<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba I U 1506/2016-10
ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.1506.2016.10

Evidenčna številka:UP00007245
Datum odločbe:22.08.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), mag. Miriam Temlin Krivic (poroč.), Petra Hočevar
Področje:KOMUNALNA DEJAVNOST - UPRAVNI SPOR
Institut:komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča - komunalna oprema - spor polne jurisdikcije

Jedro

ZPNačrt v sedmem odstavku 79. člena izrecno ne določa, kaj pomeni izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, vendar je iz prvega odstavka 76. člena "ki določa, da je obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme tisto območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe", in 80. člena tega zakona zaključiti, da gre za možnost, da se objekt "na novo" priključi na vrsto komunalne opreme, na katero doslej ni bil priključen.

V konkretnem primeru gre za situacijo, ko je toženka zgradila nov javni vodovod poleg obstoječega - starega javnega vodovoda, torej gre pravno gledano nedvomno za isto vrsto komunalne opreme v smislu določb ZPNačrt (prvi odstavek 76. člena, tretji odstavek 79. člena, 80. člen) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (2. točka prvega odstavka 2. člena, tretji odstavek 4. člena), torej za javni vodovod.

Izrek

I. Tožbi se ugodi in se odločba Občine Litija št. 355-6/2011-398 z dne 16. 12. 2015 odpravi.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 279,99 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.III. Stroškovni zahtevek tožene stranke se zavrne.

Obrazložitev

1. Občina Litija (v nadaljevanju toženka) je z izpodbijano prvostopenjsko odločbo tožnikoma odmerila komunalni prispevek v višini 1.504,63 EUR zaradi priklopa stavbe ... na zemljišču parc. št. 336/3 k. o. ..., kraj ..., na javni vodovod Ribče, ki sta ga tožnika dolžna plačati v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. V obrazložitvi navaja, da je bilo na območju naselij Jesenje, Ribče, Vernek in Zapodje zgrajeno novo vodovodno omrežje. Na podlagi soglasja za priključitev z dne 14. 5. 2015 je bila tožnikoma omogočena priključitev stavbe na naslovu ... na zemljišču parc. št. 336/3 k. o. ... na javni vodovod Ribče. Višino komunalnega prispevka je toženka izračunala na podlagi formule, upoštevaje konkretne podatke, potrebne za izračun komunalnega prispevka, in izhodiščne stroške opremljanja skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Vodovod Ribče" (v nadaljevanju Odlok).

2. Župan Občine Litija je z drugostopenjsko odločbo z dne 8. 9. 2016 kot neutemeljeno v celoti zavrnil pritožbo tožnikov zoper izpodbijano prvostopenjsko odločbo. V odločbi med drugim obširno pojasnjuje, v kakšnem smislu nov javni vodovod Ribče pomeni izboljšanje v primerjavi z obstoječim vodovodom Jesenje - Zajbelj ter zakaj je bilo treba zgraditi nov vodovodni sistem.

3. Tožnika se s tako odločitvijo ne strinjata. V tožbi poudarjata, da stavba na naslovu ... na zemljišču parc. št. 336/3 k. o.... ni priklopljena na javni vodovod Ribče in da tudi nimata namena, da bi to izvedla, ker za to ni potrebe. Razlagata, da je izpodbijana odločba nepravilna, ker kot razlog odmere komunalnega prispevka upošteva priklop stavbe na javni vodovod, to pa ni v skladu s sedmim odstavkom 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt). Kot razlog odmere komunalnega prispevka bi po uradni dolžnosti izdana odločba morala upoštevati zakonsko določbo in kriterije izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, česar pa izpodbijana odločba sploh ne navaja in so v njej zgolj citirane določbe zakona, torej je ni mogoče preizkusiti. V letu 1989 je pravna prednica prvega tožnika A.A. pristopila k izgradnji (starega) vodovoda Jesenje - Zajbelj za potrebe stare hiše na naslovu ... čeprav je nepremičnina vodovod že ves čas imela. Tudi nepremičnina tožnikov na naslovu ... je že ves čas priklopljena na vodovod, kateri obratuje. Stavba je bila že pred izgradnjo komunalne opreme, za katero naj bi se odmeril komunalni prispevek, priključena na enako vrsto komunalne opreme oziroma je enaka vrsta komunalne opreme že obstajala. Prispevek za komunalno opremljenost (in s tem tudi za star javni vodovod) sta že plačala pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo svoje stanovanjske hiše. Iz previdnosti tožnika še navajata, da je komunalni prispevek napačno odmerjen tudi po sami višini oziroma izpodbijane odločbe niti v tem delu ni mogoče preizkusiti. Ni mogoče preveriti niti ugotoviti, kako je toženka sploh prišla do zneska komunalnega prispevka in na katere predpise se je oprla pri izračunu njegove višine. Sodišču predlagata, naj izpodbijano odločbo odpravi, priglašata pa tudi stroške postopka.

4. Toženka v odgovoru na tožbo prereka trditve tožnikov in se ob sklicevanju na različne predpise v bistvenem naslanja na v drugostopenjski odločbi navedena stališča. Med drugim izpostavlja, da je za zemljišče parc. št. 336/3 k. o. ... oziroma za stavbo, ki stoji na tem zemljišču, zagotovljena priključitev na nov javni vodovod Ribče, čemur tožnika ne nasprotujeta. Zato je brezpredmetna njuna navedba, da se nimata namena priklopiti na ta vodovod. Izgradnja novega vodovoda ne predstavlja nobene izmed postavk, ki jih določa Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (v nadaljevanju Pravilnik) za presojo, kaj se ne šteje za izboljšanje stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Očitki tožnikov o pomanjkljivi obrazložitvi izpodbijane odločbe glede višine komunalnega prispevka ne držijo. V odločbi je jasno navedena pravna podlaga, potrebni podatki za izračun, ki jih tožnika ne prerekata, in formula, kot jo določa Odlok v 11. členu. Prav tako ne drži navedba tožnikov, da sta komunalni prispevek po izpodbijani odločbi že plačala. Toženka sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne in tožnikoma naloži v plačilo priglašene stroške postopka v 15 dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

5. Tožba je utemeljena.

6. Predmet tega upravnega spora je odločitev toženke, da se zaradi izgradnje novega javnega vodovoda Ribče, ki ga je zgradila poleg že obstoječega javnega vodovoda Jesenje - Zajbelj, tožnikoma po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za objekt na zemljišču parc. št. 336/3 k. o. ...

7. ZPNačrt, ki predstavlja zakonsko podlago za odmero komunalnega prispevka, v 79. členu določa, da je komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini, pri čemer v višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme (prvi odstavek). Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme (tretji odstavek). Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti (sedmi odstavek). Skladno z 80. členom istega zakona je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

8. Iz obrazložitve drugostopenjske odločbe in odgovora toženke na tožbo izhaja, da je toženka zgradila nov javni vodovod Ribče iz razloga dotrajanosti oziroma neustreznosti starega javnega vodovoda Jesenje - Zajbelj, tudi z vidika sanitarno-higienskih in zdravstvenih standardov. Zato je toženka po lastnih navedbah kot investitor pristopila h gradnji novega javnega vodovoda, s čimer je, kot pojasnjuje, izboljšala komunalno opremljenost območja, ker je zagotovila javni vodovodni sistem v skladu z vsemi predpisanimi standardi in normativi.

9. Na drugi strani tožnika trdita, da z izgradnjo novega javnega vodovoda njuna nepremičnina ni pridobila ničesar, torej po njunem mnenju niti ne gre za izboljšanje opremljenosti zadevnega stavbnega zemljišča, saj je ves čas obstajala možnost priključitve na star javni vodovod Jesenje - Zajbelj. Tožnika tudi trdita, da sta prispevek za komunalno opremljenost (in s tem tudi za star javni vodovod) že plačala, in sicer pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo svoje stanovanjske hiše.

10. Sodišče sodi, da je toženka napačno uporabila materialno pravo glede na pravno relevantna dejstva in okoliščine, ugotovljene v postopku za izdajo izpodbijane odločbe, in ki med strankama upravnega spora niti niso sporne.

