Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6149cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmc2hvd1R5cGU9ZGl2JnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mw==

Dokument: UPRS Sodba I U 866/2018-12, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.09.2018

Institut: brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - pred vložitvijo prošnje nastali stroški - verjetni izgled za uspeh

Jedro: Prošnja za dodelitev BPP za zastopanje in pravno svetovanje na narokih v zvezi s tožbo na I. stopnji v upravnem sporu, je bila vložena po tem, ko je Upravno sodišče že odločilo o tožbi. S sklepom I U 686/2016-27 z dne 16. 5. 2017 je bil postopek pred sodiščem I. stopnje končan, zato tožnik... pravne pomoči ni (več) potreboval. Glede na drugi odstavek 11. člena ZBPP, BPP za navedene storitve ni bilo mogoče priznati, saj so nastale pred vložitvijo prošnje za dodelitev BPP.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1998/2018-5, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 18.10.2018

Institut: brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - revizija v upravnem sporu - objektivni pogoj

Jedro: V obravnavanem primeru gre za presojo pravilnosti in zakonitosti odločitve o dodelitvi BPP v upravnem sporu zaradi dodelitve BPP, zato toženki v tem primeru ni bilo treba opraviti preizkusa izpolnjenosti pogojev za dodelitev BPP iz 24. člena ZBPP, temveč bi morala uporabiti določbo pete alineje... 8. člena ZBPP in že na tej podlagi tožnikovo prošnjo zavreči.Po peti alineji 8. člena ZBPP se BPP namreč ne dodeli v upravnih sporih zaradi dodelitve brezplačne pravne pomoči. Po presoji sodišča to ne velja le za vložitev tožbe in zastopanje v upravnem sporu zaradi dodelitve BPP (kar je sodišče že večkrat reklo, npr. v sodbah I U 1033/2016 in I U 1026/2016), temveč tudi za vložitev pravnih sredstev v takem upravnem sporu.

+

Dokument: UPRS sodba I U 819/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 31.05.2016

Institut: davek na dediščine in darila - davčna osnova - davčni zavezanec - pastorek - odločba Ustavnega sodišča - razveljavitev drugega odstavka 5. člena ZDDD

Jedro: V konkretnem primeru je v nasprotju z zakonom ugotovljena višina davčne osnove. Ustavno sodišče je namreč z odločbo U-I-190/15-10 z dne 5. 5. 2016 razveljavilo drugi odstavek 5. člena ZDDD, ki je določal, da se vrednost podedovanega premoženja in s tem osnova za davek pri nepremičninah... izračuna na podlagi posplošene tržne vrednosti, ugotovljene po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, in ki je bil, kot je razvidno iz razlogov izpodbijane odločbe, podlaga za odločitev v konkretnem primeru.

+

Dokument: UPRS sodba I U 490/2016, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 22.11.2016

Institut: davčna izvršba - odlog davčne izvršbe - zavrženje predloga

Jedro: I. Tožba se zavrne. II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Dokument: UPRS Sodba I U 1313/2018-16, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 11.04.2019

Institut: energetski spori - soglasje za priključitev na električno omrežje - odprava odločbe - posledice

Jedro: Sklep o dovolitvi obnove je bil s sodbo tega sodišča opr. št. I U 1770/2017-15 z dne 12. marca 2019 kot nezakonit odpravljen. Brez takega sklepa pa navedena družba ni mogla v obnovljenem postopku z izpodbijano odločbo ponovno odločiti o tožničini vlogi za izdajo soglasja za priključitev na... distribucijski sistem za objekt ''rekreacijski objekt - enoetažni pritlični lopi'' na parceli 443/2 k.o. ....

+

Dokument: UPRS Sodba I U 615/2018-27, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 04.06.2019

Institut: gradbeno dovoljenje - nezahteven objekt - stranski udeleženec - pravni interes

Jedro: Med stranskim udeležencem in upravno stvarjo, ki je predmet upravnega postopka, mora obstajati določeno razmerje. Materialni predpis je tisti, ki ureja to povezanost s tem, ko določa, kdo ima pravico, obveznost ali neposredno pravno korist v konkretni upravni zadevi (29. točka odločbe Ustavnega... sodišča RS, št. U-I-165/09).

