<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 1383/2002
ECLI:SI:VSRS:2003:I.UP.1383.2002

Evidenčna številka:VS15606
Datum odločbe:22.10.2003
Področje:JAVNI ZAVODI - UPRAVNI SPOR
Institut:razrešitev direktorja pred potekom časa - upravni spor - bistvena kršitev pravil postopka - glavna obravnava

Jedro

S tem, ko je tožnik v tožbi zahteval svoje zaslišanje in uveljavljal razlog nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je zahteval, da sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Mariboru, št. U 195/2000-14 z dne 17.9.2002 se razveljavi in zadeva vrne temu sodišču, da opravi nov postopek.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000, ZUS) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 12.4.2000. Z njo je tožena stranka predčasno razrešila tožnika s funkcije direktorja Pokrajinskega arhiva M., imenovala vršilca dolžnosti direktorja in odločila, da je dosedanji direktor dolžan predati posle najkasneje do 20.4.2000.

Po presoji sodišča prve stopnje je odločba tožene stranke pravilna in na zakonu utemeljena. Svojo odločitev je oprlo na določbo 2. odstavka 38. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, ZZ) in na določbo 17. členu Statuta Pokrajinskega arhiva M. (statut), kjer so našteti razlogi, zaradi katerih je lahko direktor zavoda razrešen pred potekom časa. Določba 17. člena statuta sicer res določa predlagatelja postopka razrešitve, vendar po presoji sodišča navedeni predlog sveta arhiva ni obvezen in je odločba o razrešitvi zakonita tudi v primeru, ko tak predlog ni podan, če okoliščine primera kažejo na obstoj razlogov za predčasno razrešitev. Navedeno odločitev je sodišče oprlo na določbo 5. odstavka 41. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIPK), s katero je ministru dano pooblastilo za imenovanje poslovnega in programskega direktorja. Strinjalo se je s presojo tožene stranke, da je tožnik odgovoren za ugotovljene nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev, ker je taka izplačila odobraval. Tožnik je v okviru odgovornosti za poslovanje in zakonitost dela zavoda odgovarjal tudi za zakonito porabo dodeljenih proračunskih sredstev. Zavrnilo je tožbeni ugovor glede kršitve postopkovnih pravil, ker iz podatkov v upravnih spisih izhaja, da je bil tožnik seznanjen z razlogi za njegovo razrešitev in se je do njih tudi opredelil. Zavrnilo je tudi tožbeni ugovor v zvezi s smiselno uporabo določb Zakona o delavcih v državnih organih.

Tožnik vlaga pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov iz 1. odstavka 72. člena ZUS in predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Navaja, da je sodišče prve stopnje nepravilno zavrnilo tožbeni ugovor glede kršitve pravil postopka. Ker ZZ ne določa postopka glede ugotavljanja odgovornosti, bi morala tožena stranka smiselno uporabiti določbe Zakona o delavcih v državnih organih. Tožnik ni bil nikoli neposredno zaslišan, s tem pa so bila kršena pravila postopka, in sicer načelo zakonitosti, načelo materialne resnice, načelo zaslišanja stranke ter načelo neposrednosti. Navedene kršitve pomenijo tudi kršitev ustavne določbe, da mora biti v postopku vsakomur dana možnost, da brani svoje pravice in interese. Kršene so bile tudi ustavno zavarovane kategorije, ki se nanašajo na postopkovne določbe v vezi z ugotavljanjem odgovornosti ali uvedbo disciplinskega postopka. Sodišče prve stopnje se ni opredelilo do tožbenih navedb glede nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, zato izpodbijane sodbe v tem delu ni mogoče preizkusiti.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Predmet presoje v obravnavani zadevi je sodba sodišča prve stopnje, s katero je zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo tožene stranke o predčasni razrešitvi tožnika s funkcije direktorja Pokrajinskega arhiva M. Razrešitev direktorja je urejena v 38. členu ZZ, po katerem je pristojni organ dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je imenovan, iz razlogov, navedenih v 2. odstavku navedenega člena. Tudi po presoji pritožbenega sodišča predlog sveta arhiva ni obvezen in je odločba o razrešitvi pravilna, v kolikor je pristojni organ razrešil direktorja iz zakonitega razloga, direktor pa je bil pred sprejemom sklepa o razrešitvi z razlogi za razrešitev seznanjen in je imel možnost, da se o njih izjavi. Po določbah ZZ predlog sveta arhiva v primeru razrešitve ni obvezen, statut pa ne more določiti več obveznosti kot zakon.

Po presoji pritožbenega sodišča za pravilno in zakonito odločitev ni dovolj le dejstvo, da "okoliščine primera kažejo na obstoj razlogov za razrešitev", temveč je treba očitane nepravilnosti nesporno ugotoviti in jih v postopku razrešitve dokazati.

Iz 1. odstavka 50. člena ZUS izhaja načelo, da sodišče na prvi stopnji odloča po opravljeni glavni obravnavi. Sodišče lahko odloči tudi brez glavne obravnav, če v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku za izdajo upravnega akta popolno in pravilno ugotovljeno, stranke pa v tožbi ali odgovoru na tožbo niso zahtevale glavne obravnave (2. odstavek 50. člena ZUS). Iz tožbe izhaja, da je tožnik v tožbi zahteval svoje zaslišanje in uveljavljal razlog nepopolne ugotovitve dejanskega stanje, kar vse kaže na spornost ugotovljenega dejanskega stanja. Iz navedenega izhaja, da je tožnik zahteval, da sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi. Sodišče prve stopnje predlogu tožnika ni sledilo in je odločitev sprejelo na seji.

Namen glavne obravnave pri presoji zakonitosti upravnega akta je v tem, da se na podlagi neposrednega ustnega obravnavanja zbere dokazno gradivo za presojo, ali je bilo dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno. Na podlagi pravilno in popolno ugotovljenega dejanskega stanja bo mogoče presoditi pravilnost uporabe materialnega prava. Tožnik zato v pritožbi utemeljeno uveljavlja bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu ter zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 74. člena ZUS pritožbi ugodilo, izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje, da opravi nov postopek.


Zveza:

ZZ člen 38. ZUS člen 50, 50/2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xODIzMw==