<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep II Ip 3429/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:II.IP.3429.2016

Evidenčna številka:VSL0061227
Datum odločbe:07.12.2016
Senat, sodnik posameznik:Tjaša Potparič Janežič (preds.), Irena Balažic (poroč.), Magda Gombač Gluhak
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:izvršba po uradni dolžnosti - stroški izvršitelja - izvršilni stroški - obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja - specifikacija stroškov - fotokopija prilog - PTT storitve - osebni stečaj dolžnika - neizveden rubež - služba izvršitelja - opravljanje službe izvršitelja - vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke izvršbe ali zavarovanja

Jedro

Izvršitelj mora v obračunu natančno specificirati stroške in plačilo za delo, zato ga sodišče prve stopnje ni dolžno pozivati k specifikaciji priglašenih stroškov.

Izvršitelju se ne prizna stroškov, ki se nanašajo na neizveden rubež (priprava obračuna zamudnih obresti, neizveden rubež in potni stroški), ker je izvršilno dejanje opravil po tem, ko se je nad dolžnikom začel postopek osebnega stečaja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep v izpodbijanem delu, v katerem izvršitelju niso bili odmerjeni stroški nad 32,28 EUR, potrdi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odmerilo stroške izvršitelja M. B. na 32,28 EUR.

2. Izvršitelj se je pravočasno pritožil zoper del sklepa, v katerem mu niso bili priznani plačilo za delo in stroški nad 32,28 EUR do celotnega zahtevka 77,67 EUR.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Predmetna izvršba se vodi po uradni dolžnosti, v takšnem primeru pa sodišče smiselno prevzame tudi vlogo, ki jo ima v izvršilnem postopku upnik. Med drugim presodi utemeljenost in materialnopravno pravilnost izvršiteljevega obračuna plačila za delo in stroškov (38.c člen Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ), saj se stroški izvršitelju vnaprej izplačajo v breme proračuna (četrti odstavek 38. člena ZIZ).

5. Podrobnejše določbe o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja vsebuje 61. člen Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (v nadaljevanju Pravilnik). V skladu s četrtim odstavkom navedenega člena mora izvršitelj v obračunu natančno specificirati stroške in plačilo za delo, glede na takšno določbo pa ga sodišče prve stopnje ni dolžno pozivati k specifikaciji priglašenih stroškov. Višje sodišče pritrjuje stališču sodišča prve stopnje, da bi moral izvršitelj izkazati nastanek stroška v znesku 2,75 EUR za fotokopije prilog in zneska 6,60 EUR za PTT storitve in zgolj označba stroška (v obračunu z dne 18. 7. 2016 pod zap. št. 3 in 4) ne zadošča. Na podlagi pavšalne navedbe je imelo sodišče podlago le za odločitev o povrnitvi stroškov v pavšalnem znesku v skladu s tretjim odstavkom 10. člena Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom.

6. Pravilna je tudi odločitev sodišča, da izvršitelju ne prizna stroškov, ki se nanašajo na neizveden rubež (priprava obračuna zamudnih obresti, neizveden rubež in potni stroški), ker je izvršilno dejanje opravil po tem, ko se je nad dolžnikom začel postopek osebnega stečaja.

7. Izvršitelj opravlja javno službo (prvi odstavek 280. člena ZIZ), prvi odstavek 288. člena ZIZ pa mu nalaga ravnanje s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Naloge mora opravljati v okviru, pod pogoji in na način, ki jih določajo zakoni, na podlagi zakona izdani predpisi in Pravilnik (prim. drugi odstavek 39. člena Pravilnika). Že iz teh splošnih določb izhaja obveznost izvršitelja, da pred opravo izvršilnega dejanja v javno dostopni evidenci preveri morebiten začetek postopka zaradi insolventnosti dolžnika. Če ugotovi začetek takšnega postopka, izvršilnega dejanja ne sme opravljati brez ustreznih navodil sodišča (četrti odstavek 39. člena Pravilnika), ki je pristojno za odločitev o vplivu začetka postopka zaradi insolventnosti dolžnika na postopek izvršbe (132. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Ker lahko pride do prekinitve ali ustavitve postopka izvršbe, bi bil rubež, ki bi bil opravljen po začetku postopka zaradi insolventnosti, nezakonit.

8. Če bi izvršitelj postopal na opisani način (da bi, niti ne trdi v pritožbi), do priprave na rubež in do samega poskusa rubeža ne bi prišlo. Za dejanja, ki so bila nepotrebna ali celo nezakonita (do posledic sicer ni prišlo, ker je bil rubež neizveden), mu plačilo za delo in povrnitev nastalih stroškov s tem v zvezi ne pripada. Pravno nepomembno je pritožbeno uveljavljanje, da denarne kazni ne spadajo med odpust obveznosti, saj postopek odpusta na izvršbo v smislu njenega nadaljevanja ne vpliva.

9. Pritožba je glede na navedeno neutemeljena in ker višje sodišče ni ugotovilo kršitev, na katere na podlagi drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 15. členom ZIZ pazi po uradni dolžnosti, jo je zavrnilo in sklep v izpodbijanem delu potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 38c, 280, 280/1, 288, 288/1. ZFPPIPP člen 132. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja člen 39, 39/2, 39/4, 61, 61/4. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom člen 10, 10/3.
Datum zadnje spremembe:
28.02.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAzNTMx