<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 128/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:IV.U.128.2015

Evidenčna številka:UC0031309
Datum odločbe:01.03.2016
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Majda Kovačič
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - izboljšanje premoženjskega stanja prosilca - lastni dohodek prosilca

Jedro

Osnovni znesek minimalnega dohodka je v času izdaje izpodbijane odločbe znašal 269,20 €, dvakratnik tega zneska pa 538,40 €. Tožnikovi prihodki v relevantnem obdobju znašajo 623,61 € in torej presegajo ta znesek, zato je pravilen zaključek organa za brezplačno pravno pomoč, da tožnik ni več upravičen do brezplačne pravne pomoči, zato je v skladu s prvim odstavkom 49. člena ZBPP dolžan vrniti ta sredstva. Za odločitev v tej zadevi je relevantna višina mesečnih dohodkov (20. člen ZSVarPre), okoliščina, da tožnik iz teh dohodkov že plačuje druge svoje obveznosti, pa na odločitev ne more vplivati.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožena stranka je z izpodbijano odločbo odločila, da je upravičenec dolžan v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, vrniti prejeto brezplačno pravno pomoč. Odločitev temelji na ugotovitvi, da je bila prosilcu z odločbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, št. Bpp 528/2010 z dne 3. 12. 2010, odobrena BPP za pravno svetovanje in zastopanje v zadevi št. V R 25/2010, kasneje št. I Ps 802/2010. Upravičencu je bila dodeljena odvetnica, kateri so bili iz naslova BPP izplačani stroški v višini 399,00 EUR.

2. Tožena stranka je v obrazložitvi izpodbijane odločbe pojasnila, da iz pravnomočne sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, št. I Ps 802/2010 z dne 12. 4. 2012 izhaja, da upravičenec v sodnem postopku ni uspel, zato so stroški postopka bremenili proračun sodišča. Prvostopenjski organ se je skliceval na določbo 48. in 49. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) in pojasnil, da so bili z dnevom pravnomočnosti odločbe št. I Ps 802/2010, to je 14. 2. 2011, izpolnjeni pogoji za ponovno ugotavljanje finančnega stanja upravičenca. Ugotovljeno je bilo, da je prosilec samska oseba in da je bil ob vložitvi prošnje brezposeln in prejemnik denarne socialne pomoči, sedaj pa je upokojen in prejema pokojnino v mesečni višini 623,61 EUR. Tako povprečni mesečni prihodek upravičenca presega povprečje v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, kar trenutno predstavlja znesek 538,40 EUR.

3. Ob upoštevanju 49. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/2004, 23/2008 in 15/2014, v nadaljevanju ZBPP) je tožena stranka odločila, da se je premoženjsko stanje upravičenca, v 4 letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila dodeljena BPP, izboljšalo tako, da sedaj ni upravičen do dodelitve brezplačne pravne pomoči in je zato dolžan povrniti znesek 399,00 EUR.

4. Tožnik v tožbi odločitvi oporeka, ker ne upošteva njegovega dejanskega finančnega stanja, od upokojitve dalje. Ves čas je podvržen izvršbam in mu mesečno ostaja manj kot predpisani dvakratnik. O tem je strokovno službo tožene stranke že obveščal, pa vsega tega ni upoštevala. Zaradi spremembe delovne zakonodaje se mu je zgodila krivica. Navaja tudi, da ni vedel, da je BPP plačljiva, torej je bil zaveden. Tudi pravni pouk v izpodbijani odločbi je napačen, saj ga je usmeril na Upravno sodišče v Ljubljani. Odločba temelji na ZBPP iz leta 2015, kar je nepravilno, ker je retroaktivni učinek prepovedan. Prav tako izpodbijana odločba ne upošteva njegovega finančnega položaja in pojasnjuje, da je pri odločanju na delovnem sodišču prišlo do nezakonitosti. Nima TV, ne radia ali avta, ampak živi na robu, država pa ga v njegovih letih pušča v revščini. Sodišču predlaga odpravo izpodbijane odločbe.

5. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise. Odgovora na tožbo ni poslala.

6. Tožba ni utemeljena.

7. Od 4. 4. 2015 veljaven Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-C, Uradni list RS, št. 19/2015) v 30. členu določa, da se, če se je postopek, za katerega je bila upravičencu dodeljena brezplačna pravna pomoč, pravnomočno končal pred uveljavitvijo tega zakona, pa upravičenec do brezplačne pravne pomoči v postopku ni uspel, postopek izterjave sredstev konča po določbah ZBPP, ki v prvem odstavku 49. člena določa, da če upravičenec do brezplačne pravne pomoči v postopku ni uspel, ali če država ni uspela izterjati sredstev za BPP od nasprotne stranke po 48. členu tega zakona, je upravičenec do brezplačne pravne pomoči dolžan povrniti ta sredstva, če se njegovo premoženjsko stanje v štirih letih od pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč, izboljša do te mere, da ne bi bil več upravičen do brezplačne pravne pomoči.

8. Po presoji sodišča je bila izpodbijana odločitev pravilno sprejeta na uvodoma navedeni dejanski in materialnopravni podlagi. Tožena stranka je namreč ugotovila, in to dejstvo med strankam ni sporno, da je tožnik upokojen in prejema pokojnino v višini 623,61 EUR.

9. Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči (prvi odstavek 13. člena ZBPP). Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve (drugi odstavek 13. člena ZBPP).

10. Osnovni znesek minimalnega dohodka je v času izdaje izpodbijane odločbe znašal 269,20 €, dvakratnik tega zneska pa 538,40 €. Tožnikovi prihodki v relevantnem obdobju znašajo 623,61 € in torej presegajo ta znesek, zato je pravilen zaključek organa za brezplačno pravno pomoč, da tožnik ni več upravičen do brezplačne pravne pomoči, zato je v skladu s prvim odstavkom 49. člena ZBPP dolžan vrniti ta sredstva.

11. Tožnik tudi s tožbenimi navedbami izpodbijane odločitve ne more ovreči. Za odločitev v tej zadevi je relevantna višina tožnikovih mesečnih dohodkov (20. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih - v nadaljevanju ZSVarPre), okoliščina, da tožnik iz teh dohodkov že plačuje druge svoje obveznosti, pa na odločitev ne more vplivati.

12. Izpodbijani upravni akt je torej tudi po presoji sodišča pravilen in na zakonu utemeljen, zato je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).


Zveza:

ZBPP člen 49, 49/1.
Datum zadnje spremembe:
29.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk2MTY5