<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba II U 326/2017-8
ECLI:SI:UPRS:2019:II.U.326.2017.8

Evidenčna številka:UP00028447
Datum odločbe:16.10.2019
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Violeta Tručl (poroč.), Mojca Medved Ladinek
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - vrnitev stroškov - združitev dveh postopkov v enotno obravnavanje - rok za vračilo napotnice - nasprotna tožba

Jedro

Izpodbijana odločitev temelji na zaključku organa za brezplačno pravno pomoč, da je bila zadeva Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 989/2015, za katero je bila prosilki dodeljena brezplačna pravna pomoč, zaključena z združitvijo z zadevo II P 223/2015, do katere je prišlo na naroku dne 11. 4. 2016, in bi morala tožeča stranka predložiti pristojni službi za brezplačno pravno pomoč izpolnjeno napotnico v petnajstih dneh od takrat. Takšnemu stališču sodišče ne pritrjuje, saj zadeva po nasprotni tožbi ni bila zaključena oziroma rešena, ampak se je vsebinsko obravnavala naprej pod drugo opr. številko.

Izrek

I. Tožbi se ugodi. Sklep Organa za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru, št. Bpp 1715/2015-7 z dne 22. 5. 2017 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 15,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je organ za brezplačno pravno pomoč zavrnil zahtevek tožeče stranke za plačilo stroškov brezplačne pravne pomoči, dodeljene A.A. Iz obrazložitve izhaja, da je organ za brezplačno pravno pomoč z odločbo št. Bpp 1715/2015 z dne 30. 12. 2015 ugodil prošnji prosilke A.A. ter ji dodelil brezplačno pravno pomoč v obsegu sestave in vložitve potrebnih vlog ter pravnega svetovanja in zastopanja odvetnika v postopku pred sodiščem prve stopnje do izdaje odločbe sodišča prve stopnje in sicer v postopku Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 989/2015, za izvedbo brezplačne pravne pomoči pa je bila določena tožeča stranka. Organ za brezplačno pravno pomoč je vpogledal listine, ki jih je predložila tožeča stranka, ter v spis št. II P 989/2015 ter ugotovil, da je bil v navedeni pravdni zadevi dne 11. 4. 2016 izdan sklep, s katerim sta bili združeni pravdni zadevi št. II P 223/2015 in II P 989/2015 v enoten postopek, tako da je postala vodilna opr. št. II P 223/2015. Na osnovi tega organ za brezplačno pravno pomoč zaključuje, da je odvetnik zadnje opravilo oziroma izvedbo brezplačne pravne pomoči v zadevi št. Bpp 1715/2015 v zvezi z zadevo II P 989/2015 Okrožnega sodišča v Mariboru opravil dne 11. 4. 2016, ko je bil izdan sklep o združitvi z zadevo št. II P 223/2015, kar pomeni, da bi moral napotnico vrniti najkasneje do 28. 4. 2016, tožeča stranka pa jo je vrnila šele 17. 5. 2017. Po določbi petega v zvezi s prvim odstavkom 40. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) mora izvajalec brezplačne pravne pomoči vrniti strokovni službi za brezplačno pravno pomoč v 15 dneh po opravljeni storitvi. Po zaključku organa za brezplačno pravno pomoč je tožeča stranka napotnico vrnila po preteku 15 dnevnega roka, zato je organ za brezplačno pravno pomoč zahtevek tožeče stranke za plačilo stroškov pravne pomoči zavrnil.

2. Zoper zgoraj navedeno odločitev je vložila tožeča stranka tožbo v upravnem sporu zaradi nepravilne uporabe materialnega prava in nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja. V tožbi navaja, da je med prosilko za brezplačno pravno pomoč A.A.n in B.B. pred Okrožnim sodiščem v Mariboru tekel pravdni postopek pod št. II P 223/2015. Po pooblastilu A.A. je tožeča stranka v tem postopku dne 5. 12. 2015 vložila pripravljalno vlogo, v kateri je priglasila pooblastilo in podala vsebinske navedbe. Dne 17. 11. 2015 je tožeča stranka kot pooblaščenec A.A. vložila še eno pripravljalno vlogo, ki je vsebovala tudi nasprotno tožbo. To nasprotno tožbo je sodišče vpisalo v ločen vpisnik pod opr. št. II P 989/2015. Dne 1. 7. 2016 je bila tožeči stranki vročena odločba Okrožnega sodišča v Mariboru, št. Bpp 1715/2015 z dne 30. 12. 2015, s katero je bilo prošnji A.A. za dodelitev brezplačne pravne pomoči ugodeno. Na glavni obravnavi dne 11. 4. 2016 je sodišče zadevi z opr. št. II P 223/2015 in II P 989/2015 združilo v enotni postopek tako, da je postala vodilna opr. št. II P 223/2015. Sodišče je glavno obravnavo v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. II P 223/2015, v kateri bo odločeno tudi o nasprotni tožbi prosilke, zaključilo dne 15. 5. 2017, dne 17. 5. 2017 je tožeča stranka vrnila napotnico upravnemu organu.

3. Tožeča stranka navaja, da ji je bila v izvedbo zaupana brezplačna pravna pomoč v pravdni zadevi, v kateri je prosilka A.A. od nasprotne stranke B.B. zahtevala plačilo 31.795,50 EUR s pripadki. Predmetna zadeva je bila v skladu s Sodnim redom vpisana pod št. II P 989/2015, kasneje pa se je vodila pod št. II P 223/2015. Nepravilno je stališče organa za brezplačno pravno pomoč, da je bila pravdna zadeva oziroma postopek, ki se je vodil pod opr. št. II P 989/2015, zaključen dne 11. 4. 2016, ko je sodišče izdalo sklep o združitvi z zadevo II P 223/2015. Zadeva, v kateri je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč prosilki, se je namreč nadaljevala, saj se je o postavljenem zahtevku prosilke odločalo v postopku, ki se je formalno vodil pod drugo opr. številko, ob tem pa vse do 15. 5. 2017 o zahtevku prosilke ni bilo vsebinsko odločeno, postopek ni bil ustavljen iz postopkovnih razlogov, ni bila zaključena glavna obravnava in ni prenehalo pooblastilno razmerje med tožečo stranko in prosilko. Pri presoji, v kateri zadevi je dodeljena brezplačna pravna pomoč in kaj pomeni zastopanje in svetovanje odvetnika v postopku pred sodiščem prve stopnje do izdaje odločbe sodišča prve stopnje, je treba upoštevati vsebinski vidik zadeve. Svetovanje in zastopanje se mora po prepričanju tožeče stranke razumeti tako, da obsega izvedbo procesnih dejanj za prosilca v konkretnem postopku, v katerem se odloča o prosilčevi zahtevi za sodno varstvo v konkretnem pravnem razmerju. Nikakor pa se identitete zadeve ne določa po opravilni številki, ki je zadevi dodeljena. Posamezno zadevo namreč opredeljuje njena vsebina, ne pa opravilna številka. Dodeljena brezplačna pravna pomoč se nanaša na zadevo, ki je bila opredeljena z nasprotno tožbo prosilke z dne 13. 11. 2015 v obliki dajatvene tožbe zoper B.B. na plačilo 31.795,50 EUR s pripadki. Tožeča stranka je pravno svetovanje in zastopanje v navedeni zadevi vršila že v času pred dodelitvijo brezplačne pravne pomoči pa vse do 15. 5. 2017. Napotnica vrnjena dne 17. 5. 2017 tako ni bila vrnjena prepozno, temveč znotraj z zakonom določenega 15 dnevnega roka, v katerem je treba napotnico vrniti. Stališče upravnega organa, da je bil postopek, v katerem je bila prosilki dodeljena brezplačna pravna pomoč, končan z izdajo procesnega sklepa o združitvi postopkov je nepravilno, preveč formalistično, neživljenjsko in tudi v nasprotju z namenom pravil o brezplačni pravni pomoči. Zadeva je zaključena, ko sodišče izda odločbo, s katero meritorno odloči o zahtevku ali ko ustavi predmetni postopek ali ko je sklenjena sodna poravnava oziroma ko preneha pooblastilno razmerje med prosilcem in izvajalcem brezplačne pravne pomoči. Takšna razlaga je skladna tudi z namenom ZBPP, ki ga gre iskati v zagotavljanju in iskanju pravice do sodnega varstva osebam s šibkejšim premoženjskim položajem. Tožeča stranka predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne v novo odločanje pristojnemu organu. Priglaša tudi stroške tega upravnega spora.

4. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, je pa poslala predmetni spis.

5. Tožba je utemeljena.

6. Zahteva tožeče stranke za plačilo stroškov brezplačne pravne pomoči, dodeljene A.A., je bila zavrnjena na podlagi določb prvega in petega odstavka 40. člena ZBPP.

7. ZBPP v prvem odstavku 40. člena določa, da je izvajalec brezplačne pravne pomoči dolžan predložiti pristojni strokovni službi za brezplačno pravno pomoč napotnico v 15 dneh po opravljeni storitvi. Če izvajalec brezplačne pravne pomoči ne vrne napotnice v roku iz prvega odstavka tega člena, ni upravičen do plačila storitev brezplačne pravne pomoči (peti odstavek 40. člena ZBPP).

8. Izpodbijana odločitev temelji na zaključku organa za brezplačno pravno pomoč, da je bila zadeva Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 989/2015, za katero je bila prosilki dodeljena brezplačna pravna pomoč, zaključena z združitvijo z zadevo II P 223/2015, do katere je prišlo na naroku dne 11. 4. 2016, in bi morala tožeča stranka predložiti pristojni službi za brezplačno pravno pomoč izpolnjeno napotnico v petnajstih dneh od takrat. Takšnemu stališču sodišče ne pritrjuje. Prosilki A.A. je bila z odločbo št. Bpp 1715/2015-5 z dne 30. 12. 2015 dodeljena brezplačna pomoč, kot izhaja iz obrazložitve te odločbe, za vložitev nasprotne tožbe v zadevi II P 223/2015. V skladu s Sodnim redom se nasprotna tožba vpiše pod samostojno opravilno številko (to je bila št. II P 989/2015), pristojno pravdno sodišče pa se je v skladu s 300. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) odločilo, da bo obe zadevi združilo, v takšnem primeru pa združeni zadevi dobita skupno opravilno številko zadeve, ki je bila prva vložena. Ne glede na to pa sodišče pritrjuje tožeči stranki, da s tem zadeva po nasprotni tožbi ni bila zaključena oziroma rešena, ampak se je vsebinsko obravnavala naprej pod drugo opr. št.1. Odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči določa obseg in oblike dodeljene brezplačne pravne pomoči, ta pa je bila prosilki dodeljena v obsegu sestave in vložitve potrebnih vlog ter pravnega svetovanja in zastopanja pred sodiščem prve stopnje do izdaje odločbe sodišča prve stopnje. Kot izhaja iz predloženih listin, je bilo to dne 15. 5. 2017 z zaključkom naroka.

9. Organ za brezplačno pravno pomoč je tako ob uporabi določbe 40. člena ZBPP izhajal iz napačne ugotovitve, da je bilo zadnje opravilo v zadevi, za katero je bila prosilki dodeljena brezplačna pravna pomoč, opravljeno z dnem izdaje sklepa o združitvi zadev 11. 4. 2016. Zato je sodišče na podlagi 2. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) izpodbijani akt odpravilo in v skladu s tretjim odstavkom citiranega člena zadevo vrnilo pristojnemu organu v ponoven postopek. V ponovnem postopku bo treba ob upoštevanju pravnega mnenja sodišča (četrti odstavek 64. člena ZUS-1) ponovno odločiti o zadevi izhajajoč pri tem iz ugotovitve, da je bilo zadnje opravilo v zadevi, za katero je bila prosilki A.A. dodeljena brezplačna pravna pomoč, opravljeno dne 15. 5. 2017.

10. Ker je sodišče tožbi ugodilo in odpravilo izpodbijani akt, je v skladu z določbo tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu. Ker je bila zadeva rešena na seji in tožeča stranka v postopku ni imela pooblaščenca je po določilu prvega odstavka 3. člena tega pravilnika upravičena do povrnitve stroškov postopka, ki znašajo 15,00 €, in jih je sodišče naložilo v plačilo toženi stranki.

-------------------------------
1 Podobno Upravno sodišče RS v zadevi št. I U 85/2012 z dne 29. 1. 2013.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 40, 40/1, 40/5
Datum zadnje spremembe:
29.11.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMzNzky