Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6393cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmc2hvd1R5cGU9ZGl2JnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=

Dokument: UPRS Sodba I U 893/2019-9, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 19.05.2020

Institut: davek od dohodka iz kmetijstva - dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti - kmečko gospodinjstvo - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje

Jedro: Iz izpodbijane odločbe ni razvidno, da bi prvostopenjski davčni organ ugotavljal kakršnekoli okoliščine, ki bi narekovale zaključek, da se tožnik ukvarja z osnovno kmetijsko oz. gozdarsko dejavnostjo. Ravno nasprotno, davčni organ je ugotovil, da tožnik ni lastnik spornih 11 parcel, ne navaja... pa davčni organ, da bi bil tožnik lastnik, zakupnik ali druge vrste uporabnik nepremičnin, ki bi bile relevantne.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 694/2019-11, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 02.06.2020

Institut: dohodnina - rezident - status rezidenta - središče osebnih in ekonomskih interesov

Jedro: Tožnica ohranja središče življenjskih interesov v Sloveniji. Najpomembnejšo osebno vez v Sloveniji nedvomno predstavlja tožničina hči A.A., ki jo tožnica tudi materialno podpira. Hkrati tožnica v Sloveniji ohranja tudi ekonomski interes, in sicer stanovanjsko hišo, katere lastnica ostaja.... Ob navedenem tožnico na Švico veže le zaposlitev, izdano dovoljenje za prebivanje v Švici ter tuja bančna in zdravstvena kartica. Tožnica je sicer v postopku in v tožbi zatrjevala obstoj zunajzakonske skupnosti, vendar pa obstoja slednje zgolj z navedbo o skupnem življenju od 6. 10. 2017 dalje, upoštevaje da je prvostopenjski organ izdal izpodbijano odločbo 8. 3. 2018, tudi po sodni presoji ni uspela izkazati.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1543/2018-13, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 05.05.2020

Institut: rezidentski status - ugotavljanje rezidentskega statusa - prijavljeno stalno prebivališče - mednarodna konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Jedro: Ni sporno, da je imel tožnik v spornem obdobju, torej od 13. 9. 2012 do 16. 12. 2014 uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zato je toženka tudi po presoji sodišča pravilno zaključila, da se tožnik v navedenem obdobju po določbi 1. točke 6. člena ZDoh-2 šteje za rezidenta... Slovenije. Pravice po konvenciji lahko davčni zavezanec uveljavlja šele v zvezi s konkretnim dohodkom, ki mu bo izplačan, ter da odločba, kot je izpodbijana, s katero je ugotovljen status rezidentstva za namen ZDoh-2 zavezanca ne ovira pri uveljavljanju pravic iz Konvencije. Rezidentski status za namene Konvencije je relevanten šele v postopku davčne odmere, če zavezanec izkaže, da ga za rezidenta po svojem notranjem pravu šteje tudi država vira.

+

Dokument: UPRS Sodba II U 275/2017-25, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 11.02.2020

Institut: koncesija - izbira najugodnejšega ponudnika - razpisna merila - javna služba - koncesija za opravljanje pomoči družini na domu - prepoved diskriminacije - sedež ponudnika

Jedro: Merilo, po katerem posamezni ponudnik zgolj zato, ker nima sedeža matičnega podjetja oziroma izpostave na območju občine, dobi nižje število točk v primerjavi s ponudniki z območja občine, ne ustreza zahtevi po enaki obravnavi kandidatov v postopku podeljevanja koncesije. Ta zahteva je vsebovana... v 12. členu Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki izrecno prepoveduje t.i. krajevno diskriminacijo ponudnikov, kamor nedvomno sodi tudi diskriminacija glede na sedež oziroma izpostavo ponudnika.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1270/2018-15, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 10.12.2019

Institut: denacionalizacija - manjvrednost objekta - odškodnina zaradi manjvrednosti nepremičnine

Jedro: Razlogovanje, da že zahteva za denacionalizacijo glede na 2. člen ZDen predpostavlja, da je bil zahtevek za odškodnino zaradi manjvrednosti postavljen, je v nasprotju z določbo 26. člena ZDen, na podlagi katere mora stranka podati jasen in izrecen materialni zahtevek za določitev odškodnine... zaradi manjvrednosti.

+

Dokument: UPRS Sodba IV U 133/2017-10, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 01.10.2019

Institut: davčna izvršba - tožbena novota - nedovoljena tožbena novota - izterjava davčnega dolga

Jedro: V skladu s tretjim odstavkom 20. člena ZUS-1 stranke v upravnem sporu ne smejo navajati dejstev in predlagati dokazov, če so imele možnost navajati ta dejstva in predlagati te dokaze v postopku pred izdajo akta.

Dokument: UPRS Sodba I U 2594/2017-39, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 03.12.2019

Institut: koncesija - odvzem koncesije - odprava pomanjkljivosti - načelo pravne enakosti - zdravstvena dejavnost - koncesija za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Jedro: Če pomanjkljivosti v poslovanju koncesionarja (zaradi njihove narave ali posebnih okoliščin) objektivno ni mogoče odpraviti, to pomeni, da je v takem primeru določbe prvega in drugega odstavka 44. člena ZZDej treba razlagati v pomenu, da že sama ugotovljena pomanjkljivost (ki je po koncesijski... pogodbi razlog za odvzem koncesije) zadostuje za odvzem, ne da bi bilo poprej treba koncesionarju določiti rok za odpravo pomanjkljivosti, in mu izreči sankcijo šele v primeru, če v odrejenem roku v skladu s pozivom koncendenta ne bi ravnal. Določbi prvega in drugega odstavka 44. člena ZZDej namreč vsebujeta pravno pravilo, ki ni oblikovano striktno, pač pa relativno določljivo, pri čemer je merilo ravnanja enako v okoliščinah, ki so si v bistvenem podobne, različno pa v okoliščinah, ki se od prvih bistveno razločujejo (načelo pravne enakosti).

+

Dokument: UPRS Sodba in sklep I U 1338/2018-11, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 05.05.2020

Institut: dohodnina - obnova postopka - obnovitveni razlog - nova dejstva in dokazi - opcijsko upravičenje - simuliran (navidezni) pravni posel - drug dohodek - prekinitev postopka

Jedro: Izpodbijani sklep ni upravni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Skladno z drugim odstavkom 5. člena ZUS‑1 se lahko v upravnem sporu izpodbijajo tisti sklepi, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan; v teh primerih namreč o zahtevku... stranke sploh ne bo odločeno z dokončnim upravnim aktom, zoper katerega bi stranka lahko sprožila sodno varstvo. Za obdavčitev z dohodnino je važno, ali je fizična oseba dohodke prejela in ali so ti dohodki obdavčljivi z dohodnino, kot to pravi toženka v odgovoru na tožbo, vendar pa je v primeru, kot je konkretni, ko so dejansko opcijski upravičenci zlorabili predpise, ki omogočajo prenos opcijskih upravičenj in svobodo ustanavljanja gospodarskih družb, in ni tega storila sama pravna oseba, takšno pravno podlago treba navesti tudi v dohodninski odmerni odločbi.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1161/2017-10, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.11.2019

Institut: neposredna plačila v kmetijstvu - javni razpis - obveznost plačila DDV - identifikacija za namene DDV - pomanjkljiva obrazložitev - absolutna bistvena kršitev določb postopka

Jedro: V obrazložitvi odločbe bi moralo biti dejansko stanje v vseh materialnopravno bistvenih točkah opisano ter da bi bile navedene določbe materialnih predpisov (o DDV), na katere se odločitev opira. Ker obrazložitev odločbe ni taka, se odločbe v izpodbijanem delu, glede zavrnitve priznanja zneska... DDV, ne da preizkusiti, to pa je absolutna bistvena kršitev pravil postopka po 7. točki drugega odstavka 237. člena ZUP.

+

Dokument: UPRS Sodba IV U 165/2017-13, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 04.06.2019

Institut: koncesija - ustavitev postopka po objavi javnega razpisa - pravica javnega partnerja do neizbire

Jedro: Iz prvega odstavka 59. člena ZJZP jasno izhaja, da je odločitev o sklenitvi javno-zasebnega partnerstva tudi po objavi javnega razpisa izključno na javnem partnerju.

Dokument: UPRS Sodba IV U 163/2017-15, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 17.04.2019

Institut: inšpekcijski postopek - ukrep inšpektorja za delo - efektivni delovni čas - priprava delavca na delo - prisotnost na delu

Jedro: Za ugotovitev, ali je delavčevo opravljanje dela šteti v delovni čas, je med drugim ključnega pomena tudi, ali je delavec na delovnem mestu fizično prisoten ali ne, in da v bistvu ugotovitev fizične prisotnosti pomeni, da je treba, ne glede na to, da delavec v tem času ne opravlja dela, takšno... prisotnost vračunati v delovni čas. Obveznosti delodajalca in obveznosti delavca, tudi obveznost delavca iz 35. člena ZDR-1, ki delavca zavezuje k spoštovanju in izvajanju predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri delu, po presoji sodišča potrjujejo stališče, da je čas priprave na delo, ki je namenjen zagotovitvi varnih delovnih razmer, čas, ki ga je treba v smislu prej pojasnjene razlage Sodišča EU uvrstiti v efektivni delovni čas, ker gre za izpolnjevanje delavčeve obveznosti v smislu določb ZDR-1 in ZVZD-1.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1556/2018-16, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 05.12.2019

Institut: javni razpis - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - bivanje v neprimernem stanovanju - vlaga v stanovanju - zdravstvene razmere

Jedro: Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v prilogi, ki je izrecno naslovljena kot "pojasnila za uporabo Pravilnika", govori izključno o vlagi, ne pa tudi o njenem izvoru. Razlage že smiselno ni mogoče širiti z nadaljnjo razlago, ki po vsebini pomeni postavljanje nadaljnjih pogojev,... tudi sicer pa vlage, do katere bi prišlo pri običajni rabi stanovanja, očitno in na prvi pogled ni mogoče povezovati z drugimi razlogi kot s fizikalnimi, torej objektivnimi lastnostmi stanovanja. Povedano drugače: vlaga, ki je ne bi bilo mogoče upoštevati pri točkovanju, mora izhajati iz neprimerne rabe stanovanja.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1210/2018-17, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 14.11.2019

Institut: ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - ograja - enostaven objekt - odmik od parcelne meje - soglasje - odstranitev objekta - ustavitev gradnje

Jedro: Kakršno koli ograjo tik ob javni površini oziroma v odmiku, manjšem od 1,5 m, je mogoče bilo legalno postaviti le na podlagi gradbenega dovoljenja, brez gradbenega dovoljenja pa, če je izpolnjevala pogoje za enostaven objekt in s soglasjem organa Mestne uprave, pristojnega za promet.

Dokument: UPRS Sodba in sklep I U 291/2018-13, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 17.12.2019

Institut: razlastitev - javna korist - javna cesta - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - izločitev uradne osebe - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - sklep o neizločitvi uradne osebe - zavrženje tožbe

Jedro: V obravnavanem primeru relevantno dejansko stanje ni bilo ugotovljeno, organ je zgolj pavšalno zaključil (brez navedbe dejstev oziroma dokazov iz katerih ta zaključek izpeljuje), da je bila ob času vložitve zahteve za razlastitev sporna cesta dostopna vsem, kljub ugovorom tožnice in dokaznim... predlogom, s katerimi je želela dokazati nasprotno, da cesto uporablja le sama in služnostni upravičenci. Organ ni navedel dejanskih okoliščin in ugotovitev o svojem zaključku, da po ulici poteka cestni promet v smislu javne ceste. Organ tudi ni obrazložil, zakaj s strani strank predlagan dokaz ni izvedel. Izpodbijani prvostopenjski sklep, s katerim je bil zavrnjen tožničin predlog za izločitev uradne osebe, je odločitev procesne narave, izdana med postopkom pred organom. S tem sklepom ni bilo vsebinsko odločeno o nobeni materialnopravni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnice. Zato ta sklep ne predstavlja upravnega akta v smislu 2. člena ZUS-1, niti sklepa iz drugega odstavka 5. člena ZUS-1.

+

Dokument: UPRS Sodba I U 1743/2018-12, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 17.12.2019

Institut: brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetnika - meritorna odločitev - sklep o preiskavi

Jedro: Pri sklepih o uvedbi preiskave, ki jih sodišče izdaja po prvem odstavku 167. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ne gre za procesni sklep

Dokument: UPRS Sodba II U 439/2017-19, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 06.02.2020

Institut: povračilo škode - kmetijska zemljišča - interventni ukrepi - državna pomoč za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu

Jedro: Tožeča stranka zahtevka za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje ni vložila, zato prvostopni organ o dodelitvi pomoči ni mogel odločati.

Dokument: UPRS Sodba II U 12/2020-6, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 06.02.2020

Institut: brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh zadeve - očitno nerazumna zadeva

Jedro: Za zavrnitev prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči mora biti očitno, da je zadeva nerazumna, očitno pa pomeni, da je spoznavno na prvi pogled. V tem smislu je treba razlagati tudi nadaljnjo opredelitev pogojev za dodelitev brezplačne pravne pomoči iz prve alineje prvega odstavka 24.... člena ZBPP, to je, da ima prosilec verjetne izglede za uspeh. To pomeni, da (že) verjeten izgled za uspeh zadošča za odobritev brezplačne pravne pomoči oziroma a contrario, da je mogoče prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči kot neutemeljeno zavrniti le, če je očitno, da zadeva nima (niti) verjetnih izgledov za uspeh. Organ za brezplačno pravno pomoč mora določno navesti okoliščino, iz katere po njegovi presoji izhaja, da prosilec že na prvi pogled (torej očitno) nima možnosti za uspeh.

+

Dokument: UPRS Sodba II U 384/2017-12, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 13.11.2019

Institut: taksa - občinska taksa - javna površina - financiranje občin

Jedro: ZFO-1 obveznost plačila takse omejuje na taksativno naštete primere iz prvega odstavka 9. člena ZFO-1. Po presoji sodišča Odlok o občinskih taksah v Občini Hoče-Slivnica tožene stranke ustrezno upošteva z zakonom določen okvir, ki omogoča občini, da predpiše občinsko takso. Niti v zakonu... niti v Odloku pa ni navedenih okoliščin, na podlagi katerih je tožena stranka tožeči stranki naložila plačilo takse.

+

Dokument: UPRS Sodba II U 512/2019-37, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 19.02.2020

Institut: vračilo prejetih sredstev - vrnitev neupravičeno prejetih sredstev - izredno pravno sredstvo - kmetijska politika - ukrepi kmetijske politike

Jedro: Upoštevaje stališče Vrhovnega sodišča, da je mogoče izredno pravno sredstvo iz drugega odstavka 42. člena ZKme-1 uporabiti le pri odločbah, izdanih po uveljavitvi tega zakona, je ostalo nepopolno ugotovljeno dejansko stanje glede višine priznanih oz. zavrnjenih zahtevkov za povrnitev upravičenih... stroškov za dejavnosti promocije vina na trgih tretjih držav za predmetne vinske letnike, o višini katerih je bilo odločeno z odločbami, ki so postale dokončne po 28. 7. 2012.

+

Dokument: UPRS Sodba II U 540/2019-19, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 15.01.2020

Institut: dohodnina - samoprijava - čezmejni delovni migrant

Jedro: Davčna napoved, vložena na podlagi samoprijave v skladu z določbo 63. člena ZDavP-2, se vsebinsko v ničemer ne razlikuje od pravočasno vložene davčne napovedi.

Izberi vse|Izvozi izbrane