Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6511cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9OA==
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS sodba III U 13/201612.02.2016Nobenega dvoma ni, da je tako v prvem, kot tudi sedaj v drugem primeru, tožnik prosil za dodelitev brezplačne pravne pomoči v pravdni zadevi zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka v vzgojo in varstvo ter določitve preživnine in stikov, torej v istovrstni zadevi. Tožena stranka je le na podlagi te ugotovitve sprejela zaključek, da sta zadevi isti in da je do umika prve tožbe prišlo zaradi razlogov na strani tožnika kot prosilca za brezplačno pravno pomoč. Tožnik takemu zaključku nasprotuje, saj navaja, da je do umika prve tožbe prišlo zaradi pobude centra za socialno delo (torej ne iz razlogov na njegovi strani), da bi zaradi interesa otroka ohranil zakon, kar pa se je izkazalo, da ni dobra rešitev. Sodišče ugotavlja, da iz upravnih spisov ni razvidno, da bi tožena stranka te zatrjevane okoliščine preverjala niti se do tega v izpodbijani odločbi ni opredelila, torej ni ocenila ali sta prva zadeva, ko je bila tožba umaknjena in sedanja pravdna zadeva isti...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - prošnja v isti zadevi - umik tožbe - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS sodba III U 17/201626.02.2016Glede na to, da med strankama ni spora o tem, kako naj se njuni solastni nepremičnini fizično razdelita, bi lahko stranki to delitev uredili tudi izvensodno, torej s parcelacijo in nato sklenitvijo ustrezne pogodbe. Sodišče soglaša z argumentom tožene stranke, da tožnica ne potrebuje pravne pomoči, da bi si zagotovila enakopraven položaj v postopku proti nasprotnemu udeležencu, saj med njima ni spora o delitvi. S tem, ko med strankama ni spora o delitvi nepremičnin, pa tudi ni mogoče govoriti, da bi bil tožničin enakopravni položaj v postopku kakorkoli ogrožen. Plačilo stroškov izvedenca geometra iz naslove brezplačne pravne pomoči bi zatorej bilo v nasprotju z namenom te pomoči, kot ga določa 1. člen ZBPP.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - namen brezplačne pravne pomoči - spor med strankama
UPRS sklep in sodba III U 10/201626.02.2016Sodišče ugotavlja, da je tožnica tožbo skupaj s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje vložila dne 13. 1. 2016. Tožbo je vložila pravočasno, znotraj 30 dnevnega roka, zato njen predlog za vrnitev v prejšnje stanje ni potreben.

Tožnica je v sklenjeni sodni poravnavi soglašala s tem, da bo sama nosila svoje stroške postopka. Od tega trenutka dalje je neupravičeno razpolagala z zneskom vnaprej založenih stroškov iz naslova brezplačne pravne pomoči in od tega trenutka bi lahko toženka od nje terjala vračilo izplačanih sredstev. Za zastaranje kondikcijskih zahtevkov pa velja splošni petletni zastaralni rok (346. člen OZ).

Toženka mora v vsakem konkretnem postopku preveriti (iz podatkov, pridobljenih po uradni dolžnosti ter po potrebi tudi z zaslišanjem upravičenca), ali je upravičenec do brezplačne pravne pomoči premoženje, ki mu je bilo prisojeno s pravnomočno odločbo sodišča ali pravnomočno sodno poravnavo, dejansko tudi pridobil,...
brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - zastaranje obveznosti - zastaralni rok - dejanska pridobitev premoženja - sodna poravnava - vrnitev v prejšnje stanje - zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje - pravočasnost tožbe
UPRS sodba III U 194/201624.06.2016Toženka je v določbah ZUP imela zakonsko podlago za to, da je izpodbijano odločbo izdala v skrajšanem postopku, brez udeležbe oziroma izjave tožnika. Kljub nespretni formulaciji v obrazložitvi izpodbijane odločbe („po opravljenih poizvedbah“) je namreč iz preostale obrazložitve odločbe in upravnih spisov zadeve razvidno, da je odločitev oprla na podatke uradnih evidenc, ki jih je vpogledala in ki med strankama niti niso sporni. Tožnik sodišču ne pove, v čem naj bi bila na podlagi teh podatkov sprejeta odločitev, glede na določbo tretjega odstavka 14. člena ZBPP, nepravilna. V tožbi niti ne zatrjuje, da s solastniškimi deleži na nepremičninah dejansko ne more razpolagati. Zato tudi ne navede in ne izkaže upravičenih razlogov, zaradi katerih bi bilo njegovo razpolaganje s tem premoženjem omejeno in na podlagi katerih bi bilo mogoče utemeljeno sklepati, da jih ni zakrivil po lastni volji.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - lastništvo nepremičnin - načelo zaslišanja stranke - skrajšani ugotovitveni postopek
UPRS sodba II U 140/201611.05.2016Tožeča stranka je bila v nepravdni zadevi pozvana, da v roku 30 dni založi predujem za nagrado izvedenca oziroma predloži v istem roku ustrezno odločbo brezplačne pravne pomoči, in sicer za plačilo predujma. Glede na to, da je tožeča stranka vlogo za odobritev brezplačne pravne pomoči vložila v tem roku, trditev tožene stranke, da zahteva brezplačno pravno pomoč za povračilo stroškov izvedenca za izvedensko mnenje, ki je nastalo že pred vložitvijo prošnje za odobritev brezplačne pravne pomoči, ni pravilno.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - očitno nerazumna zadeva
UPRS sodba in sklep II U 127/201611.05.2016Tožnica je živela v družinski skupnosti z vnukoma, ki pa je bila nepričakovano in nenapovedano brez uradne odločitve zgolj z izvršenim dejanjem CSD prekinjena, s tem pa je bilo poseženo v pravico do družine in do zasebnega in družinskega življenja babice in vnukov.rejništvo - odvzem otrok starim staršem - pravica do zasebnega in družinskega življenja - pravica do družine
UPRS sodba in sklep II U 134/201604.05.2016Razlogi, zaradi katerih je prišlo do prekoračitve roka za odločanje (kadrovske težave), po presoji sodišča molka organa ne opravičujejo.molk organa - molk organa druge stopnje - razlogi za molk
UPRS sodba IV U 2/201611.02.2016V sodnem postopku sta bili pridobljeni dve izvedenski mnenji invalidskih komisij, iz katerih izhaja, da so prosilčeve težave predvsem v njegovi socialni stiski in manj v zdravstvenih težavah, zaradi katerih še vedno lahko izvršuje osnovne življenjske aktivnosti in tako zadovoljuje osnovne življenjske potrebe. Tako ni mogoče zaključiti, da bi bil prosilec zaradi trajnih sprememb v takšnem zdravstvenem stanju, da niti ob osebnih prizadevanjih, niti ob pomoči ortopedskih pripomočkov ne zmore zadovoljevati vseh ali večine življenjskih potreb. Zato je odločitev tožene stranke, da mu ne dodeli BPP za vložitev pritožbe v socialnem sporu, pravilna in zakonita.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - pravica do dodatka za pomoč in postrežbo - socialni spor
UPRS sodba IV U 12/201617.03.2016Sodišče je štelo, da je bila zaradi očitne pomote tožnice, ki je tožbo vložila sama pri toženi stranki, ne glede na pravilen pravni pouk, ta vložena pravočasno, čeprav je bila Upravnemu sodišču odstopljena po poteku 30-dnevnega roka za vložitev tožbe.

Tožena stranka je zavrnilno odločitev sprejela na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje z dne 11. 3. 2014, iz katere izhaja, da bo tožnica prejemala 573,71 EUR neto osebnih prejemkov, ki se izplačujejo od 25. 1. 2014 do 24. 8. 2015. Glede na to, da tožnica po pravilih ZUP ni imela možnosti sodelovanja v postopku, je sodišče upoštevalo pisne dokaze o višini prejetega osebnega dohodka, ki jih je predložila tožbi in jih ni štelo kot tožbeno novoto. Iz tožbi priloženih listin o prejemu osebnih dohodkov izhaja, da tožnica v času izdaje odločbe ni presegla denarnih prejemkov v višini 538,40 EUR, zato bo morala tožena stranka v ponovnem postopku dodelitve brezplačne pravne...
pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - lastni dohodek prosilca - pravočasnost tožbe - odstop tožbe po poteku roka - očitna pomota
UPRS sodba IV U 17/201617.03.2016Tožnikova vloga je bila toženi stranki v pristojno reševanje odstopljena in ni bila vložena na predpisanem obrazcu. Podatki predpisanega obrazca namreč organu za brezplačno pravno pomoč omogočajo presojo objektivnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči, zato sodišče meni, da tožena stranka ni imela dovolj podatkov za sprejem izpodbijane odločitve. Glede na nejasno in nepopolno vlogo stranke bi morala tožena stranka uporabiti določbo drugega odstavka 34. člena ZBPP, ki organ za brezplačno pravno pomoč zavezuje k postopanju po določbah ZUP. To pomeni, da lahko organ stranko pozove k dopolnitvi prošnje in njeno vlogo z namenom spoštovanja načela materialne resnice (8. člen ZUP) dopolni, oziroma po zaslišanju stranke natančno ugotovi, kakšno obliko brezplačne pravne pomoči in seveda v kakšnem obsegu jo stranka želi, kar velja tudi v primeru, ko prosilec zaprosi za brezplačno pravno pomoč za vložitev pritožbe ali sestavo vloge za vrnitev v prejšnje...brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - nepopolna vloga - načelo materialne resnice
UPRS sodba III U 18/201626.02.2016Organ za BPP je na podlagi delne vsebinske presoje navedb, podanih v tožbi in odgovoru na tožbo v pravdni zadevi pod št. P 243/2015 in tam predlaganih dokazov napravil zaključke glede verjetnosti uspeha tožnice v pravdi. Če organ za BPP pri takšni vsebinski presoji preseže standard očitnosti, za to nima zakonske podlage.

Pri presoji, ali je zadeva očitno nerazumna, ni mogoče izhajati iz subjektivnih oziroma partikularnih prepričanj uradne osebe o tem, kaj je pravično oziroma moralno, ampak iz načel pravičnosti in morale, kot so prevzeta oziroma operacionalizirana v pravnem redu, ki velja v Republiki Sloveniji. V slednjem ni podlage za stališče, da je v očitnem nasprotju z načeli pravičnosti in morale, če zahteva svoj del skupnega premoženja (tožnica kot) tisti od staršev, ki mu mladoletna otroka nista bila zaupana v varstvo in vzgojo, pač pa zanju plačuje relativno nizko preživnino.
brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh - očitno nerazumna zadeva - načelo pravičnosti in morale
UPRS sodba II U 190/201615.06.2016V okoliščinah tretjega odstavka 14. člena ZBPP se premoženje, ki ga ima prosilec oziroma njegovi družinski člani, pri odločanju o dodelitvi brezplačne pravne pomoči ne upošteva, če z njim dejansko ne morejo razpolagati. Tožnikova žena, ki je v postopku osebnega stečaja, je omejena pri sklepanju pogodb in opravljanju drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njenim premoženjem, ki spada v stečajno maso, saj se z začetkom postopka osebnega stečaja poslovna sposobnost stečajnega dolžnika omeji tako, da ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - premoženje prosilca - omejitev razpolaganja s premoženjem - osebni stečaj družinskega člana
UPRS sodba II U 138/201622.06.2016O podaljšanju veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja odloča ministrstvo, vendar ne po uradni dolžnosti, kot zmotno navaja tožeča stranka v tožbi, ampak na podlagi zahteve, ki jo mora imetnik okoljevarstvenega dovoljenja vložiti najpozneje tri mesece pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Ker je tožeča stranka vlogo za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega na podlagi 82. člena ZVO-1, vložila po preteku s prvim odstavkom 7. člena ZVO-1E določenega roka, jo je prvostopni organ tudi po presoji sodišča pravilno zavrgel kot prepozno.
okoljevarstveno dovoljenje - sprememba okoljevarstvenega dovoljenja - rok za podaljšanje veljavnosti okoljevsrstvenega dovoljenja
UPRS sodba II U 165/201622.06.2016V primeru, ko je razlog za zavrnitev prošnje neizpolnjevanje pogoja iz 24. člena ZBPP, mora organ pojasniti, v čem je zahteva ali pričakovanje prosilca v nesorazmerju z dejanskim stanjem stvari oziroma v nasprotju z izidom v zadevah s podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago oziroma v nasprotju z načeli pravičnosti in morale.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh - nadaljevanje kazenskega postopka
UPRS sodba II U 184/201615.06.2016Izpodbijana odločitev temelji na mnenju posebne zdravniške komisije, ki je napisano na obrazcu. To mnenje pa ni obrazloženo in je zato pomanjkljivo in kot tako ne more biti podlaga za odločitev o tožnikovi nezmožnosti za vožnjo. Mnenje posebne zdravstvene komisije je izvedensko mnenje, ki je sicer res podlaga za odločitev, vendar pa mora biti obrazloženo, kot to določa drugi odstavek 193. člena ZUP, da ga je mogoče po pravilih tega postopka preizkusiti.vozniško dovoljenje - odvzem vozniškega dovoljenja - mnenje izvedenca - obrazložitev mnenja izvedenca
UPRS sodba II U 108/201604.05.2016Po določbi 48. člena ZBPP se izplačana sredstva iz naslova brezplačne pravne pomoči vračajo iz dohodka oz. premoženja, pridobljenega v postopku, za katerega je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena. Tudi v primeru, če tožeča stranka ne bi imela dodeljene brezplačne pravne pomoči, bi namreč morala trpeti svoje stroške postopka, do povrnitve katerih glede na uspeh v pravdi ni upravičena.brezplačna pravna pomoč - uspeh v postopku - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči
UPRS sodba II U 153/201625.05.2016Prošnja za brezplačno pravno pomoč je bila vložena istega dne kot ugovor tretjega in predlog za odlog izvršbe. Zato tožeči stranki glede na tako jasno zakonsko določbo tudi po presoji sodišča brezplačne pravne pomoči za navedene storitve ni bilo mogoče priznati, saj so nastale na dan vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči in ne po dnevu, ko je bila ta prošnja vložena.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - na dan vložitve prošnje nastali stroški
UPRS sodba II U 142/201605.07.2016Izvršilno sodišče je v skladu s sedmim odstavkom 189. člena ZIZ in 25. členom ZKZ najugodnejšega ponudnika pravilno napotilo, da pridobi odločbo o odobritvi pravnega posla.promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - javna dražba
UPRS sklep II U 159/201622.06.2016Varuh človekovih pravic je ustavna kategorija, ki predstavlja neformalno obliko varstva pravic posameznikov v razmerju do nosilcev javnih pooblastil in ki na področju svojega delovanja nima neposrednih pristojnosti za oblastno ukrepanje, ampak deluje na neformalen način in črpa svojo avtoriteto iz svojega ugleda in položaja v družbi in s tem prispeva tudi k razvoju in dvigu pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki. Glede na opisano opredelitev položaja varuha v strukturi državnih institucij po presoji sodišča varuh ne predstavlja organa iz 1. člena ZUS-1, zato tudi očitano dejanje ne more biti predmet presoje v upravnem sporu po 4. členu ZUS-1.človekove pravice - poseg v človekove pravice - varuh človekovih pravic
UPRS sodba III U 125/201611.05.2016Z ZTuj-2A je prišlo do spremembe zakonske ureditve, ki je uvedla institut enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. O tem se odloča v postopku pred upravno enoto, ki pa od Zavoda po uradni dolžnosti zahteva, da poda soglasje k izdaji ali podaljšanju takšnega dovoljenja (37. in 37a. člen ZTuj-2). Ob tej spremembi je bila v zakon dodana nova določba prvega odstavka 37a. člena, po kateri se v primeru, ko soglasje za izdajo enotnega dovoljenja ni zavrnjeno iz razlogov na strani tujca, odločba o zavrnitvi izdaje enotnega dovoljenja vroči tudi delodajalcu. Pri tem zakon ne določa, da se delodajalec o izdani odločbi le obvesti, ampak izrecno, da se mu odločba vroči. S tem je zakonodajalec za primere, ki jih zajema navedena določba, delodajalca vključil v postopek glede enotnega dovoljenja ter mu po presoji sodišča priznal pravno korist in aktivno legitimacijo za izpodbijanje izdane zavrnilne odločbe. V primerih, ko je bilo soglasje zavrnjeno zaradi razlogov, ki niso na strani...enotno dovoljenje za prebivanje in delo - podaljšanje dovoljenja - začasna odredba - procesne predpostavke - aktivna legitimacija - tožba delodajalca

Izberi vse|Izvozi izbrane