Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6301cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTg=
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS Sodba I U 1829/2016-1214.06.2017Zaključek o (ne)potrebnosti navedenega odhodka po 29. členu ZDDPO-2, ni nesporno ugotovljen. Navedeni zaključek temelji zgolj na ugotovitvi, da tožnica (na podlagi navedene študije) ni pridobila posla za ruski trg, do ostalih tožničinih ugovorov, s katerimi tožnica utemeljuje potrebnost prizadevanja (in s tem predmetne študije) za namene, da v prihodnosti prodre na ruski trg in s tem povezanih dokaznih predlogov, pa se davčni organ po presoji sodišča ni zadostno opredelil, zaradi česar dejansko stanje v tem delu po presoji sodišča ni popolno ugotovljeno. Na podlagi povedanega v predmetni zadevi po presoji sodišča ni mogoče brez dvomov sprejeti zaključka davčnega organa, da sporni odhodek ni bil potreben za pridobitev tožničinih prihodkov in da torej ne izpolnjuje materialnopravnega pogoja za davčno priznanje iz 29. člena ZDDPO-2.davek od dohodkov pravnih oseb - davčno (ne)priznani odhodki - poslovno potrebni odhodki - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - knjigovodska verodostojna listina
UPRS Sodba I U 1827/2016-4111.01.2019Ni dokazano, da so zaračunane storitve dejansko opravili drugi davčni zavezanci oziroma njihovi zaposleni in s tem tudi ne, da so podatki o obsegu in vrsti opravljenih storitev na računih, ki sta jih izstavili družbi A. in B. in s tem podatki, ki jih mora obvezno vsebovati račun za uveljavljanje odbitka DDV, resnični.

Pomanjkanje spremljajoče dokumentacije prav pri omenjenih družbah (in za razliko od ostalih podizvajalcev), ni naključno, oziroma bi za kaj takega moral obstajati posebej utemeljen razlog, ki ga tožeča stranka ni uspela navesti. Čim pa je podano aktivno ravnanje tožeče stranke oziroma vsaj njena vednost v tej zvezi (o tem, da se listin ne sestavlja oziroma se jih, ko so in kakršne so, zamolči ali odstrani), pa je že podana tudi vednost tožeče stranke oziroma vsaj njena obveznost, da ve, da podatki v računih niso resnični in torej da gre pri izdanih računih za zlorabo sistema DDV oziroma za davčno goljufijo. Da je bila seznanjena s poslovanjem...
davek na dodano vrednost (DDV) - odbitek vstopnega DDV - pogoji za priznanje odbitka - vsebina računa - vsebinska pomanjkljivost - formalna pomanjkljivost - dejansko opravljene storitve - zloraba sistema DDV
UPRS Sodba in sklep I U 1826/2018-1304.09.2018Glede na to, da si tožnik želi čimprej nazaj v Nemčijo, toženka pa je izpodbijani sklep sprejela prav v postopku predaje tožnika odgovorni državi članici Nemčiji, ki je (sicer šele po izdaji izpodbijanega sklepa) svojo odgovornost tudi sprejela, sodišče meni, da tožnikovo dosedanje ravnanje ne more biti podlaga za sklep, da je v konkretnih okoliščinah izkazana tožnikova znatna begosumnost.mednarodna zaščita - omejitev gibanja - pridržanje za namen predaje - nevarnost pobega
UPRS sodba I U 1826/201612.01.2017Tožena stranka je zavrgla oziroma zavrnila pobudo za razpis referenduma, sicer ne kot neutemeljeno, ampak kot nedopustno, vendar zgolj z obvestilom, kar pa je napačno. Ker izpodbijani akt nima nujno potrebnih sestavin zlasti v tem smislu, da nima izreka, v katerem bi bilo odločeno o predmetu postopka in zahtevku, nima nobene navedbe pravne podlage, tako glede stališča, da ne gre za splošen akt, kot tudi glede navedbe, da gre za problematiko, ki ni v pristojnosti občine, pri čemer sklepa Občinskega sveta Občine A. niti ne opredeljuje in obrazložitev oziroma dokazna ocena ne zajema tudi vsebinske zavrnitve argumentacije pobudnice, ki nasprotno kot tožena stranke meni, da gre za splošen akt, poleg tega pa tožena stranka tudi ni v ničemer obrazložila, zakaj neskladja z zakonom in statutom nikakor ne bi bilo mogoče odpraviti, je sodišče tožbi ugodilo.referendum - pobuda za razpis referenduma - obvestilo - smiselna uporaba določb ZUP
UPRS sodba I U 1826/201513.01.2016Tožnikovo zatrjevano posilstvo bi lahko pomenilo preganjanje v njegovi izvorni državi, če bi zatrjevano posilstvo najprej prijavil policiji in če ga državni organi v zvezi z navedenim preganjanjem ne bi mogli primerno zaščititi. Tožnik pa posilstva ni prijavil policiji in zato ga državni organi tudi niso mogli zaščititi. Glede na to, da tožnik v zvezi z zatrjevanimi dogodki ni izkazal preteklega preganjanja, se ne more uspešno sklicevati na to, da tožena stranka v izpodbijani odločbi ni ugotavljala prihodnjega preganjanja.mednarodna zaščita - status begunca - preganjanje - istospolna usmerjenost
UPRS sodba I U 1826/201106.03.2013Glede pritožbene navedbe, s katero je (pri)tožnik ob sklicevanju na Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev smiselno uveljavljal, da je sporna Uredba glede na 2. točko 1. odstavka 8. člena ZKC prenehala veljati v delu, ki se nanaša na določitev najvišje cene, se tožena stranka sploh ni opredelila. Neobrazložena odločba organa druge stopnje glede ključnih elementov obrazložitve je po mnenju sodišča nedvomno mogla bistveno vplivati na odločitev upravnih organov prve in druge stopnje o stvari. Drugostopna odločitev namreč v bistvenih postavkah nima tiste vsebine, ki bi tožniku omogočila, da razloge odločitve učinkovito izpodbija, na kar utemeljeno opozarja v tožbi. Prav tako pa tudi sodišče v danem primeru pravilnosti in zakonitosti izpodbijane odločbe ne more preizkusiti v smislu 1. člena ZUS-1.ukrep tržnega inšpektorja - ukrep kontrole cen - prevzem azbestnocementnih gradbenih izdelkov - cena za prevzem odpadkov - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 1825/2018-1025.09.2018Sodišče se z organom strinja, da je pričakovanje tožnika v očitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem stvari ter da gre za očitno nerazumno zadevo, kakršna dodelitev BPP izključuje.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - očitno nerazumna zadeva
UPRS Sodba I U 1825/2016-1514.11.2017V sodni praksi je nesporno, da je vlagatelj tisti, ki mora (že) v postopku pred Uradom za intelektualno lastnino predložiti dokazila, iz katerih izhaja, da gre v času vložitve njegovega ugovora za javnosti nedvomno znano znamko.blagovna znamka - registracija blagovne znamke - ugovor zoper registracijo blagovne znamke - podobnost med znakoma
UPRS sodba I U 1825/201515.03.2016Sodišče je zadevo presojalo s stališča „največje koristi za otroka“. Ustava RS v drugem odstavku 52. člena določa, da imajo otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. Tudi Konvencija OZN o otrokovih pravicah zavezuje RS, da zagotovi učinkovit dostop do izobraževanja in usposabljanja otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zahtevo po posebnem varstvu otrok pa je potrebno razlagati v povezavi z načelom „največje koristi otroka“, po katerem je temelj varstva otroka njegova korist, ki zahteva, da se pri vseh dejavnostih v zvezi z otroci, ki jih vodi država ali zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišče, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi glavno vodilo. Glede na vsa pridobljena poročila, strokovna mnenja oz. izvide strokovnjakov iz različnih področij, glede na mnenje komisije prve in druge stopnje ter ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin tega...otrok s posebnimi potrebami - usmeritev v prilagojen izobraževalni program - koristi otroka
UPRS sodba I U 1825/201227.03.2013Prvostopenjski organ je pri pregledu obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ugotovil posebne okoliščine v zvezi s knjiženjem odhodkov, zaradi katerih obstaja dvom, ali predložene listine (opcijske pogodbe) kot podlaga za knjiženje in opravljena knjiženja izkazujejo resnično vsebino poslovnih dogodkov, pomembnih za obdavčenje. Zato je zahteval od tožnika, da izkaže ekonomski namen obravnavanih poslov in torej njihovo zatrjevano vsebino. S tem je bilo na tožniku breme, da za svoje trditve predloži dokaze. Ker tega ni uspel storiti, je prvostopenjski oran utemeljeno zaključil, da so bili obravnavani pravni posli (opcijske pogodbe) navidezni, ter na tej podlagi ugotovil ter naložil v plačilo (povečano oziroma ugotovljeno) davčno obveznost.davek od dohodkov pravnih oseb - dohodnina - prispevki za socialno varnost - odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov - opcijska pogodba - premija - ekonomski namen - navidezni pravni posel - izogibanje davkom - dokazno breme
UPRS sodba I U 1824/201604.04.2017Iz določbe šestega odstavka 8. člena ZUDDob po presoji sodišča dovolj jasno izhaja, da pogodbe, ki je sklenjena v letu 2016 za udeležbo delavcev pri dobičku za leto 2015, ni mogoče odobriti in vpisati v poseben register. Pogodbo po petem odstavku 21. člena ZUDDob Ministrstvo lahko odobri in vpiše v register samo, če so prijavi priložene predpisane listine in če je pogodba usklajena s tem zakonom. Kar pomeni, da mora biti skladno z zakonom urejen tudi način oziroma začetek njene uporabe, ki je predpisan v šestem odstavku 8. člena in s katerim je izrecno določeno, da se pogodba o udeležbi pri dobičku uporablja za naslednje poslovno leto, šteto od dneva sklenitve pogodbe.delitev dobička družbe delavcem - pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku - pravica delavcev do udeležbe pri dobičku - odobritev in registracija pogodbe - datum sklenitve pogodbe
UPRS sodba I U 1824/201523.02.2016Tožnik utemeljeno zatrjuje, da mu pred izdajo izpodbijanega sklepa ni bila dana možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo sklepa. Dejstva, ki jih navaja toženka v izpodbijanem sklepu, ne izhajajo iz poročila o poteku preiskave, na katero se toženka v izpodbijanem sklepu sklicuje in na katere se je imel tožnik možnost izjaviti v pripombah. Toženka tako z izpodbijanim sklepom ni pravilno ugotovila dejanskega stanja, napačno pa je tudi ostalo ugotovljeno dejansko stanje v zadevi, v zvezi z izpodbijanim sklepom, ravno tako pa se tožnik ni imel možnosti izjaviti o pravnih vidikih te zadeve.

V ponovljenem postopku reševanja zadeve bo morala toženka odpraviti ugotovljene procesne kršitve, tako da bo tožniku zagotovila možnost, da se izjavi o vseh za odločitev pomembnih dejstvih, okoliščinah in dokazih.
preiskava poslovnih prostorov - poročilo o preiskavi - sodelovalna dolžnost podjetja - oviranje preiskave - izrek kazni - načelo zaslišanja stranke - zagotavljanje načela kontradiktornosti
UPRS Sodba I U 1823/2016-1808.05.2018Pogodba o udeležbi delavcev pri delitvi dobička, katere odobritev in vpis v register je prvostopenjski organ zavrnil, je bila sklenjena 30. 5. 2016, velja pa za delitev dobička delavcem v letu 2015. To pomeni, da je v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena ZUDDob, po katerem se pogodba sklene z vsebino, da se uporabi za naslednje poslovno leto. To v obravnavani pogodbi o udeležbi pri dobičku ni upoštevano, saj je sklenjena z vsebino, da se uporabi (za delitev dobička) za preteklo poslovno leto (2015). Zato ob upoštevanju petega odstavka 21. člena ZUDDob tudi po presoji sodišča niso izpolnjeni pogoji za njeno odobritev in vpis v register.udeležba delavcev na dobičku pravne osebe - delitev dobička - odobritev pogodbe - izpolnjevanje pogojev za vpis v register
UPRS Sodba I U 1822/2016-907.12.2017Če se s predvidenimi deli posega v skupen gradbeni element, je treba pridobiti soglasje vseh lastnikov posameznih delov stavb, ki si skupen gradbeni element delijo, saj lahko tak poseg vpliva na njihove nepremičnine, tudi če pravno formalno ne gre za stavbo v etažni lastnini.gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - odstranitev ene enote dvojčka - poseg v skupne dele objekta
UPRS sodba I U 1822/201508.01.2016Tožnik ni zadostil svojemu delu dokaznega bremena. V konkretnem primeru ni možna prevalitev dokaznega bremena na toženo stranko niti na sodišče, saj tožnik, kot rečeno, za svoje trditve ni ponudil niti predložil prav nobenega dokaza. V nasprotju s tožbenimi trditvami pa iz podatkov v listinah predmetnega (upravnega) spisa, ki ga je sodišču predložila tožena stranka, izhaja nenazadnje tudi iz tožnikove vloge z dne 8. 12. 2015, da je sporno volišče splošno in da je znano tudi samemu tožniku, kar je razvidno iz besedila njegove vloge.volitve - volilna pravica - naslov volišča
UPRS sodba I U 1821/201603.02.2017Res je sicer, da je tožnik v tem trenutku še vedno mladoleten, vendar pa glede na to, da bo prej kot v enem letu star 18 let, ima po mnenju sodišča utemeljen strah pred bodočim preganjanjem, namreč da bi bil ob vrnitvi v izvorno državo lahko vpoklican v vojsko v zelo kratkem času. Zaenkrat ima sicer tožnik res subsidiarno zaščito, ki pa bi v primeru, če bi ostala izpodbijana odločba v veljavi, veljala le še eno leto, po njenem poteku pa postane relevanten tožnikov strah pred bodočim preganjanjem zaradi vpoklica v vojsko, če se mu ne prizna status begunca.

Tožnik je glede na svojo starost nedvomno izkazal, da ima utemeljen razlog za strah, da bi bil vpoklican v vojsko in da če bi se temu upiral, bi ga postavili pred vojaško sodišče (torej mu grozi pregon zaradi zavrnitve služenja vojaškega roka v spopadu), služenje v vojski pa bi vključevalo tudi lahko sodelovanje v vojni, kjer bi moral ubijati lastne rojake. Preganjanje, kot ga tožnik uveljavlja,...
mednarodna zaščita - status begunca - dejanja preganjanja - vpoklic v vojsko - prosilec iz Sirije
UPRS sodba I U 1821/201514.12.2016Tožnik je v pritožbenem postopku skupaj s pritožbo priložil tudi potrdilo o stalnem prebivališču, ki ga je izdal Mestni sekretariat za notranje zadeve mesta Ljubljane, iz katerega izhaja, da je tožnik stalno prijavljen v Ljubljani na naslovu X. Prav tako pa je tožnik priložil tudi potrdilo o tem, da je državljan Republike Slovenije, pri čemer je bilo potrdilo izdano dne 11. 9. 1992. Tako potrdilo o stalnem prebivanju kot potrdilo o državljanstvu sta datirana po datumu izbrisa, ki se je zgodil 26. 2. 1992. Drugostopenjski organ v svoji odločbi sicer navaja, da je tožnik k pritožbi priložil tudi ta dva potrdila, vendar pa se v nadaljevanju obrazložitve do te dokumentacije ne opredeli. Dokumenta sta glede na njuno dokazno veljavo v smislu tretjega odstavka 179. člena ZUP za odločanje v tej zadevi tolikšnega pomena, da bi se moral drugostopenjski organ do njiju opredeliti.izbris iz registra stalnega prebivalstva - odškodnina zaradi izbrisa - skrajšani ugotovitveni postopek - novi dokazi
UPRS sodba I U 1820/201631.01.2017Predmet tega upravnega spora je preizkus pravilnosti in zakonitosti odločbe o prekinitvi dobave vode, pri čemer se preizkuša ali so bili v času izdaje te odločbe izpolnjeni predpisani pogoji za izdajo takšne odločbe. Ti pogoji pa so navedeni v prvem odstavku 33. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo, in sicer med drugim tudi, da uporabnik ni poravnal dveh računov za dobavljeno pitno vodo, kar pa v obravnavani zadevi med strankama ni sporno. Tožnik pa v obravnavanem obdobju ni poravnal dveh oziroma več računov, ki jih je tožniku izdal koncesionar, v katerih so bile tožniku zaračunane obveznosti za porabljeno vodo in s tem povezani prispevki in dajatve.prekinitev dobave vode - pogoji za prekinitev dobave - neplačilo računa
UPRS sodba I U 1820/201525.05.2016Sodišče ni sledilo tožbenemu zahtevku, da bi odločalo v sporu polne jurisdikcije. O utemeljenosti tožnikove zahteve lahko odloči tožena stranka glede na to, da razpolaga s potrebnimi podatki o tej zadevi, saj je enkrat o zadevi že odločala.tožba zaradi molka organa - procesne predpostavke - spor polne jurisdikcije
UPRS sodba I U 1820/201128.11.2012Tožena stranka je tožniku že v svojem pozivu za dopolnitev vloge z dne 6. 6. 2011, kot tudi v izpodbijanem sklepu pravilno pojasnila obseg svojih pristojnosti oziroma pooblastil po določilih 2. člena ZInfP v povezavi s 30. členom ZVOP-1.seznanitev z osebnimi podatki - pravica posameznika do seznanitve - vložnik ne uveljavlja kakšne svoje pravice - zavrženje vloge

Izberi vse|Izvozi izbrane