<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba II U 50/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:II.U.50.2014

Evidenčna številka:UM0011993
Datum odločbe:08.10.2014
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Sonja Kočevar (poroč.), Violeta Tručl
Področje:JAVNI ZAVODI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA
Institut:direktor javnega zavoda - razrešitev direktorja javnega zavoda - razlogi za razrešitev - odgovornost direktorja za zakonitost dela zavoda

Jedro

Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost poslovanja, za spoštovanje predpisov in za zakonitost aktov, za izdajanje katerih je pristojen. Z drugimi besedami, odgovornost direktorja za zakonitost dela zavoda pomeni odgovornost za skladnost dela in poslovanja zavoda in v tem okviru tudi dela direktorja s predpisi. Zaradi navedenega je neutemeljen tožbeni ugovor, da je odgovornost direktorja podana le v primeru, ko direktor namerno krši predpise ali splošne akte zavoda, ne pa v vsakem primeru, ko krši predpise ali splošne akte kdo izmed zaposlenih na zavodu ali pa kdo izmed zunanjih izvajalcev. S tem, ko je določene strokovne postopke zaupal zunanjim izvajalcem, ne preneha direktorjeva odgovornost za zakonitost dela zavoda.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je minister za kulturo tožnika z dnem 13. 1. 2014 razrešil s položaja direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (v nadaljevanju: Viba film). Pri tem se sklicuje na določbo 38. člena Zakona o zavodih (ZZ), na podlagi katere je direktor lahko razrešen pred potekom mandata, če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavod ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi. V obravnavanem primeru je Svet Viba filma ministrstvu posredoval ugotovitve glede kršitev predpisov in splošnih aktov zavoda s strani tožnika kot direktorja zavoda. Nepravilnosti so se nanašale na kršitev določbe 183. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v zvezi z zaposlitvijo pomočnice direktorja brez soglasja ustanovitelja, na redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga C.C. brez soglasja Sveta zavoda ter na spremembo sistemizacije delovnih mest brez soglasja Sveta zavoda. Z očitanimi kršitvami je minister seznanil tožnika ter ga pozval, da se izjasni o razlogih za razrešitev. Prav tako je pozval Svet zavoda, da poda svoje mnenje. Na podlagi izvedenega postopka je tožena stranka ugotovila, da v primeru zaposlitve pomočnice direktorja ne gre za situacijo iz 3. alinee četrtega odstavka 183. člena ZUJF. V skladu s 13. členom Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi Viba film) je zaposlitev pomočnika direktorja vezana na čas trajanja mandata direktorja. Prejšnjemu direktorju A.A. je mandat prenehal oktobra 2012, enako tudi delovno razmerje pomočniku direktorja. Tako v primeru prenehanja delovnega razmerja pomočniku direktorja ne gre za predčasno prenehanje delovnega razmerja za določen čas. Tožnik je tudi brez ustrezne spremembe akta o sistemizaciji pričel s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tožnik je namreč le s posamičnim aktom – sklep št. S-14/2013 z dne 16. 10. 2013 o prerazporeditvi dela na delovnem mestu „vodje komerciale“ oziroma „vodje I“ naloge, sistemizirane na delovnem mestu vodje komerciale oziroma vodje I prerazporedil med dela „pomočnika direktorja“, „vodjo financ“ in „ operativnega vodjo proizvodnje“. S tem je dejansko posegel v opis del in nalog, kar pa je možno storiti le z aktom o sistemizaciji, h kateremu pa skladno z 20. členom Sklepa o ustanovitvi Viba film ter 35. in 42. členom ZUJIK daje soglasje Svet zavoda. Na podlagi navedenega je minister za kulturo zaključil, da tožnik pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda s tem, da je brez soglasja ministrstva zaposlil pomočnico direktorja, kar je kršitev 183. člena ZUJF, da je z izdajo posamičnega akta posegel v reorganizacijo del in nalog na delovnem mestu vodje komerciale oziroma vodje I, ne da bi predhodno sprejel akt o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, s čimer je zaobšel pristojnost Sveta zavoda, prav tako ni v predpisanem roku 30 dni od uveljavitve spremembe sklepa pripravil spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest.

Tožnik v tožbi ugovarja nezakonitost vročitve izpodbijanega sklepa, saj je tožena stranka za vročanje najela detektivsko agencijo, pri čemer je vročevalka pustila pisanje v nabiralniku na naslovu …. Sam se je s sklepom o razrešitvi seznanil naslednji dan, to je 29. 1. 2014, ko ga je o vročenem pisanju obvestila B.B.. Sicer pa je sklep o razrešitvi nezakonit, ker tožnik ni bil seznanjen z razlogi za razrešitev, ki so navedeni v izpodbijanem sklepu, zaradi česar mu ni bila dana možnost, da se o njih izjavi. Od kršitev, ki mu jih očita Svet zavoda, so ostale zgolj tri kršitve, ki pa so tudi neutemeljene. Z dvema kršitvama, na katerih temelji izpodbijani sklep, tožnik ni bil seznanjen. V zvezi z nepravilnostmi pri zaposlitvi pomočnice direktorja tožnik navaja, da je bila zaposlitev izvedena v skladu s 3. alineo četrtega odstavka 183. člena ZUJF, ki določa, da lahko uporabnik proračuna brez pridobitve soglasja zaposli javnega uslužbenca, če gre za zaposlitev za določen čas, zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja, sklenjena za določen čas. Meni, da mandat pomočnika direktorja ni vezan na mandat direktorja, zato se delovno razmerje pomočnika direktorja presoja samostojno in neodvisno od direktorja, ker gre za strokovno funkcijo brez poslovodnih pooblastil. Prejšnji pomočnik direktorja je bil na javnem zavodu zaposlen tri leta in pol, oktobra 2012 pa mu je predčasno prenehalo delovno razmerje. V primeru zaposlitve nove pomočnice direktorja je torej šlo za nadomestno zaposlitev prejšnjega pomočnika direktorja zaradi predčasnega prenehanja mandata in delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas. Šteti je, da je mandat prejšnjega pomočnika prenehal predčasno, pred potekom pet let, zato gre pri zaposlitvi pomočnice direktorja za nadomestno zaposlitev. Za izvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavki C.C. je tožnik pooblastil D., ker zavod nima zaposlenih ustreznih strokovnih delavcev. Zaradi navedenega ne more biti odgovoren tožnik, kolikor bi bile v postopku storjene kakršnekoli kršitve, saj so po 38. členu ZZ sankcionirane le namerne kršitve predpisov ali splošnih aktov. Tožnik pa je zgolj sledil navodilom pravnih strokovnjakov, katere je izbral za vodenje postopka z največjo možno skrbnostjo. Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi je šlo za racionalizacijo poslovanja in ne reorganizacijo. Tako ne drži, da je z ugotovitvenim sklepom št. S-14/2013 z dne 16. 10. 2013 posegel v akt o sistemizaciji, saj z njim ni bila spremenjena sistemizacija delovnih mest, temveč je bilo le ugotovljeno, da je delo javne uslužbenke na delovnem mestu vodja komerciale postalo nepotrebno. Navedeno delovno mesto ostaja še naprej sistemizirano ter je bilo predvideno, da po odpovedi delovnega razmerja ostane nezasedeno. Naloge delovnega mesta vodje komercialne dejansko opravljajo delavci na drugih delovnih mestih. Razporejanje delavcev sodi v pristojnost direktorja zavoda, za kar se ne zahteva soglasje Sveta zavoda, zato s spornim sklepom ni posegel v akt o sistemizaciji delovnih mest, temveč je šlo zgolj za organiziranje delovnega procesa. Tožnik tudi zavrača kršitev 14. člena Sklepa o sprememba in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Viba film, ki je tožeči stranki nalagal pripravo sprememb akta o sistemizaciji delovnih mest. Navedeno nalogo je tožnik naložil pomočnici direktorja E.E., ki je tudi pripravila osnutek in se udeleževala postopkov na ministrstvu. Glede roka za pripravo predpisov pa je sama tožena stranka dala pojasnilo, da gre zgolj za instrukcijski rok. Tožnik navaja, da ima pravni interes, da sodišče ugotovi nezakonitost izpodbijanega akta o razrešitvi, saj je bil sklep že izvršen in bi njegova odprava posegla v pravice novoimenovanega vršilca dolžnosti direktorja. Prav tako ugotovitev nezakonitosti sklepa o razrešitvi predstavlja predhodno vprašanje in je predpostavka za nameravano uveljavljanje nepremoženjske škode zardi kršitve pravice do časti in dobrega imena kot tudi uveljavljanja premoženjske škode v višini izgubljenih plač. Predlaga, da sodišče ugotovi, da je izpodbijani sklep nezakonit ter toženi stranki naloži povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo pojasnjuje okoliščine v zvezi z vročanjem izpodbijanega sklepa tožniku, saj vročitev na delovnem mestu niti na naslovu, ki ga je navedel tožnik, ni bila možna. Nadalje zavrača tožnikov ugovor, da ni bil seznanjen z razlogi za razrešitev ter da se o njih ni mogle razjasniti. Tožena stranka je postopek uvedla na podlagi seznanitve s sklepi Sveta javnega zavoda, s katerimi je bil seznanjen tudi tožnik, saj je bil navzoč na sejah. Razen tega ga je tožena stranka pozvala, da se v roku 30 dni izjasni glede očitanih kršitev. Tožnik je to tudi storil v dopisu z dne 18. 12. 2013. Pri tem pa se tudi razlogi za razrešitev iz izpodbijanega sklepa vsebinsko ne razlikujejo od razlogov, navedenih v predlogu za predčasno razrešitev. Mandat pomočnika direktorja je vezan na mandat direktorja, zato je bila pogodba s prejšnjim pomočnikom direktorja sklenjena za določen čas do 28. 10. 2012, to je za enako obdobje, kot je bila sklenjena pogodba z direktorjem A.A. Neutemeljen je tudi ugovor tožnika, da ne more biti odgovoren za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki C.C., ker je postopek vodila odvetniška firma. Direktor je namreč odgovoren za zakonitost dela zavoda, prav tako je kot direktor podpisal vse sporne sklepe. Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi ni šlo le za racionalizacijo poslovanja, pač pa za reorganizacijo, kar pa bi bilo treba najprej spremeniti v aktu o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela. Tožnik pa je zaobšel navedeni akt ter drugačno razdelitev dela izvedel na ravni posamičnega akta, to je sklepa z dne 16. 10. 2013, s katerim je prerazporedil delo na delovnem mestu vodje komerciale ter sprejel odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Na kršitev 30 dnevnega roka za pripravo sprememb akta o sistemizaciji delovnim mest v skladu s 14. členom spremembe Sklepa o ustanovitvi Viba film je tožena stranka tožečo stranko izrecno opozorila, vendar kljub temu ni pravočasno pripravila sprememb. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Tožba ni utemeljena.

Po presoji sodišča je odločitev tožene stranke pravilna in zakonita, prav tako se sodišče strinja z razlogi, ki jih je tožena stranka navedla v obrazložitvi izpodbijanega sklepa, zato se sodišče nanje v izogib ponavljanju sklicuje v tej sodbi (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, ZUS-1). V zvezi s tožbenimi ugovori pa še dodaja:

Sodišče ugotavlja, da je bil izpodbijani sklep tožniku vročen dne 28. 1. 2014, pri čemer tožnik navaja, da se je s sklepom tožene stranke seznanil dne 29. 1. 2014, tako da je tožba, ki jo je vložil neposredno pri sodišču dne 11. 2. 2014, pravočasna, zato so brezpredmetni tožbeni ugovori v zvezi z vročanjem spornega sklepa.

V skladu z določbo 38. člena ZZ je lahko direktor razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Pristojni organ pa je dolžna razrešiti direktorja med drugim, če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi (3. alinea drugega odstavka 38. člena ZZ).

Po določbi drugega odstavka 31. člena ZZ direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. To pomeni, da je odgovoren za zakonitost poslovanja, za spoštovanje predpisov in za zakonitost aktov, za izdajanje katerih je pristojen direktor. Z drugimi besedami, odgovornost direktorja za zakonitost dela zavoda pomeni odgovornost za skladnost dela in poslovanja zavoda in v tem okviru tudi dela direktorja s predpisi. Zaradi navedenega je neutemeljen tožbeni ugovor, da je odgovornost direktorja podana le v primeru, ko direktor namerno krši predpise ali splošne akte zavoda, ne pa v vsakem primeru, ko krši predpise ali splošne akte kdo izmed zaposlenih na zavodu ali pa kdo izmed zunanjih izvajalcev. S tem, ko je določene strokovne postopke zaupal zunanjim izvajalcem, ne preneha njegova odgovornost kot direktorja zavoda za zakonitost dela zavoda.

Neutemeljen je tudi tožbeni ugovor, da tožnik ni bil seznanjen z razlogi za razrešitev, ki so navedeni v izpodbijanem sklepu ter da mu ni bila dana možnost, da se o njih izjasni. V sklepu o razrešitvi so kot razlog, da tožnik pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda, navedeni zaposlitev pomočnice direktorja brez predhodno pridobljenega soglasja ministrstva, poseg v reorganizacijo del in nalog brez predhodno spremenjenega akta o sistemizaciji delovnih mest, ter da v predpisanem roku ni pripravil spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest. Z navedenimi očitki pa je bil tožnik seznanjen ter se je do njih tudi v svojem pisnem odgovoru opredelil. Res je sicer, da se je tožniku prvotno očitalo več kršitev, vendar so bili vsi očitki povezani z zgoraj navedenimi nepravilnostmi, na teh pa tudi temeljijo razlogi za ugotovljene kršitve ter posledično predčasna razrešitev.

Glede sporne zaposlitve pomočnice direktorja sodišče ugotavlja, da Sklep o ustanovitvi Viba film predvideva možnost, da ima lahko zavod enega pomočnika direktorja za vodenje strokovno tehničnih del ali za vodenje poslovnega dela. O tem, ali je treba imenovati pomočnika direktorja za katero od navedenih področij, odloči Svet zavoda na predlog direktorja za vsak mandat posebej. Pomočnika nato imenuje direktor na podlagi javnega razpisa, pri čemer mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja. Iz navedenih določb torej jasno izhaja, da je mandat pomočnika direktorja vezan na čas trajanja mandata direktorja, zato je napačno in tudi nelogično navajanje tožnika, da se delovno razmerje pomočnika direktorja presoja samostojno in neodvisno od direktorja. V obravnavnem primeru pa ni sporno, da je prejšnjemu direktorju mandat potekel oktobra 2012, ter da je tedaj tudi prenehalo delovno razmerje takratnemu pomočniku direktorja. Pri zaposlitvi pomočnice direktorja v mandatu tožnika torej ne gre za nadomestno zaposlitev, posledično pa tudi ne za izjemo, predvideno v 183. členu ZUJF.

Neutemeljeni so tudi tožnikovi tožbeni ugovori, da s prerazporeditvijo nalog, vezanih na delovno mesto vodje komerciale, na druga delovna mesta ni posegel v akt o sistemizaciji delovnih mest. Iz sklepa št. S-14/2013 z dne 16. 10. 2013 namreč izhaja ugotovitev tožnika, da je treba racionalizirati in reorganizirati poslovanje javnega zavoda. Pri tem je ugotavljal, kar ponavlja tudi v v tožbi, da je delovno mesto vodje komerciale postalo nepotrebno. Tudi če navedeno delovno mesto ni bilo ukinjeno, pa prerazporeditev del in nalog pomeni spremembo opisa del in nalog na določenih delovnih mestih, kakor tudi delovnega procesa, kar pa je stvar splošnega akta in ne vodenja delovnega procesa. To izhaja tudi iz Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana, ki določa, da se s tem pravilnikom določa delitev del in nalog, s katerimi delavci izvršujejo dejavnost javnega zavoda, notranja organiziranost ter delovna mesta, ki jih zahteva proces dela. Pri sporni spremembi tako ne gre zgolj za organiziranje delovnega procesa, za kar je pristojen direktor.

ZZ kot razlog za predčasno razrešitev opredeljuje kršenje predpisov in splošnih aktov zavoda ali sklepov organov zavoda. Že navedene kršitve izkazujejo, da je tožnik kot direktor kršil predpise (183. člen ZUJF) in Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana, zato je sodišče zaključilo, da je izpodbijani sklep zakonit, tožba pa neutemeljena, zaradi česar jo je zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1. Zavrnitev tožbe se nanaša tudi na zavrnitev stroškov postopka. Navedena odločitev temelji na določbi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, ki določa, da če sodišče tožbo zavrne, vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.


Zveza:

ZZ člen 31, 38.
Datum zadnje spremembe:
10.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMDE2