<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 154/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:IV.U.154.2015

Evidenčna številka:UC0031308
Datum odločbe:20.04.2016
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Sonja Kočevar
Področje:STAVBNA ZEMLJIŠČA
Institut:nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - odmera nadomestila - odločba Ustavnega sodišča - exceptio illegalis

Jedro

Po odločbi Ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavljen ZDavNepr, VI. Poglavje ZSZ84 in Odlok o nadomestilih za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Naklo nista začela ponovno veljati, temveč se zgolj uporabljata do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin. Predpis, ki mu je veljava prenehala, pa kljub temu, da se ga še uporablja, ne more biti predmet nadaljnjih sprememb oziroma dopolnitev. Iz tega izhaja, da se navedena predpisa lahko uporabljata le taka, kakršna sta veljala ob prenehanju njune veljave. To pomeni, da Odloka, ki je prenehal veljati s 1. 1. 2014, ni več mogoče spreminjati ali dopolnjevati. Med drugim je z njim za leto 2013 določena tudi vrednost točke za odmero NUSZ v višini 0,000289 EUR za zazidano stavbo zemljišče in za nezazidano stavbno zemljišče v višini 0,000134 EUR.

Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Finančne uprave RS št. DT 4224-100022/2015-N(07-130-09) z dne 8. 4. 2015 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v višini 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Prvostopenjski organ je z izpodbijano odločbo tožeči stranki za leto 2015 odmeril nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) za leto 2015, za objekt oziroma zemljišče na naslovu ..., v skupnem znesku 9.560,47 EUR. Pri odmeri nadomestila je upošteval vrednost točke 0.000588 EUR, ki je bila določena s Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2015 (v nadaljevanju Sklep), ki je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 85/14 dne 28. 11. 2014.

2. Drugostopenjski organ je pritožbo tožeče stranke zoper prej navedeno odločbo zavrnil in tožeči stranki pojasnil, da je bila izpodbijana odločba izdana na podlagi podatkov, ki jih je posredovala Občina Naklo in ob upoštevanju vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2015. Zavrnil je pritožbeni ugovor neustavnosti Sklepa, ker upravni organ ni pristojen za presojo ustavnosti podzakonskega akta z Ustavo RS.

3. Tožeča stranka v tožbi oporeka odločitvi in pojasnjuje, da je izdana na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo, Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter Sklepa. Ker izpodbijana odločba temelji na protiustavnem Sklepu in ker se je vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2015 glede na vrednost v letu 2014 podvojila, sodišču predlaga odpravo izpodbijane odločbe. Tožeča stranka je že v pritožbi pojasnila razloge za navedeno trditev, drugostopenjski organ pa je te pritožbene navedbe zavrnil zaradi nepristojnosti odločanja o zatrjevanem neskladju. Sodišču predlaga tudi, da zaradi neustavnosti sklepa prekine postopek in vloži zahtevo za oceno ustavnosti. V nadaljevanju v celoti povzema navedbe iz pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti, ki jo je tožeča stranka vložila skupaj z družbo B. d.o.o.

4. Pojasnjuje, da se je vrednost točke povišala za 100%, sklep pa ne vsebuje obrazložitve, ki bi takšno povišanje utemeljila. Razlog je razviden iz zapisnika druge redne seje Občinskega sveta Občine Naklo z dne 12. 11. 2014, iz katerega izhaja, da je dvakratna vrednost točke v primerjavi s preteklim letom zaradi zapletov pri odmeri nadomestila za leto 2013. Sklep je v neskladju z določbo 2., 14., in 22. člena Ustave RS. Obdavčitev je v konkretnem primeru prekomerna, ukrep ni neizogiben in je v nasprotju z nasprotju z načelom sorazmernosti. Prav tako Sklep učinkuje za nazaj, ker se z spornim povišanjem vrednosti točke pokriva izpad dohodkov za leto 2013.

5. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise ter v odgovoru na tožbo predlagala, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

K I. točki izreka: 6. Tožba je utemeljena.

7. V obravnavani zadevi je sporna odmera nadomestila za NUSZ za leto 2015, ki po zatrjevanju tožeče stranke temelji na neustavnem in nezakonitem Sklepu, ki ga je Občinski svet Občine Naklo sprejel na seji 26. 11. 2014 in z njim za več kot 100 % povišal vrednost točke za izračun NUSZ na območju Občine Naklo za leto 2015.

8. Pravno podlago za odmero nadomestila v obravnavani zadevi predstavlja VI. poglavje Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 (Uradni list SRS, št. 18/84 in naslednji, v nadaljevanju ZSZ84), na podlagi katerega je bil sprejet Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Naklo (v nadaljevanju Odlok) in njegovi podlagi Sklep.

9. VI. poglavje ZSZ84 in Odlok sta po izrecni določbi 33. člena Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) prenehali veljati z uveljavitvijo tega zakona, torej 1. januarja 2014. Ustavno sodišče RS je po tem datumu, z odločbo U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014, ZDavNepr razveljavilo (1. točka izreka) ter med drugim odločilo še, da se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena ZDavNepr (3. točka izreka), med katerimi so tudi navedeni predpisi.

10. Kot je Upravno sodišče RS pojasnilo v sodbi I U 1153/2015-10 z dne 11. 2. 2016, pravne posledice razveljavitve zakona določa 44. člen Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), ki določa, da se zakon ali del zakona, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, ki so nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. To pa pomeni, da po razveljavitvi predpisa ali posameznih njegovih določb ne „oživi“ prejšnja ureditev, ki je prenehala ob uveljavitvi sedaj razveljavljenih določb. V takšnih primerih Ustavno sodišče RS pravno praznino, ki nastane z razveljavitvijo, začasno zapolni, na primer tako, da odloči, da se do nove zakonske ureditve uporablja ureditev, kakršna je veljala pred uveljavitvijo razveljavljenih določb.

11. Po odločbi Ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavljen ZDavNepr, VI. Poglavje ZSZ84 in Odlok nista začela ponovno veljati, temveč se zgolj uporabljata do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin. Predpis, ki mu je veljava prenehala, pa kljub temu, da se ga še uporablja, ne more biti predmet nadaljnjih sprememb oziroma dopolnitev. Iz tega izhaja, da se navedena predpisa lahko uporabljata le taka, kakršna sta veljala ob prenehanju njune veljave. To pomeni, da Odloka, ki je prenehal veljati s 1. 1. 2014, ni več mogoče spreminjati ali dopolnjevati. Med drugim je z njim za leto 2013 določena tudi vrednost točke za odmero NUSZ, v višini 0,000289 EUR za zazidano stavbo zemljišče in za nezazidano stavbno zemljišče v višini 0,000134 EUR. To vrednost točke je skladno z določbo tretjega odstavka 22. člena Odloka mogoče spreminjati do konca leta za naslednje leto, s Sklepom Občinskega sveta Občine Naklo.

12. Občina Naklo torej za sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za leto 2015 ni imela podlage v veljavnih predpisih, tako da je ta sklep nezakonit. Ker je sodišče po 125. členu Ustave RS pri odločanju vezano izključno na ustavo in zakon, je moralo uporabo takega Sklepa zavrniti (exceptio illegalis), kar posledično pomeni, da je bila v tem upravnem sporu izpodbijana odločba izdana na podlagi nezakonitega podzakonskega akta, s tem pa napačno uporabljeno materialno pravo.

13. Sodišče je glede na navedeno tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo na podlagi 4. točka prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) odpravilo in zadevo vrnilo toženki v ponovni postopek.

14. V ponovljenem postopku bo morala tožena stranka za odmero NUSZ za leto 2015 uporabiti Odlok v vsebini, kot je veljala 31. 12. 2013, kar se nanaša tudi na vrednost točke. To vrednost se v skladu s tretjim odstavkom 22. člena Odloka s 1. januarjem 2015 revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije, za obdobje dvanajstih mesecev pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem iz prejšnjega leta.

K II. točki izreka:

15. Kadar sodišče tožbi ugodi in odpravi izpodbijani upravni akt, je tožnik v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1, glede na opravljena procesna dejanja in način obravnavanja zadeve, upravičen do povračila stroškov postopka v pavšalnem znesku v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (v nadaljevanju Pravilnik).

16. Ker je bila zadeva rešena na seji, tožečo stranko pa je v upravnem sporu zastopala odvetniška družba, se ji na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika priznajo stroški v višini 285,00 EUR, povišani za 22% DDV. Zakonske zamudne obresti od stroškov sodnega postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika; OZ). Plačana sodna taksa za postopek v višini 148,00 EUR bo tožnici vrnjena po uradni dolžnosti (opomba 6.1/c taksne tarife Zakona o sodnih taksah, ZST-1).


Zveza:

ZSZ (1984) člen 58.
Datum zadnje spremembe:
29.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk2MTgy