Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6511cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9NQ==
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS sodba II U 127/201517.12.2015S pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi se lahko uveljavljajo zgolj ugovori, ki se nanašajo na izvršbo, ne more pa se z njo izpodbijati izvršilni naslov, v obravnavanem primeru odločba o odmeri davka od premoženja na posest stavb. Zoper to odločbo so namreč zavezancu zagotovljena pravna sredstva skladno z določbami ZDavP-2 in nato sodno varstvo v upravnem sporu, ki jih je tožnica tudi uporabila. Navedeno pomeni, da tožnica z ugovori, s katerimi uveljavlja nezakonitost prej navedene odločbe v postopku izvršbe ni mogla uspeti, iz istega razloga teh ugovorov tudi ne more z uspehom uveljavljati v upravnem sporu, katerega predmet je presoja pravilnosti in nezakonitosti sklepa o davčni izvršbi.davčna izvršba - izvršba na dolžnikove denarne prejemke - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS sodba IV U 106/201501.12.2015Tožnica, ki je v pravdni zadevi delno uspela, je na podlagi določbe 48. člena ZBPP dolžna vrniti razliko stroškov v višini 153,60 EUR, ki so bili izplačani iz naslova BPP.brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - uspeh v postopku - za odločanje relevanten predpis
UPRS sodba IV U 167/201501.12.2015Pogoj za izdajo odločbe o vrnitvi tujca je ugotovitev, da tujec nezakonito prebiva v RS. Sodišče se strinja z ugotovitvijo obeh upravnih organov, da je navedeni pogoj v konkretnem primeru izpolnjen. Med strankama upravnega spora namreč ni sporno, da je tujka v državo vstopila dne 23. 7. 2015 in da je prijavo prebivališče v RS opravila na PP Celje 24. 7. 2015. V zadevi prav tako ni sporno, da bi lahko tožnica, državljanka Republike Moldavije, v RS prebivala 90 dni, sporno pa je, ali ob priliki nadzora nad zakonitostjo prebivanja v RS dne 28. 7. 2015 predložena pogodba o zaposlitvi z delodajalcem B. d.o.o., vpliva na zakonitost tožničinega bivanja v RS, bivanja v nasprotju z vstopnim naslovom.nezakonito bivanje v RS - odločba o vrnitvi - bivanje v nasprotju z vstopnim naslovom
UPRS sodba IV U 193/201517.12.2015Ustava in EKČP zahtevata, da je treba obdolžencu, ki si v kazenskem postopku ne more sam privoščiti zagovornika, to zagotoviti v obliki brezplačne pravne pomoči v skladu z zakonom. Pri tem je treba po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice uporabiti dva kriterija, in sicer resnost kršitve in težo zagrožene kazni ter kompleksnost obravnavane zadeve.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - kazenski postopek - interes pravičnosti
UPRS sklep in sodba IV U 12/201501.12.2015Vloga za odobritev pravnega posla je bila vložena po preteku 8-dnevnega roka, ki ga je določilo izvršilno sodišče in s katerim je bila drugotožnica ob vročitvi zapisnika o tretjem naroku za prodajo nepremičnine seznanjena. Drugotožnica tudi ni vložila prošnje za podaljšanje tega roka. Sodišče tako zavrača vse tožbene ugovore, ki se nanašajo na to, da ni sama kriva za zamudo roka, temveč upravni organ, ki ni hotel v roku vložene vloge, četudi nepopolne, sprejeti in da ji je bila s tem povzročena nepopravljiva škoda.odobritev pravnega posla - javna dražba - rok za vložitev vloge za odobritev posla - zavrženje vloge
