Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6301cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTE=
 OdločbaDatumJedroInstitut
UPRS Sodba I U 520/2017-2619.09.2019Tožnica, ki ji je bila na podlagi petega odstavka 173. člena SZ-1 odločba o upravičenosti pridobitve nadomestila iz tretjega odstavka 173. člena SZ-1 izdana že 10. 8. 2011, je stanovanje v decembru 2014 na lastno voljo zapustila, to je osem mesecev pred vložitvijo zahteve za izplačilo sredstev (v tem času, po navedbah v tožbi 5. 6. 2015, pa je tudi formalno prenehalo najemno razmerje), zato je toženka zahtevo utemeljeno zavrnila, saj glede na navedene okoliščine tožnica ni izkazala, da z nakupom solastniškega deleža na enostanovanjski hiši razrešuje stanovanjsko razmerje, ki izvira iz stanovanjske pravice na nekdaj družbenem, sedaj denacionaliziranem stanovanju.pravice najemnika denacionaliziranega stanovanja - obstoj najemnega razmerja - najemno razmerje
UPRS Sodba III U 241/2018-1130.01.2020Tožeča stranka ima sicer v RS središče njenih interesov, vendar to za sprejem v državljanstvo ne zadostuje, glede na to, da ni bila ugotovljena njena fizična prisotnost v obdobju, ki ga zahteva zakon, za njeno odsotnost pa tudi niso podane izjeme, navedene v Uredbi o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije, čemur v tožbi niti ne ugovarja.državljanstvo - pogoji za sprejem v državljanstvo - neprekinjeno bivanje v RS - prosti preudarek - obseg sodne presoje
UPRS Sodba III U 100/2018-910.01.2020Davčni organ bi moral tožečo stranko, ki je prava neuka, pozvati na odpravo pomanjkljivosti predloga za izvršbo in šele kolikor ta v skladu z navodili organa predloga ne bi dopolnila in se ga ne bi dalo obravnavati, ta predlog zavreči.davčna izvršba - upravna izvršba denarnih obveznosti - postopek na predlog - nepopolna vloga - bistvena kršitev določb postopka
UPRS Sodba I U 840/2019-1730.04.2020Izpodbijani akt bi lahko posegel v položaj tožnikov, če bi bilo izvajanje v zemljiški knjigi vknjižene služnosti zaradi gradnje objekta, ki je predmet gradbenega dovoljenja, onemogočeno ali oteženo glede na stanje pred izdajo odločbe, ki gradnjo dovoljuje. Tožnika nista zagovornika javne koristi in zato ne moreta posplošeno uveljavljati tistih ugovorov o nezakonitosti izpodbijanega akta, zaradi katerih ta akt, tudi če bi bil nezakonit, ne bi posegel v njun pravni položaj. Sodišče tako ugotavlja, da ne pojasnita, čemu naj bi ju morebiti dvakrat izdano upravno dovoljenje oviralo ali onemogočalo pri izvrševanju njune pravice, zato njunega tožbenega ugovora, da naj bi šlo za upravno stvar, o kateri je bilo že odločeno oziroma o kateri že teče postopek, ni posebej presojalo.gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - stranski udeleženec - ugovori stranskega udeleženca - služnostna pravica
UPRS Sodba I U 549/2018-1721.11.2019Besedilo ZGO-1 ne daje neposrednega odgovora na vprašanje, kje je meja med rekonstrukcijo in novogradnjo, zato je treba odgovor poiskati v vsaki zadevi posebej. Pojasnilo je še, da je upravnosodna praksa enotna, da je rekonstrukcijo smiselno mogoče izvesti le na obstoječem objektu, saj rekonstrukcija objekta, ki ga ni več, ni mogoča, zato se je v podobnih zadevah oprla na ugotovitve, ali predmetni objekt brez odstranjenih oziroma nadomeščenih konstrukcijskih elementov sploh še lahko pomeni tako vrsto objekta.gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - novogradnja - rekonstrukcija
UPRS Sodba I U 938/2018-1021.11.2019Pravna podlaga za odmero komunalnega prispevka je program opremljanja. Ne v ZUreP-1, na podlagi katerega je bil Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje sprejet, ne v ZPNačrt pa ni ovire za to, da skupni stroški v programu opremljanja temeljijo na predvidenih stroških. Edina omejitev, ki v tem pogledu izhaja iz zakonskih določb je, da je komunalni prispevek namenski vir financiranja, ki ga lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programom občinskega proračuna.komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pravna podlaga - bodoči stroški
UPRS Sodba I U 467/2018-1405.12.2019Dokaze, ki se nanašajo na pravno relevantne okoliščine, je mogoče kot nepotrebne zavrniti le, če se nanašajo na že dokazana dejstva. V tej zadevi pa ne gre za tak primer.vračanje nepremičnine v naravi - ovire za vračilo v naravi - dokazovanje - vnaprejšnja dokazna ocena - funkcija lastnine
UPRS Sodba I U 1722/2018-1016.04.2020Ključni instrument za varstvo pravice do enakega obravnavanja je prav obrazložitev odločbe, ki mora zato biti takšna, da prijavitelju omogoča, da se seznani z vsemi razlogi, zaradi katerih na javnem razpisu ni uspel.javni razpis - razpisna merila - obrazložitev odločbe - razpisni pogoj
UPRS Sodba I U 1422/2019-521.11.2019Določbe 20. člena ZVO-1 (kot so spremenjene s 15. členom ZIURKOE) urejajo obveznosti proizvajalcev izdelkov v sistemu razširjene odgovornosti proizvajalcev, ki v primeru skupnega izpolnjevanja obveznosti glede ravnanja z odpadki, te svoje obveznosti prenesejo na družbo za ravnanje z odpadno embalažo. To pomeni, da na podlagi teh določb tožnica, kot družba za ravnanje z odpadno embalažo, obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca izdelkov izvaja v imenu (torej namesto) proizvajalca izdelkov, ne pa v svojem imenu.okoljevarstveno dovoljenje - sprememba okoljevarstvenega dovoljenja - ravnanje z odpadki - ravnanje z odpadno embalažo - prevzem odpadne embalaže - delež prevzemanja odpadne embalaže
UPRS Sodba I U 1362/2018-1205.12.2019Zakonodajalec z naštevanjem programskih vsebin v prvem odstavku 81. člena ZMed (povezanih z veznikom „in“) je določil tiste programske vsebine, ki se lahko vštejejo v lastno produkcijo za izpolnitev minimalne kvote lastne produkcije za potrebe nepridobitnega programa, in s tem izločil vse ostale programske vsebine, ki v tej določbi niso naštete, in s katerimi te kvote ni mogoče izpolniti. Da zakonodajalec z besedilom prvega odstavka 81. člena ZMed hkrati ni določil, da morajo biti vse v njem naštete programske vsebine kumulativno izpolnjene, pa zlasti izhaja iz tega, da hkrati ni določil tudi, v kakšnem minimalnem obsegu naj bodo posamezne programske vsebine zastopane v dnevni lastni produkciji.pridobitev statusa nepridobitnega televizijskega programa - programska vsebina po ZMed
UPRS Sodba I U 2380/2017-5821.11.2019Sodišče ugotavlja, da je tožnik deloval v nasprotju z zakonskimi predpisi in ustanovnim aktom A.. Zato je bila toženka, ob upoštevanju navedenih, v postopku pred toženko ugotovljenih dejstev, dolžna tožnika razrešiti skladno z določbo tretje alineje drugega odstavka 38. člena ZZ.

Pri tem tožnik svojega ravnanja ne more opravičiti z naknadnimi uskladitvami z zakonom niti se ne more uspešno sklicevati na nepoznavanje predpisov in na to, da s strani toženke ni bil opozorjen na pravilno ravnanje, prav tako tudi ne na "ustaljeno prakso delovanja" ter na morebitne kršitve predpisov s strani drugih direktorjev javnih zavodov. Na enakost v nepravu se namreč ni mogoče uspešno sklicevati. Ob tem sodišče dodaja, da je na področju poslovodenja javnih zavodov treba zasledovati ničelno stopnjo tolerance do kršitve predpisov.
razrešitev direktorja - predčasna razrešitev direktorja - pogoji za razrešitev - odgovornost direktorja za zakonitost dela zavoda
UPRS Sodba I U 978/2018-1728.11.2019Odobritev pravnega posla je zgolj izpolnitev posebnega odložnega pogoja za veljavnost zavezovalnega pravnega posla, ki ga je zakonodajalec predpisal iz uvodoma pojasnjenih razlogov javnopravne kontrole usmerjanja prometa s kmetijskimi zemljišči, ne pomeni pa tudi izpolnjenosti drugih pogojev za njegovo veljavnost in izvršljivost, zato organ ne sme odkloniti odobritve pravnega posla zgolj zato, ker eno od v ponudbo vključenih zemljišč ni v lasti prodajalca.promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - lastništvo nepremičnine
UPRS Sodba I U 137/2018-1209.01.2020Toženec bo moral v ponovljenem postopku po vsebini presoditi navedbe tožnikov, med ostalimi tudi njuno trditev, da je izvajalec na računu št. 147/16, predloženem k obvestilu o zaključku naložbe, ki ga je toženec štel za verodostojnega, na roke popravil datum ponudbe, s čimer smiselno zatrjujeta, da je s tem vzpostavljen (vsaj) dvom v njegovo verodostojnost in skladno s prej citirano določbo petega odstavka 8. b) točke Javnega poziva podana potreba po izvedbi dodatnih dokazov v zvezi z ugotavljanjem pričetka izvedbe del.javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna finančna spodbuda - večja energetska učinkovitost stanovanjskih stavb - razpisni pogoj
UPRS Sodba I U 56/2018-507.11.2019Utemeljeno tožnica uveljavlja, da je bila njena pravica do izjave kršena, ker se je upravni organ pri ugotavljanju pravno odločilnega dejanskega stanja oprl tudi na zbrane dokaze v upravni zadevi št. 351-1580/2009, ne da bi jo pred izdajo odločbe seznanil s tem, da bo izvedel tudi ta dokaz, in tožnici omogočil, da se o tem izjavi.

Za presojo, ali gre za situacijo v smislu zadnje povedi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP, je bistveno, ali se zahteva opira na isto dejansko, torej trditveno, ne pa tudi dokazno podlago.
uporabno dovoljenje - uporabno dovoljenje po zakonu - načelo zaslišanja
UPRS Sodba I U 392/2018-924.10.2019Gradbeni posegi na območju morfološke enote FT 1/6 so dovoljeni le v zvezi z že obstoječimi objekti. Ker se obravnavana zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ne nanaša na nobenega od obstoječih objektov v tej morfološki enoti, tožnik ne more uspeti z navedbami, da so v drugih morfoloških enotah dovoljene nadomestne gradnje in s tem novogradnje.gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - lokacijski načrt - novogradnja
UPRS Sodba I U 2086/2017-2007.11.2019Obrazložitev mora obsegati vse pravno odločilne razloge, ki so organ vodili k odločitvi. To ne pomeni zgolj pojasnila o minimalnem številu točki, ki ga je treba doseči za uspeh na razpisu, ter navedbe doseženega števila točk, temveč tudi razloge za doseženo število točk. Le če so v odločitvi navedeni ti razlogi, je prijavitelju lahko znano, zakaj ni uspel, in mu je hkrati omogočeno, da te razloge v pravnih sredstvih obrazloženo izpodbija, sodišču pa, da izpodbijano odločitev v obsegu tožbenih navedb preizkusi. Ravno to je bilo po presoji sodišča tožniku z izpodbijanim sklepom, ki v bistvu ne vsebuje drugih razlogov kot potrebno in doseženo število točk, onemogočeno.

Na drugačno presojo neobrazloženosti izpodbijanega sklepa ne vpliva izpodbijanemu sklepu priloženi dokument. Tožnica namreč utemeljeno uveljavlja, da iz izpodbijanega sklepa ni jasno, kaj naj bi bil ta dokument. Sam sklep se namreč na to prilogo ne sklicuje niti na formalni ravni...
javni razpis - ocena vloge - število točk - obrazložitev odločbe
UPRS Sodba I U 966/2019-1705.05.2020Tožnici se ne očita kršitve predpisov o javnem naročanju, ampak opustitev dolžnih ravnanj v smislu ZintPK. Zato ni dovolj, da je bil postopek javnega naročila izpeljan pravilno, kar zatrjuje tožnica, ampak mora biti tudi meritorna odločitev o tem, komu bo javno naročilo oddano, sprejeta zakonito, torej skladno z ZIntPK, tako, da uradna oseba svoje funkcije ne uporabi za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.javni zavod - predčasna razrešitev direktorja - krivdni razlogi
UPRS Sodba I U 254/2018-524.10.2019Poseg v temelje ni poseg v posameznem delu stavbe, kot ga definira drugi odstavek 105. člena SPZ, temveč neposredno poseg v samo konstrukcijo objekta kot celote. V tem primeru pa (tudi ob predpostavki, da je na objektu vzpostavljena dejanska etažna lastnina) določb 122. člena SPZ ni mogoče uporabiti, temveč je treba uporabiti določbe 67. člena, ki se nanašajo na upravljanje s stvarjo v solastnini.gradbeno dovoljenje - pravica graditi - etažna lastnina - poseg v skupne dele - soglasje solastnikov
UPRS Sodba I U 2194/2018-1524.12.2019Odločilno merilo za tarifno uvrstitev blaga je v skladu z ustaljeno sodno prakso treba poiskati v njegovih objektivnih značilnostih in lastnostih, kot so opredeljene z besedilom tarifne številke KN in Opombami k oddelku ali poglavju. Poleg Splošnih pravil je potrebno upoštevati tudi POHS k posameznim oddelkom, poglavjem k tarifnim številkam in podštevilkam ter dodatne opombe, ki so v precejšnjo pomoč pri razlagi obsega različnih tarifnih številk, nimajo pa zavezujočega značaja. Tudi namembnost proizvoda je lahko objektivno merilo za uvrstitev, če je neločljivo povezana s proizvodom, pri čemer se neločljivost presoja glede na njegove objektivne značilnosti in lastnosti.carina - doplačilo uvoznih dajatev - naknadno preverjanje carinske deklaracije - TARIC koda
UPRS Sodba I U 135/2019-1417.10.2019Dejstvo, da je tožnica v določenem obdobju pred veljavnostjo navedenega predpisa realizirala določene stroške, ki bi se glede na ureditev iz Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina upoštevali kot osnova za določitev pričakovanih stroškov (NSDV), z novim aktom pa se ti stroški za določitev pričakovanih stroškov (NSDV) na enak način več ne upoštevajo, ne pomeni povratnega posega v nastali pravni položaj.

Omrežnina, ki jo v določenem regulativnem obdobju operater sistema lahko zaračunava odjemalcem, je odvisna od priznanih upravičenih stroškov v regulativnem okviru za to regulativno obdobje. Za obravnavano presojo, ali je ureditev iz 16. člena Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina v skladu z zakonom, je bistveno, da EZ-1 v četrtem odstavku 250. člena določa, da mora s splošnim aktom določena metodologija operaterjem zagotavljati...
sistemski operater distribucijskega omrežja - regulativni okvir - upravičeni stroški - nepredvidljiv strošek - relevantno obdobje - exceptio illegalis - stroški za redno delovanje - retroaktivnost

Izberi vse|Izvozi izbrane