Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6149cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmc2hvd1R5cGU9ZGl2JnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=

Dokument: UPRS sodba I U 1977/2014, enako tudi I U 1974/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 30.09.2015

Institut: dovoljenje za stalno prebivanje - državljani držav naslednic nekdanje SFRJ - odjava stalnega prebivališča - načelo zaslišanja stranke

Jedro: Iz podatkov v spisu izhaja, da upravni organ tožnici ni dal možnosti, da bi se pred izdajo odločbe izjasnila o ključni sporni okoliščini, to je glede obrazca o odjavi stalnega prebivališča z dne 19. 8. 1991, na katerega je drugostopenjski organ oprl svojo odločitev.

Dokument: UPRS sodba I U 1977/2013, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 18.02.2014

Institut: sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna sredstva - nadomestna gradnja - energetska sanacija

Jedro: Dopolnjevanja vloge po poteku roka za dopolnitev javni razpis ne omogoča, v primeru neskladja med vlogo in naknadno posredovano dokumentacijo jo celo izrecno izključi. Zato se pri izpodbijani odločitvi utemeljeno ne upošteva listin, ki jih je tožeča stranka predložila po poteku roka za... dopolnitev.Veljavni ZGO-1 ne vsebuje več pojma nadomestna gradnja, ta pojem pa še vedno vsebujejo prostorski akti, med drugim tudi prostorski akti tožeče stranke, zato ni nemogoče, da se gradbeno dovoljenje izdaja za nadomestno gradnjo. Takšno dovoljenje ni bilo izdano, ne izrecno in ne po vsebini, saj gre z ozirom na vsebino obeh dovoljenj (za gradnjo in za rušenje), za različni lokaciji in za objekta, ki sta različna tako po tlorisu kot po višini. Novogradnja ne more biti predmet razpisa. Sofinancira se lahko le gradnja, ki izpolnjuje pogoje za nadomestno - le da so ti pogoji v primeru, ko je dovoljena tudi novogradnja, lahko milejši od tistih, ki jih za nadomestno gradnjo določa ZGO-1 v 123. členu. Milejši pogoji ostajajo znotraj bivše zakonske opredelitve nadomestne gradnje, ki je (bila) podlaga za ureditev v podzakonskih (prostorskih) aktih, kar pomeni, da se nadomestna gradnja lahko ne izvede na mestu porušene, kot za primer (samo) nadomestne gradnje določa 123. člen ZGO-1, temveč lahko tudi v njeni neposredni bližini, vendar še vedno znotraj gradbene parcele in tudi, da tudi razpisni pogoj, po katerem mora biti v primeru nadomestne gradnje obstoječi objekt porušen najkasneje do zaključka operacije, ni nemogoč, in da je zaključek, po katerem obravnavana gradnja ni nadomestna in da zato ne more biti predmet sofinanciranja, zakonit in pravilen.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1976/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 06.01.2016

Institut: dovoljenje za stalno prebivanje - državljani držav naslednic nekdanje SFRJ - pogoji za izdajo dovoljenja - načelo zaslišanja stranke - kršitev pravil postopka

Jedro: Iz podatkov v spisu izhaja, da upravni organ tožniku ni dal možnosti, da bi se pred izdajo odločbe izjasnil o ključni sporni okoliščini skladno z zahtevami po določilih 9. in 146. člena ZUP, to je glede obrazca tožnikovega očeta oziroma njegove matere o odjavi stalnega prebivališča tožnikove... družine in o prijavi novega stalnega prebivališča v BIH, na katerem temelji sporna odločitev in ker te pomanjkljivosti drugostopenjski organ ni odpravil, je s tem podana bistvena kršitev določb upravnega postopka.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1975/2018-11, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 16.05.2019

Institut: inšpekcijski postopek - poklicni gasilci - poveljnik - izpolnjevanje pogojev - vezanost upravnega organa na stališče sodišča

Jedro: Res je sicer, da vezanost upravnega organa na razlago sodišča glede uporabe materialnega prava ni absolutna, vendar to ne pomeni, da lahko toženka kadarkoli odstopi od obveznosti upoštevati pravna stališča, ki izhajajo iz pravnomočne sodbe sodišče v upravnem sporu, saj bi bila taka razlaga... ne le v nasprotju z zakonom, temveč tudi v nasprotju z načelom pravne države. Tožnik je v skladu s 5. členom ZGas že poklicni gasilec in ne le kandidat. Zato je treba pri presoji, ali izpolnjuje tudi pogoje za poveljnika ali operativnega vodjo, upoštevati zgolj peti odstavek 13. člena ZGas.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1975/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 06.04.2016