UPRS sodba IV U 108/201501.12.2015Besedilo 7. točke prvega odstavka 37. člena ZV-1 je treba razumeti kot celoto, kar pomeni, da gre za izjemo, ki gradnjo na vodnem in priobalnem zemljišču dopušča zaradi interesov obrambe in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaradi izvajanja nalog policije, torej gre za izjemo, kamor gradnja spornega objekta (ograje), ki je po izjavi tožeče stranke namenjena varovanju zasebnega premoženja, ne sodi.nedovoljen poseg v prostor - ukrep inšpektorja za okolje - na priobalnem zemljišču zgrajen objekt - montažna ograja
UPRS sodba IV U 197/201525.11.2015Ker je tožena stranka v celoti vezana na zahtevek stranke, ki je v spornem primeru povsem razumljiv in določen, ter na podlagi dejstva, da je bila tožniku že dodeljena brezplačna pravna pomoč v isti zadevi, česar tožnik v tožbi ne prereka, je tožena stranka v skladu z določbo 129. člena ZUP prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči pravilno zavrgla.prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči - ista upravna zadeva - zavrženje vloge
UPRS sodba III U 133/201529.01.2016Tožeča stranka skuša nezmožnost izvršitve inšpekcijske odločbe in sklepa o izvršbi utemeljiti s trditvijo, da namestitev fiksnih merilnih naprav na izpustu iz sušilnika II. stopnje ne bo dala merodajnih rezultatov, kar naj bi dokazovalo Poročilo o občasnih meritvah, enako naj bi potrdile tudi priče, za katere predlaga, da se jih zasliši. Tožeča stranka torej ne trdi, da inšpekcijske odločbe in sklepa o izvršbi v tem obsegu ne bi mogla izvršiti, pač pa trdi, da rezultati meritev ne bodo verodostojni. To vodi sodišče do ugotovitve, da tožeča stranka dejansko oporeka pravilnosti in popolnosti ugotovitve dejanskega stanja. Pravilnost in popolnost ugotovitve dejanskega stanja, oziroma utemeljenost ali neutemeljenost inšpekcijskih ukrepov pa niso ničnostni razlogi po določbi 279. člena ZUP.

Inšpekcijska odločba in sklep o izvršbi sta bila izdana na podlagi določb ZVO-1, Uredbe o emisiji snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja in ZUP, ki so veljali...
ničnost odločbe - razlogi za ugotovitev ničnosti - neizvršljivost odločbe - upravna zadeva - sprememba zakonodaje
UPRS sodba III U 147/201513.05.2016Iz upravnega spisa in zatrjevanj tožeče stranke ne izhaja, da bi se za sporno stavbno zemljišče izdelala evidenca za določitev funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta, ki bi bila podlaga za novo evidenco in dopolnitev kartografskega dela Družbenega plana, kot je določeno v devetem odstavku točke 4.2 Družbenega plana. Glede na navedeno je pravilen zaključek tožene stranke, da je po namenski rabi kot stavbno zemljišče opredeljeno le zemljišče v površini 84 m2, preostali del pa predstavlja kmetijsko zemljišče, saj je to bilo določeno s pravnomočnim lokacijskim dovoljenjem, izdanim na podlagi sanacijskega PUP-a. Predvidena gradnja tako presega mejo zazidljivosti na obravnavani lokaciji.

Sodišče sledi ugotovitvi tožene stranke, da je glede na podatke predloženega PGD mogoče razbrati, da stari objekt, ki naj bi se rekonstruiral in dozidal, ni več jasno razviden kot obstoječi objekt in v enaki funkciji. Tudi po mnenju sodišča, bi moral imeti objekt,...
gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - skladnost projekta s prostorskim aktom - rekonstrukcija objekta - dozidava objekta
UPRS sodba IV U 103/201505.04.2016Vsi podatki o poškodovanih območjih in kulturah so se obdelovali in vnašali v aplikacijo AJDA, ki je predstavljala osnovo tožene stranke za izračun in odločanje o pravici do denarnih sredstev za povračilo škode. Ker pa spornega sadovnjaka ni bilo v aplikaciji, tožena stranka na podlagi dejanskega stanja, na katerega sama, ko je odločala o upravičenosti do povračila škode, ni imela vpliva, tudi ni mogla o škodi na tem sadovnjaku odločiti. To pomeni, da tožena stranka ni ugotavljala dejanskega stanja, ker to temelji na predloženih listinah oziroma vnosu poškodovanih območij in njihovem obsegu v aplikacijo AJDA.pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah - suša - poškodovano območje - zavrnitev zahtevka
UPRS sodba IV U 114/201514.04.2016Skladnost nameravane gradnje s prostorskim aktom mora presoditi upravni organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja. Te presoje prvostopenjski organ ni opravil.gradbeno dovoljenje - obnova postopka izdaje gradbenega dovoljenja - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - nezahtevni objekt - dovozna pot
UPRS sodba IV U 122/201514.04.2016Tožena stranka je v skladu z napotili sodišča presodila vsa dokazila, ki se nanašajo na oddajo pritožbe z dne 27. 12. 2013. Po presoji sodišča je na podlagi nespornega podatka, da je bila pooblaščenki odločba z dne 27. 12. 2013 vročena 30. 12. 2013 in podatkov o oddaji pritožbe na bencinskem servisu pritožbo tožeče stranke z dne 27. 12. 2013, zoper sklep UE Žalec, utemeljeno zavrgla.pritožba - rok za vložitev pritožbe - zavrženje pritožbe
UPRS sodba IV U 111/201512.05.2016Zahteva upravnim organom, ki odločajo v denacionalizacijskih postopkih, da v vsakem posameznem primeru ugotavljajo, ali je bila v tujini izplačana (ali predvidena) odškodnina primerna (odvzetemu premoženju) in ali je zajela vse kategorije podržavljenega premoženja, bi presegla namen zakonodajalca, ki ga je skušal doseči z ZDen. Ugotavljanje, kakšne konkretne pravice bi upravičencu šle po avstrijskih predpisih, bi pomenilo določanje odškodnine po teh predpisih. Ugotavljanje konkretnih dejstev posameznega primera bi bilo zaradi časovne odmaknjenosti lahko tudi onemogočeno ali zelo oteženo.zahteva za denacionalizacijo - upravičenec do denacionalizacije - odškodnina od tuje države - pogodba FIP
UPRS sodba IV U 141/201512.05.2016Kot je razvidno iz tožnikove izjave z dne 25. 5. 2015 na prejeto obvestilo, ki se nahaja v upravnih spisih, je v njej - enako kot v tožbi - zatrjeval prenizko točkovanje pri petih kriterijih in za to navajal tudi razloge. Na te njegove pomisleke tožena stranka ni odgovorila oziroma v izpodbijani odločbi navaja samo, da je komisija ponovno proučila vlogo prijavitelja in ni spremenila mnenja. Takšna obrazložitev pa je pomanjkljiva in v spornem delu - glede točkovanja projekta pri petih v tožbi navedenih kriterijih - ne omogoča preizkusa, ali so bili pri ocenjevanju očitno kršeni kriteriji vrednotenja in ocenjevanja.sofinanciranje iz javnih sredstev - javni razpis - razpisni pogoji - obrazložitev odločbe
UPRS sodba IV U 136/201514.04.2016Tožeča stranka je zaprosila za izdajo vodnega dovoljenja na območju, ki ima s področja ohranjanja narave poseben status, zato sodišče meni, da je bila odločitev prvostopenjskega organa, ki je v postopek na podlagi določbe 44. člena ZON pritegnil ZRSVN, pravilna.

Način gojitve sladkovodnih organizmov v jezeru bi morala tožeča stranka opredeliti sama (kar je tudi storila in izrecno navedla, da gradnja bazenov ni predvidena) v vlogi 23. 1. 2013 oziroma v morebitni dopolnitvi ali razširitvi svoje vloge. Da je to storila iz listin priloženega upravnega spisa ni razvidno, navedba v pisni izjavi z dne 5. 3. 2013, ki se nanaša na možne druge načine gojitve, pa po presoji sodišča ne pomeni, da je stranka svojo vlogo razširila.
vodno dovoljenje - neposredna raba vode - gojenje sladkovodnih organizmov - ekološko pomembno območje
UPRS sodba IV U 101/201512.05.2016Neutemeljeni so tožbeni ugovori, da bi se moralo obdobje, do katerega je tožnica upravičena do odškodnine, šteti vse od izbrisa iz registra prebivalstva dne 26. 2. 1992 pa do pridobitve slovenskega državljanstva dne 9. 10. 1998. Tožnica je namreč pridobila dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji pred pridobitvijo državljanstva, zato se ji šteje kot obdobje, v katerem je upravičena za povračilo škode zaradi izbrisa samo obdobje treh mesecev.izbris iz registra stalnega prebivalstva - odškodnina zaradi izbrisa - obdobje izbrisa - enako obravnavanje pri reševanju stanovanjskega vprašanja
UPRS sodba IV U 194/201512.05.2016Tožnik kot prokurist podjetja B.B. s.p. bi moral poznati vsaj osnovne obveznosti podjetja na območju njegove ustanovitve in delovanja, predvsem glede njegove statusne oblike, ki je povezana z odgovornostjo za poslovanje v pravnem prometu in tudi nasproti tretjim osebam. Že nepoznavanje teh podatkov ter ugotovitev, da podjetje ne opravlja registrirane dejavnosti, da nima poslovnih prostorov in tožnikovo nepoznavanje kraja oziroma države opravljanja dela, je utemeljeno vzbudilo domnevo, da se tožnik ne bo podrejal pravnemu redu RS, predvsem je tožena stranka utemeljeno podvomila o dejanskem namenu njegovega prebivanja v Sloveniji. Ker gre v konkretnem primeru za odločanje po prostem preudarku, je obseg sodne kontrole omejen v tem smislu, da sodišče ne presoja primernosti uporabe prostega preudarka, pač pa je v konkretnem primeru pri presoji zakonitosti izpodbijane odločbe relevantno le to, da so bili v konkretnem primeru podani razlogi za izdajo izpodbijane odločbe in da so...dovoljenje za začasno prebivanje - pogoji za izdajo dovoljenja - domneva nepodrejanja pravnemu redu RS - prosti preudarek
UPRS sodba IV U 176/201505.07.2016Prenehanje odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe ni odvisno od volje koncesionarja ali koncendenta, ampak gre za zakonsko ureditev, kot izhaja iz prvega odstavka 25. člena ZV-1B. Glede na to, da mora ministrstvo v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZV-1B nadomestiti koncesijo z vodnim dovoljenjem najpozneje v 6 letih od uveljavitve tega zakona (11. 8. 2012), sodišče kot pravilno šteje tudi odločitev iz 5. in 6. točke izreka izpodbijane odločbe. V kolikor je namreč treba koncesije nadomestiti najpozneje v 6 letih, to pomeni, da po poteku tega obdobja, to se pravi po 11. 8. 2018, koncesijskih aktov ni več dovoljeno uporabljati, zato se s tem datumom raba vode lahko nadaljuje samo na podlagi izdanih vodnih dovoljenj.vodno dovoljenje - neposredna raba vode - prenehanje koncesijske pogodbe po zakonu - veljavnost vodnega dovoljenja
UPRS sodba IV U 124/201518.08.2016Tožena stranka v obravnavani zadevi v celoti zavrnila zahtevek za izplačilo sredstev, ni pa obrazložila, zakaj je bil zavrnjen zahtevek tudi v delu, ki se nanaša na ostalo opremo in IKT opremo. Iz specifikacije odobrenih nepovratnih sredstev namreč izhaja, da so bila sredstva odobrena za nakup nove opreme in IKT opreme, torej za sredstva, ki ne obsegajo zgolj nakupa odrskih enot. Sodišče zato opozarja na odločitev Evropskega sodišča v zadevi C-111/15 z dne 7. 7. 2016, v kateri je sodišče obravnavalo tudi vprašanje, ali je treba člen 71/3 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, da se zahtevek za izplačilo v zvezi z financirano dejavnostjo iz sredstev EKSRP zavrne v celoti, če so nekateri izdatki za to dejavnost nastali pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.nepovratna sredstva - zahteva za izplačilo sredstev - upravičeni stroški - zavrnitev zahteve
UPRS sodba IV U 150/201506.09.2016Listine priloženega spisa izkazujejo, da je tožena stranka 7. 5. 2015 in 11. 5. 2015 izvedla postopek kontrole na terenu, na podlagi katerega so bili ugotovljene nepravilnosti ter odločeno o neupravičenih stroških. Tožeča stranka je v tem postopku sodelovala, kar dokazuje spisu priložen zapisnik o kontroli na kraju samem, ki ga je predstavnik tožeče stranke (brez pripomb) podpisal. Na podlagi navedenega sodišče zavrača tožbeni ugovor, da pred izdajo izpodbijane odločbe tožeča stranka ni imela možnosti sodelovanja v postopku in da je šele iz izpodbijane odločbe izvedela, da so bile v postopku administrativne kontrole ugotovljene nepravilnosti.nepovratna sredstva - zahteva za izplačilo sredstev - upravičeni stroški - znižanje plačil - načelo zaslišanja stranke

Izberi vse|Izvozi izbrane