Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6631cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MA==
 OdločbaDatumJedroInstitut
Pravosodni bilten (PB) 1/2016 str. 13303.05.2016Izbris pravic iz zemljiške knjigestvarna pravica - izbris stvarne pravice iz zemljiške knjige - prenehanje stvarne pravice - zemljiški dolg - navidezni pravni posel - izpodbojnost - zakoniti imetnik zemljiškega pisma - prepoved izstavitve zemljiškega pisma - prepoved razpolaganja z zemljiškim dolgom - služnost - stavbna pravica - hipoteka - prenehanje izvedenih stvarnih pravic na podlagi uveljavitve oblikovalnega upravičenja - tožbeni zahtevek - izvirno prenehanje izvedenih stvarnih pravic - služnost v javno korist - prenos služnosti v javno korist - posadna listina - izpodbijanje pravnih dejanj - izbrisna tožba - Actio Pauliana
Pravosodni bilten (PB), št. 1/2019, str. 183 01.02.2019

Problematika odmere sodnih taks v civilnih zadevah

plačilo sodne takse - sosporništvo - ugotovitev vrednosti spora - kriteriji za oprostitev plačila sodne takse - ugotavljanje vrednosti premoženja - osebni stečaji - učinkovanje oprostitve plačila sodnih taks - sodna taksa kot procesna predpostavka - fikcija umika - delno plačilo sodne takse - neplačilo obroka sodne takse - premalo plačana sodna taksa - rok za plačilo sodne takse - plačilo sodne takse preko ponudnika plačilnih storitev - prekinitev teka procesnega roka - očitna pomota pri plačilu sodne takse
Pravosodni bilten (PB), št. 2/2019, str. 11530.06.2019

Problematika v zvezi s stroški v kazenskih postopkih

stroški kazenskega postopka - odločanje o stroških postopka - roki - zakonske zamudne obresti - krivdni stroški - povrnitev stroškov kazenskega postopka - brezplačna pravna pomoč - pritožba zoper odločitev o stroških - prisilna izterjava - nagrada in stroški odvetnika - nagrada in stroški izvedenca - nagrada tolmača
UPRS sodba U 1420/200618.10.2006Čeprav 12. člen ZDen uporablja izraz dedič, v teh primerih ne gre za dedovanje vrnjenega premoženja, temveč za določitev statusa upravičenca. ZD v 11. členu določa, da so prvi dedni red zapustnikovi otroci in njegov zakonec. V 12. členu pa določa vstopno pravico vnukov in pravnukov v dedovanje po zapustniku, če zapustnik preživi svoje otroke, to je starša zapustnikovih vnukov. Po navedenih določbah ZD se torej v prvi dedni red štejejo zapustnikov zakonec in njegovi otroci, če pa je kateri od otrok mrtev, pa namesto njega tudi njegovi otroci, to so zapustnikovi vnuki, če tudi teh ni, pa pravnuki. 12. člen ZDen torej omejuje upravičenja do denacionalizacije na zakonce in dediče prvega dednega reda, kar so otroci in po vstopni pravici tudi vnuki.

 
denacionalizacijski postopek - upravičenec do denacionalizacije - dediči - vstopna pravica - pastorek
UPRS sodba U 20/200627.10.2006Po določbi 2. odstavka 18. člena Zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem je bila izdana na zahtevo imetnikov in je ob upoštevanju zakonske ureditve dejansko predstavljala le sprejem ponudbe za prevzem zemljišča, ki je občina niti ni smela odkloniti, zato je ni mogoče šteti za prisilni akt podržavljenja, kakršne ima kot podlago za denacionalizacijo v mislih ZDen.