Institut: dovoljenje za stalno prebivanje - državljani držav naslednic nekdanje SFRJ - odjava stalnega prebivališča - načelo zaslišanja stranke

Jedro: Tožnik je že od samega začetka zanikal, da bi bila njegova družina dne 19. 8. 1991 odjavljena za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prijavljena v Banja Luki, kjer naj se tožnik tudi ne bi nikoli nahajal. To je izpodbijal tudi v pritožbi zoper prvostopenjsko odločbo. Iz navedenega razloga... bi moral upravni organ v upravnem postopku tožniku dati možnost, da se izjasni o spornem obrazcu glede odjave oziroma prijave novega stalnega prebivališča v tem smislu, da bi njegove trditve in argumente vključil v dokazno oceno.

+

Dokument: UPRS Sodba in sklep I U 1974/2018-6, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 06.06.2019

Institut: javni razpisi - sofinanciranje iz javnih sredstev - neposredna plačila v kmetijstvu - program razvoja podeželja - nepopolna vloga - odprava pomanjkljivosti

Jedro: Toženka se ni opredelila do vprašanja, ali že pravočasna predaja dokumentacije kmetijskemu svetovalcu, ki je del javne službe, katere prednostna naloga je prav svetovanje in pomoč (kmetom) pri uveljavljanju kmetijske politike, ki vnaša poročila brez pooblastila, lahko pomeni, da je tožnik... svojo obveznost oddaje poročila izpolnil.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1974/2012, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 02.01.2013

Institut: mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu - pristojna država za obravnavo prošnje za priznanje mednarodne zaščite

Jedro: Tožena stranka ni ugotovila utemeljenih razlogov, da se bo tožnik izognil predaji. Poleg tega pa tudi ni obrazložila, zakaj je nujno oziroma zakaj ni možno z milejšim ukrepom uresničiti legitimnega cilja določila 4. alineje prvega odstavka 51. člena ZMZ.

Dokument: UPRS sodba I U 1475/2015, enako tudi I U 1668/2015, I U 1669/2015, I U 1670/2015, I U 1971/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 09.12.2015

Institut: brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - odvetniška tarifa - obseg dodeljene brezplačne pravne pomoči - sodna poravnava

Jedro: Ker je bila brezplačna pravna pomoč v predmetni zadevi dodeljena za pravno svetovanje in zastopanje po odvetniku pred sodiščem I. in II. stopnje, ni mogoče sprejeti stališča, da bi morala biti brezplačna pravna pomoč posebej zaprošena za sklenitev poravnave, da bi tožnik lahko za to poravnavo... dobil nagrado.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1971/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 25.08.2015

Institut: DDV - dodatna odmera DDV - davek od dohodka iz dejavnosti - nakup in prodaja motornih vozil - ocena davčne osnove

Jedro: V obravnavani zadevi je prvostopenjski organ na podlagi listin, ki jih je pridobil v postopku, zaključil, da se je tožnik ukvarjal z nakupi in prodajami motornih vozil. To izhaja iz listin, ki jih je organ pridobil od registracijskih organov. Iz tabele (na 4. strani izpodbijane odločbe) je razvidno,... da je tožnik v obdobju od 5. 2. 2010 do 3. 6. 2011 kupil in nato po kratkem času (nekaj dneh do enega meseca in pol) prodal 4 vozila, pri čemer je ustvaril dohodek. Razlika v ceni, ki jo je tožnik dosegel, predstavlja tožnikov zaslužek oziroma dohodek, ki ga je dosegel z opravljanjem dejavnosti preprodaje vozil.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1970/2018-11, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 25.10.2018

Institut: brezplačna pravna pomoč - razrešitev odvetnika - ponovna razrešitev odvetnika iz razlogov na strani prosilca - neupravičeno prejeta brezplačna pravna pomoč - vrnitev neupravičeno prejete brezplačne pravne pomoči

Jedro: Oba postavljena odvetnika sta bila razrešena iz razlogov na strani tožnika. Zato je po presoji sodišča pravilna ugotovitev toženke, da je bila tožniku neupravičeno dodeljena izredna BPP in njena odločitev, da mora tožnik neupravičeno prejeto BPP v višini 254,37 EUR vrniti v roku 30 dni od... prejema odločbe.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1970/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 19.05.2015

