<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba III U 141/2016
ECLI:SI:UPRS:2016:III.U.141.2016

Evidenčna številka:UN0021942
Datum odločbe:27.05.2016
Senat, sodnik posameznik:Andrej Orel (preds.), Lea Chiabai (poroč.), Valentina Rustja
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - neperiodični občasni dohodek - delitev skupnega premoženja - obrazložitev odločbe

Jedro

Skladno z določbo 23. člena ZSVarPre se občasni, neperiodični dohodki upoštevajo pri odločanju o dodelitvi brezplačne pravne pomoči v višini razlike med povprečno mesečno višino teh dohodkov in 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona. Tretji odstavek te zakonske določbe pojasnjuje, da so občasni, neperiodični dohodki dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova priložnostnega dela. Sodišče ugotavlja, da tožena stranka v izpodbijani odločbi ni pojasnila, zakaj znesek, ki ga je tožnica prejela iz naslova sodne poravnave, šteje za tak dohodek.

Iz zapisnika o naroku glavne obravnave Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. P 434/2012 z dne 25. 9. 2015, izhaja, da sta v pravdni zadevi, ki se je vodila med tožnico in njenim nekdanjim možem zaradi ugotovitve obsega skupnega premoženja in določitve deležev na njem, ti dve pravdni stranki sklenili sodno poravnavo. S to sodno poravnavo sta ugotovili, kaj je predmet skupnega premoženja in se obenem dogovorili o njegovi delitvi. Med drugim sta določili, da spada v skupno premoženje tudi tovorno vozilo furgon fiat scudo, ki ga je prevzel tožničin nekdanji mož, tožnici pa se je zavezal iz naslova njenega deleža na tem premoženju plačati 1.000,00 EUR na njen transakcijski račun. Sodišče meni, da tega zneska ni mogoče šteti za občasni, neperiodični dohodek.

Izrek

I. Tožbi se ugodi in se izpodbijana odločba Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Bpp 58/2016 z dne 4. 4. 2016 odpravi ter se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila prošnjo tožnice za dodelitev brezplačne pravne pomoči za zastopanje v pravdnem postopku, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Kopru pod opr. št. P 620/2015, zaradi odprave z izvršilnim naslovom določene preživnine. V obrazložitvi je pojasnila, da se pri odločanju o prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči, po določbi 11. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP), upošteva finančni položaj prosilca in drugi z zakonom določeni pogoji. Finančni položaj prosilca se ugotavlja glede na njegove dohodke in prejemke ter dohodke in prejemke njegove družine ter glede na premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina. Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki, glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine, brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla poravnati stroškov postopka. Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine ogroženo, če mesečni dohodek na člana družine ne presega dvakratnika zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Ta zakon je Zakon o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre), ki v 8. členu kot minimalni dohodek določa znesek 288,81 EUR, torej je dvakratnik tega zneska 577,62 EUR. Kot premoženje prosilca se upošteva premoženje, ki dosega ali presega višino 13.862,88 EUR in osebni avtomobil ali enosledno vozilo, ki presega vrednost 8.086,68 EUR.

2. Tožena stranka je v postopku ugotovila, da tožnica živi sama. V Sloveniji nima nepremičnega premoženja, po lastnih navedbah pa je lastnica stanovanja v Srbiji v vrednosti 12.000,00 EUR. Je tudi lastnica osebnega avtomobila, letnik 2002. Iz izpisa prometa na računu pri banki X., d.d., je razvidno, da je prosilka v času od 3. 11. 2015 do 3. 2. 2016 prejemala preživnino, in sicer dvakrat v višini 493,50 EUR in enkrat v višini 458,00 EUR, dne 10. 11. 2015 pa iz naslova sodne poravnave prejela 1.000,00 EUR. Slednji znesek je tožena stranka, skladno z določbo prvega odstavka 23. člena ZSVarPre, upoštevala kot občasni, neperiodični dohodek v višini 188,93 EUR mesečno, kar pomeni, da znaša tožničin mesečni povprečni dohodek 670,60 EUR. Tožena stranka je zato ugotovila, da tožnica ne izpolnjuje finančnega kriterija za dodelitev brezplačne pravne pomoči, saj njen dohodek presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, torej presega znesek 577,62 EUR in je njeno prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči zavrnila.

3. Tožnica se z odločitvijo ne strinja in v tožbi navaja, da je tožena stranka napačno ugotovila dejansko stanje in nepravilno uporabila materialno pravo. Tožena stranka je znesek 1.000,00 EUR, ki ga je tožnica prejela na podlagi sklenjene sodne poravnave, napačno štela kot občasen, neperiodični dohodek. Ta znesek je tožnica prejela od bivšega zakonca A.A. na podlagi sodne poravnave, ki sta jo sklenila pri Okrožnem sodišču v Kopru pod opr. št. P 434/2010. S to sodno poravnavo sta tožnica in njen bivši zakonec sporazumno ugotovila obseg skupnega premoženja in si ga razdelila. Iz tega naslova je tožnica tudi prejela 1.000,00 EUR. Gre za del skupnega premoženja zakoncev, torej premoženja, pridobljenega na originaren način. Upravno sodišče RS se je v sodbi opr. št. III U 196/2015 že postavilo na stališče, da med neperiodični občasni dohodek ne sodi kupnina od prodaje avta, saj je logično, da se s tem premoženje ne poveča, ampak le spremeni njegova narava. Smiselno to velja tudi za predmetno zadevo, saj se premoženje tožnice ni povečalo, temveč je pridobila izplačan le njen delež na sicer skupnem premoženju. Zneski preživnine, ki jih je tožeča stranka prejemala od bivšega moža, so njen edini dohodek, postopek, v katerem je zaprosila za dodelitev brezplačne pravne pomoči, pa se vodi prav zaradi odprave te preživnine. Tožbi je tožnica priložila izpis prometa na računu in zapisnik v zadevi opr. št. P 434/2012 z dne 25. 9. 2015 s sodno poravnavo. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi ter vrne toženi stranki v ponovno odločanje. Tožena stranka naj ji tudi povrne stroške postopka.

K točki I izreka:

4. Tožba je utemeljena.

5. Sodišče ugotavlja, da je tožena stranka pravilno izhajala iz določbe tretjega odstavka 11. člena ZBPP, po kateri se pri odločanju o prošnji za dodelitev redne brezplačne pravne pomoči ugotavljajo materialni položaj prosilca in drugi pogoji. Pravilno je tudi upoštevala, da je do brezplačne pravne pomoči upravičena oseba, ki, glede na svoj materialni položaj in glede na materialni položaj svoje družine, brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ter da se šteje, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke (12. člen ZBPP). Na tej podlagi je tožena stranka utemeljeno ugotovila, da ZSVarPre v 8. členu kot minimalni dohodek določa znesek 288,81 EUR, torej je dvakratnik tega zneska, ki se upošteva pri odločanju o izpolnjevanju materialnega kriterija za dodelitev brezplačne pravne pomoči, 577,62 EUR.

6. Ugotovitve, opisane v prejšnjem odstavku, med strankama niso sporne. Prav tako ni sporna ugotovitev, da je tožnica v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo prošnje, to je v obdobju, v katerem se ugotavlja materialni položaj prosilca za dodelitev brezplačne pravne pomoči, prejemala preživnino, in sicer dvakrat v višini 493,50 EUR in enkrat v višini 458,00 EUR. Prav tako ni sporna ugotovitev, da je tožnica dne 10. 11. 2015 iz naslova sodne poravnave prejela 1.000,00 EUR. Med strankama pa je sporna narava tega zneska, od katere je odvisna odločitev ali tožnica izpolnjuje materialni kriterij za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Tožena stranka namreč trdi, da je ta znesek občasni, neperiodični dohodek v smislu prvega odstavka 23. člena ZSVarPre in ga je upoštevala v višini 188,93 EUR mesečno, kar pomeni, da znaša tožničin mesečni povprečni dohodek 670,60 EUR, torej več od zneska, ki je določen kot meja za izpolnjevanje materialnega kriterija za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Tožnica te razlage ne sprejema in trdi, da gre za znesek, ki je del skupnega premoženja zakoncev, torej premoženja pridobljenega na originaren način, kar pa pomeni, da se njeno premoženje ni povečalo ampak le spremenila njegova narava.

7. Skladno z določbo 23. člena ZSVarPre se občasni, neperiodični dohodki upoštevajo pri odločanju o dodelitvi brezplačne pravne pomoči v višini razlike med povprečno mesečno višino teh dohodkov in 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona. Tretji odstavek te zakonske določbe pojasnjuje, da so občasni, neperiodični dohodki dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova priložnostnega dela. Sodišče ugotavlja, da tožena stranka v izpodbijani odločbi ni pojasnila, zakaj znesek, ki ga je tožnica prejela iz naslova sodne poravnave, šteje za tak dohodek. Po določbi prvega odstavka 214. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) mora namreč obrazložitev odločitve vsebovati tudi razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov in navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba. To pomeni, da je obrazložitev odločitve tožene stranke pomanjkljiva ter je v tem delu ni mogoče preizkusiti, kar je bistvena kršitev odločb upravnega postopka (7. točka prvega odstavka 237. člena v zvezi s prvim odstavkom 259. člena ZUP) in je bilo treba izpodbijano odločbo odpraviti.

8. Ne glede na navedeno, pa sodišče ugotavlja, da iz zapisnika o naroku glavne obravnave Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. P 434/2012 z dne 25. 9. 2015, izhaja, da sta v pravdni zadevi, ki se je vodila med tožnico in njenim nekdanjim možem zaradi ugotovitve obsega skupnega premoženja in določitve deležev na njem, ti dve pravdni stranki sklenili sodno poravnavo. S to sodno poravnavo sta ugotovili, kaj je predmet skupnega premoženja in se obenem dogovorili o njegovi delitvi. Med drugim sta določili, da spada v skupno premoženje tudi tovorno vozilo furgon fiat scudo z reg. št. ..., ki ga je prevzel tožničin nekdanji mož, tožnici pa se je zavezal iz naslova njenega deleža na tem premoženju plačati 1.000,00 EUR na njen transakcijski račun. Sodišče meni, da tega zneska ni mogoče šteti za občasni, neperiodični dohodek. ZSVarPre sicer v tretjem odstavku 23. člena tovrstne dohodke našteva le primeroma, vendar pa je, glede na njihovo naravo, mogoče ugotoviti, da gre za prejemke, ki so enkratne narave, njihova skupna lastnost pa je, da povečajo premoženje pridobitelja. Smiselno enako stališče je do vsebine teh dohodkov že zavzelo tukajšnje sodišče v sodbi opr. št. III U 196/2015 z dne 3. 9. 2015, na katero se sklicuje tožena stranka.

9. Glede na navedeno je sodišče tožbi tožnice ugodilo in izpodbijano odločbo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) odpravilo ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek (tretji odstavek 64. člena ZUS-1). V ponovnem postopku mora tožena stranka ugotovljene kršitve odpraviti.

K točki II izreka:

10. Ker je sodišče tožbi ugodilo in izpodbijani upravni akt odpravilo, je po določbi 3. odstavka 25. člena ZUS-1 tožnica upravičena do povračila stroškov postopka. Te stroške je sodišče, skladno z določbo 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, odmerilo v pavšalnem znesku 347,70 EUR (285,00 EUR in 22 % DDV), glede na to, da je bila zadeva rešena na seji, tožnico pa je zastopal odvetniška družba.


Zveza:

ZSVarPre člen 23, 23/1, 23/3. ZUP člen 214.
Datum zadnje spremembe:
27.09.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3ODAy