Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6163cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTMwMg==
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS sodba II U 395/2014, enako tudi II U 394/2014, II U 396/201406.10.2015ZUP se v postopkih dodeljevanja sredstev uporablja le smiselno, če poseben postopek ne določa drugače. V obravnavanem primeru je ta poseben postopek določen z javnim pozivom, ki opredeljuje vsebino popolne vloge ter določa, da mora biti celotna vloga skenirana v elektronski obliki na USB ključku. Ker je bila vloga tožeče stranke v tem delu nepopolna, je bila stranka v skladu z javnim pozivom pozvana na dopolnitev. Pristojni organ je torej v predmetni zadevi postopal po postopku, predvidenim z javnim pozivom, zato je njegova odločitev pravilna.javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepopolna vloga - časovna lista formalno popolnih vlog
UPRS sodba II U 41/201514.10.2015Z izpodbijanim sklepom je bilo odločeno o vlogah tožeče stranke, s katerimi tožeča stranka ponovno zahteva odločitev o vloženi zahtevi. Ker je bilo o zahtevi tožeče stranke za vrnitev zadružnega premoženja na isti dejanski in pravni podlagi že pravnomočno odločeno, je odločitev upravnih organov, da se njena zahteva na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP zavrže, pravilna.vračilo zadružnega premoženja - zadeva, o kateri je že bilo pravnomočno odločeno
UPRS sodba II U 39/201529.10.2015Na podlagi pravnomočnega sklepa o ureditvi meje je geodetska uprava izvršila evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru in o teh spremembah z obvestilom (le) obvestila tožečo stranko. To pa pomeni, da z obvestilom ni bilo odločeno o nobeni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke. Ker obvestilo ni upravna odločba, zoper obvestilo ni mogoče vložiti pravnih sredstev, kar izhaja tudi iz samega akta (nima pravnega pouka).obvestilo o evidentiranju sprememb v zemljiškem katastru - upravni akt - zahteva za izrek ničnosti obvestila - zavrženje zahteve
UPRS sodba II U 26/201516.09.2015Za javno trgovinsko družbo v postopku ni bilo ugotovljeno, da bi po prenosu premoženja na delniško družbo imela v lasti kakršnokoli premoženje, ki bi lahko bilo predmet podržavljenja.

Ugotovitve, da je bilo premoženje podržavljeno delniški družbi, po presoji sodišča ne more postaviti pod vprašaj niti Odločba Okrajne zaplembene komisije, ki se sicer glasi na zaplembo premoženja javne trgovinske družbe. V obravnavani zadevi je do podržavljenja namreč prišlo že s samo uveljavitvijo Odloka AVNOJ - torej v času, ko je bilo premoženje javne trgovinske družbe že preneseno na delniško družbo, ki jo je zato treba šteti za družbo, katere premoženje je bilo podržavljeno.
denacionalizacija - družbi podržavljeno premoženje - upravičenec do denacionalizacije
UPRS sodba II U 479/201421.10.2015Ker ni mogoče ugotoviti lastništva tožeče stranke na zemljiščih, bi morala tožeča stranka v skladu s pogoji javnega razpisa izkazati obstoj pogodbe o najemu, služnosti ali stavbni pravici za predmetno zemljišče, česar pa tudi po pozivu ni storila. Zato je njena vloga nepopolna.javni razpis - dodelitev nepovratnih sredstev - nepopolna vloga - razpisni pogoji
UPRS sodba II U 442/201421.10.2015Tožeča stranka v tožbi ponavlja pritožbene ugovore, ki se po svoji vsebini nanašajo na izvršilni naslov. Tovrstni ugovori pa v postopku izvršbe po izrecni določbi 157. člena ZDavP-2 niso dopustni, zato jih sodišče ob obravnavanju tožbe ni upoštevalo. V postopku davčne izvršbe namreč organ le izterjuje obveznost, ki je določena v izvršilnem naslovu.davčna izvršba - izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS sodba II U 400/201421.10.2015Ponudba tožeče stranke je bila pravilno izločena kot nepopolna oziroma neprimerna, saj ni izpolnjevala pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega razpisa in zahtev naročnika v razpisni dokumentaciji. V zadevi med strankami namreč niti ni sporno, da je imela tožeča stranka v obdobju enega leta pred objavo javnega razpisa zaposlene le tri delavce in da se predložena dokazila o strokovni usposobljenosti nanašajo na osebo, ki pri tožeči stranki sploh ni zaposlena.podelitev koncesije - pogoji za podelitev koncesije - lokalna gospodarska javna služba - neprimerna ponudba - nepopolna ponudba
UPRS sodba II U 145/201504.11.2015Kot je razbrati iz tožbe, tožnik meni, da je izvršba uvedena neupravičeno, ker se ne strinja s tem, da je dolžan plačati dohodnino. S tem pa tožeča stranka dejansko izpodbija izvršilni naslov, kar pa v postopku izvršbe ni več mogoče.davčna izvršba - izvršba davčne obveznosti - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS sodba II U 129/201504.11.2015Pri rubežu denarnih terjatev davčnega dolžnika ne gre za vprašanje odgovornosti dolžnikovega dolžnika za davčni dolg davčnega zavezanca, temveč le za sredstvo davčne izvršbe. Zaradi navedenega je tožnikov tožbeni ugovor, da ni solidarno odgovoren za plačilo davčnih obveznosti davčnega dolžnika, brezpredmeten. Pri tem tudi ne gre za prenos davčnega dolga, kot to tudi navaja tožnik, temveč se zaradi rubeža spremeni le upravičenec, kateremu mora dolžnikov dolžnik poravnati obveznost iz zarubljene terjatve.davčna izvršba - davčna izvršba na denarno terjatev dolžnika - ugovor dolžnikovega dolžnika
UPRS sodba II U 128/201504.11.2015Kot je razbrati iz tožbe, tožeča stranka meni, da je izvršba uvedena neupravičeno, ker meni, da ni dolžna plačati predmetnega davka od premoženja. S tem pa tožeča stranka dejansko izpodbija izvršilni naslov, kar pa v postopku izvršbe ni več mogoče.davčna izvršba - izvršba davčne obveznosti - izpodbijanje izvršilnega naslova
UPRS sodba I U 709/201506.10.2015ZLD v IV. poglavju z naslovom Podružnica lekarne določa, da se zavodu, ki opravlja lekarniško dejavnost in lekarnarju, lahko izda dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne v kraju, v katerem ni lekarne, če je ugotovljena potreba za izdajo zdravil.lekarniška dejavnost - verifikacija lekarne - podružnica lekarne
UPRS sodba IV U 50/2201516.09.2015Upravna organa sta pravilno ugotavljala, ali napihljivi šotor izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki določa, da je poleg enostavnih objektov iz priloge 2 te Uredbe, enostaven tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju. Po presoji sodišča je prvostopenjski organ pravilno presodil, da sporni objekt pogoju iz navedene določbe ne ustreza, ker ne izpolnjuje pogoja iz 6. člena ZGPro-1.

Investitor je predložil kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je bilo izdano po izdaji prvostopenjske odločbe. To soglasje po presoji sodišča ne predstavlja soglasja, predvidenega v tretjem odstavku 6. člena Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, ampak gre za soglasje, ki ga mora investitor predložiti v postopku izdaje gradbenega...
inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - enostavni objekt - napihljiv šotor - izjava o skladnosti - gradnja na varovanem območju
UPRS sodba IV U 145/201416.09.2015Pri besedni zvezi „v lasti zakonskega para“, kot ga opredeljuje prvi odstavek 2. člena ZDKG, gre za dejansko situacijo lastništva izključno enega od zakoncev, se pa z nepremičninami skupno gospodari oziroma na njih opravlja skupna gospodarska dejavnost.

Zemljišča v k.o. Č. tudi po presoji sodišča z gospodarsko enoto (kmetijo) v k.o. A. predstavljajo enovito kmetijsko gospodarstvo. Sama oddaljenost nepremičnin ni ovira za določitev enotne zaščitene kmetije, ker gre pri zemljiščih v k.o. Č. pretežno za gozd oziroma gozdno zemljišča (kar izhaja tudi iz mnenja Zavoda za gozdove), za katerih obdelavo neposredna bližina prvotno zaščitene kmetije ni potrebna.
zaščitena kmetija - preveritev pogojev za zaščiteno kmetijo - oddaljenost kmetijskih zemljišč - zemljišča v lasti zakoncev
UPRS sodba IV U 115/201510.09.2015Sodišče ne more upoštevati tožbenih ugovorov, ki se nanašajo na nujno prisotnost odvetnika v postopku preiskave, ki bi lahko konstruktivno pripomogel k zbiranju dokazov, na podlagi česar se nato državni tožilec odloči, ali bo vložil obtožnico ali ne. Kot izhaja iz listin v upravnem spisu, v spornem primeru ne gre za zapleteno dejansko stanje, niti za zapletena pravna vprašanja. Sodišče tudi ni našlo razlogov, na podlagi katerih bi lahko utemeljeno dvomilo o tožničini zmožnosti za obrambo.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - kazenski postopek - preiskava - načelo pravičnosti
UPRS sodba IV U 239/201410.09.2015Po izdani odločbi o odobritvi nepovratnih sredstev z dne 16. 7. 2013 je tožeča stranka samovoljno spremenila lokacijo naložbe, ne da bi toženo stranko o spremembi zahtevka obvestila v skladu z ZKme-1, ki bi takšni spremembi naložbe lokacije ob določenih pogojih lahko ugodila. S tem je bistveno kršila določbe 54. člena ZKme-1. Dolžnost vložitve obrazloženega zahtevka za spremembo obveznosti pa izhaja tudi iz besedila, navedenega pod točko 11.3.3.2 Javnega razpisa.nepovratna sredstva - zahteva za izplačilo sredstev - sprememba lokacije naložbe - sprememba zahtevka
UPRS sodba IV U 117/201510.09.2015Tožena stranka je z navedbo, da je pričakovanje prosilca v kazenskem postopku, glede na opis in težo kaznivega dejanja in vsebino dokazov, nesorazmerno z dejanskim stanjem in da ni mogoče pričakovati, da se bodo obravnavana zapletena pravna in dejanska vprašanja, samo pojasnila, da so bila v predkazenskem postopku zbrana dokazna sredstva dovolj utemeljena za vložitev obtožnega predloga. To pa ne pomeni, da tožnik, ne glede na to, da mu zagovornik ni bil dodeljen, ne bi imel možnosti na podlagi izvedenega kazenskega postopka, ob upoštevanju določb ZKP, ki se nanašajo na načelo nedolžnosti (3. člen) in načelo kontradiktornosti (5. člen), predlagati izvedbo dokazov, ki so mu v korist in da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga obremenjujejo.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - razumnost zadeve - kazenski postopek
UPRS sodba IV U 162/201510.09.2015Glede na opis in težo očitanega kaznivega dejanja ter vsebino predlaganih dokazov, ki naj se izvedejo na glavni obravnavi, v delu obtožbe, ki se nanaša na prosilca, ni pričakovati obravnave pravno in dejansko zapletenih vprašanj. Tožena stranka je ocenila vse okoliščine, ki jih kot relevantne za sprejem odločitve navaja določba prvega odstavka 24. člena ZBPP in določba četrtega odstavka istega člena.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - kazenski postopek - interes pravičnosti
UPRS sodba IV U 126/201510.09.2015Pri krivdni odgovornosti mora delavec, ki se poškoduje pri delu ali v zvezi delom, v primeru spora dokazati, da je delodajalec (ali njegov delavec-skladiščnik- za katerega odgovarja) ravnal nedopustno, da mu je nastala škoda in da je ta v vzročni zvezi z nedopustnim ravnanjem. Ker se krivda domneva že po samem zakonu, je sodišče presodilo, da v tem delu pomanjkljiva obrazložitev izpodbijane odločbe ne vpliva na njeno pravilnost in zakonitost.pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - odškodninska tožba - delovna nezgoda
UPRS sodba IV U 185/201408.09.2015Izvršilni naslov v spornem primeru je odločba Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z dne 30. 8. 2012, ki je postala izvršljiva 5. 9. 2012. Predlog za njeno prisilno izterjavo je bil vložen 23. 4. 2013. Izpodbijani sklep pa je bil izdan 25. 4. 2013 in je bil tožeči stranki vročen 29. 4. 2013. Pravica do izterjave dolžnega zneska v obravnavanem primeru tako še ni zastarala, saj 5-letni relativni oziroma 10-letni absolutni zastaralni rok v času izdaje izpodbijanega sklepa še nista potekla.davčna izvršba - zastaranje pravice do izterjave dolga - zastaralni rok - prekinitev zastaranja
UPRS sodba IV U 21/201501.09.2015Ni sporno, da je solastnikov objekta, ki se rekonstruira, več, zato je ugotovitev, da v postopku niso bila predložena soglasja vseh etažnih lastnikov, ključna za zavrnitev zahteve tožeče stranke za izdajo gradbenega dovoljenja, ki tako ni uspela izkazati pravice graditi.

Na podlagi določbe prvega odstavka 241. člena ZUP je imela pravico odgovor na pritožbo podati tudi A.A. in v posledici tega tudi pravico do povrnitve stroškov, ki so ji zaradi tega nastali. Le tako je namreč imela možnost izpodbijati razloge, ki jih je v pritožbi uveljavljala tožeča stranka in na ta način v odgovoru opozoriti na vse okoliščine upravne zadeve.
gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - rekonstrukcija objekta - sprememba namembnosti - poseg v skupne dele - soglasje solastnikov - pravica graditi - stroški pritožbenega postopka

Izberi vse|Izvozi izbrane