Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6631cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9OQ==
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS sodba in sklep II U 101/201606.04.2016Pravilna je ugotovitev tožene stranke, da je predlog za obnovo postopka iz razloga po 2. točki 260. člena ZUP preuranjen. Iz podatkov zadeve namreč izhaja, da je bil kazenski postopek v zvezi z domnevno ponareditvijo podpisa na izjavi o privolitvi v posvojitev mladoletnih otrok, v času izdaje oziroma odločanja organa prve stopnje še v fazi zbiranja obvestil in torej glede očitanih dejanj v kazenskem postopku pravnomočna sodna odločba še ni bila izdana. Da navedena ugotovitev ne ustreza dejanskemu stanju kazenske zadeve, pa tožeča stranka v tožbi ne zatrjuje.obnova postopka - rok za vložitev predloga za obnovo postopka - na podlagi ponarejene listine izdana odločba
UPRS sodba II U 12/201602.03.2016Če je uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, se kot premoženje prosilca upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja in vrednostjo primernega stanovanja.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - premoženje prosilca - primerno stanovanje
UPRS sodba III U 119/201625.05.2016V obrazložitvi izpodbijane odločbe je pravna podlaga pomanjkljivo navedena. V dejanskem pogledu pa toženka odločbo opre na ugotovitve, da je tožnica pred nastopom brezposelnosti mesečno prejemala povprečno 619,67 EUR plače oziroma da je, glede na priložene izpiske o prilivih na njenem bančnem računu, v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo prošnje prejela dohodke v skupni višini 1.859,01 EUR ter tako njen povprečni mesečni neto dohodek znaša 619,67 EUR in s tem presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka. Glede na zakonsko ureditev ni vsak priliv na bančni račun že tudi dohodek, ki se upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja finančnega pogoja za BPP. Toženka ni obrazložila, katere konkretne zneske oziroma dohodke je upoštevala pri svojem izračunu skupnega dohodka ter posledično povprečnega mesečnega - lastnega dohodka tožnice v relevantnem obdobju. Zato tudi ni mogoče preizkusiti, ali je dohodke upoštevala skladno z zakonskimi določbami (delovne...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - obrazložitev odločbe
UPRS sodba III U 141/201627.05.2016Skladno z določbo 23. člena ZSVarPre se občasni, neperiodični dohodki upoštevajo pri odločanju o dodelitvi brezplačne pravne pomoči v višini razlike med povprečno mesečno višino teh dohodkov in 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona. Tretji odstavek te zakonske določbe pojasnjuje, da so občasni, neperiodični dohodki dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova priložnostnega dela. Sodišče ugotavlja, da tožena stranka v izpodbijani odločbi ni pojasnila, zakaj znesek, ki ga je tožnica prejela iz naslova sodne poravnave, šteje za tak dohodek.

Iz zapisnika o naroku glavne obravnave Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. P 434/2012 z dne 25. 9. 2015, izhaja, da sta v pravdni zadevi, ki se je vodila med tožnico in njenim nekdanjim možem zaradi ugotovitve obsega skupnega premoženja in določitve deležev na njem, ti dve pravdni stranki...
brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - neperiodični občasni dohodek - delitev skupnega premoženja - obrazložitev odločbe
UPRS sodba IV U 20/201605.04.2016V zadevi, v zvezi s katero tožnik prosi za dodelitev brezplačne pravne pomoči, gre za upravni postopek, v katerem je treba zoper prvostopenjsko odločbo po pravilih ZUP vložiti pritožbo. V pritožbenem postopku odloča kot pristojni organ MDDSZ, česar pa tožnik po vseh izvedenih uradnih poizvedbah in listinah v spisu ni izkoristil. Glede na to, da tožena stranka o pravici do dodelitve brezplačne pravne pomoči odloča samo v sodnih sporih (v tem primeru o morebitni tožbi zoper odločbo MDDSZ) in ne v upravnih postopkih, je bila odločitev o zavrženju tožnikove prošnje pravilna in na zakonu utemeljena.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - sodno varstvo - uskladitev zneska denarne socialne pomoči
UPRS sodba IV U 15/201605.04.2016Po vpogledu v listine predloženega upravnega spisa in listine upravnega spisa sodišče ugotavlja, da je bilo o tožnikovi zahtevi za dodelitev brezplačne pomoči za vračilo zneska odtegnjenega v postopku izvršbe Okrajnega sodišča v Celju, opr. št. I 465/2012 že meritorno odločeno z odločbo z dne 25. 11. 2015. V omenjeni zadevi je bila izdana zavrnilna odločba, dejansko stanje in pravna podlaga pa se tudi z novo prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči nista spremenila. Zato je organ postopal pravilno, ko je novo prošnjo na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP zavrgel.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - ista upravna zadeva - zavrženje vloge
UPRS sodba II U 120/201626.10.2016Tožnik svoje obveznosti po izvršilnem naslovu ni prostovoljno izpolnil. Zato je prvostopni organ utemeljeno izdal izpodbijani sklep. Način izvršbe je določil v skladu z 298. členom ZUP, po katerem se zavezanca, ki dolžan kaj storiti, prisili k izpolnitvi obveznosti z denarno kaznijo. V skladu s tem določilom, organ, ki opravlja izvršbo, zavezancu najprej zagrozi, da bo uporabil denarno kazen, če ne bo izpolnil svoje obveznosti v danem roku.inšpekcijski ukrep - izvršitev inšpekcijskega ukrepa - denarna kazen
UPRS sodba II U 123/201626.10.2016Zakonodajalec je določil, da Vlada na predlog Ekonomsko socialnega sveta, ki je tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade, določi različne kvote glede na različne dejavnosti. Določitev različnih višin kvot glede na zakonski okvir od 2 do 6 %, kot to določa ZZRZI, je v prosti presoji Vlade, pri čemer je ta omejena z vlogo Ekonomsko socialnega sveta v postopku sprejemanja Uredbe. Zato je ustreznost oziroma primernost višine kvot posameznih dejavnostih kot podrobnejše opredelitve zakonskega okvira v 3. členu Uredbe strokovno in ne pravno vprašanje. Glede na to 3. člen Uredbe sledi namenu tretjega odstavka 63. člena ZZRZI in tako ne presega zakonsko določenega (minimalnega oziroma maksimalnega) okvira višine kvot.zaposlovanje invalidov - prispevek za zaposlovanje invalidov - višina prispevka - kriteriji za odmero - kvota
UPRS sodba II U 14/201615.09.2016Upravna organa sta pravilno zaključila, da v obravnavanem primeru pogoji za izdajo dovoljenja za nabavo orožja za potrebe osebne varnosti niso podani. Pritrditi je zaključku, da se takšno dovoljenje izda le osebi, katere osebna varnost je dejansko ogrožena do te mere, da oseba nima druge možnosti varovanja in je uporaba orožja edino in najbolj učinkovito sredstvo za odvrnitev napada.dovoljenje za nabavo rožja - razlog za izdajo orožne listine - ogrožanje osebne varnosti
UPRS sodba III U 189/201612.07.2016Tožnik se v pripravljalni vlogi sklicuje na določbe 52. a do 52. n člena ZBPP, ki določajo upravičence do brezplačne pravne pomoči, pogoje za njeno dodelitev, obseg dodelitve ter postopek za dodelitev brezplačne pravne pomoči v čezmejnih sporih, vendar pa na podlagi teh odločb ni mogoče odločati o njegovi prošnji. V tožnikovi zadevi gre sicer za izvršilno zadevo, vendar pa bi, kolikor bi sprožil sodni postopek v drugi državi članici Evropske unije, lahko zaprosil le za brezplačno pravno pomoč v zvezi s pošiljanjem prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči tujemu organu in to po postopku, ki ga določajo določbe od 52. g do 52. l člena ZBPP, kar pa za tožnikovo prošnjo ne velja.

Vložitev ovadbe je predkazenski in ne sodni postopek. Ker se brezplačna pravna pomoč dodeli le za sodne postopke, to pomeni, da tožnikova prošnja v tej fazi postopka ni upravičena, lahko pa bo, kot je pravilno ugotovila tožena stranka, ponovno, kot oškodovanec,...
pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - izvršilni postopek - vložitev kazenske ovadbe - čezmejni spor
UPRS sodba III U 182/201606.07.2016Glede na vsebino tožnikove pobude in tej priloženih obrazcev s podpisi volivcev, bi se pobuda lahko nanašala tudi na institut ljudske iniciative v smislu 48. člena ZLS, ne le na referendum; očitno pa je tudi, da vprašanje, ki naj bi bilo predmet referenduma, ni jasno izraženo, kot to zahteva zakon. Da je vprašanje in sploh vsebina pobude, ki jo je obravnaval župan, nejasna, nenazadnje potrjuje tudi sama toženka, že v obrazložitvi izpodbijanega akta in nato v upravnem sporu. Zato bi moral župan, preden je izdal izpodbijani akt, s pobudnikom razčistiti, uresničitev katere oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini se uveljavlja s pobudo ter ga pozvati, da v primeru referenduma jasno in skladno z zakonom in občinskim statutom opredeli vprašanje, o katerem naj bi se odločalo. Če gre (tudi) za ljudsko iniciativo, pa da natančno opredeli, izdaja ali razveljavitev katere odločitve iz pristojnosti katerega občinskega organa se zahteva.referendum - pobuda za razpis referenduma - referendumsko vprašanje - ljudska iniciativa - nejasna vloga
UPRS sodba III U 180/201601.07.2016Pravni standard „možnost razpolaganja“ je treba razumeti v okviru pravne upravičenosti do razpolaganja, ki imetniku premoženjske pravice daje sposobnost, da to pravico prenese, jo obremeni, spremeni ali se ji odpove, kot tudi da to premoženje na drugačen pravnoposlovni način unovči in si tako zagotovi lastna sredstva. Sodišče meni, da vknjižena pravica dosmrtnega užitka v korist tožnikove mame ni ovira, da bi tožnik ne mogel razpolagati s solastnim deležem na tej nepremičnini.

Ovira za razpolaganje z nepremičnino, torej vknjižena pravica prepovedi odtujitve in obremenitve, je nastala tudi po volji tožničinega moža, kar pomeni, da niso izkazani upravičeni razlogi, ki bi dopuščali sklepanje, da je do tega prišlo brez njegovega soglasja. Sodišče zato ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 14. člena ZBPP, ki bi omogočali izvzetje vrednosti solastnega deleža tožničinega moža na stanovanju pri ugotavljanju materialnega položaja...
brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - premoženje prosilca - s služnostjo obremenjena nepremičnina - možnost razpolaganja - prepoved odtujitve in obremenitve
UPRS sodba III U 200/201612.07.2016Tožnik je vložil prošnjo za dodelitev izjemne BPP za vložitev revizije zoper sklep tukajšnjega sodišča, s katerim je sodišče zavrglo njegovo pritožbo zoper sklep istega sodišča, s katerim je sodišče zavrglo njegov predlog za obnovo postopka iz razloga, ker je tožnik, kljub opozorilu, da glede na četrti odstavek 86. člena ZPP sme dejanja v postopku s pritožbo opravljati stranka sama ali njen zakoniti zastopnik, če imata opravljen pravniški državni izpit, pritožbo vložil sam. Tožena stranka je zato pravilno zaključila, da je njegova prošnja za dodelitev BPP očitno nerazumna, kar je razlog za zavrnitev prošnje, skladno z določbo prvega odstavka 24. člena ZBPP.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - očitno nerazumna zadeva - revizija
UPRS sklep III U 196/201612.07.2016Tožeča stranka odločitve, ki jo je sprejelo Okrajno sodišče, ne more izpodbijati s tožbo v upravnem sporu. Zaradi navedenega tudi ne more uspešno uveljavljati kršitve ustavnih pravic, ki jih tudi sicer le pavšalno navaja, kot samostojnega razloga za tožbo na podlagi 4. člena ZUS-1. Izpodbijana sodba, je glede na naravo, akt sodišča, ki ga ni mogoče šteti za posamični akt ali dejanje po 4. členu ZUS-1.tožba v upravnem sporu - akt sodne veje oblasti - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - subsidiarni upravni spor - zavrženje tožbe
UPRS sodba III U 120/201601.07.2016Tožena stranka je s tem, ko je ministrov predlog zavrgla in se pri tem oprla na določbe ZUP o nepopolnih vlogah, zmotno uporabila materialno pravo. Pomen ministrovega predloga v postopku imenovanja vodje ODT je treba ocenjevati glede na celoten postopek tega imenovanja, torej le kot eno fazo v postopku odločanja o imenovanju, ki je v pristojnosti tožene stranke. Po mnenju sodišča gre pritrditi stališču ministra za pravosodje v dopisu z dne 24. 3. 2016, da je njegov predlog predhodno procesno opravilo, ki ga minister sicer mora opraviti, na katerega pa tožena stranka ni vsebinsko vezana. Tako stališče utemeljuje določba prvega odstavka 122. člena ZDT-1.

Presoja tožene stranke, da je ministrov predlog vloga, oziroma predlog v upravnem postopku in da je nepopoln, po mnenju sodišča ni pravilna. Minister v tem postopku ni stranka niti se postopek imenovanja ne začne na njegovo zahtevo ali predlog. To, da ministrov predlog ni samostojna upravna stvar, za katero bi...
imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva - predlog ministra - zavrženje predloga
UPRS sodba III U 152/201616.09.2016Obsojenčeva pripravljenost na povrnitev škode in s tem odnos do kaznivega dejanja se ocenjujeta glede na dejanske zmožnosti obsojenca, torej se glede na konkretne finančne in ostale zmožnosti obsojenca ugotavlja, ali je storil vse, kar bi v danih razmerah lahko, da bi škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, povrnil. Tožena stranka ugotavlja, da take pripravljenosti pri tožnici ni zaznala. Sklicevanje tožnice na to, da je družba A. prenehala v postopku redne likvidacije in da zato ni več oškodovanca, do katerega naj bi pokazala svoj odnos, ni skladno s temeljim pravilom kazenskega prava, da nihče ne sme zadržati nič od tega, kar je pridobljeno s kaznivim dejanjem, še zlasti ne zato, ker je od dne, ko je bil tožnici dosojen znesek plačila, do prenehanja družbe minilo kar nekaj časa, vendar pa tožnica ni izkazala, da bi vsaj v tem času skušala poiskati kontakt z oškodovano družbo.pogojni odpust - pogoji za pogojni odpust - kritičnost do kaznivega dejanja - povračilo škode oškodovancu
UPRS sodba II U 174/201624.08.2016Hipoteka zastavitelju omogoča, da zastavljeno nepremičnino odsvoji tretji osebi, prav tako jo lahko obremeni z (drugo) omejeno stvarno pravico. Zato na nepremičnini tožeče stranke vknjižena hipoteka in zaznamba sklepov o izvršbi, ni okoliščina, ki bi tožeči stranki onemogočala razpolaganje z njo.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - premoženje prosilca - možnost razpolaganja - hipoteka
UPRS sodba II U 135/201623.11.2016Pri ugotavljanju dohodka iz kmetijske dejavnosti je relevantna vrednost kmetijskih pridelkov in ne morebitni izkupiček od prodaje pridelkov.promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - predkupni upravičenci - dohodek iz kmetijske dejavnosti
UPRS sodba II U 148/201616.11.2016Zastopanje na prvi stopnji zajema vsa dejanja, ki so potrebna za zavarovanje in uveljavljanje interesov stranke. Sem sodi tudi vse potrebno v zvezi z izpolnitvijo procesne predpostavke iz 105.a člena ZPP, kar zadeva sodno takso. Tožnik tako utemeljeno zahteva tudi plačilo stroškov v zvezi z dejanjem, katerega namen je bil doseči oprostitev plačila taks v celoti. To dejanje je bilo za dosego tega potrebno. Glede na to je tožnik upravičen do nagrade za pritožbo zoper odločitev o predlogu za taksno oprostitev.brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - višina nagrade - postopek v zvezi s sodnimi taksami
UPRS sodba II U 111/201616.11.2016Tožnik je vložil vlogo za izvolitev v naziv izredni profesor, zato tožena stranka ni mogla njegove vloge po uradni dolžnosti obravnavati kot vlogo za izvolitev v naziv docent, kar je tožnikov dosedanji naziv.visokošolski učitelj - izvolitev v naziv izredni profesor - pogoji za izvolitev

Izberi vse|Izvozi izbrane