Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6163cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS Sodba I U 2311/2018-1319.11.2018Ustrezno uporabo Uredbe Dublin III omogoča opredelitev pojma „nevarnost pobega“, ki je vsebovana v 68. členu ZTuj-2.

Kriterij nesodelovanja v postopku v smislu 5. alineje prvega odstavka 68. člena ZTuj-2 se po stališču Vrhovnega sodišča iz sodnih odločb I Up 26/2016 z dne 15. 3. 2016 in X Ips 7/2017 z dne 19. 4. 2017 nanaša tudi na nesodelovanje v postopku mednarodne zaščite pred organi drugih držav članic EU, ne le pred organi Republike Slovenije. Za nesodelovanje v postopku zato šteje tudi zapustitev druge države med postopkom, ki ga je v njej začel sam prosilec.Tožnikovo nesodelovanje v postopku v konkretnem primeru po presoji sodišča izhaja iz ugotovitve, da je tožnik za mednarodno zaščito zaprosil v Nemčiji že 23. 11. 2016 in da na zaključek postopka ni počakal, temveč je državo pred tem ilegalno zapustil.

Tožnik bi pred zaključenim postopkom v zvezi z njegovo prošnjo za mednarodno zaščito Nemčijo ponovno zapustil. Za...
mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - uredba Dublin III - nevarnost pobega - nesodelovanje v postopku
UPRS Sodba I U 1445/2016-912.07.2018Iz besedila citirane določbe 7. odstavka 61. člena ZVoz ne izhaja izrecno, da bi v tujini izdano vozniško dovoljenje, ki ga imetnik želi zamenjati za slovenskega, moralo biti veljavno tudi še tedaj, oziroma v trenutku, ko se o tem izda odločba pristojnega upravnega organa.vozniško dovoljenje - zamenjava vozniškega dovoljenja - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja - ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja - zmotna uporaba materialnega prava
UPRS Sodba I U 1281/2017-1011.07.2018Obiskovanje univerze ali šole v drugi državi ne pomeni prenosa običajnega prebivališča.državljanstvo - sprejem v državljanstvo - neprekinjeno bivanje v Sloveniji - študij v tujini - nepravilna uporaba materialnega zakona
UPRS sodba I U 1711/201607.12.2016Toženka je svojo odločitev v predmetni zadevi oprla tudi na dejstvo, da je tožnik zaprosil za mednarodno zaščito že 26. 8. 2016 v Republiki Bolgariji. Iz listin upravnega spisa z naslovom „EURODAC SEARCH RESULT“ nesporno izhaja, da je bil datum prejema teh podatkov (Search date) 28. 11. 2016, torej kasneje, kot je toženka tožniku ustno izrekla predmetni ukrep. V času ustnega izreka obravnavanega ukrepa, podanega na zapisnik, o dejstvu, da naj bi tožnik že zaprosil za mednarodno zaščito v Republiki Bolgariji toženka še ni bila seznanjena.

Tožnik nesporno ni imel možnosti, da se izjavi o dejstvu, da iz podatkov EURODAC, ki jih je toženka prejela 28. 11. 2016, izhaja, da je 26. 8. 2016 zaprosil za mednarodno zaščito v Republiki Bolgariji.

Z odpravo izpodbijanega sklepa je prenehala tudi pravna podlaga za izvedbo ukrepa omejitve gibanja tožnika na prostore in območje Centra za tujce, Postojna.
mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - predaja odgovorni državi članici - Dublinska uredba III - podatki iz sistema EURODAC - pravica do izjave - prenehanje izvajanja ukrepa
UPRS Sodba I U 1751/2016-716.03.2017V obravnavani zadevi zahtevi za vpis evropskega patenta v register, ki jo je tožeča stranka kot tuja pravna oseba vložila 19. 7. 2016, ni bilo priloženo pooblastilo zastopniku. Po navedbah tožeče stranke je manjkajoče pooblastilo predložila z naknadno vlogo 21. 7. 2016. Tožena stranka v odgovoru na tožbo priznava, da je zaradi administrativne napake (pooblastilo se je pomotoma pripelo k drugi zadevi) zmotno štela, da pooblastilo za zastopanje ni bilo predloženo. Potem, ko jo je tožeča stranka po izdaji sklepa o zavrženju z dne 3. 11. 2016 opozorila na to, da je pooblastilo zastopniku predložila že 21. 7. 2016, je tožena stranka pregledala svojo dokumentacijo in ugotovila, da je bilo pooblastilo res poslano pravočasno.vpis evropskega patenta v register patentov - zastopanje - pooblastilo za zastopanje
UPRS Sodba I U 288/2017-1529.05.2019Poziv z dne 9. 11. 2016 ni bil vročen tožniku, saj ni bil vročen enemu izmed njegovih pooblaščencev, ampak Centru Ž.. Zaradi neveljavno opravljene vročitve pa enomesečni rok za predložitev zahtevanih dokazil ni začel teči.dovoljenje za stalno prebivanje tujca - pooblaščenec - vročanje - vročitev poziva k dopolnitvi vloge - nepravilna vročitev
UPRS Sodba I U 1337/2016-806.09.2017Tožnik v tožbi navaja, da sta bili upravičencu izdani dve odločbi za pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem 2. stopnje v (istem) kazenskem postopku, in sicer odločba z dne 27. 1. 2016 in odločba z dne 16. 3. 2016. Tožnik v tožbi tudi pravilno opozarja na to, da tožena stranka ni presojala vsebine obeh odgovorov na pritožbo na podlagi citiranih odločb Bpp. Posledično tudi ni ocenila, ali je šlo v obeh primerih za isto delo ali ne.brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - obseg dodeljene brezplačne pravne pomoči - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 716/2018-714.02.2019Tožnik v tem upravnem sporu ne more uspeti z ugovorom, da ni odgovoren za odlaganje in kopičenje odpadkov po prenehanju delovanja podjetja A. d. o. o., ki je šlo leta 2011 v stečaj. Kot je tožniku pravilno in izčrpno pojasnil drugostopenjski organ, bi ta ugovor lahko podal v ugovoru zoper inšpekcijsko odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, št. 06182-1260/2016-2 z dne 2. 6. 2016, s katero je bilo odločeno, da je tožnik zavezanec za odstranitev odpadkov.ukrep okoljskega inšpektorja - upravna izvršba - izvršba s prisilitvijo - denarna kazen
UPRS Sklep in sodba III U 386/2016-2407.06.2018V konkretnem primeru je utemeljeno zaključiti, da je C.C. izpolnjeval pogoje za kmeta, kot so predpisani v ZKZ, in s tem pogoje za uveljavljanje predkupne pravice po 4. točki prvega odstavka 23. člena ZKZ, in sicer tako ob podaji izjave o sprejemu ponudbe (16. 1. 2016), ob izteku roka za sprejem ponudbe (17. 1. 2016), kot tudi v trenutku, ko je bila v obravnavanem primeru pogodba sklenjena (18. 1. 2016, ko je prva tožnica prejela C.C. izjavo o sprejemu ponudbe).promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - predkupna pravica - status kmeta
UPRS sodba IV U 15/201605.04.2016Po vpogledu v listine predloženega upravnega spisa in listine upravnega spisa sodišče ugotavlja, da je bilo o tožnikovi zahtevi za dodelitev brezplačne pomoči za vračilo zneska odtegnjenega v postopku izvršbe Okrajnega sodišča v Celju, opr. št. I 465/2012 že meritorno odločeno z odločbo z dne 25. 11. 2015. V omenjeni zadevi je bila izdana zavrnilna odločba, dejansko stanje in pravna podlaga pa se tudi z novo prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči nista spremenila. Zato je organ postopal pravilno, ko je novo prošnjo na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP zavrgel.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - ista upravna zadeva - zavrženje vloge
UPRS sodba I U 1628/201205.12.2012Od tožnikovega odhoda iz izvorne države do sedaj so se razmere v kraju Marka bistveno spremenile, ker se je bila skupina Al Shabaab v avgustu 2012 prisiljena umakniti iz mesta in ga prepustiti AMISOM-u in somalijskim vojakom in od tedaj naprej oni nadzorujejo mesto in ker so somalijske čete s pomočjo AMISOM-a konec avgusta 2012 iz mesta Marka pregnale Al Shabaab in ponovno prevzele nadzor, tožnik pa je zatrjeval strah pred preganjanjem s strani Al Shabaaba, tožnik ne more več upravičeno uveljavljati strahu pred preganjanjem s strani Al Shabaaba.mednarodna zaščita - subsidiarna oblika zaščite - mladoletni prosilec - prosilec iz Somalije
UPRS Sodba II U 41/2017-1117.04.2019Zamudna sodba temelji na opustitvi zakonske dolžnosti podati odgovor na tožbo, po ZUS-1 pa takšne dolžnosti tožena stranka nima. 38. člen ZUS-1 določa, da mora tožena stranka poslati vse spise, v primeru da jih ne pošlje, sodišče odloči brez njih. Da ob posredovanju spisov še odgovori na tožbene navedbe je zgolj pravica tožene stranke in ne dolžnost tako kot po ZPP. Zato se v upravnem sporu določbe ZPP o zamudni sodbi ne uporabljajo.odpis davčnega dolga - obročno plačilo davčnega dolga - prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - obvezno in prostovoljno zavarovanje - zamudna sodba
UPRS sodba I U 704/201615.11.2016V konkretnem primeru se izvršuje pravnomočna in izvršljiva sodba Okrajnega sodišča v Črnomlju, s katero je bil tožnik spoznan za odgovornega za prekršek po členu 107/12 Zakona o pravilih cestnega prometa in s katero se mu zaradi omenjenega prekrška izreče (med drugim) globa ter naložijo v plačilo stroški postopka. Tožnik kljub omenjeni sodbi in opominu, ki mu ga je poslal davčni organ pred izdajo izpodbijanega sklepa, obveznosti, naloženih z omenjeno sodbo, ni poravnal. Ker tožnik obveznosti ni poravnal prostovoljno, je sodišče v Črnomlju utemeljeno predlagalo davčnemu organu, da znesek po sodbi izterja, davčni organ pa je temu predlogu utemeljeno sledil in v skladu z določbami ZDavP-2 z izpodbijanim sklepom začel davčno izvršbo.davčna izvršba - izvršilni naslov - sklep o davčni izvršbi
UPRS Sodba I U 383/2016-1231.05.2017Pri določitvi cene v upravni odločbi gre za protipravno ravnanje. Upravičenec, ki ni vložil pritožbe zoper sporno odločbo, je s podpisom pogodbe o prenosu delnic po višji ceni to sprejel in s tem izključil protipravnost ravnanja organa. Tožeča stranka je kot stranka v civilnem sodnem postopku izpodbijala ceno za delnico, ki je bila določena v Pogodbi o prenosu delnic Zavarovalnice A. d.d. (sodba VSRS opr. št. III Ips 44/2014). Tudi v sodbi, s katero je Vrhovno sodišče RS zavrnilo revizijo, je izrecno navedeno, da je tožeča stranka z umikom pritožbe zoper upravno odločbo in s sklenitvijo pogodbe o prenosu delnic po višji ceni to (spremenjeno oziroma višjo ceno) sprejela ter s tem izključila protipravnost ravnanja skrbnika.lastninjenje - lastninjenje zavarovalnic - cena delnic - pravnomočna upravna odločba - nezakonito ravnanje organa - privolitev oškodovanca - izključitev protipravnosti zaradi privolitve oškodovanca - ničnostni razlogi
UPRS Sodba I U 1255/2016-1320.06.2018Pravnomočni plačilni nalog in pravnomočna sodba sta bila izdana tožniku zaradi prekrška zaradi neustrezne hrambe orožja, zato je Upravna enota pravilno zavrnila izvajanje dodatnih dokaznih predlogov po zaslišanju prič in postavitvi izvedencev glede zanesljivosti tožeče stranke, saj glede na vse navedeno ne bi mogli pripomoči h drugačni ugotovitvi relevantnega dejanskega stanja. Tudi ZUP namreč ne določa, da bi bilo potrebno izvesti prav vse s strani strank predlagane dokaze, pač pa, da je treba stranki dati možnost, da se izreče o ugotovljenem dejanskem stanju, kar je bilo tožniku v konkretnem primeru tudi omogočeno, saj mu je ta možnost s strani Upravne enote bila dana, še preden je bila izpodbijana odločba izdana, Upravna enota pa je pravilno ocenila, da tožeča stranka ni zanesljiva oseba v smislu določb ZOro-1 ter na tej podlagi tudi sprejela ustrezno odločitev, ki jo je tudi prepričljivo in celovito obrazložila.odvzem orožja - pogoj zanesljivosti - zanesljivost imetnika orožja - prekršek
UPRS Sodba II U 390/2016-1110.10.2018Ni pravilno stališče upravnih organov, da se glede obnove postopka v davčnih postopkih ZUP ne uporablja, ker to vprašanje ureja ZDavP-2. To bi bil namreč pomenilo, da bi bil v davčnem postopku mogoč samo en obnovitveni razlog - možnost uporabe novih dejstev in dokazov, kar pa gotovo ni bil namen zakonodajalca ob sprejetju 89. člena ZDavP-2. ZUP v 260. členu določa še devet drugih razlogov.

Sodba ni novo dejstvo oziroma nov dokaz v smislu razloga za obnovo postopka, ampak je pravna podlaga, v danem primeru, za izdajo odločbe o vračilu plačanega prispevka.
zaposlovanje invalidov - vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - obnova postopka - razlog za obnovo postopka
UPRS Sodba I U 245/2017-819.12.2017Organ (s sklicevanjem na prvi odstavek 67. člena ZUP) pravilno opredelil vlogi kot nerazumljivi (nejasni), saj iz njih, po preučitvi njihove vsebine, ni jasno, kaj je prvotožnica z njimi zahtevala - zoper katere akte je pritožbo vlagala oziroma katero izredno pravno sredstvo.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena ZUS-1 sodišče razišče oziroma preizkusi dejansko stanje v okviru tožbenih navedb. Tako je ravnalo tudi v obravnavanem primeru in preizkusilo izpodbijani sklep glede na tožbene ugovore. Vendar tudi na podlagi tožbenih razlogov ne more zaključiti drugače, kot da je imel organ na podlagi vlog z dne 1. 7. 2016 in 5. 7. 2016, ter z dopolnitvijo z dne 17. 8. 2016, podlago, da je vlogo zavrgel, ker je bila nejasna.
nejasna vloga - poziv k dopolnitvi vloge - zavrženje vloge - meje preizkusa odločbe
UPRS Sodba I U 110/2018-1506.11.2019ZZDej govori o ustrezni strokovni izobrazbi, pri čemer je za opravljanje poklica zdravstvenega tehnika lahko ustrezna strokovna izobrazba tista, ki nudi izobraževanje na področju zdravstvene nege, iz dopisa ravnatelja ... z dne 20. 6. 2017 pa izrecno izhaja, da programa srednjega strokovnega izobraževanja za področje zdravstvene nege na C. šoli niso izvajali in da tožnik ni opravil strokovnega izobraževanja in praktičnega usposabljanja s področja zdravstvene nege na njihovi šoli. Ustrezna izobrazba ne more biti taka izobrazba, kjer ni praktičnega usposabljanja s področja zdravstvene nege, v kolikor želi nekdo opravljati poklic tehnika zdravstvene nege.zdravstvena dejavnost - dovoljenje za opravljanje dejavnosti - pogoji za opravljanje dejavnosti - ustrezna strokovna izobrazba
UPRS Sodba I U 2111/2017-719.12.2018Tožnikove navedbe o preganjanju s strani talibanov kot edinem razlogu za zapustitev izvorne države niso neverjetne, kljub določenim nedoslednostim v opisu. Sodišče pritrjuje tožniku, da so očitane kontradiktornosti z vidika vsebinskega obravnavanja prošnje manj pomembne glede na pomen razlikovanja med pomembnimi in nepomembnimi neskladji.

