Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12813cT1JJTIwVXAlMjA3MzEvMjAwNS01JmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNj
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba Up 2/92-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.03.1993status civilnega invalida vojne - zvišanje odstotka invalidnostiNi mogla vplivati na odločitev o stvari napaka v postopku na prvi stopnji, če je bil brez vednosti civilnega invalida v izvidu in mnenju zdravniške komisije I. stopnje skupni odstotek invalidnosti popravljen.
Sodba Ur 25/92Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.1993pritožba - odločanje o pritožbiOrgan, ki odloča o kontrolnem postopku na 2. stopnji, mora o pritožbi odločiti tako, kot to določa ZUP. SDK v RS, centrala, lahko po 63. čl. ZSDK spremeni samo dokončno odločbo (svojo), ne pa odločbe 1. stopnje.
Sodba Ur 26/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.10.1993prometni davek od posebnih iger na srečo - davek na dobitek od posebnih iger na srečoPo 3. odstavku 35. člena zakona o prometnem davku se že samo opravljanje storitev fizičnim osebam šteje za plačano realizacijo ne glede na dogovorjeni čas in rok plačila. Zato okoliščina, da tožeča stranka (morda) plačil za opravljene storitve ni prejela takrat, ko so bile storitve opravljene, ampak pozneje, na nastanek obveznosti obračuna in vplačila davka ne vpliva. Občani niso zavezani k plačilu davka na dobitke od posebnih iger na srečo.
Sodba Up 5/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.01.1994pritožba zoper sodbo vrhovnega sodišča - status vojaškega vojnega invalida - prepoved uporabe dokaza - zaslišanje prič - nasprotovanje pravnemu redu RS - načelo materialne resniceV nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije je zvezni predpis, ki prepoveduje uporabo dokaza - zaslišanje prič pri ugotavljanju določenih dejstev.
Sodba in sklep Ur 44/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek25.03.1994prometni davek - davek od storitev - uvoz knjigUvoz knjig za javne knjižnice ne more biti obdavčen, kar velja tudi za davek na promet storitev.
Sodba Ur 17/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek25.03.1994analitični računi - razčlenitev sintetičnih računov na analitičneRazčlenitev sintetičnih računov na analitične je prepuščena presoji organizacije. To izhaja iz 4. odst. 8. člena zakona o računovodstvu (Ur. list SFRJ štev. 12/89...61/90), pa tudi iz 2. odst. 1. člena odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju (Ur. list RS štev. 15/91-I). Obe navedeni določbi vežeta razčlenjevanje sintetičnih računov na analitične na potrebe subjekta, ki vodi knjigovodstvo. Kdaj pride do situacije, ki zahteva takšno razčlenjevanje, pa presodi subjekt sam.
Sodba Ur 13/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.01.1995dohodnina - davek na izplačan regresRegres je mišljen kot enkratno izplačilo in je izenačen s plačo kot osnova za obračun davka v znesku, ki odpade na posamezen mesec.
Sodba Ur 20/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek03.02.1995posebne igre na srečo - nadzor nad izvajanjem zakona o igrah na srečo - pristojnost za izdajanje dovoljenj za prirejanje posebnih iger na srečo - prireditelj (glede na obliko lastnine)Za presojo, ali tožeča stranka izpolnjuje pogoje za prirejanje posebnih iger na srečo po 2. odst. 2. člena in 3. odst. 4. člena ZIS služba družbenega knjigovodstva ni pristojna. Določbe 3. odst. 4. čl. ZIS ni mogoče razlagati tako, da lahko prirejajo posebne igre na srečo samo organizacije v družbeni lastnini.
Sodba Ur 11/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek03.02.1995odmik od določb ZOR o zavarovanju - podaljšanje roka plačila zavarovalne premijeDoločbe ZOR o zavarovanju so pretežno kogentne narave, vendar je kogentnost določena zaradi varstva pravic zavarovanca. Zato so odmiki v korist zavarovanca dovoljeni (odložitev zapadlosti premije).
Sodba U 1151/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.1995obračun carine - carinske oprostitve - prometni davekCarinske in druge dajatve se ne priznavajo po uradni dolžnosti, ampak jih mora stranka v UCD izrecno uveljavljati. Če UCD ni vložena, uveljavljanje oprostitev in olajšav v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ni več mogoče, ker se šteje, da je blago dano v prost promet pred carinjenjem.
Sodba U 1601/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1995carinske oprostitveOb naknadnem obračunu carine zaradi neizpolnitve prevzete obveznosti izvoza po 5. členu odloka v zvezi s 50. členom CZ ni mogoče uveljavljati znižane carinske stopnje na drugi dejanski in pravni podlagi, saj mora uvoznik vse oprostitvene olajšave uveljavljati že ob uvozu.
Sodba U 901/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1995prometni davek - osebni avtomobil - kombinirano vozilo kot oprema - mnenje urada za standardizacijo in meroslovjeTožena stranka v izpodbijani odločbi s sklicevanjem na mnenje Urada za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju Urad) ugotavlja, da je uvoženi avtomobil uvrščen kot limuzina med osebna vozila in ne med kombinirana vozila, toda tega mnenja ni bilo v upravnem spisu in ga tožena stranka tudi na poziv sodišča ni naknadno predložila. Zato sodišče ne more preizkusiti te odločilne ugotovitve. Poleg tega tožena stranka tudi ni presodila pritožbenih ugovorov o uvrstitvi uvoženega avtomobila med osebne avtomobile z ozirom na zatrjevano uvrstitev enakih doma prodanih vozil med kombinirana vozila.
Sodba U 127/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.06.1995carinske oprostitveBlago se carini na podlagi vložene carinske deklaracije, zato v primeru uvoza blaga za izvoz naknadno ni možno spreminjati namena oziroma pravne in dejanske podlage za uvoz.
Sodba U 135/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.06.1995carinske oprostitveBlago se carini na podlagi vložene carinske deklaracije, zato v primeru uvoza blaga za izvoz naknadno ni možno spreminjati namena oziroma pravne in dejanske podlage za uvoz.
Sodba U 1144/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.06.1995obračun carine - garancijska izjavaKo je garancijska izjava pravni temelj, na podlagi katerega je proti zavezancu uveden carinski postopek, ta pa s strani zavezanca ni podpisana, sodišče dejanskega stanja, kot ga glede bistvene okoliščine ugotavlja upravni organ, ne more presoditi, ker v upravnih spisih za to ni podlage.
Sodba U 949/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.08.1995tranzit blaga - carinske olajšave - garancijska izjava - plačilo carinskih dajatev po špediterju - nova dejstva in novi dokaziNiso kršene določbe 236., 240. in 242. člena ZUP, ko pritožbeni organ ni upošteval novih dejstev in dokazov v pritožbi v primeru, ko je bilo blago s carinsko spremnico napoteno na carinjenje prevzemni carinarnici in ko na vhodni carinarnici ni bila predložena carinska deklaracija in varščina, ampak namesto nje garancijska izjava špediterja, in ko carinski upravičenec ni uveljavljal oprostitve in ugodnosti, povezanih s prometnim davkom v rednem carinskem postopku. Take ugodnosti lahko upravičenec uveljavlja le v rednem postopku. Označbo PE poleg matičnega podjetja v izreku je šteti le kot nepotreben dostavek, ki nima niti pravnih niti dejanskih učinkov.
Sodba Ur 34/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.10.1995lastninsko preoblikovanje podjetij - podjetje z družbenim kapitalom - udeležba v dobičku - izplačevanje dividendTožeča stranka nima družbenega kapitala v smislu ZLPP. Zato se prepoved iz 593. člena ZGD ne nanaša nanjo.
Sodba Ur 38/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.10.1995davek od prometa izvoznih storitev - turistična taksa - turistična taksa kot prihodek, s katerim se financira javna porabaIzvozne storitve so tiste storitve, ki so opravljene med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s sedežem v tujini, na podlagi pogodb v skladu s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami. Dodatnega pogoja, da mora biti storitev opravljena v tujini, da jo je mogoče opredeliti kot izvozno storitev, zakon ne vsebuje. Zneski, pobrani kot turistična taksa v višini, ki presega z zakonom določeno, ne izgubijo zaradi tega značaja prihodkov, s katerimi se financira javna poraba. Zato jih oseba, ki jih je pobrala, ne sme zadržati za sebe.
Sodba Ru 30/95Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.11.1995davek od prometa proizvodov cigaret - davčna oprostitevProizvajalec - prodajalec cigaret sme popust pri ceni proizvoda, ki ga da kupcu v obliki rabata, odšteti od davčne osnove prometnega davka, če so izpolnjeni pogoji iz 5. odstavka 12. člena ZZUDPPS.
Sodba Ur 22/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek22.05.1996dohodnina - zavezanec - dohodki od dela - plačevanje prispevkov - prispevek za invalidnost in telesno okvaro - prispevek za zdravstveno varstvo6% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalidnost in telesno okvaro ter 6.6% prispevek za zdravstveno varstvo.

Izberi vse|Izvozi izbrane