<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 148/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:IV.U.148.2015

Evidenčna številka:UC0031306
Datum odločbe:14.04.2016
Senat, sodnik posameznik:Majda Kovačič (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Vlasta Švagelj Gabrovec
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO - TUJCI
Institut:izbris iz registra stalnega prebivalstva - odškodnina zaradi izbrisa - obdobje izbrisa - višina odškodnine

Jedro

V tožnikovem primeru je obdobje izbrisa šteti od 23. 1. 1993 do 15. 7. 1993 in od 4. 3. 1994 do 24. 1. 1996, kar temelji na podatkih izdanih odločb Ministrstva za notranje zadeve, ki je odločalo o tožnikovi vlogi za sprejem v državljanstvo na podlagi 40. člena ZDRS in sodb VS RS. Sodišče se v celoti strinja tudi z obrazložitvijo drugostopenjskega upravnega organa, ki se je skliceval na določbo 13. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter razlago 81. člena ZTuj. Gre za določbe, ki v primeru kot je obravnavani določajo, da je prosilec, ki je vlogo po 40. členu ZDRS vložil pravočasno, pa mu je bila ta zavrnjena izenačen s slovenskimi državljani še dva meseca od vročitve zavrnilne in dokončne odločbe.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Upravna enota Velenje, prvostopenjski organ, je z izpodbijano odločbo odločila, da je A.A. upravičen do denarne odškodnine za škodo povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, nastalo v obdobju od 23. 1. 1993 do 15. 7. 1993 in od 4. 3. 1994 do 24. 1. 1996, v višini 1.350,00 EUR. Določen je bil tudi način izplačila odškodnine.

2. Odločitev temelji na ugotovitvi, da je prosilec zaprosil za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 40. člena Zakona o državljanstvu RS. Vloga mu je bila s strani Ministrstva za notranje zadeve 10. 11. 1992 zavrnjena (vročena 23. 11. 1992). Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju VSRS) je odločitev odpravilo s sodbo U 1114/92-10 z dne 15. 7. 1993.

3. Ministrstvo za notranje zadeve je ponovno odločilo o zahtevku z negativno odločbo 21. 12. 1993 (vročena 4. 1. 1994). Glede na navedeno dejansko stanje A.A. ni bil več izenačen v pravicah in dolžnostih z državljani Republike Slovenije (13. člena Ustavnega zakona o izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije), saj je bila odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve dokončna. Prosilec je zoper negativno odločbo Ministrstva za notranje zadeve sprožil spor pri VS RS, ki je s sodbo U 80/49-5 z dne 24. 1. 1996 odpravilo prej navedeno odločbo.

4. Ministrstvo za notranje zadeve je v nadaljevanju postopka izdalo sklep o prekinitvi postopka z dne 9. 1. 1998, ki je bil prosilcu vročen 26. 1. 1998 ter dne 14. 10. 1999 odločilo (odločba vročena 25. 10. 1999), da je prosilec na podlagi 40. člena Zakona o državljanstvu RS (v nadaljevanju ZDRS), sprejet v državljanstvo RS.

5. Glede na navedene podatke je prvostopenjski organ ugotovil, da je prosilec upravičen do denarne odškodnine za čas, ko so zanj veljale določbe Zakona o tujcih (v nadaljevanju ZTuj) in ki je bila določena v skladu z merili 7. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (v nadaljevanju ZPŠOIRSP). Višina denarne odškodnine se določi glede na obdobje izbrisa, le-to pa se upošteva na podlagi določbe prvega odstavka 3. člena istega zakona.

6. Drugostopenjski organ Ministrstvo za notranje zadeve je pritožbo A.A. zavrnilo in v obrazložitvi odločbe obširno utemeljilo čas izbrisa relevanten za določitev denarne odškodnine.

7. Tožnik v tožbi odločitvi obeh upravnih organov ugovarja in navaja, da je bilo obdobje izbrisa iz registra stalnega prebivalstva ugotovljeno nepravilno. To obdobje znaša od 23. 1. 1993 do 25. 10. 1999, ko je bila tožniku vročena odločba, s katero je bil sprejet v državljanstvo RS. Obdobje za katerega mu pripada denarna odškodnina tako znaša 83 mesecev, kar pomeni, da bi mu morala biti priznana odškodnina v višini 4.150 EUR. Glede na navedeno sodišču predlaga, da spremeni odločbo prvostopenjskega organa in mu navedeni znesek prizna ter določi izplačilo odškodnine v 5 obrokih. Predlaga tudi povrnitev stroškov postopka.

8. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise. V odgovoru na tožbo se v celoti sklicuje na obrazložitev svoje odločbe.

K I. točki izreka:

9. Tožba ni utemeljena.

10. Po pregledu izpodbijane odločbe in upravnih spisov sodišče ugotavlja, da je izpodbijana odločba pravilna in skladna z določbami predpisov, na katere se sklicuje. Sodišče se strinja z razlogi, s katerimi je v obrazložitvi izpodbijane odločbe odločitev pojasnil prvostopenjski organ, in z razlogi, s katerimi je zavrnil pritožbene ugovore drugostopenjski organ, ter se nanje tudi sklicuje (drugi odstavek 71. člena ZUS-1), k tožbenim navedbam pa še dodaja:

11. ZPŠOIRSP ureja pravico do denarne odškodnine in drugih oblik pravičnega zadoščenja z namenom poprave kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin za osebe, določene s tem zakonom, ki jim je, ko so zanje začele veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 - odločba US in 14/99 - odločba US), v registru stalnega prebivalstva prenehala prijava stalnega prebivališča (1. člen). Do denarne odškodnine za škodo, ki je nastala zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, pa je upravičena oseba, ki izpolnjuje pogoje v skladu z določbo 2. člena ZPŠOIRSP.

12. V obravnavani zadevi ni sporno, da je tožnik 5. 11. 1991 vložil vlogo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, na podlagi 40. člena ZDRS, niti ni sporno, da mu je bila odločba z dne 14. 10. 1999, da je sprejet v državljanstvo na podlagi 40. člena Zakona o državljanstvu, vročena 25. 10. 1999. Sporno v obravnavani zadevi je, ali je prvostopenjski upravni organ pravilno izračunal obdobje izbrisa, tako kot ga opredeljuje določba 3. člena ZPŠOIRSP. Slednja v drugem odstavku določa, da za upravičenca iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, šteje obdobje izbrisa oziroma čas od dne izbrisa iz registra stalnega prebivalstva do pravnomočnosti zadnje odločbe ali sklepa, s katerim je bila vloga za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ali za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije zavrnjena.

13. Upravna organa sta utemeljila svojo odločitev, da je v tožnikovem primeru obdobje izbrisa šteti od 23. 1. 1993 do 15. 7. 1993 in od 4. 3. 1994 do 24. 1. 1996. S to utemeljitvijo, ki temelji na podatkih izdanih odločb Ministrstva za notranje zadeve, ki je odločalo o tožnikovi vlogi za sprejem v državljanstvo na podlagi 40. člena ZDRS in sodb VS RS, se sodišče v celoti strinja in v izogib ponavljanju (71. člen ZUS-1) teh ugotovitev ne ponavlja. Sodišče se v celoti strinja tudi z obrazložitvijo drugostopenjskega upravnega organa, ki se je skliceval na določbo 13. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter razlago 81. člena ZTuj. Gre za določbe, ki v primeru kot je obravnavani določajo, da je prosilec, ki je vlogo po 40. členu ZDRS vložil pravočasno, pa mu je bila ta zavrnjena izenačen s slovenskimi državljani še dva meseca od vročitve zavrnilne in dokončne odločbe.

14. Glede na navedene podatke je bila po presoji sodišča ugotovitev obeh upravnih organov pravilna, zato sodišče zavrača tožbeni ugovor, da bi morala upravna organa upoštevati 83 mesecev izbrisa, torej obdobje od 23. 11. 1992 do 25. 10. 1999, ko je bila tožniku vročena odločba Ministrstva za notranje zadeve, s katero je bil sprejet v državljanstvo Republike Slovenije.

15. Ker je sodišče ugotovilo, da je bila odločitev upravnega organa zakonita, je tožbo, na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1, zavrnilo kot neutemeljeno.

K II točki izreka:

16. Ker je sodišče tožbo zavrnilo, v skladu z določbo četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, vsaka stranka sama trpi stroške postopka.


Zveza:

ZPOŠIRSP člen 3. ZDRS člen 40.
Datum zadnje spremembe:
29.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk2MTgw