Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6301cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTI=
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS Sodba III U 210/2018-923.01.2020Tožena stranka ni pojasnila, zakaj je postavke iz popisa del, pri katerih je ugotavljala kršitve po 37. členu ZJN-2, črtala v celoti in ne le tiste dele postavk, kjer je ugotavljala tako kršitev, kar sicer terja načelo sorazmernosti. Prav tako ni utemeljila svoje odločitve, da so obnove domov krajevnih skupnosti zaključena celota, oziroma da so sklop več naročil, ki pa tvorijo eno samo naročilo, pri čemer ni pojasnila utemeljenih razlogov za zavrnitev dokaznih predlogov tožeče stranke (zaslišanja prič), s katerimi je ta želela dokazovati utemeljenost ločenih naročil. Dejansko stanje v zadevi je zato nepopolno ugotovljeno.javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - ukrep obnove in razvoja vasi - zahteva za izplačilo sredstev - sprememba obveznosti - zaključena celota - zamudne obresti
UPRS Sodba I U 2327/2017-1522.01.2020Okvir polja proste presoje v obravnavani zadevi je upoštevanje tožnikovih potreb po integraciji, na kar se po naravi stvari navezuje ustrezno znanje slovenskega jezika. S tem povezano mnenje lahko da izvajalec tečaja.statusa begunca - tečaj - slovenski jezik - udeležba - prosti preudarek
UPRS Sodba I U 1115/2019-1222.01.2020Dolžina zakonitega in nezakonitega prebivanja je relevantna okoliščina, ki jo mora upravni organ ugotoviti in pretehtati v postopku odločanja o prošnji za začasno prebivanje. Določbe 51. člena ZTuj-2 je treba razlagati v skladu z Ustavo RS in EKČP oziroma tako, da se posamezniku zagotovi spoštovanje njegove pravice do zasebnega življenja.

V obravnavanem primeru je glede na dejanske okoliščine treba pri presoji pravice do prebivanja upoštevati tudi pravico do zasebnega oziroma družinskega življenja.
dovoljenje za začasno prebivanje tujca - prvo dovoljenje za začasno prebivanje - nepravilna uporaba materialnega zakona - interes rs za bivanje tujca - drugi razlogi - družinsko življenje
UPRS Sklep I U 2105/2017-4322.01.2020Iz dopisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 19. 7. 2019 izhaja, da je CSD, Enota A., Ministrstvo seznanilo, da je B.B. dne 7. 7. 2019 umrla. Navedeno pa pomeni, da si tožnik z morebitnim uspehom v tem upravnem sporu, glede na zahtevek, postavljen v tožbi, to je (zgolj) zahtevek za odpravo akta (izpodbojna tožba), ne more izboljšati svojega pravnega položaja. Z dejstvom, da je B.B. umrla, je sodišče seznanilo tudi pooblaščenca tožnika, ki nato ni vložil (tudi) ugotovitvene tožbe ali pa izpodbojno tožbo po nastopu novih okoliščin spremenil v ugotovitveno tožbo. Ker si tako tožnik svojega pravnega položaja v tem postopku ne more več izboljšati, ne izkazuje več pravnega interesa za odločitev in s tem tudi ne pravovarstvene potrebeakt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - zavrženje tožbe - pravni interes - upravni spor
UPRS Sodba I U 1210/2017-2321.01.2020Upravni organ v postopku vpisa čolna presoja le skladnost predloga z določbami 291. člena PZ in ne odloča o tem, kdo je lastnik čolna, saj mora slednje izhajati iz predloženih listin. Kolikor obstaja spor glede lastništva čolna, je ta skladno z določbami PZ predmet civilne pravde med strankama/i pred pristojnim sodiščem (splošne pristojnosti), ne pa predmet odločanja v postopku vpisa čolna.vpis čolna v vpisnik morskih čolnov - prodaja motornega čolna - spor o lastništvu
UPRS Sodba I U 980/2019-921.01.2020Predelava izkopanih materialov pomeni mehansko, kemično in drugo nadaljnjo predelavo in obdelavo surovine, razen drobljenja, mletja, čiščenja, sušenja, separiranja in mešanja. Pri separiranju in pranju surovine se s posebnim postopkom iz surovine izločajo materiali z manjšo granulacijo. Postopek pranja očisti surovino, kremenovih zrn pa ne spreminja, saj ta ostanejo v enaki obliki, so le očiščena nečistoč. V postopku pridobivanja kremenovega peska se kremenova surovina ni niti mehansko niti kemijsko preoblikovala, kar je pogoj za uvrstitev v predelovalno dejavnost (področje C), kamor se uvršča tudi proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov.trošarina - vračilo trošarine - pridobivanje suhega kremenovega peska - poraba električne energije
UPRS Sodba I U 236/2018-821.01.2020Tožeča stranka je posameznim stanovanjem določala statuse glede na izmerjeno porabo ter jih upoštevala pri izračunu porabniških deležev, kar ni v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15), (niti s trenutno veljavnim Pravilnikom), saj slednja ničesar ne določata v zvezi s statusi k posameznim parametrom, kot jih poimenuje tožeča stranka. Upoštevanje navedenih statusov bi bilo po petem odstavku 10. člena tedaj veljavnega Pravilnika (in trenutno veljavnega Pravilnika) dopustno le ob 100 % soglasju lastnikov, katerega pa tožeča stranka v obravnavanem primeru ni izkazala.inšpekcijski postopek - ukrep energetskega inšpektorja - delitev stroškov v večstanovanjski stavbi
UPRS Sodba in sklep III U 299/2019-820.01.2020Sodišče je tožbi ugodilo, saj toženka tudi v ponovnem postopku ni zadostila predpisanemu standardu glede presoje izvedenih dokazov oziroma obrazložitve te presoje v izpodbijani odločbi.pacientove pravice - načelo materialne resnice - dokazna ocena - obrazložitev odločbe - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba I U 2135/2018-1716.01.2020S podaljšanjem obratovanja jedrske elektrarne so predvideni oziroma že izvedeni posegi, in sicer gre za izgradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva, zgradbo za manipulacijo z radioaktivnimi odpadki in izgradnjo skladišča NSRAO, poleg tega navajajo, da so predvidene nekatere spremembe v jedrski elektrarni. Tudi iz izpodbijanega sklepa izhaja, da so ti posegi predvideni oziroma so zanje že izdani ustrezni upravni akti, vendar pa se toženka do teh posegov ni izrecno opredelila.varstvo okolja - okoljevarstveno soglasje - presoja vplivov objekta na okolje - podaljšanje dovoljenja
UPRS Sodba I U 1452/2018-816.01.2020Postopek, čeprav teče pred sodnikom posameznikom, je po zahtevnosti in kompleksnosti zadeve enak postopku, kakršen bi bil, če bi v zadevi sodil senat. Sodišče se zato strinja s tožnikom, da je treba nagrado zagovorniku odmeriti po tar. št. 10/3 tudi v vseh tistih zadevah, v katerih je za sojenje pristojen senat treh sodnikov, sodi pa sodnik posameznik, ker se je obdolženec na podlagi 285.f člena ZKP odpovedal pravici do zbornega sojenja.brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - kazenski postopek - zborno sojenje - sodnik posameznik - odpoved procesnim pravicam
UPRS Sodba I U 1244/2018-916.01.2020Zmotno je stališče toženke, da lahko sama presodi o tem, na katerega od možnih načinov bo odvetniku priznala potrebne stroške. Če namreč odvetnik stroške obračuna in tudi izkaže v dejanski višini, organ nima podlage, da jih obračuna pavšalnem znesku.brezplačna pravna pomoč - odmera stroškov in nagrade odvetniku - stroški odvetnika - plačilo pavšala
UPRS Sodba in sklep I U 536/2019-816.01.2020V zadevi ni sporno, da so bile leta 1941 vse nepremičnine v vl. št. ... k.o. ..., vpisane na ime „Reichsgau Kärnten“. Če je bila upravičenka tak zahtevek upravičena podati po ZRP, pa ga ni podala, glede na upravnosodno prakso ne more uspešno uveljavljati denacionalizacijskega zahtevka.denacionalizacija - zahteva za denacionalizacijo - rok za vložitev zahteve
UPRS Sodba I U 2150/2018-1814.01.2020Širitev izključitvenih razlogov na sporne terjatve, ki ne temeljijo neposredno na zakonu, temveč na pogodbenem razmerju, in v zvezi njimi še ni bil niti uveden kakršen koli postopek, ne more biti v skladu z načeli postopkov javnega naročanja, in sicer ne glede na to, kdo so stranke pogodbenega razmerja. Nič drugega ni mogoče sklepati niti na podlagi 76. člena ZJN-3, ki pozitivne pogoje za sodelovanje na razpisih predpisuje izrecno ozko in določno.javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - neizpolnjevanje razpisnih pogojev - izključitev subjekta iz postopka javnega naročanja - razpisni pogoj
UPRS Sodba III U 302/2018-1410.01.2020Zahteva tožnikov, naj sodišče etažnim lastnikom pošlje elaborat in jih pozove, naj se izjasnijo ali se s predlaganimi spremembami strinjajo, ni utemeljena, saj ima stavba, v kateri je skupni del stavbe, za katerega predlagata spremembe v katastru stavb, upravnika. Ker ta soglasja k predlaganim spremembam ni podal, s tem ni izpolnjen eden od pogojev za spremembo vpisov v katastru stavb in je zato odločitev tožene stranke pravilna.kataster stavb - sprememba podatkov katastra stavb - upravnik stavbe - soglasje
UPRS Sodba III U 326/2018-1410.01.2020Pravilna je navedba tožene stranke, da ni dolžna čakati na pravnomočno sodno odločitev, s katero bi bilo ugotovljeno, da tožeča stranka ni poravnala svojih obveznosti, saj je to posebej opredeljeno v določbah Javnega razpisa, vendar pa to ne pomeni, da lahko svojo odločitev utemelji zgolj z navedbo, da obveznosti niso poravnane, ne da bi to ustrezno pojasnila in utemeljila.javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - razpisni pogoj - izpolnjevanje razpisnih pogojev - obrazložitev odločbe - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba III U 100/2018-910.01.2020Davčni organ bi moral tožečo stranko, ki je prava neuka, pozvati na odpravo pomanjkljivosti predloga za izvršbo in šele kolikor ta v skladu z navodili organa predloga ne bi dopolnila in se ga ne bi dalo obravnavati, ta predlog zavreči.davčna izvršba - upravna izvršba denarnih obveznosti - postopek na predlog - nepopolna vloga - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba I U 2034/2019-709.01.2020Tožnik je kot glavna razloga za odhod iz države tako ob podaji prošnje za mednarodno zaščito, kot v osebnem razgovoru, navedel ekonomske razloge ter težave s kriminalno združbo. Med ekonomskimi razlogi je navedel, da v Alžiriji ni mogel dobiti službe, pač pa le občasna dela, ker ni imel poznanstev, češ da tam ni mogoče dobiti služb in je ekonomska situacija slaba ter da so z družino živeli v enosobnem stanovanju. V zvezi z drugim razlogom pa, da je pred stanovanjskim poslopjem, v katerem so živeli, kriminalna združba prodajala drogo, čemur je sam nasprotoval, kar se je odrazilo v večkratnih prepirih, zlasti z odjemalci in fizičnem napadu nanj pred tremi leti in enkrat pred sedmimi leti. Sodišče se v celoti strinja s toženkino oceno, da se okoliščine, ki jih tožnik navaja kot razlog za zapustitev izvorne države, ne nanašajo na katero izmed podlag za priznanje mednarodne zaščite iz 1. do 5. alineje 1. odstavka 27. člena ZMZ-1.mednarodna zaščita - očitno neutemeljena prošnja - varna izvorna država - prosilec iz Alžirije
UPRS Sodba I U 60/2019-4209.01.2020V obravnavnem primeru ni sporno, da se je postopek začel na zahtevek tožnice, vložen na podlagi 1. točke tretjega odstavka 64. člena ZPre-1. Toženka je bila na tak zahtevek vezana. Z odločbo, izdano na podlagi tretjega odstavka 64. člena ZPre-1 (ne glede na to, ali gre za odločbo, izdano na podlagi 1. točke in ali odločbo izdano na podlagi 2. točke te določbe), toženka torej le ugotavlja nastop pravnih posledic, ki so nastale na podlagi samega zakona, in je odločba na tej pravni podlagi nujno vezana na dejansko stanje ob njeni izdaji.prevzemi - prevzemni prag - prevzemna ponudba - uresničevanje glasovalnih pravic - prepoved uresničevanja glasovalnih pravic
UPRS Sodba I U 812/2019-809.01.2020Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško v delu, v katerem kategorizira kot javno pot tudi predmetne nepremičnine, posega v tožničino lastnino. Ustavno sodišče je v tovrstnih zadevah po opravljenem tehtanju javne koristi in posega v lastninsko pravico več let dajalo prednost javni koristi in posledično izdajalo ugotovitvene odločbe, s katerimi je ugotovilo neustavnost odlokov in določalo način izvršitve, po katerem bi morale občine ugotovljeno neustavnost odpraviti tako, da bi v določenem roku z lastniki zemljišč sklenile pravni posel ali izpeljale postopek razlastitve. Ker občine odločb niso spoštovale, je prakso spremenilo tako, da je odloke pričelo razveljavljati. Glede na jasno prakso Ustavnega sodišča glede tega vprašanja sodišče zaključuje, da je tudi konkretni Odlok neustaven.ureditev meje - javna cesta - kategorizirana javna cesta - neustavni občinski odlok - exceptio illegalis - razlastitev
UPRS Sodba I U 1200/2018-709.01.2020ZGO-1 ne daje neposrednega odgovora na vprašanje, kje je meja med rekonstrukcijo in novogradnjo, zato je treba ta odgovor poiskati v vsaki zadevi posebej. Tožnika zmotno menita, da gre v tej zadevi za rekonstrukcijo, ker se po predvideni odstranitvi (večjega) dela objekta, ohranja del objekta, ki ga je mogoče definirati kot stavbo. To namreč za presojo pravne kvalifikacije obravnavanega posega ni bistveno. Odločilno pa je, da bo pretežni del objekta (vključno s temelji) v celoti odstranjen, na tem mestu pa bo skupaj s temelji zgrajen nov objekt.gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - novogradnja - rekonstrukcija objekta

Izberi vse|Izvozi izbrane