Institut: denacionalizacija - upravičenec do denacionalizacije - odškodnina od tuje države - načelo zaslišanja stranke

Jedro: Priprava poročila ni obvezna v postopkih denacionalizacije, v katerih na prvi stopnji odločajo ministrstva, pri katerih strokovne komisije po drugem odstavku 54. člena ZDen niso ustanovljene, za kar tudi gre v obravnavanem primeru, ko je o sporni zadevi odločalo na prvi stopnji ministrstvo. Ne... glede na povedano, pa to organa ne odvezuje spoštovanja načela zaslišanja stranke v upravnem postopku, natančneje, da stranke pred izdajo odločbe ne seznani z dejstvi in okoliščinami, ki so pomembne za odločbo.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 197/2017-10, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 19.12.2017

Institut: davek od dobička iz kapitala - odsvojitev vrednostnih papirjev - vrednost kapitala ob odsvojitvi - davčna osnova - naknadna vplačila - osnovni kapital

Jedro: Skladno z 92. členom ZDoh-2 je dobiček iz kapitala dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Za kapital se po 2. točki 93. člena ZDoh-2 med drugim šteje tudi delež v gospodarski družbi. Davčna osnova od dobička iz kapitala pa je po prvem odstavku 97. člena ZDoh-2 razlika med vrednostjo... kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

+

Dokument: UPRS sodba I U 197/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 30.08.2016

Institut: dohodnina - akontacija dohodnine - prispevki za socialno varnost - dohodek iz zaposlitve - regres za letni dopust

Jedro: Iz sklepov uprave družbe ne izhaja, da bi šlo pri spornih izplačilih le za prvi del regresa in da je predviden še en obrok. Kot namreč pravilno pojasni prvostopni organ, mora biti višina regresa za letni dopust vnaprej določena, nepogojna in neodvisna od poslovnega rezultata in likvidnosti... družbe, kar zagotavlja iztožljivost izplačila. Pravica delavcev do zneskov izplačanih v mesecu decembru posameznega meseca, ni bila določena ali vsaj določljiva, zato delavci te pravice niso pridobili. Regres je bil izplačan v aprilu 2011 oz. 2012, tožnik pa ni izkazal izgube v preteklem letu, kot tudi ne, da bi izplačilo regresa v dogovorjeni višini ogrozilo obstoj tožnika ali povzročilo izgubo zaposlitve delavcev, zaradi česar bi bilo potrebno izplačilo regresa z zamikom ali v več obrokih oziroma v nižji višini. Da ni šlo za izplačilo drugega dela regresa kaže tudi to, da so do izplačila po sklepih uprave upravičeni vsi, ki so bili na določen dan zaposleni pri tožeči stranki, v enaki višini. To pa je v nasprotju s četrtim odstavkom 131. člena ZDR.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1968/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 12.04.2016

Institut: odmera davka v posebnih primerih - davčni inšpekcijski nadzor - ocena davčne osnove - povprečna stopnja dohodnine enoletnih dohodkov - dokazovanje

Jedro: Davek se po petem odstavku 68. člena odmeri po povprečni stopnji dohodnine od enoletnih dohodkov zadnjega davčnega obdobja, v katere se vključujejo tako napovedani kot tudi nenapovedani dohodki. Ker se po tej določbi nepojasnjen porast premoženja lahko (in praviloma) ugotavlja za več let skupaj... in ker v takih primerih praviloma ni mogoče ugotoviti, koliko prirasta odpade na posamezno davčno obdobje, je treba v primerih, ko ni mogoče ugotoviti, kateri dohodki odpadejo na posamezno davčno obdobje, šteti, da odpade na posamezno davčno obdobje sorazmeren del prirasta.Svoje trditve v davčnem postopku zavezanec za davek dokazuje praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih vodi skladno z zakonom, lahko pa predlaga tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi. Vendar pa pravica stranke, da v postopku predlaga izvedbo dokazov ne pomeni, da ima pravico do izvedbe vseh dokazov, ki jih predlaga. Če davčni organ razumno oceni, da predlagani dokaz materialnopravno ni relevanten ali da je za ugotovitev določenega dejstva neprimeren, dokazni predlog zavrne. Zavrnitev dokaznega predloga mora biti ustrezno obrazložena in ne sme temeljiti na vnaprejšnji dokazni oceni, o kateri govorimo v primeru, če organ predlaganemu dokazu (že vnaprej) odreče verodostojnost, ne da bi ga sploh izvedel.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1967/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 17.08.2016

Institut: upravljanje večstanovanjskih stavb - upravnik - vpis v register upravnikov stavb - pogoji za vpis v register

Jedro: Podlago za imenovanje upravnika predstavlja sklep etažnih lastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih celotne stavbe. Za imenovanje upravnika zato ni dovolj večina po posameznih vhodih, saj to ni kvalificirana večina, kot jo zahteva SZ-1, saj je kvalificirana... večina le soglasje večine na celotni stavbi.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1965/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 10.03.2015

Institut: denacionalizacija - ovire za vračilo v naravi - javno dobro - status naravnega vodnega javnega dobra - poseg v pravico do denacionalizacije - sprememba ureditve denacionalizacije

Jedro: V pravni teoriji je enotno stališče, da se šteje kot poseg v pravico do denacionalizacije sprememba ureditve denacionalizacije, s katero se je položaj denacionalizacijskih upravičencev poslabšal v primerjavi z ureditvijo pred uveljavitvijo ZDen.

Dokument: UPRS sodba in sklep I U 1964/2010, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 13.04.2011

Institut: usmeritev otroka v prilagojen izobraževalni program - obrazložitev odločbe - koncept usmerjanja otrok s posebnimi potrebami po ZUOPP

Jedro: Razlog, zaradi katerega je sodišče tožbi ugodilo, se nanaša na napako oziroma pomanjkljivost v obrazložitvi glede ključnega ugovora tožnikov, ki ga tožnika uveljavljata skozi ves čas postopka in ga tudi organ druge stopnje ni v zadostni meri obravnaval in vključil v obrazložitev, zaradi... česar upravne odločne ni mogoče v celoti preizkusiti oziroma drugostopenjski organ ni presodil vseh pritožbenih navedb. Obrazložitev po oceni sodišča ni zadostna z vidika koncepta usmerjanja otrok s posebnimi potrebami po ZUOPP. Cilji in načela vzgoje in izobraževanja otrok po ZUOPP so med drugim: enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, individualiziran pristop, kontinuiranost programov vzgoje in izobraževanja, vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanja, organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1962/2017-8, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 19.03.2019

Institut: dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem razpisni pogoji - razlaga razpisnih pogojev - ožji družinski član - pojem družine

Jedro: Toženka je napačno izhajala iz določbe 11. člena SZ-1, ki se nanaša na lastnika ali najemnika stanovanja (v smislu določb SZ-1), ker tožnik kot prosilec na javnem razpisu ni v teh pravnih položajih kot sodelujoči na javnem razpisu, ki bi narekovala uporabo te določbe. V položaj najemnika... bi prosilec stopil šele po sklenitvi najemne pogodbe. Toženka bi morala pri presoji tožnikove vloge po posamezni postavki izhajati iz besedila posamezne postavke, posameznega pogoja in merila, ki je pri posamezni postavki naveden.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1960/2017-12, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 10.11.2017

Institut: brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - zavrženje prošnje - veriženje prošenj za dodelitev brezplačne pravne pomoči

Jedro: Izpodbijani sklep temelji na peti alineji 8. člena ZBPP, ki določa, da se BPP po tem zakonu ne dodeli v upravnih sporih zaradi dodelitve BPP. Omenjeno zakonsko določbo je zakonodajalec uvrstil v določbe ZBPP ravno iz razloga, da se prepreči veriženje prošenj, do katerih prihaja v praksi, ko... prosilec želi zoper odločbo organa za BPP sprožiti upravni spor, hkrati pa prosi za BPP za sestavo tožbe v upravnem sporu.

+

Dokument: UPRS sodba I U 1960/2014, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 05.05.2015

Institut: denacionalizacija - vračanje nepremičnine v naravi - ovire za vračilo v naravi - nogometno igrišče

Jedro: Po uveljavljeni sodni praksi nogometno igrišče predstavlja pozidano zemljišče, zato njegovo vračilo ni mogoče, vendar pa v obravnavani zadevi ne gre za nepremičnino, na kateri bi se nahajalo nogometno igrišče per se, temveč za nepremičnino, ki se nahaja izven ograje, torej izven ograjenega... nogometnega igrišča, zato bi v tem primeru lahko prišlo v poštev (le) uveljavljanje ovire po 4. točki prvega odstavka 19. člena ZDen, po kateri nepremičnine ni mogoče vrniti, če bi se bistveno okrnila prostorska kompleksnost oziroma namen izrabe prostora in nepremičnin.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane