Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6220cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNj
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS sodba U 610/200211.10.2004Sodišče ocenjuje, da zgolj razlog, da tožnik v tem obdobju ni ustvarjal prihodkov, ne zadostuje za nepriznavanje pravice do odbitka vstopnega DDV, saj to ne izhaja iz določbe 40. člena ZDDV. Zato zgolj naziv firme tožnika, ki vsebuje besedilo "finančne storitve", sam po sebi še ne pomeni, da tožnik opravlja zgolj oproščeno dejavnost, saj je to treba presojati v okviru vsakega opravljenega prometa. Ker pa v obravnavanem primeru niti ni sporno, da tega prometa sploh ni bilo (razen za en račun v mesecu decembru), iz upravnih spisov pa je razvidno, da je šlo za zagonska sredstva, ob dejstvu, da je bil tožnik hkrati tudi zavezanec za DDV, po presoji sodišča ni razloga, da v tem obdobju ne bi imel pravice do odbitka vstopnega DDV, v kolikor jo je uveljavljal.davek na dodano vrednost (DDV) - odbitek vstopnega DDV
UPRS sodba U 2109/200308.11.2005Odobritev pravnega posla ni bila upravna stvar le za postopke, ki so se začeli in končali v času pravne praznine - glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-266/98.

 
promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla
UPRS Sodba in sklep U 2843/2005-1318.01.2006Tožena stranka v obravnavanem primeru ni mogla zadostiti kriterijem, določenim v 2. odstavku 35. člena ZAzil, preden ni razčistila z dejstvi in okoliščinami o po tožniku zatrjevani homoseksualni dejavnosti v Iranu, zaradi katere naj bi mu v izvorni državi grozila smrtna kazen. Namreč tožena stranka ni razčistila, ali tožniku dejansko v Iranu, ob njegovem zalotenju pri spolnem aktu z drugim moškim res grozi izrek smrtne kazni po iranskem nacionalnem pravu, zato ker je zagrešil hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj RS, to je v izvorni državi (gl. 2. alineo 1. odstavka 4. člena ZAzil in 1. odstavek 2. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjena s Protokolom št. 2 ter njenimi Protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11). Prav tako tožena stranka ni razčistila, če gre za tako kaznivo dejanje, za katero je v Iranu zagrožena smrtna kazen v primeru, če to dejanje stori le oseba s homoseksualno usmerjenostjo (torej oseba iz skupine...mednarodna zaščita - prosilec za azil - homoseksualnost - zagrožena smrtna kazen
UPRS sodba in sklep U 2073/200620.09.2006Sodišče argumentacije tožene stranke o stanju na Kosovu ne sprejema kot "uveljavljene usmeritve o stanju v državi", ampak jo sprejema kot upravno-sodno prakso.

 
azil - informacija o državi izvora - ocena izvorne države - stanje v izvorni državi
UPRS sodba U 1420/200618.10.2006Čeprav 12. člen ZDen uporablja izraz dedič, v teh primerih ne gre za dedovanje vrnjenega premoženja, temveč za določitev statusa upravičenca. ZD v 11. členu določa, da so prvi dedni red zapustnikovi otroci in njegov zakonec. V 12. členu pa določa vstopno pravico vnukov in pravnukov v dedovanje po zapustniku, če zapustnik preživi svoje otroke, to je starša zapustnikovih vnukov. Po navedenih določbah ZD se torej v prvi dedni red štejejo zapustnikov zakonec in njegovi otroci, če pa je kateri od otrok mrtev, pa namesto njega tudi njegovi otroci, to so zapustnikovi vnuki, če tudi teh ni, pa pravnuki. 12. člen ZDen torej omejuje upravičenja do denacionalizacije na zakonce in dediče prvega dednega reda, kar so otroci in po vstopni pravici tudi vnuki.

 
denacionalizacijski postopek - upravičenec do denacionalizacije - dediči - vstopna pravica - pastorek
UPRS sodba U 20/200627.10.2006Po določbi 2. odstavka 18. člena Zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem je bila izdana na zahtevo imetnikov in je ob upoštevanju zakonske ureditve dejansko predstavljala le sprejem ponudbe za prevzem zemljišča, ki je občina niti ni smela odkloniti, zato je ni mogoče šteti za prisilni akt podržavljenja, kakršne ima kot podlago za denacionalizacijo v mislih ZDen.

 
denacionalizacija - stavbno zemljišče - odvzem z oblastnim aktom - ponudba imetnika pravice uporabe
UPRS sodba U 454/200514.11.2006Obrnjeno dokazno breme ne pomeni, da ugotovitvenega postopka o obstoju dejstev, ki jih zatrjuje tožnik, ni treba izvesti.

 
davki - prisilna izterjava - aktivni in pasivni družbenik - dokazno breme - ugotovitveni postopek
UPRS sodba U 2498/2005 05.11.2007Transakcije, vključno s posredovanjem z delnicami predstavljajo finančne storitve, ki so oproščene plačila DDV po 4e. točka 1. odstavka 27. člena ZDDV. Iz upravnih spisov nedvomno izhaja, da tožnik v letu 2003 ni opravljal obdavčljivega prometa in tudi ni izstavljal računov, saj je v tem letu ustvaril le prihodke iz financiranja, ne pa tudi prihodkov iz poslovanja oz. je v letu 2004 tudi izstavil dva računa za opravljene storitve. Če torej po povedanem tožnik v letu 2003 iz naslova obdavčljive dejavnosti ni opravil nič prometa oz. je v letu 2004 izdal (le) dva računa, ostalo pa je dosegel iz naslova oproščene dejavnosti, sta tožena stranka oz. prvostopni organ ugotovila odbitni delež vstopnega DDV po 41. členu ZDDV.davek na dodano vrednost (DDV) - odbitek vstopnega DDV - finančne storitve - oprostitev plačila DDV
UPRS sodba in sklep I U 232/201106.04.2011Sodna presoja zakonitosti izpodbijane odločbe, ki se nanaša na prošnjo za status begunca in subsidiarno zaščito zaradi vsebinskega ujemanja z določbo 51. člena ZTuj-1 („prepoved prisilne odstranitve tujca“), hkrati pomeni tudi presojo načela non-refoulement v smislu ZTuj-1 s tem, da je načelo non-refoulement iz 51. člena Tuj-1 zgolj dodatno varovalo tega načela ius cogens za primer, ko bi prišlo do spremenjenih razmer v izvorni državi tujca po izvršljivosti odločbe o mednarodni zaščiti in v takem primeru ima stranka možnost na pristojni organ vložiti predlog za dovolitev zadrževanja po 52. členu ZTuj-1. Prva kršitev (2. odstavka 32. člena in 1. odstavka 76. člena ZMZ) v izpodbijani odločbi je torej podana, ker izrek, s katerim sta bili zavrnjeni prošnji za mednarodno zaščito, ne vsebuje paricijskega roka, v katerem bi lahko tožnici prostovoljno zapustili Slovenijo.

Druga procesna nezakonitost v izpodbijani odločbi je podana zaradi tega, ker...
mednarodna zaščita - status begunca - subsidiarna oblika zaščite - rok za prostovoljno zapustitev države - verodostojnost prosilca - Rom - prosilec iz BIH
UPRS sodba in sklep I U 1964/201013.04.2011Razlog, zaradi katerega je sodišče tožbi ugodilo, se nanaša na napako oziroma pomanjkljivost v obrazložitvi glede ključnega ugovora tožnikov, ki ga tožnika uveljavljata skozi ves čas postopka in ga tudi organ druge stopnje ni v zadostni meri obravnaval in vključil v obrazložitev, zaradi česar upravne odločne ni mogoče v celoti preizkusiti oziroma drugostopenjski organ ni presodil vseh pritožbenih navedb. Obrazložitev po oceni sodišča ni zadostna z vidika koncepta usmerjanja otrok s posebnimi potrebami po ZUOPP. Cilji in načela vzgoje in izobraževanja otrok po ZUOPP so med drugim: enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, individualiziran pristop, kontinuiranost programov vzgoje in izobraževanja, vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanja, organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja.usmeritev otroka v prilagojen izobraževalni program - obrazložitev odločbe - koncept usmerjanja otrok s posebnimi potrebami po ZUOPP
UPRS sodba I U 588/201020.04.2011Ker tožnik nima zakonske pravice, da pridobi štipendijo za izobraževanje na določeni instituciji, ampak ima le pravico, da enakopravno z drugimi, ki so v bistveno enakih pravnih okoliščinah, konkurira za razpisana sredstva, sodišče ni našlo nezakonitosti v izpodbijani odločbi tudi z vidika prava EU. Dejstvo, da je pristojni organ v enem od predhodnih razpisov dodelil štipendijo za izobraževanja na isti instituciji, ker je ugotovil, da je institucija akreditirana v ZDA, pa ne pomeni, da mora izdati pozitivno odločbo tudi v tem primeru. Dejansko stanje glede akreditacije v posamezni državi se namreč lahko skozi časovno obdobje spremeni, spremeni pa se lahko tudi politika dodeljevanja oziroma pogoji za dodeljevanje štipendij skozi različna časovna obdobja.javni razpis - dodelitev štipendije - izpolnjevanje razpisnih pogojev - javna institucija - javno veljaven program
UPRS sodba I U 965/201115.06.2011V obravnavanem primeru so bili izpolnjeni vsi formalni pogoji za odločanje v pospešenem postopku. Dejansko stanje je bilo mogoče v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in okoliščin iz 1. do 8. alineje 23. člena ZMZ, spoštovana so bila tudi vsa procesna jamstva in pravice, podan pa je bil tudi materialnopravni pogoj za zavrnitev prošnje kot očitno neutemeljene v pospešenem postopku, določen v 2., 5. in 6. točki 1. odstavka 55. člena ZMZ.mednarodna zaščita - pospešeni postopek - očitno neutemeljena prošnja - nepomembna ali zanemarljiva dejstva - vložitev prošnje v najkrajšem možnem času - namen odložiti ali onemogočiti odstranitev iz države
UPRS sodba I U 1309/201131.08.2011Samo dejstvo, da si je tožnik urejal podlago za bivanje v tujini, ne more biti odločilen argument za ugotovitev, da ni imel resnega namena vrniti se v Slovenijo, če se je poskusil vrniti in je to v zadostni meri izkazano, pa mu to ni uspelo iz razlogov, ki niso na njegovi strani. Tožena stranka bo morala celovito, ne pa selektivno, upoštevati tudi dejstva v zvezi s »središčem življenjskih interesov« na podlagi »osebnih, družinskih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in Republiko Slovenijo obstajajo dejanske in trajne povezave«, katere je tožnik zatrjeval v postopku, in ki govorijo njemu v prid. To zahteva načelo materialne resnice in proste dokazne ocene.dovoljenje za stalno prebivanje - državljani držav naslednic nekdanje SFRJ - pogoji za izdajo dovoljenja - dejansko življenje v Republiki Sloveniji - upravičena odsotnost
UPRS sodba I U 310/201031.08.2011Med strankama je sporno vprašanje razlage določil ZTuj-1 v povezavi z določili Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, ki med drugim v členu 20 (1) določa, da se tujci, za katere se ne zahteva vizum, lahko prosto gibljejo na ozemljih pogodbenic največ 3 mesece v obdobju 6-ih mesecev od prvega vstopa, če izpolnjujejo pogoje za vstop iz člena 5 (1) (a), (c), (d) in (e). Razlago pojma „prvi vstop“ je podalo SEU v zadevi C-241/05 in nanjo se opira tudi odločitev tožene stranke.gibanje oseb prek meja - zavrnitev vstopa v državo - pogoji za gibanje tujcev, za katere se ne zahteva vizum - prvi vstop na schengensko območje
UPRS sodba I U 1550/201106.09.2011Istovetnost prosilca za mednarodno zaščito je nesporno ugotovljena, ko prosilec predloži eno od listin, določenih po Zakonu o tujcih, na podlagi katerih je mogoče ugotavljati istovetnost.

Postopek določanja države članice, odgovorne za obravnavanje tožnikove prošnje, je glede na podatke v listinah predloženega upravnega spisa in vsebine obrazložitve izpodbijanega sklepa v teku. Kot odgovorna država članica za obravnavanje tožnikove prošnje namreč poleg Slovenije prihaja v poštev tudi Madžarska.
mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - prosti preudarek - dublinski postopek - prstni odtisi v bazi EURODAC - za obravnavanje prošnje odgovorna država članica EU - ugotavljanje istovetnosti prosilca
UPRS sodba in sklep I U 1563/201115.09.2011Za tožnika se je ugotovilo, da je zoper njega na podlagi 96. člena Schengenske izvedbene konvencije (Konvencije) razpisan ukrep zavrnitve vstopa. Ukrep so razpisali švicarski varnostni organi, zaradi različnih kaznivih dejanj, in sicer zaradi posedovanja ukradenega blaga, ponarejanja uradnih dokumentov, kršenja Zakona o prepovedanih drogah ter vožnje pod vplivom alkohola. Tožena stranka se je pred izdajo dovoljenja za prebivanje tujca pravilno posvetovala z razpisnico ukrepa in s strani švicarskih organov pridobila odgovor, da ne želi, da se tožnik nahaja na ozemlju schengna in prav tako ne želi, da se imenovanemu izda dovoljenje za prebivanje na schengenskem ozemlju. Glede na določbo 1. odstavka 25. člena Konvencije pogodbenica upošteva interese pogodbenice, ki je ukrep razpisala. V obravnavani zadevi tožnik ob podaji prošnje humanitarnih razlogov ali mednarodne obveznosti ni uveljavljal, zato tožena stranka dovoljenja tožniku za prebivanje, upoštevaje interes...dovoljenje za začasno prebivanje - družinski član slovenskega državljana - razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja - razpisan ukrep v Schengenski informacijski sistem - podrejanje pravnemu redu rs
UPRS sodba I U 68/201121.09.2011Zakonska odločba 3. odstavka 64.n člena EZ, ki ureja princip zmanjšanja podpore, ne učinkuje za nazaj, torej za dejanska stanja, ki so nastala pred uveljavitvijo EZ; določilo 27. člena Uredbe o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije, na podlagi katere je bila tožniku izdana začasna odločba o dodelitvi podpore do 1. 11. 2009, je bila ravno tako v funkciji in veljavi na podlagi zakonskega pooblastila iz 9. odstavka 64.n člena EZ, ki je vseboval princip zmanjšanja podpore, če upravičenec prejema drugo vrsto državne pomoči, in je urejala zgolj začasni režim podpore v prehodnih in končnih določbah. Izpodbijana odločba je spremenila stanje glede na začasno odločbo za naprej v skladu z EZ in zato posega v pridobljene pravice z izpodbijano odločbo ni bilo.dodelitev podpore električni energiji - obnovljivi viri energije - referenčni stroški - znižanje nespremenljivega dela referenčnih stroškov - poseg v pridobljene pravice
UPRS sodba in sklep U 154/201121.09.2011Pomanjkljiv ugotovitveni postopek ni v skladu s temeljnim načelom, po katerem je treba v čim večji meri, kolikor je to po strokovnih kriterijih sprejemljivo in uresničljivo, zagotoviti integriranost otrok s posebnimi potrebami v šolah, ki jih obiskujejo ti otroci. Osnovna šola ima namreč obveznost, da za izvajanje osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami zagotovi strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. Izobraževanje mora potekati po načelu enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok. Za predmetno zadevo je pomembno tudi, da mora biti organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja. V predmetni zadevi sta napaka v razlagi materialnega prava ter pomanjkljivo ugotovljeno dejansko stanje še toliko bolj pomembna, ker izpodbijani odločbi ne pomenita samo to, da bi moral A.A. zamenjati osnovno šolo in s tem izobraževalno in socialno okolje, v katerem je navezal prijateljske in družabne stike...usmeritev otroka v prilagojen izobraževalni program - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - napačna uporaba materialnega prava - strokovno mnenje komisije
UPRS sodba I U 1414/201009.11.2011Določitev postopka vpogleda kandidata v izpitno dokumentacijo in ugovora na oceno zaradi določil 87. člena Ustave in 1. odstavka 3. člena ZUP ne more zajemati bistvenih procesnih vidikov pravnega varstva pravic ali obveznosti kandidatov, ampak zgolj določena tehnična ali administrativna procesna opravila. To pa pomeni, da določba 1. odstavka 28. člena Pravilnika o splošni maturi, ki med drugim pravi, da državna komisija v sladu s šolskim koledarjem določi obdobje vpogledov v izpitno dokumentacijo, ne more imeti nobenega vpliva na presojo zakonitosti izpodbijanega akta, saj gre za bistveni del procesnega varstva pravice kandidata, ki ne more biti določena s podzakonskim aktom. Enako velja za določanje vpogleda v izpitno dokumentacijo v določilih 76. in 77. člena navedenega Pravilnika. Glede navedenih določil 1. odstavka 28. člena, 76. in 77. člena Pravilnika je torej sodišče uporabilo institut exceptio illegalis, saj je sodišče v skladu z določbo 125. člena Ustave...matura - izpitna dokumentacija - vpogled v izpitno dokumentacijo - exceptio illegalis - načelo zakonitosti
UPRS sodba I U 1276/201016.11.2011Izpodbijani akt ima take pomanjkljivosti, da ga ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja bistveno kršitev pravil upravnega postopka po 7. točki 2. odstavka 237. člena ZUP, posledično pa je tudi dejansko stanje ostalo pomanjkljivo ugotovljeno, ker so v bistvenih točkah dejstva nepopolno ugotovljena. Dokončni upravni akt, s katerim je odločeno o pravici stranke, mora biti v tolikšni meri obrazložen v skladu z določili 1. odstavka 214. člena ZUP, da so iz njega razvidni tako zahtevki strank, kot njihove navedbe o dejstvih kot tudi v postopku ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je le-to oprto ter razlogi, odločilni za presojo posameznih dokazov, kot tudi razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo in tudi razlogi, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku.državni tožilec - ocena tožilske službe - napredovanje v položaj svétnik - bistvena kršitev pravil postopka - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje

Izberi vse|Izvozi izbrane