11. Ključna za odločitev v zadevi je presoja pravilnosti zaključka toženke, da gre v konkretnem primeru za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo v smislu relevantnih materialnopravnih predpisov.

12. ZPNačrt v sedmem odstavku 79. člena izrecno ne določa, kaj pomeni izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, vendar je iz prvega odstavka 76. člena - ki določa, da je obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme tisto območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe -, in 80. člena tega zakona zaključiti, da gre za možnost, da se objekt "na novo" priključi na vrsto komunalne opreme, na katero doslej ni bil priključen. Tako stališče je sodišče zavzelo tudi v sodbi I U 846/2013 z dne 6. 2. 2014.

13. Pravilnik izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pojmovno opredeljuje v 2. točki prvega odstavka 2. člena kot gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Taka opredelitev je v skladu s tem, da se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme plača enkrat. Pravilnik v 4. členu (tretji odstavek) tudi določa, da se za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo ne šteje: - izboljšav, ki so posledica napredka tehnike, - vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te opreme, - prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter - odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.

14. V konkretnem primeru gre za situacijo, ko je toženka zgradila nov javni vodovod poleg obstoječega - starega javnega vodovoda, torej gre pravno gledano nedvomno za isto vrsto komunalne opreme v smislu določb ZPNačrt (prvi odstavek 76. člena, tretji odstavek 79. člena, 80. člen) in Pravilnika (2. točka prvega odstavka 2. člena, tretji odstavek 4. člena), torej za javni vodovod. Kot bo sodišče predstavilo v nadaljevanju, so drugačne navedbe toženke materialnopravno napačne.

15. Ni sporno, da sta tožnika imela ves čas možnost priključitve na javni vodovod, konkretno na star javni vodovod Jesenje - Zajbelj; tožnika izrecno navajata, da je enaka vrsta komunalne opreme (javni vodovod Jesenje - Zajbelj) že obstajala. Trditve toženke, da gre za brezpredmetne navedbe, ne zdržijo. To namreč pomeni, da v obravnavani zadevi torej ne gre za situacijo, določeno v 2. točki prvega odstavka 2. člena Pravilnika, ko bi gradnja novega javnega vodovoda Ribče pomenila gradnjo take vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Tožnika sicer v tožbi navedeta, da objekt na obstoječi (to je stari) javni vodovod ni (bil) priključen iz razloga, ker je bil že priključen na zasebni vodovod, kateri je še vedno delujoč in na katerega je bila priključena že stara hiša na naslovu ..., vendar vprašanje (obvezne) priključitve na javno vodovodno omrežje ni predmet tega upravnega spora, niti to ni pravno relevantno za odločitev. Priključitev na komunalno opremo oziroma posamezno vrsto komunalne opreme kot taka ni neposredna podlaga za izdajo odločbe na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZPNačrt, ampak je to izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo (enako določa Pravilnik v prvem odstavku 4. člena).

16. Tako se torej kot pravno zmotno pokaže stališče toženke, da nov javni vodovod Ribče v konkretnem primeru tožnikov predstavlja izboljšanje opremljenosti zadevnega stavbnega zemljišča s komunalno opremo, ker da se z njegovo izgradnjo ne vzdržuje ali obnavlja starega javnega vodovoda oziroma je ta ostal nedotaknjen, in da naj ne bi izgradnja novega javnega vodovoda Ribče predstavlja nobenega od primerov, ko po tretjem odstavku 4. člena Pravilnika ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Po presoji sodišča gre že na podlagi lastnih navedb toženke šteti, da predstavlja v konkretnem primeru tožnikov izgradnja novega javnega vodovoda Ribče (najmanj) primer po drugi alineji tretjega odstavka 4. člena Pravilnika, to je nadomeščanje obstoječe komunalne opreme (konkretno: javnega vodovodnega omrežja), ki služi nemotenemu delovanju te opreme (konkretno: nemotenemu delovanju javnega vodovodnega omrežja). Odločitev za izgradnjo novega javnega vodovodnega sistema namesto adaptacije obstoječega je stvar (strokovne ali druge) presoje in odločitve toženke, sprejete glede na okoliščine konkretnega primera.

17. Toženka se v zvezi s pojmom izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo med drugim sklicuje na sodbi Upravnega sodišča U 511/2007 z dne 18. 11. 2008 ter II U 34/2011 z dne 19. 4. 2012 oziroma vleče vzporednice s temi primeri (ko je šlo za rekonstrukcijo cest z asfaltiranjem). Sodišče pojasnjuje, da odločitve sodišča v omenjenih zadevah na odločitev v konkretnem primeru ne morejo vplivati glede na zgoraj pojasnjeno normativno ureditev v Pravilniku, ki ji določbe Odloka ne nasprotujejo in ki je povsem jasna in skladna s citiranimi določili ZPNačrt. Sodišče je sledilo materialnopravnemu stališču, ki ga je zavzelo v novejši praksi, v sodbi I U 846/2013 z dne 6. 2. 2014.

18. Do navedb strank, ki za odločitev v tem upravnem sporu niso pravno relevantne, se sodišče ne opredeljuje; v zvezi s tožbenimi ugovori procesne narave pa zgolj dodaja, da trditve tožnikov o kršitvi po 7. točki drugega odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku niso bile utemeljene. Razlogi za izdajo izpodbijane odločbe izhajajo tudi iz obrazložitve drugostopenjske odločbe. Kot je razvidno iz razlogov te sodbe, je sodišče v okviru tožbenih navedb izpodbijano odločbo lahko preizkusilo.

19. Sodišče je tako presodilo, da je nepravilen zaključek, da gre v konkretnem primeru za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo v smislu ZPNačrt (prvi odstavek 76. člena, tretji odstavek 79. člena, 80. člen) in Pravilnika (2. točka prvega odstavka 2. člena, 4. člen) in da je bilo pri izdaji izpodbijane odločbe napačno uporabljeno materialno pravo glede na ugotovljeno dejansko stanje. Upoštevaje tožbeni zahtevek in ker narava stvari to dopušča ter dajejo podatki postopka zanesljivo podlago, je sodišče prvostopenjsko odločbo odpravilo v sporu polne jurisdikcije na podlagi prvega odstavka 65. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in zadeve ni vrnilo toženki v ponoven postopek.

20. Tožnika in toženka so priglasili tudi stroške sodnega postopka. Odločitev o stroških je sodišče sprejelo na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, če sodišče v upravnem sporu odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi, torej v sporu polne jurisdikcije, odloči o stroških postopka po določbah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP).

21. Ker sta tožnika s tožbo uspela, jima je sodišče na podlagi prvega odstavka 154. člena ter 155. člena ZPP nerazdelno odmerilo priglašene stroške za tožbo v višini 500 točk, tj. v znesku 229,50 EUR (druga alineja 1. točke tar. št. 30 Odvetniške tarife, ob upoštevanju vrednosti točke 0,459 EUR v skladu s prvim odstavkom 13. člena Odvetniške tarife) in 22 % DDV (pooblaščenec tožnikov je zavezanec za DDV), ki znaša 50,49 EUR, to je skupaj 279,99 EUR. Ta znesek mora toženka tožnikoma povrniti v 15 dneh od vročitve te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo. Stroškovni zahtevek toženke pa je sodišče ob smiselni uporabi prvega odstavka 154. člena ZPP zavrnilo. Sodna taksa za tožbo bo tožnikoma v skladu z Zakonom o sodnih taksah vrnjena po uradni dolžnosti.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) - ZPNačrt - člen 76, 76/1, 79/1, 79/3, 79/7, 80
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 65, 65/1

Pridruženi dokumenti:*

Opr št. sodišča II stopnje: Sodba I U 1505/2016-10, z dne 22.08.2017, ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.1505.2016.10

Opr št. sodišča II stopnje: Sodba I U 1493/2016-17, z dne 22.08.2017, ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.1493.2016.17

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
18.01.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE0Mjgy