<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

UPRS sodba IV U 19/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:IV.U.19.2014

Evidenčna številka:UC0031002
Datum odločbe:04.11.2014
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Majda Kovačič
Področje:JAVNI RAZPISI
Institut:sofinanciranje iz javnih sredstev - sofinanciranje nove tehnološke opreme - javni razpis - razpisna merila - načelo enakosti

Jedro

Objavljeno besedilo javnega razpisa je skladno z določbami ZPOP-1, ki v določbi 4. točke prvega odstavka 22. člena določa, da mora objavljeni javni razpis med drugim vsebovati tudi navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki.

V postopku javnega razpisa je vsem zagotovljena pravica pod enakimi pogoji sodelovati v postopku in se potegovati za razpoložljiva sredstva, kar pa ne pomeni, da bo prijavitelj s svojo vlogo uspel. To je odvisno tako od razpoložljivih sredstev, kot od števila prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje in od tega, v kolikšni meri posamezni projekt izpolnjuje razpisane pogoje. To nadalje pomeni, da je nesporna ugotovitev tožene stranke, da je bila vloga tožeče stranke ocenjena na podlagi meril s 67 točkami in ugotovitev, da se je prag števila točk, nad katerim je bilo odobreno sofinanciranje, dvignil od minimalnega števila razpisanih 60 točk, na 80 ali več točk, narekovala odločitev, da se vlogi tožeče stranke ne ugodi. Takšni odločitvi ni mogoče očitati, da nasprotuje določbam javnega razpisa, niti da je netransparentna in arbitrarna.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Tožena stranka je z izpodbijani sklepom št. S13/00293 odločila, da se vloga tožeče stranke, ki jo je vložila 5. 9. 2013 ne odobri. Vloga za dodelitev sofinanciranja nove tehnološke opreme je bila ocenjena z 67 od možnih 100 točk. Prag števila točk, nad katerim je odobreno sofinanciranje, je 80 ali več točk. Po končanem ocenjevanju se je izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag 60 točk, presega razpoložljiva sredstva, zato so bila sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk. Prednost pri dodelitvi sredstev so imele operacije z višjim številom točk.

2. Iz obrazložitve sklepa nadalje izhaja tudi pridobitev števila točk po posameznih merilih. Pri 1. merilu „Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami“ je bila stranka ocenjena s 25 točkami, ker je bilo iz vloge razvidno, da z nabavo kvadrokopterja (brezpilotno letalo) uveljavlja nove informacijske rešitve v povezavi s tehnološkim procesom. Pri oceni merila 2. „Inovativnost v povezavi z operacijo“ je bila vloga ocenjena z 10 točkami, ker je bilo iz vloge razvidno, da uvaja tehnološke rešitve, ki omogočajo uvedbo nove storitve, ki ni rezultat lastnega razvoja. Investicija bo podjetju omogočila snemanje in pregledovanje visokonapetostnih električnih daljnovodov, kar pa ne bo rezultat lastnega razvoja temveč rezultat zmogljivosti nove tehnološke opreme. Stranka vlogi tudi ni priložila dokumentacije, kot na primer tehnični opisi, načrti, risbe, iz katere bi bilo razvidno uvajanje novih storitev na podlagi lastnega razvoja. Pri 3. merilu „Vpliv operacije na konkurenčnost podjetja - povečanje dodane vrednosti na zaposlenega“ je bila vloga stranke ocenjena s 15 točkami, ker je bilo iz predloženega izkaza poslovnega izida stranke razvidno, da znaša dodana vrednost na zaposlenega v letu 2012 25.136 EUR, v letu 2016 pa je načrtovana v višini 72.933 EUR, torej povečanje dodane vrednosti na zaposlenega znaša 190,15%. Pri 4. merilu „Razvojni učinki operacije v gospodarsko manj razvitih regijah“ je bila vloga stranke, zato ker je lokacija izvajanje operacije v savinjski regiji, ocenjena s 6 točkami. Pri merilu „Neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije“ je vloga stranke prejela 0 točk, ker je bilo iz vloge razvidno, da je znašal delež izvoza v letu 2011 in v letu 2012, 0,00 %. Pri merilu 6. „Tržna naravnanost v povezavi z operacijo“ je stranka v povezavi z uvajanjem nove storitve izdelala strategijo trženja ter v poslovnem načrtu predstavila 3 največje kupce v letu 2012, ni pa predložila vsaj ene aktivne pogodbe za leto 2013 iz skupine treh največjih kupcev (predložene so le predpogodbe), zato je pri tem merilu bila njena vloga ocenjena s 5 točkami. Pri 7. merilu „Vpliv operacije na okolje“ je bila vloga stranke (seštevek) ocenjena s 6 točkami.

3. Tožeča stranka v tožbi odločitvi tožene stranke oporeka in vlaga tožbo iz razlogov zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb upravnega postopka. Sodišču predlaga, da izpodbijani sklep kot nezakonit spremeni tako, da vlogi tožeče stranke ugodi oziroma podrejeno, da izpodbijani sklep kot nezakonit odpravi in odloči, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki plačati 3.000 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne vložitve tožbe dalje do plačila. Predlaga tudi povrnitev stroškov postopka. Odločitev, ki izhaja iz obrazložitve izpodbijanega sklepa in ki se nanaša na prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je netransparentna, v nasprotju z namenom razpisa in arbitrarna. Sredstev namreč ni mogoče odreči z argumentom, da je skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja presegla razpoložljiva sredstva in na to po neznanih merilih in postopkih, ki jih ni mogoče preveriti, presojati komu in nad katero mejo se bodo sredstva dodelila na podlagi določbe v razpisu, da je prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje 60 točk ali več. Ravnanje v nasprotju s to razpisno določbo je ne le arbitrarno, ampak je tožeči stranki povzročilo stroške v znesku 3.000 EUR, ki jih je imela s pripravo dokumentacije na razpis. Po pregledu pogoja razpisa je namreč ocenila, da bo dosegla merilo 60 točk, zato se je tudi prijavila.

4. Tožena stranka je sodišču poslala odgovor na tožbo, v katerem je predlagala, da sodišče tožbeni zahtevek v celoti zavrne. Predlagala je tudi povrnitev stroškov postopka ter prerekala tožbene navedbe. Podrobno je pojasnila besedilo javnega razpisa v točki 5 „Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje“, iz katerega jasno izhaja, da se lahko prag števila točk za odobritev vloge dvigne nad 60 točk, v kolikor skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegla prag točk, presega razpoložljiva sredstva. O tem je tožena stranka tožečo stranko seznanila v obrazložitvi izpodbijanega sklepa.

5. V zvezi s tožbeno navedbo, da vloga po dodeljeni oceni 67 točk, po neznanih merilih in postopkih, ki jih ni mogoče preveriti, ni prejela sofinanciranja, navaja, da se tožeča stranka ni dovolj podrobno seznanila z besedilom javnega razpisa, ki govori o merilih in postopkih v zadevnem primeru. Prav tako je obrazložitev izpodbijanega sklepa dovolj jasna, da je možen njen preizkus, informacije o dobitnikih sredstev pa so javne. Tožeča stranka ni izkoristila možnosti vpogleda v dokumentacijo, do katere je upravičena na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

K I. točki izreka:

6. Tožba ni utemeljena.

7. V obravnavani zadevi tožeča stranka izpodbija sklep, izdan na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014 (v nadaljevanju javni razpis), s katerim je tožena stranka odločila, da se ne odobri njena vloga za dodelitev državne pomoči. Odločanje v zadevah kot je obravnavana, je odločanje o javno pravni stvari in ne odločanje o pravici stranke, zato je presoja zakonitosti izpodbijanega akta, kot se je sodna praksa že večkrat izrekla (tako sodba Upravnega sodišča U 693/2003, U 1104/2003, I U 1514/2010, I U 1507/2011) zadržana in usmerjena v presojo spoštovanja pravil Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) o celovitosti, zadostni natančnosti in logičnosti utemeljitve ključnih razlogov za ocenitev. Tako za obrazložitev odločbe zadošča, da je iz nje razvidno število točk po posameznem merilu ter kratko podana obrazložitev glede ključnih poudarkov, ki so vplivali na točkovanje oziroma oceno (sodba III U 385/2009). Če je s tega vidika izpodbijana odločba zakonita, potem se sodišče ne spušča v natančno presojo izpolnjevanja dejanskih kriterijev po posameznih merilih, temveč pristojnemu organu pušča določeno polje proste presoje. Odločitev tožene stranke odpravi le v primeru, če je dejanska argumentacija očitno nerazumna (sodba I U 1514/2010).

8. Sodišče ugotavlja, da v obravnavani zadevi sicer ni sporna ocena vloge po merilih, vendar zaradi ugovora, da je izpodbijana odločitev netransparentna in arbitrarna, tožeči stranki pojasnjuje, da ocena meril iz 5. točke javnega razpisa, ki so dopolnjena z natančno razdelanimi merili in točkovnikom, temelji na podatkih, ki jih je tožeča stranka podala v svoji vlogi. Z ozirom na že pojasnjena stališča sodne prakse glede obsega presoje strokovne ocene na podlagi v razpisu določenih meril, sodišče meni, da je ocena vloge tožeče stranke po javno objavljenih merilih ustrezno argumentirana, iz nje pa so tudi razvidna vsa dejstva, ki so vplivala na točkovanje oziroma skupno število doseženih 67 točk. Tožeča stranka oceni po posameznih točkah meril ne ugovarja, zato mora sodišče glede na vse navedeno ugovore o netransparentnosti in arbitrarnosti izpodbijane odločitve, zavrniti kot neutemeljene.

9. V obravnavani zadevi je tožeča stranka oporekala odločitvi tožene stranke, ki je po ugotovitvi, da se je po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag 60 točk, presega razpoložljiva sredstva, odločila, da se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk. Prednost pri dodelitvi sredstev so imele operacije z višjim številom točk. Prag števila točk, nad katerim je odobreno sofinanciranje, je 80 ali več točk, zato vlogi tožeče stranke, ki je bila ocenjena z 67 od možnih 100 točk, ni bilo ugodeno.

10. Iz objavljenega besedila javnega zapisa izhaja (5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje), da je prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje, 60 ali več točk. Določeno je tudi, da v nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja ter določeno tudi, da v kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk tako, da bodo imele prednost pri dodelitvi sredstev operacije z višjim številom točk. Objavljeno besedilo javnega razpisa je po presoji sodišča skladno z določbami Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki v določbi 4. točke prvega odstavka 22. člena določa, da mora objavljeni javni razpis med drugim vsebovati tudi navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki ali prejemnice (v nadaljnjem besedilu: prejemniki).

11. Glede na objavljene pogoje oziroma merila javnega razpisa, sodišče tožeči stranki pojasnjuje, da je v postopku javnega razpisa vsem zagotovljena pravica pod enakimi pogoji sodelovati v postopku in se potegovati za razpoložljiva sredstva, kar pa ne pomeni, da bo prijavitelj s svojo vlogo uspel. To je odvisno tako od razpoložljivih sredstev, kot od števila prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje in od tega, v kolikšni meri posamezni projekt izpolnjuje razpisane pogoje. To nadalje pomeni, da je nesporna ugotovitev tožene stranke, da je bila vloga tožeče stranke ocenjena na podlagi meril s 67 točkami in ugotovitev, da se je prag števila točk, nad katerim je bilo odobreno sofinanciranje, dvignil od minimalnega števila razpisanih 60 točk, na 80 ali več točk, narekovala odločitev, da se vlogi tožeče stranke ne ugodi. Takšni odločitvi ni mogoče očitati, da nasprotuje določbam javnega razpisa, niti da je netransparentna in arbitrarna. Tožeča stranka namreč v tožbi ne zatrjuje, da so posamezni vlagatelji sredstva pridobili kljub doseženemu manjšemu številu točk od (novo) določenega praga točk.

12. Tožeča stranka je v tožbi zahtevala tudi vračilo 3.000,00 EUR, kot zneska, ki ga je porabila za pripravo vloge. Sodišče je tožeči stranki že pojasnilo, da je njeno sodelovanje v postopku pridobitve sredstev negotovo in odvisno tako od razpoložljivih sredstev, kot ocene vlog vseh prijaviteljev in zato tudi vsi stroški v zvezi s prijavo vloge bremenijo prijavitelja.

13. Ker je glede na navedeno sodišče zaključilo, da je izpodbijani sklep zakonit, je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo, na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

14. Zavrnitev zahtevka za povrnitev stroškov postopka temelji na določbi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, ki določa, da če sodišče tožbo zavrne, vsaka stranka sama trpi stroške postopka.


Zveza:

Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2013 točka 5.
ZPOP-1 člen 22, 22/1, 22/1-4.
Datum zadnje spremembe:
30.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc2NTk0