Če je bilo toženki kaj nejasnega v zvezi s predloženimi dokumenti, bi morala dati tožniku možnost, da jih pojasni, ne pa, da zaključi, da niso pomembni za njegov primer. Prav tako se sodišče strinja s tožnikom, da je napačen sklep toženke, ki je ravnanje tožnika, ko ni prenehal s protesti, četudi so se zoper njega začele grožnje in so nanj streljali talibani, označilo kot nelogično ter kot ravnanje v nasprotju z ravnanjem človeka, ki je resnično ogrožen, in zato kot neverodostojno. Nikomur ne bi mogel biti priznan status mednarodne zaščite zaradi političnega prepričanja, če bi bilo edino logično ravnanje...
mednarodna zaščita - prosilec iz Afganistana - nekonsistentnost izjav - politično prepričanje kot razlog preganjanja - manj pomembne nekonsistentnosti
UPRS Sodba IV U 186/2017-2214.02.2019Tožnica je v postopku pred upravnim organom in v tožbi navajala, da ji odločba, št. 61511-133-2008/11 z dne 3. 11. 2016, nikoli ni bila vročena. Sodišče je po vpogledu v listine upravnega spisa ugotovilo, da je tožena stranka odločbo, št. 61511-133-2008/11 z dne 3. 11. 2016, vročila tožnici na naslov .... Iz listin spisa, kopije vročilnice, izhaja, da se je pisanje vrnilo toženi stranki s pripombo vročevalca, da je naslovljenka preseljena in da novi naslov ni znan. Po pregledu listin priloženega upravnega spisa sodišče ugotavlja tudi, da tožnici odločba, št. 61511-133-2008/11 z dne 3. 11. 2016, na druge naslove (ki jih je tožena stranka upoštevala pri pošiljanju pozivov za predložitev dokazil, ... in ...), ni bila poslana. Tudi iz odločbe tožene stranke, izpodbijane v tem upravnem sporu, št. 61511-133/2008/34 z dne 8. 9. 2017, izhaja podatek, da je bila odločba, št. 61511-133-2008/11 z dne 3. 11. 2016, tožnici poslana (samo) na naslov ... in da se je toženi...mediji - nepravilno vročanje - nevročitev odločbe - pravilno vročanje po ZUP - dokončnost odločbe

Izberi vse|Izvozi izbrane