<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 20/2016
ECLI:SI:UPRS:2016:IV.U.20.2016

Evidenčna številka:UC0031312
Datum odločbe:05.04.2016
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Majda Kovačič (poroč.), Melita Ambrož
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - sodno varstvo - uskladitev zneska denarne socialne pomoči

Jedro

V zadevi, v zvezi s katero tožnik prosi za dodelitev brezplačne pravne pomoči, gre za upravni postopek, v katerem je treba zoper prvostopenjsko odločbo po pravilih ZUP vložiti pritožbo. V pritožbenem postopku odloča kot pristojni organ MDDSZ, česar pa tožnik po vseh izvedenih uradnih poizvedbah in listinah v spisu ni izkoristil. Glede na to, da tožena stranka o pravici do dodelitve brezplačne pravne pomoči odloča samo v sodnih sporih (v tem primeru o morebitni tožbi zoper odločbo MDDSZ) in ne v upravnih postopkih, je bila odločitev o zavrženju tožnikove prošnje pravilna in na zakonu utemeljena.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka zavrgla prošnjo prosilca A.A. (tožnika v tem sporu) za dodelitev brezplačne pravne pomoči z dne 1. 2. 2016. V obrazložitvi navaja, da niso izpolnjeni pogoji za sodno varstvo, glede na to, da želi prosilec pravno svetovanja in zastopanje v zvezi s tožbo zoper odločbo Centra za socialno delo Laško, št. 1231-3275/2015-1/5/0 z dne 19. 11. 2015, to je zoper odločbo, ki jo je pristojni organ izdal v upravnem postopku na prvi stopnji. Navaja, da ima stranka v skladu z določbo 229. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) zoper odločbe izdane na prvi stopnji pravico do pritožbe (in ne tožbe), tako kot to izhaja iz pravnega pouka v navedeni odločbi. O pritožbi odloča pristojni organ druge stopnje. Postopek v zvezi s pritožbo je postopek, ki se vodi pred upravnim organom druge stopnje in gre za upravni postopek in ne za sodni postopek. Iz listin v upravnem spisu izhaja, da zoper navedeno odločbo CSD Laško, prosilec ni vložil pritožbe. Prosilec bi pravico do sodnega varstva imel, če bi pristojni organ odločil o njegovi morebitni pritožbi. Takrat bi lahko vložil prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči pri pristojnem sodišču. Ker pa pritožbe ni vložil, je tožena stranka prošnjo v skladu s 1. točko drugega odstavka 37. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) kot nedovoljeno zavrgla.

2. Tožnik v tožbi smiselno uveljavlja tožbena razloga nepravilne ugotovitve dejanskega stanja in nepravilno uporabo materialnega prava. Navaja, da je zmotna ugotovitev tožene stranke v obrazložitvi, ko ugotavlja, da je tožnik vložil tožbo zoper odločbo CSD. Tožnik toži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), zaradi neuskladitve izplačanega zneska denarne socialne pomoči, podredno še zaradi neizplačila razlike zneska denarne socialne pomoči do polnega zneska (sporna vrednost: 17,99 EUR) in posledično neenake obravnave pred zakonom. Ne gre za tožbo „zoper odločbo“. Že iz naslova tožbenega zahtevka z dne 1. 2. 2016 je razvidno, da gre za tožbo zoper MDDSZ. Tožnik ne izpodbija odločbe, pač pa kršitev MDDSZ zaradi neizpolnjevanja obveznosti določene po Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), in sicer 47. člena prvega odstavka. Nepravilno je s strani tožene stranke, da je očitno spregledala pomemben del njegove vloge, da prosi za pravno pomoč v obliki svetovanja. Meni, da je tožena stranka s svojo napačno razlago tožnika celo zavajala in mu podala napačen in zmotni nasvet, ki mu je v škodo in v nasprotju z zakonom (neupoštevanje navedb v listinskem dokazovanju, predrugačenje navedenih dejstev).

3. Tožnik predlaga, da sodišče izpodbijani sklep razveljavi in toženi stranki naloži, da izda novi sklep in odloči o prosilčevi prošnji. Predlaga tudi povrnitev vseh stroškov postopka ter stroške upravnega spora v znesku 20 EUR.

4. Tožena stranka v odgovoru na tožbo ponovno pojasnjuje dejanske in pravne razloge za svojo odločitev in predlaga, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

5. Tožba ni utemeljena.

6. Po presoji sodišča je tožena stranka na podlagi pravilno ugotovljenega dejanskega stanja uporabila pravilne materialne predpise, zato sodišče v izogib ponavljanju dejanskih in pravnih razlogov ponovno ne navaja, ker jim v celoti sledi (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1), v zvezi s tožbenimi ugovori pa še dodaja:

7. Iz prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči izhaja, da tožnik želi pravno pomoč iz naslova pravno svetovanje in zastopanje ter za sestavo in vložitev ustreznih pravnih aktov. V vlogi, ki jo prilaga k temu obrazcu še pojasnjuje, da potrebuje pravno pomoč za svetovanje, zastopanje in vložitev pripravljalnih vlog pred tukajšnjim sodiščem v zvezi z vloženo tožbo zoper MDDSZ. Tožbo vlaga zaradi premalo izplačane denarne socialne pomoči. Opisuje še svoje socialno stanje, kar pa sodišče v sodbo ne povzema.

8. Tožnik je sicer res navedel, da vlaga tožbo zoper drugostopenjski upravni organ, to je MDDSZ, vendar pa iz nadaljnjih listin v spisu izhaja, da tožnik zoper odločbo CSD Laško, številka 1231-3275/2015-1/5 z dne 19. 11. 2015, ni vložil pravnega sredstva - pritožbe. Kot je že pravilno pojasnila tožena stranka gre za upravni postopek, v katerem je treba zoper prvostopenjsko odločbo po pravilih ZUP, vložiti pritožbo. V pritožbenem postopku odloča kot pristojni organ MDDSZ, česar pa pritožnik po vseh izvedenih uradnih poizvedbah in listinah v spisu ni izkoristil. Glede na to, da tožena stranka o pravici do dodelitve brezplačne pravne pomoči odloča samo v sodnih sporih (v tem primeru o morebitni tožbi zoper odločbo MDDSZ) in ne v upravnih postopkih, je bila odločitev o zavrženju tožnikove prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči pravilna in na zakonu utemeljena. Glede na navedeno, je sodišče na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.

9. Odločitev o stroških postopka temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, če sodišče tožbo zavrne.


Zveza:

ZBPP člen 1.
Datum zadnje spremembe:
19.09.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3MDQw