Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6631cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MQ==
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS sodba IV U 142/201515.10.2015Določba 24. člena ZBPP organu za brezplačno pravno pomoč nalaga, da pri presoji upravičenosti do BPP upošteva poleg okoliščin in dejstev konkretne zadeve tudi interes pravičnosti. V upravnosodni praksi se je oblikovalo stališče, da je pri tem kriteriju treba upoštevati osebnost samega obdolženca, težo kaznivega dejanja, obravnavanje pravno in dejansko zapletenih vprašanj ter druge konkretne okoliščine, ki kažejo, da bo pošten postopek zagotovljen le, če bo imel obdolženec strokovno obrambo z zagovornikom. V sporni zadevi je tožena stranka odločitev oprla na ugotovitev, da v zadevi ne gre za obravnavo obsežnejšega dejanskega stanja in tudi ne zapletenih pravnih vprašanj, kar pa za ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji za dodelitev BPP v sporni zadevi ne zadošča, toliko bolj ker tožnik v tožbi opozarja ravno na svojo neukost in nesposobnost učinkovite obrambe.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - kazenski postopek - interes pravičnosti - obrazložitev odločbe
UPRS sodba in sklep IV U 18/201515.10.2015Iz določil ZBan-1 izhaja, da je stranka v postopku nadzora le banka (in člani uprave), varstvo delničarjev in upnikov v primeru odločbe o izrednih ukrepih pa je urejeno v 350.a členu ZBan-1, po katerem lahko delničarji, upniki in druge osebe, katerih pravice so prizadete zaradi učinkov odločbe Banke Slovenije o izrednem ukrepu, zahtevajo od Banke Slovenije povrnitev škode ob upoštevanju 223.a člena tega zakona, če dokažejo, da je škoda, ki je nastala zaradi učinkov izrednega ukrepa višja, kot bi bila v primeru, če izredni ukrep ne bi bil izrečen.

Niti Ustava niti ZUS-1 ne pogojujeta drugega sodnega varstva v upravnem sporu s tem, da so prizadeti osebi pred drugim pristojnim sodiščem zagotovljene enake pravice in da lahko uveljavlja enake zahtevke, kot bi jih sicer lahko uveljavljala v upravnem sporu. Bistveno je, da je sodno varstvo učinkovito, kar pomeni, da se z njim v tistem delu na učinkovit način varujejo pravice in interesi prizadetih oseb.
odločba o izrednih ukrepih - subjekt nadzora - stranka v postopku - imetniki podrejenih obveznic - aktivna legitimacija - zavrženje tožbe
UPRS sodba IV U 10/201515.10.2015Ker je tožnik kot mladoletna oseba zapustil Slovenijo skupaj z družino avgusta leta 1991, zaradi izgube očetove službe in službenega stanovanja, ni podan razlog iz prve alinee tretjega odstavka 1.č člena ZUSDDD, ker njegov odhod z družino iz Republike Slovenije ni bil posledica izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Dejanski izbris iz registra stalnega prebivalstva v Republiki Sloveniji se je namreč zgodil 26. 2. 1992.dovoljenje za stalno prebivanje - pogoji za izdajo dovoljenja - državljani držav naslednic nekdanje SFRJ - izbris iz registra stalnega prebivalstva - datum odhoda iz Slovenije - upravičena odsotnost
UPRS sodba IV U 121/201522.10.2015Zakonitost kazenskega postopka določa sam ZKP, pa tudi sicer v zadevi ne gre za zapleteno dejansko in pravno stanje, da tožnik sam, glede že na dane izjave v predkazenskem postopku, ne bi razumel česa je obdolžen, pa tudi ne bi mogel podati svojega zagovora in odgovarjati (če ne bo izkoristil pravne možnosti, da se ne bo zagovarjal) na posamezna vprašanja. Takšno obravnavanje terja tudi načelo pravičnosti, ki je obseženo v določbi 24. člena ZBPP.dodelitev brezplačne pravne pomoči - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - kazenski postopek - interes pravičnosti
UPRS sodba IV U 120/201501.09.2015Po določbah ZBPP se kot pogoj za odobritev brezplačne pravne pomoči zahteva obstoj določenih tehtnih okoliščin o zadevi, ki kažejo na verjetnost, da bo pravno dejanje, ki je predmet brezplačne pravne pomoči, imelo končni uspeh.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - kazenski postopek - načelo enakosti
UPRS sodba IV U 126/201510.09.2015Pri krivdni odgovornosti mora delavec, ki se poškoduje pri delu ali v zvezi delom, v primeru spora dokazati, da je delodajalec (ali njegov delavec-skladiščnik- za katerega odgovarja) ravnal nedopustno, da mu je nastala škoda in da je ta v vzročni zvezi z nedopustnim ravnanjem. Ker se krivda domneva že po samem zakonu, je sodišče presodilo, da v tem delu pomanjkljiva obrazložitev izpodbijane odločbe ne vpliva na njeno pravilnost in zakonitost.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - odškodninska tožba - delovna nezgoda
UPRS sodba IV U 162/201510.09.2015Glede na opis in težo očitanega kaznivega dejanja ter vsebino predlaganih dokazov, ki naj se izvedejo na glavni obravnavi, v delu obtožbe, ki se nanaša na prosilca, ni pričakovati obravnave pravno in dejansko zapletenih vprašanj. Tožena stranka je ocenila vse okoliščine, ki jih kot relevantne za sprejem odločitve navaja določba prvega odstavka 24. člena ZBPP in določba četrtega odstavka istega člena.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - kazenski postopek - interes pravičnosti
UPRS sodba IV U 117/201510.09.2015Tožena stranka je z navedbo, da je pričakovanje prosilca v kazenskem postopku, glede na opis in težo kaznivega dejanja in vsebino dokazov, nesorazmerno z dejanskim stanjem in da ni mogoče pričakovati, da se bodo obravnavana zapletena pravna in dejanska vprašanja, samo pojasnila, da so bila v predkazenskem postopku zbrana dokazna sredstva dovolj utemeljena za vložitev obtožnega predloga. To pa ne pomeni, da tožnik, ne glede na to, da mu zagovornik ni bil dodeljen, ne bi imel možnosti na podlagi izvedenega kazenskega postopka, ob upoštevanju določb ZKP, ki se nanašajo na načelo nedolžnosti (3. člen) in načelo kontradiktornosti (5. člen), predlagati izvedbo dokazov, ki so mu v korist in da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga obremenjujejo.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - razumnost zadeve - kazenski postopek
UPRS sodba IV U 115/201510.09.2015Sodišče ne more upoštevati tožbenih ugovorov, ki se nanašajo na nujno prisotnost odvetnika v postopku preiskave, ki bi lahko konstruktivno pripomogel k zbiranju dokazov, na podlagi česar se nato državni tožilec odloči, ali bo vložil obtožnico ali ne. Kot izhaja iz listin v upravnem spisu, v spornem primeru ne gre za zapleteno dejansko stanje, niti za zapletena pravna vprašanja. Sodišče tudi ni našlo razlogov, na podlagi katerih bi lahko utemeljeno dvomilo o tožničini zmožnosti za obrambo.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - kazenski postopek - preiskava - načelo pravičnosti
UPRS sodba III U 164/201520.11.2015Skladno s prvim odstavkom 65. člena ZUS-1 sme sodišče s sodbo odločiti o stvari med drugim tudi, kadar narava stvari to dopušča. V obravnavani zadevi pa sodišče meni, da narava stvari tega ne dopušča, saj je le tožena stranka najbolje seznanjena s tem, kako je komunalno opremljeno zemljišče, kjer naj bi se odmeril komunalni prispevek. Sodišče v avtonomijo organa lokalne samouprave brez utemeljenega razloga ne more posegati. Iz navedenega razloga bo moral prvostopenjski organ v postavljenem roku odločiti o vlogi tožnikov za odmero komunalnega prispevka.tožba zaradi molka organa - molk organa druge stopnje - spor polne jurisdikcije
UPRS sodba in sklep III U 17/201503.09.2015Prvostopenjski organ je pravilno ugotovil, da se zemljiška parcela, na kateri je predvidena gradnja, nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč, kar izhaja iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja. Iz navedenih razlogov je prvostopenjski organ pravilno ugotovil, da objekt ne izpolnjuje vseh pogojev iz prvega odstavka 74.c člena ZGO-1, da bi lahko organ izdal gradbeno dovoljenje.

V času vložitve vloge kot v času izdaje prvostopenjske odločbe je bilo potrebno za nezahtevne objekte pridobiti gradbeno dovoljenje in v vsem tem obdobju je glede na določilo 74.c člena ZGO-1 veljalo, da je eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt tudi ta, ki v konkretnem primeru ni izpolnjen, da je nameravana gradnja skladna s prostorskim aktom.

Odločba prvostopenjskega organa, ki se nanaša na izdajo gradbenega dovoljenja, temelji na prvem odstavku 74.c člena ZGO-1, medtem ko je pravna podlaga za izdajo odločbe o nadomestilu...
gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - skladnost gradnje s prostorskim aktom - nezahtevni objekt - kmetijsko zemljišče - tožbena novota - kumulacija tožbenih zahtevkov - nepopolna vloga
UPRS sodba II U 148/201518.11.2015Občina je zgradila komunalno opremo – novo kanalizacijsko omrežje v skladu s programom opremljanja stavbnih zemljišč in tožniku na tej podlagi utemeljeno odmerila komunalni prispevek.komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - izgradnja nove komunalne opreme
UPRS sodba II U 17/201512.11.2015ZKZ v prvem odstavku 80. člena določa, da agromelioracije obsegajo ukrepe, ki poleg izboljšav lastnosti tal izboljšujejo tudi dostop na kmetijska zemljišča. Iz listin v spisu kot tudi iz obrazložitve izpodbijane odločbe določno ne izhaja, kakšen je dostop do teh kmetijskih zemljišč in kako bi bil v primeru izvedbe agrarne operacije ta dostop izboljšan v smislu olajšanja pogojev za obdelavo zemljišč, kot to določa navedena zakonska določba. V tem delu je obrazložitev izpodbijane odločbe nepopolna.agromelioracija - uvedba agromelioracije - dostop do kmetijskega zemljišča - obrazložitev odločbe
UPRS sodba II U 20/201512.11.2015Carinski dolžnik je prevoznik, ki vozniku tovornega vozila ni priskrbel ustrezne dovolilnice CEMT za prevoz blaga v notranjem prometu Skupnosti, kot to določa točka c) prvega odstavka 558. člena Izvedbene uredbe.uvozne dajatve - plačilo uvoznih dajatev - CEMT dovolilnica - carinski zavezanec
UPRS sodba II U 169/201503.12.2015Upravna organa sta pravilno ugotovila, da dejstvo, da je tožnica kupila v izvršilnem postopku parcelo, ki meji na parcelo, ki je bila predmet odobritve pravnega posla, ne predstavlja novega dokaza v smislu 1. točke 260. člena ZUP. Tožnica je namreč postala lastnica omenjene parcele po izdaji odločbe o odobritvi pravnega posla. Navedeno dejstvo in dokazi torej niso obstajali v času pred izdajo odločbe o odobritvi pravnega posla, torej v nobenem primeru ne bi mogli biti uporabljeni v prejšnjem postopku.obnova postopka - nova dejstva in novi dokazi
UPRS sodba II U 201/201512.11.2015I. Tožba se zavrne.
II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.
razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici - očitna kršitev materialnega predpisa - rok za vložitev zahteve - vročitev odločbe - sprememba naslova
UPRS sodba II U 116/201512.11.2015Dolžnik lahko proti Republiki Sloveniji kot prevzemnici terjatve uveljavlja tudi tiste ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti upravičenki do brezplačne pravne pomoči kot odstopnici terjatve.

Z določiloma prvega odstavka 315. člena in drugega odstavka 421. člena OZ se zagotavlja nevtralnost dolžnikovega položaja, saj ta zaradi cesije ne sme biti v slabšem položaju, to pa velja tudi v primeru zakonite cesije.
davčna izvršba - brezplačna pravna pomoč - zakonita cesija - subrogacija - pobot - ugovori dolžnika proti prevzemniku terjatve
UPRS sodba II U 156/201512.11.2015Sodišče nima pomislekov glede zaključkov upravnega organa, da je gradnja, ki sta jo izvedla tožnika, v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem. Zgrajeni objekt je višji, kot je določeno v izdanem gradbenem dovoljenju, ima strešno teraso, v njem pa je več enot, namenjenih turistični dejavnosti.

Inšpektor je imel pooblastilo za ogled predmetnih prostorov v določilu prvega odstavka 20. člena ZIN. Glede očitka tožeče stranke, da je kršil njeno pravico do nedotakljivosti stanovanja, pa sodišče dodaja, da nič v izvedenem dokaznem postopku ob ogledu ni kazalo na to, da gre za stanovanjske prostore, niti tega nista zatrjevala tožnika v svojem dopisu, ki sta ga naslovila na prvostopni organ. Poleg tega inšpektor pri drugem ogledu v prostore ni vstopil, ampak si jih je ogledal le od zunaj.
inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - neskladna gradnja - pooblastila inšpektorja - vstop v prostore
UPRS sodba III U 104/201527.11.2015Prvostopenjski organ je preuranjeno sklepal, da iz razlogov, ker blaga ni več možno pregledati, ni moč nesporno ugotoviti, kateri so dejansko pravilni podatki o predmetnem blagu. V kolikor je organ ocenil, da za trditve tožeče stranke, da gre za vračilo iz začasnega uvoza, ne zadostujejo predložena dokazila, je skladno z drugim odstavkom 78. člena CZ možno preverjanje izvesti tako pri deklarantu samem kot tudi pri vseh osebah, ki so s poslovnega vidika neposredno ali posredno udeležene v navedenih operacijah in vseh drugih osebah, ki iz poslovnih razlogov razpolagajo s temi dokumenti in podatki. Čeprav tretji odstavek 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti določa, da se na zahtevo deklaranta odločbo izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku na predpisanem obrazcu, pa prvi odstavek 144. člena ZUP organa ne zavezuje, da bi moral v določenih zadevah v vsakem primeru odločati po skrajšanem ugotovitvenem postopku in tudi iz drugega odstavka 78....carina - carinska deklaracija - sprememba podatkov v carinski deklaraciji - prepustitev blaga - ponovni pregled izvoznih deklaracij blaga - uskladitev podatkov v deklaraciji - poprava šifre za carinski postopek - skrajšani ugotovitveni postopek
UPRS sodba III U 115/201508.12.2015Že sam odnos tožnika, ki odklanja odgovornost za storjeno kaznivo dejanje in ni pripravljen storiti nobenega koraka v smeri odprave vzrokov za to dejanje ter povzročenih posledic, po mnenju sodišča kaže, da je utemeljen zaključek tožene stranke, da prognoza glede njegove ponovitvene nevarnosti ni pozitivna.

Iz izvedenskega mnenja je tožena stranka v obrazložitev izpodbijane odločbe povzela le tisti del mnenja, ki se nanaša na oceno tožnikove osebnosti, ne pa na njegov psihični odnos do storjenega kaznivega dejanja, kar po mnenju sodišča ni sporno. Osebnost, kot jo definira psihološka znanost, je namreč relativno trajna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih ter telesnih značilnosti posameznika. To pa pomeni, da ocena osebnosti, ki jo izvedenec poda na podlagi psihološkega pregleda in preizkusov posameznika, ni ocena, ki bi se omejila na čas izdelave te ocene, temveč je ocena osebnosti kot take.
pogojni odpust - pogoji za pogojni odpust - odnos do kaznivega dejanja - ponovitvena nevarnost - prosti preudarek - izvedensko mnenje

Izberi vse|Izvozi izbrane