+

Dokument: UPRS Sodba I U 543/2016-9, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 11.04.2017

Institut: davek na nepremično premoženje večje vrednosti - zahteva za vračilo davka - odmerna odločba - pravnomočnost - učinek ustavne odločbe

Jedro: Ustavno sodišče je z odločbo U-I-125/14-17 z dne 19. 2. 2015 odločilo, da je bil 193. člena ZUJF v neskladju z Ustavo. Vendar odločitev Ustavnega sodišča ne učinkuje avtomatično na vse postopke v katerih na dan učinkovanja odločbe še ni bilo pravnomočno odločeno. Tožnik bi tako moral... po tem, ko je drugostopni organ z odločbo zavrnil kot neutemeljeno njegovo pritožbo zoper odmerno odločbo in ki mu je bila vročena šele 6. 7. 2015, torej po izdaji odločbe Ustavnega sodišča U-I-125/14-17 z dne 19. 2. 2015, vložiti tožbo zoper odmerno odločbo, v kateri bi lahko uveljavljal kršitve materialnega zakona in vse druge ugovore, ki jih navaja v predmetni tožbi, saj je bil materialni predpis, ki je bil podlaga za izdajo odločbe za plačilo davka, razveljavljen. Tožnik pa te možnosti ni izkoristil, kar je imelo za posledico to, da je odmerna odločba ostala v veljavi, s tem pa tudi podlaga za odmero davka.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1930/2014, enako tudi I U 1025/2014, I U 1034/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 24.03.2015

Institut: davek na nepremično premoženje večje vrednosti - davčna osnova - vrednost nepremičnine - množično vrednotenje nepremičnin

Jedro: Določba 193. člena ZUJF (davčna osnova za davek na nepremično premoženje večje vrednosti) se po odločbi Ustavnega sodišča U-I-125/14 z dne 19. 2. 2015 nepravnomočno rešenih zadevah ne uporabi, kar v zadevah, kot je obravnavana, pomeni, da davčna osnova v zakonu ni določena in da zato ni... (več) zakonske podlage za odmero zadevne davčne obveznosti.

+

Dokument: UPRS Sodba III U 5/2018-12, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 25.04.2019

Institut: vinogradništvo - prestrukturiranje vinogradov - podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin

Jedro: Tožnik ni izpolnjeval enega od pogojev za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov, to je pogoja, da podporo uveljavlja za prestrukturiranje vinograda, za katerega je bilo izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte ali dovoljenje za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravice... za obnovo vinograda v skladu z 68. členom Uredbe 1308/2013/EU. Za zadevni vinograd mu namreč, do podaje izjave o uveljavljanju podpore, dovoljenje ni bilo izdano, pri čemer je imel možnost, da na podlagi vložene zahteve za pretvorbo pravic izposluje izdajo predpisanega dovoljenja, tudi s pravnimi sredstvi zaradi molka organa po določbah 222. člena ZUP in 28. člena ZUS-1, za katera pa niti ne zatrjuje, da bi jih uporabil.

+

Dokument: UPRS sodba I U 998/2016, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 19.08.2016

Institut: upravni postopek - stroški postopka - odprava odločbe - akcesorni zahtevek

Jedro: Pred izdajo izpodbijanega sklepa je bila odločba o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora dvakrat odpravljena že v upravnem postopku. Po določbi prvega odstavka 281. člena ZUP to pomeni, da so bile odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz njene nastale (torej tudi odločitev... o stroških postopka). Odločbo z dne 24. 12. 2014, ki jo je pritožbeni organ potrdil z odločbo z dne 24. 3. 2015, pa je odpravilo to sodišče s sodbo I U 654/2015 z dne 27. 1. 2016 in zadevo vrnilo v ponoven postopek. Glede na določbo tretjega odstavka 64. člena ZUS-1 je bila torej tudi odločba pritožbenega organa odpravljena po samem zakonu.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 453/2017-15, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 16.01.2018

Institut: davek na dediščine in darila - davčna osnova - odločba Ustavnega sodišča

Jedro: V konkretnem primeru je v nasprotju z zakonom ugotovljena višina davčne osnove. Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-190/15-10 z dne 5. 5. 2016 razveljavilo drugi odstavek 5. člena ZDDD, ki je določal, da se vrednost podedovanega premoženja in s tem osnova za davek pri nepremičninah izračuna... na podlagi posplošene tržne vrednosti, ugotovljene po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin. Ker v zadevi ob začetku učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča RS še ni bilo pravnomočno odločeno, razveljavitev drugega odstavka 5. člena ZDDD učinkuje tudi v konkretnem primeru. To pa v obravnavani zadevi pomeni, da pri ugotavljanju višine davčne osnove zakon (ZDDD) ni bil uporabljen pravilno.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1717/2016-20, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 20.02.2018

Institut: davek od dobička iz kapitala - ugotavljanje davčne osnove - odsvojitev vrednostnih papirjev - naknadna vplačila - zastopanje

Jedro: Neutemeljeno je tožbeno stališče, da bi moral prvostopenjski organ v predmetni zadevi davčno osnovo izračunati na način, da bi naknadna vplačila posebej upošteval pri nabavni vrednosti kapitala. Po presoji sodišča se naknadna vplačila ne vštevajo v nabavno vrednost kapitala po prvem odstavku... 98. člena ZDoh-2. Tukajšnje sodišče je že v sodbi I U 1248/2015 z dne 8. 11. 2016 zavzelo stališče, da se z naknadnimi vplačili ne povečata osnovni kapital družbe in družbenikov poslovni delež, kljub siceršnjemu povečanju premoženja družbe. Navedenemu stališču sledi sodišče tudi v obravnavani zadevi.

+

Dokument: UPRS sodba II U 201/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 12.11.2015

Institut: razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici - očitna kršitev materialnega predpisa - rok za vložitev zahteve - vročitev odločbe - sprememba naslova

Jedro: I. Tožba se zavrne. II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Dokument: UPRS Sodba III U 260/2017-9, enako tudi , , , , , , , , Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 25.04.2019

Institut: vinogradništvo - prestrukturiranje vinogradov - podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin

Jedro: Tožnik ne izpolnjuje enega od pogojev za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov, to je pogoja, da podporo uveljavlja za prestrukturiranje vinograda, za katerega je bilo izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte ali dovoljenje za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravice... za obnovo vinograda v skladu z 68. členom Uredbe 1308/2013/EU. Tožnik sicer ima dovoljenje Upravne enote Sežana za obnovo vinograda z dne 5. 1. 2016, kar pa ni dovoljenje, ki bi ga pridobil s pretvorbo te pravice v dovoljenje za zasaditev vinske trte po Uredbi 1308/2013/EU.

+

Dokument: UPRS sklep in sodba I U 1264/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 28.06.2016

Institut: davek na dediščino in darila - davčna osnova - nepravilna uporaba materialnega prava - odločba Ustavnega sodišča

Jedro: V konkretnem primeru je v nasprotju z zakonom ugotovljena višina davčne osnove. Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-190/15-10 z dne 5. 5. 2016 razveljavilo drugi odstavek 5. člena ZDDD. Ker v obravnavani zadevi ob začetku učinkovanja predmetne odločbe Ustavnega sodišča RS še ni bilo... pravnomočno odločeno, razveljavitev drugega odstavka 5. člena ZDDD učinkuje tudi v konkretnem primeru. To pa pomeni, da pri ugotavljanju višine davčne osnove zakon (ZDDD) ni bil uporabljen pravilno, nepravilna uporaba materialnega zakona pa narekuje odpravo odločbe.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1531/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 10.03.2016

