5. 9. 2015) na drugačno odločitev v konkretni zadevi ne morejo vplivati. V zadevi ni sporno, da se je tožnik na javni razpis prijavil kot A., za katero je v postopku pravilno ugotovljeno, da to športno društvo v času prijave ni imelo članov, kot je pojasnjeno v ugotovitvah komisije in izhaja iz obrazložitve izpodbijane odločbe in odločbe toženke. Zato sklicevanje tožnika na spremembo statuta in registracija imena s 5. 9. 2015 ni relevantno za odločitev. Sodišče pripominja, da na drugačno odločitev v tej zadevi tudi ne vplivajo odločitve organa prve stopnje glede sofinanciranja, ki se nanašajo na leto 2014, ki so bile presojane pred Upravnim sodiščem (I U 994/2014 in I U 1313/2015), saj gre za drugo obdobje in drug javni razpis, ki ni predmet odločanja v tem postopku.

17. Ker je po povedanem izpodbijana odločba pravilna in zakonita, sodišče v postopku tudi ni našlo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti, je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.

18. Sodišče je odločalo brez glavne obravnave na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1.

19. Če sodišče tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka (četrti odstavek 25. člena ZUS-1).

-------------

opomba (1): 12. člen Pravilnika določa, da se nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopolni, s sklepom zavržejo.

opomba (2) Po 12. točki javnega razpisa so predlagatelji o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po preteku rokov za pritožbe.


Zveza:

ZDru-1 člen 9.
Datum zadnje spremembe:
19.09.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3MTA4