Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6160cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTMwMg==
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS sodba I U 1096/201227.02.2013Informacija, kot jo je zahtevala stranka z interesom, v zemljiški knjigi, evidencah GURS in informacijskem sistemu prostorskih podatkov tožeče stranke javnosti ni dostopna na način, ki bi omogočal ugotovitev, katere vse nepremičnine so v lasti določenega subjekta. Te evidence ne omogočajo pridobivanja podatkov po lastnikih. Irelevantna je tožbena navedba, da ZDIJZ ne predvideva dostop do informacije na način, kot ga izbere posameznik. Skladno z določili ZDIJZ je bistveno le-to, ali zavezanec z dokumentacijo razpolaga ter v primeru, če razpolaga, ali je podana katera od izjem.

Iz načina, kako je v ZDIJZ opredeljena izjema iz 9. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, je nedvoumno razvidno, da so tudi osnutki dokumentov informacije javnega značaja, le da pod pogojem, da njihovo razkritje ne bi povzročilo napačnega razumevanja njihove vsebine.
dostop do informacij javnega značaja - način dostopa do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacij javnega značaja - osnutek dokumenta
UPRS sodba I U 709/201220.02.2013Tretji odstavek 246. člena ZUP daje drugostopenjskemu organu možnost, da ne samo da odpravi prvostopenjsko odločbo, ampak jo lahko tudi spremeni, to pa po vsebini pomeni, da sam meritorno odloči o zadevi.ugotavljanje državljanstva - za odločanje pristojen organ
UPRS sodba I U 26/201220.02.2013Sodišče ne vidi nobene nepravilnosti v tem, da so člani komisije izražali le dvom in domneve glede tožnikove ustvarjalnosti, saj glede na določila Statuta Univerze v Ljubljani ni vloga članov komisije, da odločijo o odvzemu znanstvenega naslova, ampak je njihova vloga, da podajo poročila, medtem ko je sama odločitev na strani senata fakultete in je po 164. členu statuta izključno pristojen za odvzem magistrskega naslova le senat.

Statut tožene stranke ni v nasprotju z Ustavo, če ne določa možnosti pritožbe zoper akt o odvzemu magistrskega naslova. Potrebno je namreč upoštevati, da tudi na nekaterih drugih upravnih področjih niso vsi upravni postopki dvostopenjski. Prav tako so tudi neutemeljene tožbene navedbe o tem, da naj bi bilo potrebno pri začetku postopka za odvzem magistrskega naslova upoštevati določila ZUP o obnovi postopka, kjer so določeni roki, v katerih je še možno začeti postopek obnove. Pri postopku za odvzem magistrskega naslova ne...
visoko šolstvo - odvzem magistrskega naslova - razlogi za odvzem naslova - plagiat - rezultat lastne ustvarjalnosti in dela - zaslišanje prič
UPRS sodba I U 175/201320.02.2013Namen postopkov osebnega stečaja po 382. členu ZFPPIPP je v tem, da bi iz premoženja stečajnega dolžnika vsi upniki hkrati in v enakih deležih prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika. Postopek osebnega stečaja je torej namenjen poplačilu stečajnih upnikov znotraj stečajnega postopka hkrati in v enakih oziroma v sorazmernih deležih (1. odstavek 382. člena ZFPPIPP). Če obstoj stečajne mase za vsaj delno poplačilo upnikov, kot dejanska predpostavka za zasledovanje tega namena, ni izpolnjen, sodišče takega postopka ne začne.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - osebni stečaj - obstoj stečajne mase
UPRS sodba I U 699/201220.02.2013Odmera nagrade odvetniku mora biti v skladu z odločbo o dodelitvi BPP, kar pomeni, da mora nagrada ustrezati opravljeni storitvi, kot je opredeljena v odločbi o dodelitvi brezplačne pravne pomoči.

Napotnice po tem, ko je bila ta pravilno izpolnjena in popolna vrnjena Službi za BPP, ni več mogoče naknadno dopolnjevati. Stroškovniki morajo biti specificirani, kar pomeni, da morajo biti iz njih razvidna vsa opravljena dejanja pravne pomoči in stroški za njihovo opravilo, kar pomeni, da mora izvajalec BPP v stroškovniku torej navesti stroške za vsako posamezno procesno dejanje posebej. Enako velja tudi glede priglasitve zahtevka za plačilo zamudnih obresti, ki pa ga tožnik, kot izhaja iz podatkov predloženega upravnega spisa in na kar utemeljeno opozarja tožena stranka v odgovoru na tožbo, ni uveljavljal že v napotnici v priloženemu stroškovniku, temveč šele naknadno s posebno vlogo.
brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - obseg dodeljene brezplačne pravne pomoči - višina nagrade - vračilo napotnice - dopolnitev napotnice
UPRS sodba I U 269/201220.02.2013V postopku izvršbe so dopustni samo ugovori, ki se nanašajo na samo izvršbo, ne pa tudi tisti, ki se nanašajo na zatrjevano nepravilnost odločbe, ki se izvršuje.inšpekcijski postopek - ukrep kmetijskega inšpektorja - upravna izvršba - denarna kazen - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS sodba in sklep I U 283/201320.02.2013Država ima obveznost, če se v postopku odločanja po Dublinski uredbi izkažejo okoliščine, ki kažejo na resno nevarnost za kršitev človekovih pravic v primeru predaje drugi državi članici, da te okoliščine preizkusi, preden sprejme odločitev in po potrebi uporabi klavzulo suverenosti iz 3(2) člena Dublinske uredbe.

V ponovnem postopku bo tožena stranka morala preučiti predložene informacije o stanju v izvorni državi in po potrebi pridobiti še druge informacije in napraviti celovito dokazno oceno o morebitnih sistemskih pomanjkljivostih pri sprejemu prosilcev za azil v Bolgariji, morala pa bo tudi zaslišati tožnika glede zatrjevanih kršitev, ki naj bi se tožniku že zgodile v Bolgariji in to dvoje skupaj upoštevati pri presoji, ali je na podlagi znanih dejstev o stanju v Bolgariji glede sprejema prosilcev za azil, mogoče zaključiti, da so podane takšne sistematične pomanjkljivosti azilnega postopka glede pripora in življenjskih razmer, da v povezavi...
mednarodna zaščita - predaja prosilca za obravnavanje prošnje odgovorni državi - predaja prosilca republiki bolgariji - suverenostna klavzula - sistemske pomanjkljivosti azilnega sistema - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - začasna odredba - težko popravljiva škoda
UPRS sodba I U 260/201314.02.2013To, da so bili prstni odtisi že vneseni v bazo EURODAC, je osnovni pogoj za to, da se tožena stranka sploh lahko odloča, ali bo prosilcu omejila gibanje ali ne. V konkretnem primeru pa je tožena stranka pojasnila tudi druge razloge, zaradi katerih meni, zakaj je tak ukrep nujen.mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - prosti preudarek - prstni odtisi v bazi EURODAC
UPRS sodba I U 557/201213.02.2013Namen sporne razlastitve je pridobitev zemljišča za gradnjo obvoznice, ki nedvomno sodi med infrastrukturne objekte večje razsežnosti, za katerega je treba pridobiti ne samo večje število zemljišč, temveč tudi ustrezna upravna dovoljenja (npr.: gradbeno dovoljenje), preden je pričetek gradnje sploh možen, zaradi česar je rok 4 (štirih) let od izdaje odločbe primeren in nikakor ne negira namena izdaje odločbe v nujnem postopku.razlastitev - odločba o razlastitvi - javna korist - nujni postopek - rok za pričetek gradnje
UPRS sodba I U 1141/201230.01.2013Iz določil javnega razpisa, ki pomeni podlago odločitve, izhaja, da je za dodeljevanje sredstev pomemben projekt oziroma prireditev prijavitelja. Glede na vsebino vlog tožnika in podatke upravnih spisov je pravilna ugotovitev tožene stranke, da iz prijav tožeče stranke posamezni projekti ali prireditve sploh niso razvidni. Zato ji sredstva za sofinanciranje utemeljeno niso bila odobrena.javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - krajevna skupnost - društvo - sofinanciranje delovanja društva - udeležba na mednarodni konferenci - projekt oziroma prireditev prijavitelja
UPRS sodba I U 621/201222.01.2013Tožnik na podlagi poziva ni dokazal, da za primer podelitve koncesije razpolaga z ustreznim številom računalnikov. Njegova trditev, da je bil poziv toženke neustrezen, nepopoln in nerazumljiv, ne drži.

Vsak prijavitelj ima možnost, da na zahtevo toženke kakršnokoli nepravilnost v vlogi v roku 5 delovnih dni odpravi. Gre za pravico iz 67. člena ZUP, ki jo posameznim ponudnikom zgolj zato, ker so k prijavi priložili več, kot so bili dolžni, ni mogoče odvzeti, še manj trditi, da je zaradi tega prišlo do neenakopravnega obravnavanja ostalih ponudnikov. Tožbena trditev, da naj bi bili posamezni ponudniki na dopolnitev iste vloge pozvani večkrat, pa iz podatkov spisa ni razvidna.

Ustna obravnava iz tretjega odstavka 58. člena ZJZP je predvidena neposredno pred izdajo odločbe o izbiri stranke. V tožnikovem primeru do takšne situacije sploh ni prišlo, saj je bila njegova vloga zavržena, še preden se je o njej vsebinsko odločalo.
koncesija - javni razpis - trg dela - podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela - izpolnjevanje razpisnih pogojev - ustrezno število računalnikov - poziv k predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev
UPRS sodba I U 1496/201222.01.2013V obravnavanem primeru ni bilo kršeno načelo prepovedi retroaktivne uporabe zakona. V ZDavP-2 in tudi v predhodno veljavnem ZDavP-1 ni določenih časovnih omejitev, kolikor se preveritve v postopku nanašajo na ugotavljanje dejanskega stanja dohodkov oziroma plačil v inšpiciranem obdobju. Preverjanje okoliščin v zvezi s tožnikovim premoženjem v predhodnem obdobju v tem primeru ni bilo podlaga za ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z dohodki, osebno porabo in premoženjem tožnika v inšpiciranem obdobju. Pri teh ugotovitvah gre zgolj za okoliščine, ki pojasnjujejo dogajanje v obravnavanem obdobju. Ker je davčni organ dolžan ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in pravilne odločitve, se lahko preverjajo vsi podatki, ki se nanašajo na obdobje inšpekcijskega nadzora, ne glede na to, iz katerega obdobja izvirajo.

Pri ugotavljanju davčne osnove z oceno se za obdavčitev relevantna dejstva ugotavljajo s stopnjo verjetnosti. Z oceno določena...
odmera davka v posebnih primerih - retroaktivnost - prepoved retroaktivne uporabe zakona - ugotavljanje premoženja - davčna osnova - znižanje z oceno določene davčne osnove
UPRS sodba I U 813/2012, enako tudi sodba I U 1059/201215.01.2013ZDDPO-2 določa, da se davek izračuna, odtegne in plača po stopnji 15% od dohodkov rezidentov in nerezidentov, ki imajo vir v Sloveniji, in sicer tudi od plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drugi osebi. Dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov, ki pripadajo drugi osebi, imajo vir v Sloveniji, če so storitve opravljene v Sloveniji. Davčna osnova za davčni odtegljaj iz 70. člena ZDDPO-2 je tako dohodek in ne dobiček, ki je dosežen iz posameznega posla.

Pogoji za davčno oprostitev iz tretjega odstavka 17. člena Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Slovenijo in Rusijo so podani le, če je - poleg tega, da gre za progam kulturnega sodelovanja - obisk v celoti financiran z javnimi sredstvi s strani države rezidentstva nastopajočega izvajalca. Da bi zadoščalo že financiranje v pretežnem delu, iz besedila konvencije ne izhaja. Pri tem gre izključno za financiranje...
davek od dohodkov pravnih oseb - davčni odtegljaj - drugi dohodki - plačilo nastopajočim izvajalcem - davčna osnova - dvojno obdavčevanje - davčna oprostitev po mednarodni konvenciji - zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov po mednarodni konvenciji
UPRS sodba I U 1889/201209.01.2013Tožnik prosi za priznanje mednarodne zaščite zaradi verskega prepričanja, narodnosti in protirežimskega delovanja v Iranu, pri čemer pa v izvorni državi ni imel težav zaradi svoje vere, saj gre pri dogodku v šoli zgolj za enkratno dejanje in pri tem ni bil izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju, v upravnem postopku pa tudi ni konkretno navedel, kakšne težave naj bi imel zaradi svoje narodnosti. Tožena stranka je tudi pravilno ugotovila, da je tožnik dajal nasprotujoče si izjave glede utemeljevanja prošnje na podlagi političnega delovanja, saj bi se navedbam o opisanih dogodkih lahko sledilo le, če bi bile njegove izjave vseskozi skladne in konsistentne, kar pa v konkretnem primeru niso.mednarodna zaščita - ponovna prošnja za priznanje mednarodne zaščite - preganjanje zaradi verske pripadnosti - dokazno breme
UPRS sodba I U 1518/201109.01.2013Ni v skladu z veljavnimi predpisi takšen način, ko delavci, ki so zaposleni za krajši delovni čas od polnega, opravljajo delo preko dogovorjenega delovnega časa, ki se ne odreja individualno v pisni obliki, temveč je odrejeno delavcem v mesečnem planu dela, za kar pa prejemajo plačilo po redni urni osnovi, kot za redno opravljene ure.inšpekcijski postopek - ukrep inšpektorja za delo - krajši delovni čas od polnega delovnega časa - delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa - nadurno delo - začasna prerazporeditev delovnega časa
UPRS sodba in sklep I U 1922/201203.01.2013Ker je v konkretnem primeru prvostopenjski upravni organ z izpodbijanim sklepom odločil o stvari (dodelitvi službenega dvoinpolsobnega stanovanja v Novem mestu) na podlagi razpisa, ne da bi tožnik podal prijavo na razpis za navedeno stanovanje, v kar tožnik tudi ni pozneje izrecno ali molče s konkludentnimi dejanji nikoli privolil, temveč je temu ves čas izrecno nedvoumno nasprotoval, med drugim z vložitvijo pritožbe zoper izpodbijani sklep v upravnem postopku, kot tudi z vložitvijo predmetne tožbe v upravnem sporu in zahteve za izdajo začasne odredbe, gre v obravnavanem primeru za kršitev pravil procesnega prava, ki ima za pravno posledico ničnost izpodbijanega sklepa.dodelitev službenega stanovanja - zahteva stranke - odločitev brez zahteve stranke - ničnost
UPRS sklep I U 1705/201203.01.2013Tožeča stranka procesne predpostavke, izkazovanja pravnega interesa ali določene pravice v smislu 3. točke 1. odstavka 36. člena ZUS-1, ni izpolnila, saj v tožbi in zahtevi za izdajo začasne odredbe ni izkazala, da bi kot pravna oseba oziroma organizacija uveljavljala kakšno svojo pravico ali pravno korist oziroma pravni interes, ki ne bi bil zamejen „s pristojnostmi oziroma pooblastili ter nalogami, ki jih ima upravni organ v okviru izvrševanja svoje upravne funkcije“.upravni spor - procesna predpostavka - pravni interes - zavrženje tožbe - začasna odredba
UPRS sodba I U 1974/201202.01.2013Tožena stranka ni ugotovila utemeljenih razlogov, da se bo tožnik izognil predaji. Poleg tega pa tudi ni obrazložila, zakaj je nujno oziroma zakaj ni možno z milejšim ukrepom uresničiti legitimnega cilja določila 4. alineje prvega odstavka 51. člena ZMZ.mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu - pristojna država za obravnavo prošnje za priznanje mednarodne zaščite
UPRS sodba I U 1920/201228.12.2012Ker tožnik z iztekom dne 21. 12. 2012 ni bil oziroma ni izkazano, da bi bil prosilec za mednarodno zaščito, je to že sam po sebi zadosten razlog za odpravo izpodbijanega sklepa.mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - poseg v osebno svobodo
UPRS sodba I U 1937/201227.12.2012Tožena stranka je ugotovila, da so bili tožnikovi prstni odtisi že posredovani v bazo EURODAC s strani Romunije. To pa je okoliščina, zaradi katere lahko tožena stranka prosilcu omeji gibanje.mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - ugotavljanje istovetnosti prosilca - prstni odtisi v bazi EURODAC

Izberi vse|Izvozi izbrane