<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 106/2015
ECLI:SI:UPRS:2015:IV.U.106.2015

Evidenčna številka:UC0031247
Datum odločbe:01.12.2015
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Majda Kovačič
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - uspeh v postopku - za odločanje relevanten predpis

Jedro

Tožnica, ki je v pravdni zadevi delno uspela, je na podlagi določbe 48. člena ZBPP dolžna vrniti razliko stroškov v višini 153,60 EUR, ki so bili izplačani iz naslova BPP.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožena stranka je z izpodbijano odločbo upravičenki do brezplačne pravne pomoči (v nadaljevanju BPP), naložila vrnitev 153,60 EUR stroškov postopka, izplačanih iz sredstev BPP. Pojasnila je, da je bila upravičenki BPP dodeljena zaradi plačila odškodnine v zvezi s škodnim dogodkom z dne 17. 12. 2011, v obliki sestave in vložitve tožbe. V pravdnem postopku P 223/2013 je Okrajno sodišče v Mariboru, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. III Cp 2613/2014 z dne 5. 11. 2014, odločilo, da mora nasprotna stranka upravičenki do BPP plačati odškodnino v znesku 1.000 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 3. 3. 2012 dalje, do plačila in odločilo, da je nasprotna stranka dolžna upravičenki do BPP povrniti pravdne stroške v višini 223,50 EUR, na račun Okrožnega sodišča v Celju. Upravičenki je (pravdno) sodišče naložilo še plačilo stroškov pritožbenega postopka v znesku 89,99 EUR.

2. Tožnica v tožbi pojasnjuje, da je mati samohranilka in zaradi bolezni invalidsko upokojena. Prejema pokojnino v višini 328,74 EUR in denarno socialno pomoč v višini 101,98 EUR. Sin se šola na Višji šoli za promet v Mariboru. Zelo težko se preživljata, zato prosi sodišče za oprostitev vračila spornega zneska, ker je življenjsko ogrožena. Prav tako prosi, da jo sodišče oprosti plačila sodne takse.

3. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise. Odgovora na tožbo ni poslala.

K I. točki izreka:

4. Tožba ni utemeljena.

5. Sodišče uvodoma ugotavlja, da je izpodbijana odločitev z dne 4. 5. 2015, temelji na določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-C, Uradni list RS, št. 19/15), veljavnem od 4. 4. 2015, ki v določbi 29. člena določa, da se, če se je postopek, za katerega je bila upravičencu dodeljena brezplačna pravna pomoč, pravnomočno končal pred uveljavitvijo tega zakona, in je sodišče stroške postopka prisodilo v korist upravičenca do brezplačne pravne pomoči, postopek izterjave sredstev, ki jih je upravičencu dolžna povrniti nasprotna stranka, konča po določbah ZBPP (Uradni list RS, št. 96/04 do 15/14).

6. Glede na citirano določilo je po presoji sodišča v sporni zadevi treba uporabiti 48. člen ZBPP, ki je bil v veljavi do uveljavitve ZBPP-C. Prvi odstavek tega člena določa, da je upravičenec do brezplačne pravne pomoči, ki je delno ali v celoti uspel v postopku in je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ali na podlagi izvensodne ali sodne poravnave pridobil premoženje oziroma dohodke, dolžan povrniti Republiki Sloveniji razliko med stroški, ki so bili dejansko plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči, in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka iz naslova stroškov postopka, oziroma tistim zneskom, ki ga je Republika Slovenija izterjala od nasprotne stranke v skladu s 46. členom tega zakona.

7. Tožnici je bila z odločbo Bpp 2372/2012 z dne 30. 1. 2013 dodeljena BPP za sestavo in vložitev tožbe, zaradi plačila odškodnine v zvezi s škodnim dogodkom z dne 28. 12. 2012, stroški te BPP v višini 153,60 EUR, pa so bili dodeljeni odvetnici plačani s sklepom z dne 19. 3. 2013.

8. V zadevi ni sporno niti dejstvo, da je bila tožnici (po vložitvi tožbe) z odločbo Bpp 853/2013 z dne 22. 5. 2013, v pravdnem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. P 223/2013, dodeljena BPP v obliki pravnega svetovanja in zastopanja v pravdnem postopku pred sodiščem na prvi stopnji in v obliki oprostitve plačila stroškov pravdnega postopka na prvi stopnji, razen plačila sodnih taks. V slednji zadevi je tožena stranka s sklepom Bpp 853/2013 z dne 7. 3. 2014, dodeljeni odvetnici priznala potrebne izdatke in nagrado v višini 544,12 EUR, dne 4. 5. 2015, pa je tožena stranka izdala sklep Bpp 853/2013, s katerim je tožnici naložila vračilo 725,65 EUR stroškov postopka.

9. Zadevi, ki ju tožena stranka vodi pod opr. št. Bpp 2372/2012 in Bpp 853/2013 sta povezani zadevi in se nanašata na vložitev odškodninske tožbe zaradi škodnega dogodka z dne 17. 12. 2011, o kateri je bilo odločeno v pravdnem postopku opr. št. P 223/2013 Okrajnega sodišča v Mariboru, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. III Cp 2613/2014 z dne 5. 11. 2014, ki je tega dne postala pravnomočna in izvršljiva 16. 3. 2015. Na podlagi te sodbe, s katero je tožnica delno uspela in pridobila terjatev v višini 1.000 EUR, s pripadajočimi obrestmi, je Zavarovalnica B. d.d., nasprotna stranka v pravdni zadevi, na podlagi 46. člena ZBPP, na račun Okrožnega sodišča v Celju, dne 5. 2. 2015, plačala znesek 223,50 EUR.

10. Ob upoštevanju zgoraj navedenega podatka in podatka, da je bilo tožnici z odločbo opr. št. Bpp 853/2013 z dne 4. 5. 2015, v istem pravdnem postopku že naloženo vračilo 725,65 EUR stroškov postopka, izplačanih iz sredstev BPP in podatka, da je nasprotna stranka dne 27. 1. 2015 pooblaščenki upravičenke do BPP nakazala znesek 1.184,61 EUR, je tožnica, ki je v pravdni zadevi delno uspela, tudi po presoji sodišča, na podlagi določbe 48. člena ZBPP dolžna vrniti še razliko stroškov v višini 153,60 EUR, ki so bili izplačani iz BPP v zadevi Bpp 2372/2012.

11. Sodišče tožnici pojasnjuje tudi, da v zadevi ne more upoštevati tožbenih ugovorov, ki se nanašajo na njeno slabo finančno situacijo, ker mu zakon za to ne daje podlage. Lahko pa tožnica sama, na podlagi določbe 43. člena ZBPP, toženi stranki predlaga sklenitev dogovora o načinu vračila dolgovanega zneska, kjer se bo upoštevalo tako njeno finančno stanje, kot socialni položaj.

12. Na zgoraj navedeni dejanski podlagi je zato izpodbijana odločitev pravilna in zakonita, zato je sodišče tožbo, na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZBPP člen 48.
Datum zadnje spremembe:
04.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyNDc0