<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba I U 1269/2016-8
ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.1269.2016.8

Evidenčna številka:UP00001833
Datum odločbe:25.05.2017
Senat, sodnik posameznik:Irena Grm (preds.), Lara Bartenjev (poroč.), Andrej Kmecl
Področje:KOMUNALNA DEJAVNOST - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pravna podlaga

Jedro

Prvostopenjski organ bi lahko zadevo rešil drugače in z novo odločbo nadomestil prejšnjo odločbo, ki se s pritožbo izpodbija, samo v primeru, ko bi spoznal, da je pritožba utemeljena, pa ni potreben nov ugotovitveni postopek. V takem primeru bi sam odločal o pritožbi, ji ugodil, in z novo odločbo nadomestil prejšnjo. V obravnavanem primeru pa ni šlo za tak primer, saj sta tako prvostopenjski organ, kot tudi kasneje drugostopenjski organ tožnikovo pritožbo zavrnila oziroma zavrgla.

Izrek

I. Tožbi se ugodi tako, da se odpravi odločba Občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3514-0076/2015-06 z dne 17. 3. 2016 in 3. in 4. točka odločbe župana Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3514-0076/2015-08 z dne 16. 6. 2016 ter se zadeva vrne prvostopenjskemu organu v ponovni postopek.II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v višini 15,00 EUR, v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila dalje z zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Toženka je z izpodbijano odločbo tožniku za stavbo št. 669 del 1, stoječo na parceli ... 135/2, odmerila komunalni prispevek za priklop na javno kanalizacijsko omrežje v višini 1.581,11 EUR (1. točka izreka), ki ga mora plačati v 30 dneh od dokončnosti te odločbe na navedeni TRR (2. točka izreka). S 3. točko izreka je odločila, da z izdajo te odločbe na novi pravni podlagi preneha veljati odločba št. 35140076/2015-04 z dne 23. 6. 2015 (prvi odstavek), tožnikova pritožba zoper navedeno odločba pa se zavrne zaradi prenehanja pravnega interesa (drugi odstavek). S 4. točko izreka je bilo naloženo, da mora tožnik v 30 dneh po prejemu navedene odločbe toženki posredovati kopijo gradbenega dovoljenja, razen za objekte, ki so bili zgrajeni pred 31. 12. 1967, ali katerega koli drugega upravičenega razloga po veljavnem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1). Tožniku je naložila še, da mora pred izvedbo priključka o tem pridobiti pisno soglasje izvajalca javne službe, pri čemer se odločba šteje kot obvestilo o obvezni priključitvi na javno kanalizacijo (6. točka izreka), in ugotovila, da stroškov postopka ni (7. točka izreka).

2. Iz obrazložitve odločbe med drugim izhaja, da je bila tožniku 23. 6. 2015 po takrat veljavni pravni podlagi (Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008 do 2013 in bo zgrajena v obdobju 2014 do 2015 v Občini Cerklje na Gorenjskem, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2014, 2/2015 in 3/2015, v nadaljevanju Odlok), izdana odločba, s katero je bil tožniku odmerjen komunalni prispevek za priklop na javno kanalizacijsko omrežje v višini 1.994,61 EUR. Z izdajo izpodbijane odločbe na novi pravni podlagi preneha veljati odločba, izdana 23. 6. 2015, zaradi česar je tudi prenehal tožnikov pravni interes za vložitev pritožbe zoper odločbo z dne 23. 6. 2015.

3. Drugostopenjski organ je delno ugodil tožnikovi pritožbi zoper izpodbijano odločbo in jo v drugem odstavku 3. točke izreka odpravil (1. točka izreka), v preostalem delu pa je tožnikovo pritožbo zavrnil (2. točka izreka). S 3. točko izreka je zavrgel tožnikovo pritožbo zoper odločbo z dne 23. 6. 2015, s 4. točko pa je ugotovil, da tožnik nosi svoje stroške pritožbenega postopka v zvezi s pritožbo zoper odločbo z dne 17. 3. 2016 in v zvezi s pritožbo zoper odločbo z dne 23. 6. 2015. V obrazložitvi glede 3. točke izreka navaja, da tožnik za pritožbo zoper odmerno odločbo z dne 23. 6. 2015 nima več pravnega interesa, saj ne obstaja več, zato jo je zavrgel.

4. Tožnik vlaga tožbo zoper 1., 2., 4., 5. in 6. točko odločbe prvostopenjskega organa ter 2., 3. in 4. točko odločbe drugostopenjskega organa. V tožbi med drugim navaja, da v odločbi ni navedena zakonska podlaga za njeno izdajo, zato je ni mogoče preizkusiti. Poleg tega iz nje ni razvidno, na kakšen način in na kakšnih podlagah oz. metodologji je toženka tožniku odmerila komunalni prispevek. Ne strinja se tudi, da so mu bile za isto parcelo izdane tri odločbe. Poleg tega mu ni bila dana možnost sodelovanja v postopku. Meni, da bi mu moral biti komunalni prispevek odmerjen na podlagi ZPNačrt, Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč ter Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka. Ne strinja pa se tudi z višino stroška za priklop. Meni, da gre za pretiran izračun, ki bistveno odstopa od drugih primerljivih vaških skupnosti iste občine Cerklje na Gorenjskem. Predlaga odpravo navedenih izpodbijanih odločb v izpodbijanem delu in vrnitev zadeve prvostopenjskemu organu v ponovni postopek ter povrnitev stroškov postopka.

5. Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja razloge, na podlagi katerih meni, da sta izpodbijani odločbi zakoniti, tožba pa neutemeljena.

6. Tožba je utemeljena.

7. Toženkini pomisleki o pravočasnosti tožbe niso utemeljeni. Izpodbijana odločba je postala dokončna z vročitvijo drugostopenjskega akta 2. 7. 2016. Takrat je začel teči rok za vložitev tožbe iz prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Ker po določbah 83. člena Zakona o sodiščih (v nadaljevanju ZS), po katerih procesni roki v času sodnih počitnic (od 15. 7. do 15. 8.) razen v nujnih primerih iz drugega odstavka 83. člena ZS ne tečejo, se je v tem primeru rok za vložitev tožbe iztekel 2. 9. 2016. Na navedeni zadnji dan roka pa je bila v tem primeru vložena tožba.

8. Sodišče uvodoma pojasnjuje, da po prvem odstavku 2. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) v upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnice oziroma tožnika. Po drugem odstavku navedene določbe je upravni akt upravna odločba, ali drug javnopravni, enostranski, oblastveni posamični akt, izdan v okviru izvrševanja upravne funkcije, s katerim je organ odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta. Ker je bilo v obravnavanem primeru o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi odločeno z odločbo prvostopenjskega organa, z drugostopenjsko odločbo pa le v delu, v katerem je drugostopenjski organ odpravil prvostopenjsko odločbo in jo nadomestil novo (3. točka izreka), in v delu, v katerem je odločil o stroških pritožbenega postopka (4. točka izreka), je sodišče drugostopenjsko odločbo presojalo le v navedenem delu.

9. Prvostopenjski organ je z izpodbijano odločbo, izdano po uradni dolžnosti, nadomestil odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki je bila tožniku izdana za isto nepremičnino, za isto komunalno opremo (priklop na javno kanalizacijsko omrežje), izdana dne 23. 6. 2015, hkrati pa je zavrgel tožnikovo pritožbo zoper navedeno odločbo.

10. Sodišče pritrjuje tožniku, da iz izpodbijane odločbe prvostopenjskega organa ne izhaja pravna podlaga za takšno postopanje. Že to je razlog za njeno odpravo, saj je ni mogoče preizkusiti, kar je bistvena kršitev določb postopka (7. točka drugega odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, v nadaljevanju ZUP).

11. Prvostopenjski organ bi lahko zadevo rešil drugače in z novo odločbo nadomestil prejšnjo odločbo, ki se s pritožbo izpodbija, samo v primeru, ko bi spoznal, da je pritožba utemeljena, pa ni potreben nov ugotovitveni postopek (prvi odstavek 242. člena ZUP). V takem primeru bi sam odločal o pritožbi, ji ugodil, in z novo odločbo nadomestil prejšnjo. V obravnavanem primeru pa ni šlo za tak primer, saj sta tako prvostopenjski organ, kot tudi kasneje drugostopenjski organ tožnikovo pritožbo zavrnila oziroma zavrgla.

12. Sodišče še dodaja, da podlaga za postopanje prvostopenjskega organa ne morejo biti določbe Odloka, in sicer tudi ne določba 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2015), na katerega se izpodbijana prvostopenjska odločbo sklicuje le na splošno. Posamezna vprašanja upravnega postopka so namreč lahko drugače kot v ZUP urejena le z drugim zakonom, ne pa s podzakonskim predpisom.

13. Glede na navedeno je sodišče brez presoje ostalih tožbenih navedb odločbo prvostopenjskega organa odpravilo na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) in mu zadevo vrnilo v ponoven postopek.

14. Ker je izrek izpodbijane odločbe povezana celota in se njegova 3. točka nanaša na 1. točko izreka, jo je sodišče po pooblastilu iz tretjega odstavka 64. člena ZUS-1 odpravilo v celoti, čeprav tožnik s tožbo 3. točke izreka ni izpodbijal. Ker se odločitev drugostopenjskega organa o zavrženju tožnikove pritožbe z dne 7. 7. 2015 in pritožbenih stroških nanaša na odločbo prvostopenjskega organa, ki je, kot rečeno nezakonita, je sodišče odpravilo tudi izpodbijano 3. in 4. točko izreka odločbe drugostopenjskega organa.

15. Ker je bila zadeva rešena na seji, tožnik pa v postopku ni imel odvetnika, se mu na podlagi prvega odstavka 3. člena Pravilnika priznajo stroški v višini 15,00 EUR. Zakonske zamudne obresti od stroškov postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika; tako tudi načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča RS z dne 13. 12. 2006).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o splošnem upravnem postopku (1999) - ZUP - člen 214, 237, 237/2, 237/2-7
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) - ZPNačrt - člen 79

Pridruženi dokumenti:*

Opr št. sodišča II stopnje: UPRS Sodba I U 1270/2016-9, z dne 25.05.2017, ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.1270.2016.9

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwODQ1