<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba I U 1767/2016-10
ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.1767.2016.10

Evidenčna številka:UP00007154
Datum odločbe:10.10.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), mag. Miriam Temlin Krivic (poroč.), Petra Hočevar
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:industrijska lastnina - patent - izvršba - izdaja sklepa o izvršbi

Jedro

Po drugem odstavku 163. člena ZIZ je rubež opravljen že z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen dolžniku. Posledica rubeža je pridobitev zastavne pravice (četrti odstavek 163. člena ZIZ), dolžniku pa je prepovedano razpolagati z zarubljenimi stvarmi (prvi odstavek 86. člena ZIZ). S sklepom o izvršbi, s katerim se dovoli rubež, sodišče dolžniku prepove razpolagati s to pravico (tretji odstavek 163. člena ZIZ). Iz sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča tako jasno izhaja, da je sodišče že s tem sklepom tožniku (kot dolžniku) prepovedalo razpolaganje s patentom. Po mnenju sodišča (ne)pravnomočnost sklepa o izvršbi, ki je podlaga za izpodbijano odločitev, ni bistvena za odločitev v tej zadevi. To je toženka po presoji sodišča pravilno upoštevala, ko je odločala o zahtevi za vpis licence pri patentu. V nasprotnem primeru bi namreč (lahko) taka prepoved izgubila svoj smisel oziroma namen.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila zahtevo z dne 19. 10. 2016 za vpis spremembe v register patentov - vpis licence pri patentu št. 23423 in ugotovila, da posebni stroški v postopku niso nastali. Iz obrazložitve izhaja, da je vložnik B. s.p., vložil zahtevo za vpis spremembe v register patentov - vpis licence pri patentu št. 23423. Vlogi je priložil soglasje tožnika. Toženka je 13. 9. 2016 prejela sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju št. 0055 I 294/2016 z dne 8. 9. 2016 za ustrezne vpise in spremembo imetništva patenta št. 23423 v registru patentov in na njegovi podlagi ter z vpogledom v poslovni register AJPES ugotovila, da se je družba A. d.d. pripojila k tožniku kot prevzemni družbi, ki je kot univerzalni pravni naslednik prevzel vse pravice in obveznosti prevzete družbe. Družba A. d.d. je bila 6. 7. 2016 izbrisana iz poslovnega registra. Glede na to je toženka na podlagi šestega odstavka 106. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) prenesla navedeni patent iz dosedanjega imetnika A. d.d. na novega imetnika - tožnika. V navedenem sklepu o izvršbi je tudi navedeno, da sodišče prepoveduje tožniku kot dolžniku razpolagati s patentom št. 23423, zato je toženka ugotovila, da zahtevi za vpis licence v register patentov pri navedenem patentu ne more ugoditi.

2. Tožnik je v tožbi navedel, da je odločitev toženke napačna, ker sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju št. 0055 I 294/2016 z dne 8. 9. 2016 ni pravnomočen. Navedeni sklep mu je bil vročen 12. 11. 2016, zoper ta sklep pa je 18. 11. 2016 vložil ugovor. Sklep o izvršbi na dan izdaje izpodbijane odločbe kot tudi na dan vložene tožbe ni bil pravnomočen, zato ne more predstavljati pravne podlage za zavrnitev zahteve za vpis licence pri patentu št. 23423. Predlaga, naj sodišče ugotovi, da je izpodbijani upravni akt nezakonit ter ga spremeni tako, da se zahteva z dne 19. 10. 2016 za vpis licence pri patentu št. 23423 odobri ter toženki odredi plačilo vseh pravdnih stroškov postopka, pod izvršbo.

3. Toženka je v odgovoru na tožbo navedla, da je na podlagi zahteve in overjenega sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice v obliki notarskega zapisa št. SV-281/2013 z dne 9. 4. 2014 pri patentu št. 23423 vpisala zastavno pravico v korist zastavnega upnika C. d.d. - D d.d. S tem notarskim zapisom se je imetnik patenta tudi zavezal, da ne bo odtujil in obremenil navedenega patenta ter da ima notarski zapis za zastavljeni patent učinek rubeža. Dalje je navedla, da je 27. 9. 2016 prejela sklep Okrajnega sodišča v Celju 0055 I 729/2016 z dne 21. 9. 2016, s katerim je bilo sklenjeno, da se izvršba opravi z rubežem, cenitvijo in prodajo patenta št. 23423, dne 24. 10. 2016 pa še dopis izvršitelja o tem, da je bil 21. 10. 2016 opravljen rubež patenta. Ne glede na pravnomočnost sklepa o izvršbi 0055 I 294/2016 bi lahko zavrnila vpis licence tudi na navedenih podlagah. Tožnik si z odpravo odločbe ne bi mogel izboljšati svojega položaja, saj bi pri morebitnem ponovnem odločanju odločila vsebinsko enako. Predlaga, naj sodišče tožbo v celoti zavrne kot neutemeljeno.

4. Tožba ni utemeljena.

5. Na podlagi prvega odstavka 107. člena ZIL-1 se na zahtevo vložnika v register iz prvega odstavka 105. člena tega zakona vpišejo vse kasnejše spremembe, ki se nanašajo na pravico ali imetnika pravice. Ta odstavek se smiselno uporablja za prijave in prijavitelje. Po drugem odstavku 107. člena ZIL-1 se prenos pravice ali licenca na zahtevo ene od pogodbenih strank vpiše v ustrezni register.

6. Sodišče soglaša s toženko, da je na podlagi in ob upoštevanju sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju 0055 I 294/2016 z dne 8. 9. 2016 pravilno zavrnila zahtevo z dne 19. 10. 2016 za vpis spremembe v register patentov - vpis licence pri patentu št. 23423. Kot izhaja iz izreka citiranega sklepa, je Okrajno sodišče v Celju dovolilo predlagano izvršbo v izvršilni zadevi upnika E. d.d., zoper tožnika (dolžnika), zaradi izterjave 457.376,21 EUR s pp in odločilo, da se izvršba (med drugim) opravi z rubežem drugih premoženjskih oziroma materialnih pravic tožnika (dolžnika), in sicer patenta št. 23423. Pri tem je sodišče izrecno navedlo, da je rubež opravljen z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen dolžniku (tožniku) ter da s sklepom o izvršbi, s katerim se dovoli rubež, sodišče prepove dolžniku (tožniku) razpolagati s to pravico.

7. Po drugem odstavku 163. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) je namreč rubež opravljen že z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen dolžniku. Posledica rubeža je pridobitev zastavne pravice (četrti odstavek 163. člena ZIZ), dolžniku pa je prepovedano razpolagati z zarubljenimi stvarmi (prvi odstavek 86. člena ZIZ). S sklepom o izvršbi, s katerim se dovoli rubež, sodišče dolžniku prepove razpolagati s to pravico (tretji odstavek 163. člena ZIZ). Že iz sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju 0055 I 294/2016 z dne 8. 9. 2016 tako jasno izhaja, da je sodišče že s citiranim sklepom tožniku (kot dolžniku) prepovedalo razpolaganje s patentom št. 23423. Po mnenju sodišča (ne)pravnomočnost sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju 0055 I 294/2016 z dne 8. 9. 2016, ki je podlaga za izpodbijano odločitev, ni bistvena za odločitev v tej zadevi. To je toženka po presoji sodišča pravilno upoštevala, ko je odločala o zahtevi za vpis licence pri navedenem patentu. V nasprotnem primeru bi namreč (lahko) taka prepoved izgubila svoj smisel oziroma namen. Zato je neutemeljen tožbeni ugovor, da je odločitev toženke napačna, ker sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju 0055 I 294/2016 z dne 8. 9. 2016 še ni bil pravnomočen. Tak zaključek podpirajo tudi (druge) določbe ZIZ, in sicer o tem, da pritožba in ugovor zoper sklep o izvršbi praviloma ne zadržita postopka (šesti odstavek 9. člena ZIZ) ter da sklep o izvršbi, s katerim se prepove razpolaganje (razpolaganje po splošnih pravilih civilnega prava pomeni pravni promet z lastninsko pravico na stvari - odsvojitev oz. prenos lastninske pravice na stvari in kot obremenjevanje lastninske pravice z omejenimi stvarnimi pravicami - zastavna pravica, zemljiški dolg, služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica) praviloma učinkuje še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi (prvi odstavek 46. člena ZIZ).

8. Glede na navedeno je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.

9. Odločitev o stroških postopka temelji na določbi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, če sodišče tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1 - člen 105, 105/1, 107, 107/1, 107/2
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 163, 163/2, 163/3, 163/4, 86, 86/1, 9, 9/6, 46, 46/1
Datum zadnje spremembe:
26.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE0Mjk0