Institut: davek na nepremično premoženje večje vrednosti - obnova postopka - novo dejstvo in nov dokaz - odločba Ustavnega sodišča

Jedro: Obnova postopka ni možna, ker je bil pozneje sprejet drugačen pravni predpis, ali ker je bila sodna ali upravna praksa o nekem vprašanju pozneje spremenjena. Prav tako ni možna obnova postopka zaradi dejstev, ki so nastala po tem, ko je bila v postopku že izdana odločba. Kasneje spremenjen predpis... ali dejstva, ki so nastala kasneje, so lahko podlaga za nov zahtevek in novo odločbo na drugačni dejanski in pravni podlagi, ne pa za obnovo postopka zaradi novih dejstev in dokazov. Sklicevanje na odločbi Ustavnega sodišča U-I-133/2013 oziroma U-I-125/2014 in pravne posledice, ki sta jih prinesli, tako ne more predstavljati veljavnega obnovitvenega razloga iz prvega odstavka 260. člena ZUP oziroma 89. člena ZDavP-2.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1778/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 18.02.2015

Institut: mednarodna zaščita - združevanje družine - krog družinskih članov - razširitev kroga družinskih članov - polnoletni sin in mati

Jedro: V skladu z odločbo Ustavnega sodišča U-I-309/13, Up-981/13 z dne 14. 1. 2015 je treba določbo 16.b člena ZMZ razlagati na način, da se lahko izjemoma šteje za družinskega člana osebe s priznano mednarodno zaščito tudi drugega sorodnika, ki ni bil določen v tej določbi ZMZ, če posebne... okoliščine iz 24. točke obrazložitve te odločbe govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1669/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 12.05.2015

Institut: varstvo konkurence - izločitev uradne osebe - dvom v nepristranskost uradne osebe - nezakonitost preiskave - seznanitev s privilegirano komunikacijo

Jedro: Toženka je pravilno zaključila, da zgolj zatrjevanje tožnika, da je bila preiskava, izvedena na sedežu tožnika, nezakonita, posledično pa so zato tudi dokazi pridobljeni nezakonito in se ne bi smeli uporabiti pri odločanju, ni razlog za izločitev pooblaščene uradne osebe, še zlasti, ker je... že naslovno sodišče v zadevi I U 1296/2013 ugotovilo, da do kršitve ustavno varovanih človekovih pravic tekom izvajanja sporne preiskave ni prišlo.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1337/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 21.09.2016

Institut: upravna taksa - oprostitev plačila upravne takse - pogoji za oprostitev plačila takse - zapornik - odločba Ustavnega sodišča

Jedro: Upravni organ v konkretnem primeru celovite ocene odločilnih dejstev ni opravil in zato zgolj ugotovitev organa, da tožnik svojih slabih premoženjskih razmer ni izkazal, ker ni predložil pravnomočne odločbe oziroma predpisanih dokazov, ne daje podlage za sklep, da tožnik zakonsko določenega... pogoja za oprostitev plačila upravne takse po ZUT ne izpolnjuje. V konkretni zadevi je po analogiji relevantna tudi odločba Ustavnega sodišča št. U-I-191/14-16.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1701/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 11.10.2016

Institut: davčna izvršba - izbris pravne osebe iz sodnega registra - družbenik izbrisane družbe - aktivni družbenik - odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane družbe - ustavna odločba

Jedro: Glede na to, da je bila družba izbrisana iz sodnega registra 25. 10. 2011, družbeniku pa je prenehal položaj družbenika 25. 11. 2010, je zavezanca skladno z odločbo Ustavnega sodišča U-I-285/10-13 z dne 7. 6. 2012 in 442. členom ZFPPIPP, moč šteti za aktivnega družbenika, ki mu je prenehal... položaj družbenika v zadnjih dveh letih pred prenehanjem pravne osebe za tiste obveznosti izbrisane družbe, ki so nastale do takrat, ko mu je prenehal položaj družbenika.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane