<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba II U 148/2016
ECLI:SI:UPRS:2016:II.U.148.2016

Evidenčna številka:UM0012754
Datum odločbe:16.11.2016
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Violeta Tručl (poroč.), Sonja Kočevar
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - višina nagrade - postopek v zvezi s sodnimi taksami

Jedro

Zastopanje na prvi stopnji zajema vsa dejanja, ki so potrebna za zavarovanje in uveljavljanje interesov stranke. Sem sodi tudi vse potrebno v zvezi z izpolnitvijo procesne predpostavke iz 105.a člena ZPP, kar zadeva sodno takso. Tožnik tako utemeljeno zahteva tudi plačilo stroškov v zvezi z dejanjem, katerega namen je bil doseči oprostitev plačila taks v celoti. To dejanje je bilo za dosego tega potrebno. Glede na to je tožnik upravičen do nagrade za pritožbo zoper odločitev o predlogu za taksno oprostitev.

Izrek

I. Tožbi se ugodi. Sklep Organa za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru, št. Bpp 283/2015-7 z dne 29. 3. 2016 se v zavrnilnem delu odpravi ter se zadeva v tem obsegu vrne istemu organu v ponovno odločanje.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 285,00 € z DDV v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je bilo odločeno, da se tožniku, potem ko bo izstavil račun, povrnejo stroški za odvetniške storitve in izdatke v višini 1.084,47 €. Iz obrazložitve izhaja, da je tožnik predložil napotnico v zvezi z izvedbo brezplačne pravne pomoči upravičenki A.A. v pravdnem postopku Okrožnega sodišča v Mariboru, št. III P 339/2015. Organ za brezplačno pravno pomoč je tožniku odmeril stroške: 900 točk za tožbo, 900 točk za prvo pripravljalno vlogo, 675 točk za drugo pripravljalno vlogo, 450 točk za tretjo pripravljalno vlogo, 900 točk za zastopanje dne 23. 3. 2016 in 48,25 točk za materialne stroške, skupno torej 3873,25 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke 0,459 € znaša 1.777,82 €. Od priznanih in odmerjenih stroškov je organ za brezplačno pravno pomoč obračunal še DDV, ki znaša 391,12 € in v skladu s petim odstavkom 17. člena Zakona o odvetništvu (v nadaljevanju: ZOdv) odvetniku priznal polovico zneska, ki bi mu pripadal po Odvetniški tarifi.

2. Organ za brezplačno pravno pomoč pa tožniku ni priznal 450 točk za pritožbo. Kot izhaja iz spisa, gre za pritožbo zoper sklep III P 339/2015 z dne 7. 5. 2015, s katerim je bilo predlogu tožeče stranke za taksno oprostitev delno ugodeno, v presežku pa je bil predlog tožeče stranke za oprostitev plačila sodne takse zavrnjen. Organ za brezplačno pravno pomoč je tožniku plačilo nagrade za to pravno sredstvo zavrnil z obrazložitvijo, da upravičenki brezplačna pravna pomoč za to obliko ni bila dodeljena.

3. Tožeča stranka izpodbija zgoraj navedeni sklep v njegovem zavrnilnem delu in v tožbi navaja, da je bila upravičenki z odločbo Organa za brezplačno pravno pomoč št. Bpp 283/2015-4 z dne 23. 3. 2015 dodeljena brezplačna pravna pomoč v obliki sestave vseh potrebnih vlog ter pravnega svetovanja in zastopanja odvetnika pred sodiščem prve stopnje do izdaje odločbe sodišča prve stopnje. Procesni sklep o taksni oprostitvi je bil izdan v okviru sojenja na prvi stopnji, pritožbeno sodišče pa je njegovi pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je upravičenko do brezplačne pravne pomoči A.A. v celoti oprostilo plačilo sodnih taks. Pritožba, s katero je upravičenka do brezplačne pravne pomoči uspela, je bila nujna za izvedbo prvostopnega pravdnega postopka, saj je bilo plačilo sodne takse ali pa popolna taksna oprostitev procesna predpostavka za vsebinsko obravnavo tožbe v navedeni pravdni zadevi (8. člen Zakona o sodnih taksah v povezavi s tretjim odstavkom 105.a člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP). Tožeča stranka predlaga, da sodišče izpodbijani sklep v zavrnilnem delu odpravi ter v tem delu zadevo vrne v ponovni postopek, priglaša pa tudi stroške tega upravnega spora.

4. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, je pa poslala predmetni spis.

5. Tožba je utemeljena.

6. Kot izhaja iz predloženega spisa, je bila prosilki A.A. z odločbo št. Bpp 283/2015-4 z dne 23. 3. 2015 odobrena brezplačna pravna pomoč v obsegu sestave vseh potrebnih vlog ter pravnega svetovanja in zastopanja odvetnika v postopku pred sodiščem prve stopnje do izdaje odločbe sodišča prve stopnje in sicer v postopku zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice na stanovanju št. 9 v stavbi št. 735 k.o. … zoper B.B.. Izvedba brezplačne pravne pomoči je bila zaupana tožeči stranki.

7. Za pravno zastopanje v postopku pred sodišči, šteje svetovanje in zastopanje v postopkih pred domačimi in mednarodnimi sodišči (četrti odstavek 26. člena v zvezi s četrto alinejo prvega odstavka 26. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči - v nadaljevanju ZBPP). Zastopanje na prvi stopnji zajema vsa dejanja, ki so potrebna za zavarovanje in uveljavljanje interesov stranke. Sem sodi tudi vse potrebno v zvezi z izpolnitvijo procesne predpostavke iz 105.a člena ZPP, kar zadeva sodno takso. Tožnik tako utemeljeno zahteva tudi plačilo stroškov v zvezi z dejanjem, katerega namen je bil doseči oprostitev plačila taks v celoti. To dejanje je bilo za dosego tega potrebno. Glede na to je tožnik upravičen do nagrade za pritožbo zoper odločitev o predlogu za taksno oprostitev.

8. Ker je bilo pri izdaji izpodbijane odločbe v zgoraj navedenem obsegu napačno uporabljeno materialno pravo glede vsebine oziroma obsega pravnega zastopanja pred sodiščem prve stopnje in posledično upravičenih stroškov za izvedbo brezplačne pravne pomoči, je sodišče izpodbijani akt na podlagi 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 v njegovem zavrnilnem delu odpravilo in v skladu s tretjim odstavkom citiranega člena zadevo v tem obsegu vrnilo organu, ki je izpodbijani upravni akt izdal, v ponoven postopek. V ponovnem postopku bo treba ob upoštevanju pravnega mnenja sodišča (četrti odstavek 64. člena ZUS-1) o tem ponovno odločiti.

9. Ker je sodišče tožbi ugodilo in odpravilo izpodbijani akt, je v skladu z določbo tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu. Po določilu drugega odstavka 3. člena tega pravilnika je tožeča stranka upravičena do povrnitve stroškov postopka v višini 285,00 €, ki jih je sodišče skupaj z DDV naložilo v plačilo toženi stranki.

10. Obresti od zneska pravdnih stroškov je sodišče tožeči stranki prisodilo od dneva zamude, tožena stranka pa bo prišla v zamudo, če stroškov ne bo poravnala v paricijskem roku (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika – OZ v zvezi z 378. členom OZ - enako tudi načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 13. 12. 2006).


Zveza:

ZBPP člen 26.
Datum zadnje spremembe:
15.12.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAwNzIz