<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba II U 148/2019-13
ECLI:SI:UPRS:2019:II.U.148.2019.13

Evidenčna številka:UP00026728
Datum odločbe:03.07.2019
Senat, sodnik posameznik:Violeta Tručl (preds.), Vlasta Švagelj Gabrovec (poroč.), Nevenka Đebi
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - vrnitev neupravičeno prejete brezplačne pravne pomoči - pobot - denarna odškodnina

Jedro

Po določbi tretjega odstavka 48. člena ZBPP se od upravičenca do brezplačne pravne pomoči ne sme terjati več kot je v postopku dejansko dobil. Tožeča stranka utemeljeno ugovarja, da tožena stranka terja več kot pa je tožeča stranka dejansko prejela. Navedeno tako po presoji sodišča kaže na to, da dejansko stanje v postopku ni bilo popolno ugotovljeno, to pa je imelo za posledico, da je bila nepravilno uporabljena tudi določba prvega odstavka 48. člena ZBPP.

Izrek

I. Tožba se ugodi, sklep Organa za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru št. Bpp 986/2015 z dne 5. 2. 2019 se odpravi in zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 285,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka odločila, da je tožeča stranka dolžna povrniti Republiki Sloveniji 446,59 EUR izplačanih iz naslova brezplačne pravne pomoči v roku 30 dni od prejema tega sklepa na tam naveden račun in v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude dalje do plačila. Svojo odločitev je oprla na določbo prvega odstavka 48. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP), ki določa, da je upravičenec do brezplačne pravne pomoči, ki je v postopku delno ali v celoti uspel ter je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ali na podlagi izvensodne ali sodne poravnave pridobil premoženje oz. dohodke, dolžan povrniti Republiki Sloveniji razliko med stroški, ki so bili dejansko plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka iz naslova stroškov postopka. Ugotavlja, da je bila tožeči stranki kot upravičenki dodeljena brezplačna pravna pomoč v obsegu sestave vseh potrebnih vlog ter pravnega svetovanja in zastopanja odvetnika v postopku pred sodiščem prve stopnje do izdaje odločbe sodišča prve stopnje in sicer v postopku Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, ki se je vodila pod opr. št. P 79/2015. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bila v citirani pravdni zadevi 7. 4. 2016 izdana sodba, ki je v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru opr. št. I Cp 1006/2016 postala pravnomočna 7. 2. 2017 in izvršljiva 18. 3. 2017 in s katero je bilo med drugim odločeno, da je tožena stranka A.A. dolžna plačati upravičenki odškodnino v višini 700,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. 6. 2015 do plačila. Ker tožena stranka upravičenki odškodnine ni plačala na podlagi sodbe, je upravičenka vložila predlog za izvršbo (opr. št. I 87/2017 Okrajnega sodišča v Šentjurju), v katerem je tožena stranka - dolžnica terjatev upravičenca v celoti plačala (skupno 872,23 EUR). Glede na navedeno je zato v skladu s 46. členom ZBPP in določbo 48. člena ZBPP zaradi pridobljenega premoženja organ za BPP izdal sklep in upravičenki naložil povračilo stroškov, ki so bili odmerjeni in izplačani iz naslova brezplačne pravne pomoči odvetniku B.B. na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. Bpp 986/2015 z dne 20. 4. 2016. Tožena stranka je ob analogni uporabi določbe tretjega odstavka 43. člena ZBPP, ki omogoča, da organ določi način in čas vračila neupravičeno prejete brezplačne pravne pomoči, glede na višino stroškov, ki jih mora upravičenka vrniti, upravičenki omogočila, da le-te vrne v roku 30 dni od prejema tega sklepa brezobrestno po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude dalje do plačila. Odločila je tudi, da bo v primeru, če upravičenka dolga ne bo poravnala, znesek prisilno izterjala po uradni dolžnosti.

2. Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi napačne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev postopka. Navaja, da ji je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena za pravdni postopek, ki je bil sprožen zaradi plačila odškodnine za nematerialno škodo (razžalitve dobrega imena in časti) in je tekel pred Okrajnim sodiščem v Slovenski Bistrici pod opr. št. P 79/2015. Pojasnjuje, da ji je dolžnica A.A. prostovoljno plačala znesek v višini 358,00 EUR, kot razliko med prisojeno odškodnino v višini 700,00 EUR ter stroški postopka v višini 409,04 EUR ki jih je bila po medsebojnem pobotu stroškovnega dela po izdani sodbi dolžna plačati tožeča stranka toženi stranki A.A. Opisuje tudi okoliščine, zaradi katerih je nakazilo spregledala in v sled česar je bil sprožen izvršilni postopek, ki je bil kasneje umaknjen. Citira določbe 48. člena ZBPP in zatrjuje, da je tožena stranka to določilo uporabila napačno, ker je zahtevala vračilo sredstev izplačanih iz naslova brezplačne pravne pomoči. Meni, da bi morala upoštevaje določbo prvega odstavka 46. člena ZBPP tožena stranka glede povračila stroškov terjati najprej A.A. in ne tožeče stranke. Z izpodbijano odločbo se je tako prekomerno poseglo v pravni položaj tožeče stranke, četudi je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč, saj se z izpodbijano odločbo sedaj od tožeče stranke zahteva vrnitev sredstev v prekomerni višini, v nobenem primeru pa se od upravičenca do brezplačne pravne pomoči ne sme terjati več, kot je v postopku dejansko dobil. Predlaga, da sodišče tožbi ugodi in v celoti odpravi izpodbijani sklep, toženi stranki pa naloži povrnitev stroškov postopka.

3. Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri svoji odločitvi in predlaga, da se tožba zavrne kot neutemeljena. Pojasnjuje, da je bila na podlagi odločbe opr. št. Bpp 986/2015 tožeči stranki dodeljena brezplačna pravna pomoč v pravdni zadevi Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, ki se je vodil pod opr. št. P 79/2015, za izvedbo pa je bil določen B.B., odvetnik v Mariboru, kateremu so bili za izvedeno brezplačno pravno pomoč odmerjeni in plačani stroški v višini 446,59 EUR. V citirani pravdni zadevi je bila s sodbo, ki je postala pravnomočna 7. 2. 2017 in izvršljiva 18. 3. 2017, odločeno, da je tožena stranka A.A. dolžna tožeči stranki plačati 700,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. 6. 2015 do plačila, tožeča stranka pa je toženi stranki A.A. dolžna povrniti stroške postopka v višini 409,04 EUR. Ker tožeča stranka dosojenega zneska ni prejela, je zoper stranko vložila predlog za izvršbo ter bila tekom izvršilnega postopka v celoti poplačana, kot izhaja tudi iz vloge tožeče stranke v izvršilnem postopku, zaradi česar je bil ta ustavljen. Navaja, da so trditve tožeče stranke, da bi morali stroški iz naslova brezplačne pravne pomoči terjati od nasprotne stranke v nasprotju z določili ZBPP. V konkretnem primeru nasprotni stranki s sodbo ni bilo naloženo povračilo stroškov tožeči stranki s strani toženke v predmetnem pravdnem postopku. Zato tudi od C.C., torej nasprotne stranke, ni bilo mogoče terjati povračila stroškov postopka. Dodaja, da je v obravnavani zadevi tožeča stranka svojo terjatev iz naslova odškodnine pobotala z obveznostjo povrnitve stroškov A.A., kar pa v primeru brezplačne pravne pomoči ni dopustno (tako tudi odločba Upravnega sodišča RS, opr. št. I U 1931/2014, I U 1217/14, I U 1311/2013). Obligacijski zakonik (OZ), ki ureja pobot, ureja zgolj pogodbeno cesijo. Za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi organi ter drugi zakoni, pa se določbe OZ uporabljajo, kolikor iz drugega zakona ne izhaja drugače. V primeru brezplačne pravne pomoči ne gre za pogodbeni prehod terjatve na podlagi sporazuma prvotnega novega upnika, ampak za primer zakonske subrogacije, ko terjatev iz naslova upravičencu do brezplačne pravne pomoči prisojenih stroškov postopka proti nasprotni stranki po samem zakonu preide na Republiko Slovenijo. Stroški, ki so bili prisojeni upravičencu do brezplačne pravne pomoči, niso stroški, ki bi tega dejansko bremenili, ampak jih je iz proračuna plačala Republika Slovenija z namenom, da se upravičencu omogoči uresničevanje pravice do sodnega varstva, zaradi česar je namen ZBPP, da se iz naslova brezplačne pravne pomoči izplačani stroški v proračun v večji meri in čim prej povrnejo. S pobotom bi se znižala oz. prenehala obveznost tožeče stranke iz naslova stroškov postopka, oz. bi to pomenilo, se na račun namenskih sredstev za brezplačno pravno pomoč urejajo medsebojna obligacijska razmerja upravičenca do brezplačne pravne pomoči in nasprotne stranke, to pa je v nasprotju z zakonsko ureditvijo, ki izhaja iz določbe ZBPP.

4. V pripravljalni vlogi tožeča stranka opozarja, da se z izpodbijanim sklepom dejansko zahteva vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči v višjem znesku, kot pa ga je tožeča stranka dejansko prejela. Ponovno se sklicuje na določbe tretjega odstavka 48. člena ZBPP, da se od upravičenca do brezplačne pravne pomoči v nobenem primeru ne sme terjati več, kot je v postopku dejansko dobil.

5. Tožba je utemeljena.

6. V obravnavani zadevi je sporna odločitev tožene stranke, da mora tožeča stranka povrniti Republiki Sloveniji stroške izplačane iz naslova brezplačne pravne pomoči v višini 446,59 EUR, kljub zatrjevanju tožeče stranke da je dejansko prejela le 385,00 EUR.

7. Odločitev je tožena stranka oprla na določbo prvega odstavka 48. člena ZBPP, ki določa, da če upravičenec do brezplačne pravne pomoči delno ali v celoti uspe v postopku in je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča pridobil premoženje oz. dohodke, je dolžan povrniti Republiki Sloveniji razliko med stroški, ki so bili dejansko plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči, in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka iz naslova stroškov postopka. Tožeča stranka priznava, da ji je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč v obsegu sestave vseh potrebnih vlog ter pravnega svetovanja in zastopa odvetnika v postopku pred sodiščem prve stopnje do izdaje odločbe sodišča prave stopnje in sicer v postopku Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, ki se je vodil pod opr. št. P 79/2015. Prav tako iz tožbenih navedbe in podatkov predloženega upravnega spisa izhaja, da je bila v predmetnem pravdnem postopku izdana sodba opr. št. P 79/2015 z dne 7. 4. 2016, ki je v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru opr. št. I Cp 1006/2016 postala pravnomočna 7. 2. 2017 in izvršljiva 18. 3. 2017 in s katero je bilo med drugim odločeno tudi, da je tožena stranka A.A. dolžna plačati tožeči stranki odškodnino v višini 700,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. 6. 2015 do plačila. Navedeno pomeni, da je tožeča stranka v postopku za katerega ji je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč delno uspela, kar sicer pomeni, da bi bila na podlagi prvega odstavka 48. člena ZBPP tožeča stranka dolžna povrniti Republiki Sloveniji stroške, ki so bili dejansko plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči.

8. Vendar je tožeča stranka tako v postopku pri toženi stranki kot v tožbi zatrjevala, da je dejansko prejela le 385,00 EUR. Po določbi tretjega odstavka 48. člena ZBPP pa se od upravičenca do brezplačne pravne pomoči ne sme terjati več kot je v postopku dejansko dobil. Glede na to, da se z izpodbijanim sklepom zahteva vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči v višini 446,59 EUR (ugotovljenih s sklepom organa za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Mariboru, št. Bpp 986/2015 z dne 20. 4. 2016), tožeča stranka utemeljeno ugovarja, da tožena stranka terja več kot pa je tožeča stranka dejansko prejela. Navedeno tako po presoji sodišča kaže na to, da dejansko stanje v postopku ni bilo popolno ugotovljeno, to pa je imelo za posledico, da je bila nepravilno uporabljena tudi določba prvega odstavka 48. člena ZBPP.

9. Sodišče je zato izpodbijani sklep na podlagi 2. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) odpravilo in zadevo v skladu s tretjim odstavkom citiranega člena vrnilo toženi stranki v ponoven postopek. V ponovljenem postopku bo potrebno ugotoviti, koliko je tožeča stranka v postopku, za katerega ji je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč, dejansko prejela in na podlagi tako dopolnjenega dejanskega stanja ponovno odločiti o njeni obveznosti do vračila stroškov izplačanih iz naslova brezplačne pravne pomoči.

10. Glede na to, da je sodišče tožbi ugodilo, je v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 in glede na opravljena procesna dejanja in način obravnavanja zadeve, v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku priznalo povračilo stroškov postopka v pavšalnem znesku 285,00 EUR in jih naložilo v plačilo toženi stranki.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 43, 43/3, 48/1
Datum zadnje spremembe:
25.05.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2NjA0