 
denacionalizacija - stavbno zemljišče - odvzem z oblastnim aktom - ponudba imetnika pravice uporabe
UPRS sodba in sklep U 154/201121.09.2011Pomanjkljiv ugotovitveni postopek ni v skladu s temeljnim načelom, po katerem je treba v čim večji meri, kolikor je to po strokovnih kriterijih sprejemljivo in uresničljivo, zagotoviti integriranost otrok s posebnimi potrebami v šolah, ki jih obiskujejo ti otroci. Osnovna šola ima namreč obveznost, da za izvajanje osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami zagotovi strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. Izobraževanje mora potekati po načelu enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok. Za predmetno zadevo je pomembno tudi, da mora biti organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja. V predmetni zadevi sta napaka v razlagi materialnega prava ter pomanjkljivo ugotovljeno dejansko stanje še toliko bolj pomembna, ker izpodbijani odločbi ne pomenita samo to, da bi moral A.A. zamenjati osnovno šolo in s tem izobraževalno in socialno okolje, v katerem je navezal prijateljske in družabne stike...usmeritev otroka v prilagojen izobraževalni program - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - napačna uporaba materialnega prava - strokovno mnenje komisije
UPRS sodba III U 122/201217.10.2013Tožnik s predloženimi listinami ni izkazal, da je lastnik, zakupnik oziroma da ima soglasje lastnika za uporabo predmetnih vinogradov, zato je tožena stranka utemeljeno zavrnila njegovo zahtevo za njihov vpis k njegovemu kmetijskemu gospodarstvu.GERK - vpis gerk v register kmetijskih gospodarstev - pravica do uporabe zemljišča
VSRS Sodba UPRS X Ips 146/201315.01.2015Nacionalni organi in sodišča morajo pri dobavi znotraj EU davčnemu zavezancu zavrniti uporabo pravice do odbitka vstopnega DDV, tudi kadar nacionalno pravo ne vsebuje določb o taki zavrnitvi, če se na podlagi objektivnih elementov ugotovi, da je ta davčni zavezanec vedel ali bi moral vedeti, da je s transakcijo, na katero se sklicuje pri utemeljitvi navedene pravice, sodeloval pri utaji DDV, storjeni v okviru dobavne verige.

Po presoji Vrhovnega sodišča okoliščine, na katere je prvostopenjsko sodišče oprlo svojo odločitev, ne zadostujejo za zaključek, da je revidentka vedela ali bi morala vedeti za goljufijo izdajatelja spornih računov v zvezi z DDV. Védenja oziroma dolžnosti védenja o goljufiji v zvezi z DDV ni mogoče utemeljiti s kakršno koli neskrbnostjo prejemnika računa pri poslovanju, temveč z njegovo neskrbnostjo v povezavi s plačevanjem DDV s strani izdajatelja računa.
davek na dodano vrednost - missing trader - neplačujoč gospodarski subjekt - odbitek vstopnega DDV - pogoji za zavrnitev pravice do odbitka vstopnega DDV - vedenje o goljufivih transakcijah - objektivne okoliščine - ugovor retroaktivne uporabe zakona - pomanjkanje izrecne določbe nacionalnega prava - načelo dobre vere - okoliščine na strani neplačujočega gospodarskega subjekta - neobičajna poslovna praksa - neskrbnost davčnega zavezanca v odnosu do goljufije izdajatelja računa - pravni standard - zmotna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji - odmera stroškov upravnega postopka
UPRS sodba IV U 19/201404.11.2014Objavljeno besedilo javnega razpisa je skladno z določbami ZPOP-1, ki v določbi 4. točke prvega odstavka 22. člena določa, da mora objavljeni javni razpis med drugim vsebovati tudi navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki.

V postopku javnega razpisa je vsem zagotovljena pravica pod enakimi pogoji sodelovati v postopku in se potegovati za razpoložljiva sredstva, kar pa ne pomeni, da bo prijavitelj s svojo vlogo uspel. To je odvisno tako od razpoložljivih sredstev, kot od števila prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje in od tega, v kolikšni meri posamezni projekt izpolnjuje razpisane pogoje. To nadalje pomeni, da je nesporna ugotovitev tožene stranke, da je bila vloga tožeče stranke ocenjena na podlagi meril s 67 točkami in ugotovitev, da se je prag števila točk, nad katerim je bilo odobreno sofinanciranje, dvignil od minimalnega števila razpisanih 60 točk,...
sofinanciranje iz javnih sredstev - sofinanciranje nove tehnološke opreme - javni razpis - razpisna merila - načelo enakosti
UPRS sodba in sklep IV U 182/201427.08.2015Pogoj za začetek postopka razlastitve je izkazana javna korist, če je po tistem delu cestišča v času vložitve zahteve za razlastitev potekal javni cestni promet. Sodišče ne dvomi v verodostojnost opravljenega štetja prometa na cestnem delu s strani občine kot razlastitvene upravičenke. Sicer pa iz listin upravnega spisa tudi izhaja, da so bile zapore ceste dane samo za tovorni promet in izdane tudi odločbe o odstranitvi cestnih ovir, postavljenih s strani tožnikov, kar pomeni, da je bil cestni promet oviran zaradi njunega protipredpisnega ravnanja.razlastitev - pogoji za razlastitev - javna cesta - javna korist - potek javnega cestnega prometa
UPRS sodba IV U 185/201408.09.2015Izvršilni naslov v spornem primeru je odločba Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z dne 30. 8. 2012, ki je postala izvršljiva 5. 9. 2012. Predlog za njeno prisilno izterjavo je bil vložen 23. 4. 2013. Izpodbijani sklep pa je bil izdan 25. 4. 2013 in je bil tožeči stranki vročen 29. 4. 2013. Pravica do izterjave dolžnega zneska v obravnavanem primeru tako še ni zastarala, saj 5-letni relativni oziroma 10-letni absolutni zastaralni rok v času izdaje izpodbijanega sklepa še nista potekla.davčna izvršba - zastaranje pravice do izterjave dolga - zastaralni rok - prekinitev zastaranja
UPRS sodba IV U 145/201416.09.2015Pri besedni zvezi „v lasti zakonskega para“, kot ga opredeljuje prvi odstavek 2. člena ZDKG, gre za dejansko situacijo lastništva izključno enega od zakoncev, se pa z nepremičninami skupno gospodari oziroma na njih opravlja skupna gospodarska dejavnost.

Zemljišča v k.o. Č. tudi po presoji sodišča z gospodarsko enoto (kmetijo) v k.o. A. predstavljajo enovito kmetijsko gospodarstvo. Sama oddaljenost nepremičnin ni ovira za določitev enotne zaščitene kmetije, ker gre pri zemljiščih v k.o. Č. pretežno za gozd oziroma gozdno zemljišča (kar izhaja tudi iz mnenja Zavoda za gozdove), za katerih obdelavo neposredna bližina prvotno zaščitene kmetije ni potrebna.
zaščitena kmetija - preveritev pogojev za zaščiteno kmetijo - oddaljenost kmetijskih zemljišč - zemljišča v lasti zakoncev
UPRS sodba III U 198/201406.11.2015Iz izpodbijane odločbe ne izhaja, zakaj tožena stranka ni izvedla predlaganih dokazov, s katerimi bi lahko tožeča stranka dokazala, da ni odgovorna za vključitev neupravičenega zneska (četrti odstavek 30. člena Uredbe Komisije EU št. 65/2011). Ni pa tudi navedla pravnih podlag, iz katerih izhaja odgovornost tožeče stranke za vključitev neupravičenega zneska. Pomanjkljivo obrazložena odločba pa pomeni takšno bistveno kršitev pravil postopka (člen 214 ZUP), zaradi katere je bilo potrebno izpodbijano odločbo odpraviti.sofinanciranje iz javnih sredstev - ukrep obnove in razvoja vasi - zahteva za izplačilo sredstev - znižanja in izključitve - obrazložitev odločbe
UPRS sodba III U 182/201418.05.2015Po določbah drugega odstavka 17. člena ZZD-1 se z odločbo o odvzemu licence iz razlogov prvega odstavka 17. člena prepove ponovno pridobitev licence za čas od 1 do 4-ih let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu licence. Navedeno pomeni, da je odločitev o času trajanja odvzema v dickrecijski pravici upravnega organa, ki odloča v upravni stvari. Svojo odločitev mora zato upravni organ utemeljiti.

Tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni navedla razlogov glede odločitve o času trajanja prepovedi ponovne pridobitve licence. Zato izpodbijane odločbe v tem delu ni mogoče preizkusiti. Če obrazložitev upravnega akta take vsebine nima, stranki tudi ni dana možnost, da razloge izpodbija in ji tudi ni dana možnost za učinkovito pravno varstvo.
odvzem detektivske licence in izkaznice - diskrecijska pravica - obrazložitev odločbe - načelo zaslišanja stranke
UPRS sodba IV U 155/201414.01.2016Ker je cilj začasne odredbe na podlagi določbe 68. člena ZDen zavarovanje zahtevka za denacionalizacijo, zaradi vračanja premoženja v naravi oziroma v enaki obliki, mora biti pred izdajo začasne odredbe ugotovljena verjetnost dejanske in pravne podlage zahteve za vrnitev nepremičnine. Da je verjetno izkazana, morajo utemeljevati listine, na podlagi katerih denacionalizacijski upravičenec uveljavlja svoj zahtevek, prav tako mora denacionalizacijo uveljavljati oseba, ki je upravičenec na podlagi 9. do 15. člena zakona in da je nepremičnino, za katero se zahteva zavarovanje, mogoče vrniti v naravi.

Za izdajo začasne odredbe o prepovedi razpolaganja z nepremičnino po 68. členu ZDen morata biti izkazana dva pogoja, in sicer verjetno izkazan razlog za zavarovanje in verjetno izkazana dejanska in pravna podlaga zahteve za vrnitev nepremičnin.
zavarovanje zahteve za denacionalizacijo - začasna prepoved razpolaganja z nepremičnino - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - obrazložitev odločbe - načelo zaslišanja stranke
UPRS sodba II U 128/201504.11.2015Kot je razbrati iz tožbe, tožeča stranka meni, da je izvršba uvedena neupravičeno, ker meni, da ni dolžna plačati predmetnega davka od premoženja. S tem pa tožeča stranka dejansko izpodbija izvršilni naslov, kar pa v postopku izvršbe ni več mogoče.davčna izvršba - izvršba davčne obveznosti - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS sodba II U 129/201504.11.2015Pri rubežu denarnih terjatev davčnega dolžnika ne gre za vprašanje odgovornosti dolžnikovega dolžnika za davčni dolg davčnega zavezanca, temveč le za sredstvo davčne izvršbe. Zaradi navedenega je tožnikov tožbeni ugovor, da ni solidarno odgovoren za plačilo davčnih obveznosti davčnega dolžnika, brezpredmeten. Pri tem tudi ne gre za prenos davčnega dolga, kot to tudi navaja tožnik, temveč se zaradi rubeža spremeni le upravičenec, kateremu mora dolžnikov dolžnik poravnati obveznost iz zarubljene terjatve.davčna izvršba - davčna izvršba na denarno terjatev dolžnika - ugovor dolžnikovega dolžnika
UPRS sodba II U 145/201504.11.2015Kot je razbrati iz tožbe, tožnik meni, da je izvršba uvedena neupravičeno, ker se ne strinja s tem, da je dolžan plačati dohodnino. S tem pa tožeča stranka dejansko izpodbija izvršilni naslov, kar pa v postopku izvršbe ni več mogoče.davčna izvršba - izvršba davčne obveznosti - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS sodba IV U 13/201515.10.2015Odločba o podelitvi koncesije je akt izbire izvajalca in ima naravo upravne odločbe, katere presoja zakonitosti je glede na naravo odločanja v zadevah podelitve koncesije zadržana in praviloma omejena na ugotovitev, ali so bili v postopku upoštevani vsi zakonski pogoji za opravljanje dejavnosti oziroma, ali so bila pridobljena v zakonu zahtevana mnenja. To pomeni, da kljub temu, da se z odločbo o prenosu koncesije (praviloma) ne more prenesti več, kot je bilo določeno v (osnovni) odločbi o koncesiji, določitev več področij osnovne zdravstvene dejavnosti samo po sebi ne predstavlja kršitve zakonitosti odločbe o prenosu koncesije, če so za takšen prenos dejavnosti oziroma prenos področij, za katera je podeljena koncesija, pridobljena (pozitivna) mnenja pristojnih organov in tudi dovoljenje Ministrstva za zdravje. Ta mnenja pa v postopku niso bila pridobljena oziroma so se nanašala samo na področje splošne-družinske medicine, kar pa v spornem primeru predstavlja...koncesija - koncesija za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti - prenos koncesije - obseg prenosa - mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje - mnenje Ministrstva za zdravje
UPRS sodba IV U 172/201515.10.2015Tožena stranka je nepravilno uporabila materialno pravo, in sicer določbo 24. člena ZBPP. Odločila je, da v zadevi ne gre za reševanje zapletenih pravnih vprašanj, zato prosilka ne izpolnjuje pogojev za dodelitev BPP, ki so določeni v 24. členu ZBPP. S stališčem tožene stranke se sodišče ne more strinjati, ker že iz same ureditve postopka preklica pogojne obsodbe izhaja, da ne gre za enostavno zadevo, zato je celovita presoja objektivnega pogoja zelo pomembna. Tožena stranka v zadevi ni upoštevala zahtevnosti postopka za preklic pogojne obsodbe, v povezavi s vplivom tega postopka na prosilkin osebni in socialno ekonomski položaj. Prav tako pred odločitvijo ni ravnala skladno s pravili ZUP, na katerega uporabo v zadevah BPP napotuje določba drugega odstavka 34. člena ZBPP. Odločitev je sprejela brez zaslišanja ali pisne izjave tožnice, tako da je lahko ta šele v tožbi navedla, zakaj potrebuje strokovno pomoč odvetnika na naroku za preklic pogojne obsodbe. S tem...pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni zgled za uspeh - preklic pogojne obsodbe - socialno-ekonomski položaj prosilca - načelo zaslišanja stranke

Izberi vse|Izvozi izbrane