<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep I Cpg 447/2020
ECLI:SI:VSLJ:2020:I.CPG.447.2020.1

Evidenčna številka:VSL00038654
Datum odločbe:29.09.2020
Senat, sodnik posameznik:dr. Damjan Orož (preds.), Irena Dovnik (poroč.), Mateja Levstek
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zamudna sodba - pogoji za izdajo zamudne sodbe - vročitev tožbe - vročanje v tujino - pravilna vročitev tožbe toženi stranki - dokazilo o opravljeni vročitvi

Jedro

Vročilnica, ki bi izkazovala vročitev tožbe, se v spisu ne nahaja. Zato ni mogoče z gotovostjo potrditi, da je bila tožba tožencu pravilno vročena. Prav tako ni jasno, kaj je tuje sodišče tožencu sploh vročilo. S tem pa ni izpolnjen že prvi pogoj za izdajo zamudne sodbe.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnjo v novo sojenje.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je izdalo zamudno sodbo, s katero je ugodilo tožbenemu zahtevku na plačilo 250.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 16. 11. 2018 dalje do plačila.

2. Zoper sodbo se pritožuje tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov in višjemu sodišču predlaga, da izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne, podredno, da jo razveljavi in vrne sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

3. V odgovoru na pritožbo se tožeča stranka zavzema za zavrnitev pritožbe in potrditev sodbe sodišča prve stopnje. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

4. Pritožba je utemeljena.

5. V obravnavani zadevi je sodišče izdalo zamudno sodbo. V skladu s 318. členom Zakona o pravdnem postopku – ZPP sodišče izda zamudno sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je toženi stranki tožba pravilno vročena v odgovor;

- da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati;

- da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi;

- da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno znana.

6. Tožena stranka je pravna oseba s sedežem v tujini – Republiki Srbiji.

7. Sodišče prve stopnje je presodilo, da so za izdajo zamudne sodbe izpolnjeni vsi pogoji, pri čemer je za odločitev o pritožbi ključno to, da je ugotovilo, da je bila tožba toženi stranki pravilno vročena (osebna vročitev) na njenem poslovnem naslovu. Podatki iz dopisa Osnovnog suda u Kruševcu z dne 12. 6. 2019 naj bi izkazovali, da je bila tožba vročena toženi stranki, tridesetdnevni rok za odgovor na tožbo pa se je izrekel najkasneje 12. 7 2019.

8. Pritožba v prvi vrsti navaja, da s strani sodišča v Kruševcu ni prejela ne tožbe niti poziva na odgovor na tožbo in ne sklepa o obveznosti imenovanja pooblaščenca za sprejemanje pisanj. Prejela naj bi le listino slovenskega sodišča „zaprosilo za pravno pomoč“ z dne 21. 5. 2019. V spisu se vročilnica, ki bi dokazovala vročitev tožbe, ne nahaja, kar je razvidno na več mestih spisa. Tožena stranka je s pritožbo v spis vložila overjen prevod vročilnice, ki izkazuje, da je bilo vročeno le zaprosilo za pravno pomoč.

9. Višje sodišče ugotavlja sledeče:

- Sodišče prve stopnje je z dopisom z dne 21. 5. 2019 zaprosilo Osnovni sud u Kruševcu za pravno pomoč po 7. členu Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah1 (l. št. 15; v nadaljevanju: zaprosilo za pravno pomoč ali zaprosilo). Pod 6. točko zaprosila (navedba dejanja pravne pomoči) je navedlo, da je tožena stranka pravna oseba s sedežem v Republiki Srbiji. Zaradi nadaljevanja postopka ji je potrebno vročiti tožbo, poziv na odgovor na tožbo in sklep o obveznosti imenovanja pooblaščenca za sprejem pisanj v Republiki Sloveniji.

- Iz povratnice, pripete k zaprosilu izhaja, da je sodišče v Kruševcu pisanje prejelo 23. 5. 2019. Na povratnici je navedeno, da pošta vsebuje zaprosilo s prilogami (prevodi), r. št. 10.

- Na list. št. 16, z dne 15. 7. 2019 je naveden uradni zaznamek, da v sodnem spisu ni povratnice oz. nobenega dokazila o vročitvi toženi stranki.

- Z dopisom z dne 27. 9. 2019 je sodišče prve stopnje zaprosilo sodišče v Kruševcu za podatke o datumu vročitve tožbe in vročilnico. Navedeni dopis je sodišče v Kruševcu prejelo 11. 10. 2019, kot izhaja iz povratnice, pripete k odredbi na list. št. 19.

- Sodišče prve stopnje je dne 20. 1. 2020 prejelo odgovor s strani sodišča v Kruševcu (datiranega na 15. 1. 2020; list št. 20), napisan v cirilici,2 s katerim sodišče v Kruševcu obvešča slovensko sodišče, da je ravnalo v skladu z zaprosilom in prilaga kopijo dopisa z dne 12. 6. 2019 (l. št. 21). S slednjim srbsko sodišče obvešča slovensko sodišče, da so ravnali v skladu z zaprosilom in zaprosilo vročili zakonitemu zastopniku tožene stranke ter kot prilogo dajejo vročilnico („dostavnico“).

- Izvirni dopis sodišča v Kruševcu z dne 12. 6. 2019 se v spisu ne nahaja, prav tako se v njem ne nahaja izvirnik vročilnice. Sodišče je še dne 23. 1. 2020 (dan izdaje sodbe) odredilo preverbo na vpisniku in vložišču, ali se kje nahaja izvirni dopis in vročilnica, vendar ta nista bila najdena.

- Kopijo vročilnice z dne 31.5.2019 z overjenim prevodom je v spis vložila tožena stranka s pritožbo (priloga B5). Na njej je kot naziv pisanja, ki se vroča navedeno zaprosilo.

10. Na podlagi navedenih ugotovitev višje sodišče zaključuje, da ni mogoče z gotovostjo potrditi, da je bila tožba toženi stranki pravilno vročena. Ni namreč jasno, kaj je sodišče v Kruševcu toženi stranki sploh vročilo – ali le zaprosilo ali pa tudi tožbo z drugimi prilogami. Tožena stranka je s pritožbo v spis vložila kopijo vročilnice, na kateri je žig sodišča v Kruševcu, kot vsebina pošiljke pa je navedeno le zaprosilo. Zato ni mogoče z ustrezno stopnjo prepričanja zaključiti, da je toženi stranki tožba sploh bila vročena.

11. S tem pa ni izpolnjen že prvi pogoj za izdajo zamudne sodbe – pravilna vročitev tožbe v odgovor. Zaradi navedenega je sodba sodišče prve stopnje obremenjena z bistveno kršitvijo določb postopka po 7. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, saj niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe. Posledično je višje sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo in vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

12. Odločitev o stroških pritožbenega postopka temelji na tretjem odstavku 165. člena ZPP.

-------------------------------
1 Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BRSPP); Uradni list RS, št. 80/2015.
2 Pritožba pravilno opozarja, da je to v nasprotju s Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, ki v 8. členu določa, da se pisanja sestavljajo in pošiljajo v jeziku in pisavi zaprošene države s prepisom v latinico


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 318, 318/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.03.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ1NDA0