Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6818cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzMx
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS Sodba I U 1717/2016-2020.02.2018Neutemeljeno je tožbeno stališče, da bi moral prvostopenjski organ v predmetni zadevi davčno osnovo izračunati na način, da bi naknadna vplačila posebej upošteval pri nabavni vrednosti kapitala. Po presoji sodišča se naknadna vplačila ne vštevajo v nabavno vrednost kapitala po prvem odstavku 98. člena ZDoh-2. Tukajšnje sodišče je že v sodbi I U 1248/2015 z dne 8. 11. 2016 zavzelo stališče, da se z naknadnimi vplačili ne povečata osnovni kapital družbe in družbenikov poslovni delež, kljub siceršnjemu povečanju premoženja družbe. Navedenemu stališču sledi sodišče tudi v obravnavani zadevi.davek od dobička iz kapitala - ugotavljanje davčne osnove - odsvojitev vrednostnih papirjev - naknadna vplačila - zastopanje
UPRS Sodba I U 1717/2017-1116.05.2018Sklep o davčni izvršbi temelji na odločbi A., ki je postala izvršljiva dne 25. 7. 2010. Ker je A. ugotovil zastaranje pravice do izterjave obveznosti (za odprte terjatve do dne 31. 7. 2006), je vložil delni umik, prvostopenjski organ pa izdal izpodbijani sklep. Na podlagi 155. člena ZDavP-2 namreč davčni organ po uradni dolžnosti ali na zahtevo dolžnika s sklepom v celoti ali delno ustavi davčno izvršbo, med drugim, če je pravica do davčne izvršbe zastarala, in s sklepom o ustavitvi davčne izvršbe odpravi oziroma razveljavi že izvršena dejanja v postopku davčne izvršbe.davčna izvršba - delna ustavitev izvršbe - izpodbijanje izvršilnega naslova - zastaranje
UPRS sodba I U 1718/201506.07.2016Po presoji sodišča mora biti v vsakem primeru, brez izjem, ocena sodniške službe podana za vsak posamezni kriterij iz 1. odstavka 29. člena ZSS, prav tako pa tudi kot celota in sicer tako, da mora predstavljati celovito oceno. Po presoji sodišča iz obrazložitve ocen PSVS niti PSVSRS ni razvidna presoja glede zakonskih kriterijev iz 7., 8. in 9. točke 1. odstavka 29. člena ZSS, česar pa tožena stranka ni ugotovila, ampak je v izpodbijani odločbi (vsaj) preuranjeno zaključila, da se je „PSVS v oceni opredelil prav do vseh kriterijev“. Zato so v povezavi s kriteriji iz 1. do 9. točke 1. odstavka 29. člena ZSS pristojni organi nepravilno uporabili materialno pravo in je ostalo posledično nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Po presoji sodišča ni dopustno, da bi bila ocena iz 1. točke prvega odstavka 32. člena ZSS izdelana samo na podlagi negativne ugotovitve o posameznem izmed kriterijev iz 1. odstavka 29. člena ZSS, ne da bi to pristojni organi upoštevali v...sodniška služba - prenehanje sodniške službe - ocena sodniške službe - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 1718/2016-2326.04.2018Upravna enota bi v konkretnem primeru morala šteti, da soglasje Zavoda za zaposlovanje ni podano, kar pa ni samo po sebi razlog za zavrnitev prošnje, ampak bi morala izkazane okoliščine in razloge za na dan 26. 7. 2016 neporavnane davčne obveznosti omenjenega podjetja upoštevati namesto Zavoda. Tožena stranka tega ni storila zaradi napačne uporabe materialnega prava, kar pa je imelo za posledico tudi nepopolno ugotovljeno dejansko stanje ter kršitev pravice stranke, da se izjavi o dejstvih, ki so pomembna za odločitev in da upravni organ argumente iz izjave stranke upošteva v odločbi.enotno dovoljenje za prebivanje in delo - podaljšanje dovoljenja - neporavnane davčne obveznosti
UPRS sodba I U 1719/201506.09.2016Tožnik nima pravice do odbitka vstopnega DDV od računa, ki se nanaša na prodajo zemljišča. Pogodba ne vsebuje zemljiškoknjižnega dovolila, zaradi česar pogoj za izročitev notarsko overjene pogodbe s strani prodajalca nepremičnine, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo, ni bil izpolnjen. Za potrebe presoje pravilne uporabe davčne zakonodaje mora biti prenos lastninske pravice opravljen tako, da zadosti pravno veljavnemu prenosu lastninske pravice po Stvarnopravnemu zakoniku. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini se zahteva vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi na podlagi listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo.davek od dohodkov pravnih oseb - DDV - obdavčljiva dejavnost - prodaja zemljišča - prenos lastninske pravice
UPRS Sodba I U 1719/2016-2310.01.2018Tožena stranka je pred izdajo odločbe tožnici poslala listine, pridobljene v upravnem postopku, ni pa jo seznanila s svojimi stališči o tem, da naj bi bile njene težave zgolj prehodne narave in da ji zaradi tega ta vrsta odškodnine ne pripada. Tožnica namreč v svojem zahtevku ni zatrjevala, da bi bile težave zgolj prehodne narave, ampak iz njenega zahtevka smiselno izhaja, da je morala svoje življenje v celoti prilagoditi situaciji, povzročeni s strani storilca. Razen tega sodišče meni, da je o tovrstni škodi glede na okoliščine konkretnega primera težko odločiti, ne da bi bil izveden tudi vsaj dokaz z zaslišanjem stranke.odškodnina žrtvam kaznivih dejanj - vrste priznane škode - načelo zaslišanja strank - pravica do izjave
UPRS Sodba in sklep I U 1719/2018-1816.08.2018Pravilo, da mora sodišče odločati v okviru tožbenega predloga, ni ovira, da tožbi ne bi ugodilo in zgolj ugotovilo nezakonitost izpodbijanega akta, čeprav je tožnik sprva predlagal njegovo odpravo. Vendar sodišče v konkretnem primeru sodi, da bi moral tožnik v skladu s prvim odstavkom 30. člena ZUS-1 navesti vsaj to, v čem naj se ugotovi nezakonitost sklepa in zakaj. Ker je vztrajal pri izpodbojni tožbi in ni predlagal, v čem naj se ugotovi nezakonitost akta, izrecno pa je navajal, da je zanj sporno (zgolj) to, da je akt še vedno v veljavi, sodišče tožbe ni moglo obravnavati kot ugotovitvene.

Toženka konkretnega upravnega akta, s katerim bi odločila, da se izrečeni sporni ukrep pridržanja tožnika na prostore Centra za tujce v Postojni odpravi tj. preneha izvajati (prej, kot to sicer izhaja iz izpodbijanega sklepa), ni izdala. Tožnikov interes oziroma pravica je torej v tem, da doseže izdajo upravnega akta, iz katerega bo izhajalo, da že izrečeni...
mednarodna zaščita - omejitev gibanja - nevarnost pobega - izpodbojna tožba - začasna odredba - nezakoniti sklep
UPRS sodba I U 172/201510.06.2015ZDKG v 23. členu dopušča uveljavljanje nujnega deleža po zakonu dediču iz prvega odstavka 14. člena ZDKG (med katere se tožnik šteje), ki ga je oporočitelj v oporoki prezrl ali mu naklonil manj, kot bi dobil, če bi prišlo do dedovanja na podlagi zakona, vendar pa je treba pri tem upoštevati tudi nadaljnje načelo v tem zakonu in sicer, da je dodelitev nujnega deleža v naravi (torej zemljišče, ki bi ustrezalo nadaljnjim predpisanim pogojem za odtujitev iz zaščitene kmetije, tj. da ni pomembno za zaščiteno kmetijo in je po vrsti narave med drugim tudi gozd, idr.) izjema in ne pravilo, zlasti ob upoštevanju namena sprejetja ZDKG, tj. preprečitev drobitve zaščitenih kmetij kot kmetijskih oziroma kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot.zaščitena kmetija - dedovanje zaščitene kmetije - pogodba o dosmrtnem preživljanju - odobritev pravnega posla
UPRS sodba I U 1720/201515.06.2016Samo račun, ki ima v formalnem smislu ključne podatke in temelji na dejansko opravljenem poslovnem dogodku, je verodostojna knjigovodska listina in kot tak podlaga za plačilo obveznosti oziroma uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV.DDV - obračun DDV - pravica do odbitka vstopnega DDV - račun - obvezne sestavine računa
UPRS Sodba I U 1720/2017-1410.06.2020Ker tožena stranka po prejeti pritožbi tožnice zoper delo komisije s priloženim izvedenskim mnenjem, ki ji ga je predložila po opravljenem ogledu stanovanja, kjer prebiva z družino, tožnice ni seznanila z uspehom dokazovanja in ji ni dala možnosti, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe, je storila absolutno bistveno kršitev določb postopka.

Iz obrazložitve ni mogoče niti posredno sklepati o razlogih, iz katerih je očitno v celoti zavrnila diametralno nasprotne ugotovitve izvedenskega mnenja. Iz navedenih razlogov sodišče ugotavlja, da izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti glede razlogov, ki utegnejo biti bistvenega pomena za odločitev, namreč glede ugotovitve tožene stranke, da v tožničinem stanovanju ni vlage.
javni razpisi - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - zdravstvene razmere - načelo materialne resnice - načelo zaslišanja strank - načelo proste presoje dokazov - obrazložitev odločbe - absolutna bistvena kršitev določb postopka
UPRS sodba I U 1721/201507.01.2016Skupna lastnina je lastnina več oseb na nerazdeljeni stvari, pri čemer njihovi deleži niso vnaprej določeni. Tožničina lastnina na skupnem premoženju je torej obstajala že pred postopkom, za katerega ji je bila odobrena BPP, nastala pa je na podlagi zakona. Zgolj ugotovitev njenega deleža na skupni lastnini zato ni njenega premoženja ne povečala, ne zmanjšala.brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - pridobitev premoženja - razdružitev skupnega premoženja
UPRS Sodba I U 1721/2016-6022.08.2017Organ je ob pravilni uporabi tretjega odstavka 16. člena ZDen moral ugotoviti, da obstajajo ovire za vrnitev premoženja v naravi. Ob uveljavljanju lastninske pravice s strani fizične osebe pa organ tudi ni imel podlage, da odloči pred dokončanjem predhodnega vprašanja.denacionalizacija - vrnitev podržavljenega premoženja - vrnitev nepremičnine v naravi - ovire za vračilo v naravi - lastninska pravica - prekinitev postopka - predhodno vprašanje
UPRS sodba I U 1556/2015, enako tudi I U 1722/201513.09.2016Iz podatkov upravnih spisov ni razvidno, da bi pred izdajo odločbe prvostopni organ tožnika seznanil z nameravano izdajo odločbe v vsakem posamičnem primeru in mu dal možnost izjave pred njeno izdajo, s čimer je kršil načelo zaslišanja stranke iz 9. člena ZUP oziroma 146. člena ZUP.

Podlago za uvedbo postopkov po uradni dolžnosti bi moral organ v izpodbijanih odločbah obrazložiti v smislu uporabe 126. člena ZUP.
gozd - gojenje in izkoriščanje gozdov - gojitvena in varstvena dela - načelo kontradiktornosti - načelo zaslišanja stranke - posebni ugotovitveni postopek
UPRS sodba I U 1722/201631.01.2017Ker tudi po ponovnem pozivu tožnik svoje vloge ni ustrezno dopolnil oziroma pojasnil, je organ zaključil, da vloga tožnika ni sposobna za obravnavanje, zaradi česar jo je po presoji sodišča smel zavreči.prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči - nepopolna vloga - nerazumljiva vloga - odprava pomanjkljivosti - zavrženje vloge
UPRS Sodba I U 1722/2017-1726.06.2018Toženkino stališče, da vnetje nosne sluznice ni bolezen zgornjih dihal, ni pravilno. Zgornja dihala namreč sestavljajo nos in usta, nosna in ustna votlina ter žrelo. Nadalje je kronično vnetje stanje, ki ga je potrebno opredeliti kot kronično bolezen. Se pa sodišče strinja, da ni izpolnjen drugi pogoj za točkovanje zdravstvenih razmer s 60 točkami, ker tožnik zapisnika o točkovanju oziroma mnenja izvedenca o stanju stanovanja ni predložil. Tožnik torej ni predložil dokazil, iz katerih bi izhajalo, da je v stanovanju, v katerem prebiva z družino, vlaga, katere posledica bi (lahko bilo) kronično vnetje nosne sluznice.javni razpis - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - izpolnjevanje razpisnih pogojev - slabo zdravstveno stanje - kronična bolezen
UPRS Sodba I U 1722/2018-1016.04.2020Ključni instrument za varstvo pravice do enakega obravnavanja je prav obrazložitev odločbe, ki mora zato biti takšna, da prijavitelju omogoča, da se seznani z vsemi razlogi, zaradi katerih na javnem razpisu ni uspel.javni razpis - razpisna merila - obrazložitev odločbe - razpisni pogoj
UPRS sodba I U 1723/201510.08.2016Utemeljen je tožnikov ugovor, da je organ z izpodbijano dopolnilno odločbo pri odločanju o vračilu parcele 717 v deležu 9679/233152 odločil o tem, kar je bilo že odločeno, glede na dejstva, ki jih je sam v izpodbijani odločbi navedel.

Ker je bilo dejansko stanje v denacionalizacijski odločbi nepravilno ugotovljeno ter je bilo zato posledično napačno uporabljeno materialno pravo, je odločba toženke nezakonita.
denacionalizacija - dopolnilna odločba - agrarna skupnost - vračanje premoženja članom agrarne skupnosti - nepravilno ugotovljeno dejansko stanje
UPRS Sodba I U 1723/2016-1129.05.2018Tožničin mesečni dohodek na družinskega člana v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo zahteve za odpis znaša 394,07 EUR na mesec. Prav tako je bilo v postopku ugotovljeno, da je tožnica lastnica ne le nepremičnine, v kateri živi, ampak tudi dveh nepremičnin, katerih vrednost po podatkih GURS znaša 16.068,41 EUR. Tožnica omenjenemu dejstvu ne ugovarja. V skladu z določbo drugega odstavka 37. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku lahko davčni organ v celoti odpiše zapadlo davčno obveznost, če mesečni dohodki na družinskega člana, ugotovljeni v skladu s 30. do 32. členom Pravilnika, ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvo, in obveznosti ni mogoče delno ali v celoti izplačati iz premoženja in prihrankov davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Po navedeni določbi mora torej davčni zavezanec za odpis davčnega dolga kumulativno izpolnjevati pogoje tako glede višine dohodkov kakor tudi...prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - prispevki za zdravstveno zavarovanje - odpis davčnega dolga - premoženje zavezanca - povprečni mesečni dohodek - zdravstveno stanje zavezanca
UPRS Sodba I U 1723/2017-1309.01.2018Komisijski ogled je bil po podatkih spisov opravljen, pri tem pa ugotovljeno, da vlaga ni prisotna. To je vse, kar izhaja iz zapisnika o ogledu, ki se nahaja v spisih, pri čemer naj bi po tožnikovih navedbah ogled trajal le tri minute in ne da bi si komisija ogledala vse prostore v stanovanju, v katerih je po trditvah v tožbi in pred tem že v pritožbi in v izjavi, ki jo je dal tožnik na poziv za dopolnitev vloge, vidna vlaga, zlasti v kuhinji in v predsobi. Da bi bili s strani komisije pregledani vsi prostori v stanovanju, pa iz zapisnika ni razvidno. Ravno tako ni razvidno, koliko časa je trajal ogled, kar pomeni, da tožnikovih ugovorov, ki jih je dal v zvezi z ogledom, ni mogoče preveriti. Odgovora na tožnikove ugovore v zvezi z ogledom tudi ni najti v odločbi o pritožbi in v odgovoru na tožbo, kar vse pri sodišču vzbuja dvom v korektnost opravljenega ogleda in s tem v relevantnost ugotovitve, ki jo vsebuje zapisnik in na kateri sloni izpodbijana odločitev. Poleg tega...javni razpis - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - točkovanje vloge - bivanje v neprimernem stanovanju - vlaga v stanovanju - zdravstvene razmere - zdravniško potrdilo
UPRS Sodba I U 1723/2018-1005.09.2019Iz ugotovitev toženke, ki jim tožnica niti v pritožbi zoper izpodbijani sklep, niti v tožbi, ne ugovarja, izhaja, da je bil sklep, s katerim je bilo odločeno, da za predmetni poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, ob njegovi izdaji (28. 10. 2016) poslan tožnici po elektronski pošti na njen uradni naslov ..., kot to določa šesti odstavek 51a. člena ZVO-1. Sodišče zato to ugotovitev šteje za nesporno, kar pomeni, da je njen predlog za obnovo tega postopka, ki ga je vložila 24. 1. 2018, vložen po poteku enomesečnega subjektivnega roka.obnova upravnega postopka - prepozen predlog za obnovo postopka

Izberi vse|Izvozi izbrane