Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12813cT1JJTIwVXAlMjA3MzEvMjAwNS01JmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
UPRS Sodba II U 483/2016-18Upravno sodiščeUpravni oddelek07.02.2018odločba o izbiri koncesionarja - izrek ničnosti odločbe - odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici - aktivna legitimacija - stranka v postopkuPredlog za ugotovitev ničnosti je ministrstvo pravilno zavrglo, ker je ugotovilo, da tožnik v postopku izdaje izpodbijane odločbe ni bil stranka v postopku, ki lahko poleg državnega tožilca in državnega pravobranilca (sedaj državnega odvetnika) po prvem odstavku 280. člena ZUP predlaga, da se odločba izreče za nično. Tožnik pa ob vložitvi predloga tudi ni izkazal okoliščin, ki bi utemeljevale njegovo aktivno legitimacijo. Tožnik zgolj na podlagi vložene tožbe v upravnem sporu in s sklicevanjem na morebiten uspeh te tožbe, ne more izkazati obstoja neposrednega in v materialnem pravu utemeljenega pravnega interesa za vložitev predloga za ugotovitev ničnosti kasneje izdane odločbe o izbiri drugega izvajalca javne službe. Pri ugotavljanju obstoja aktivne legitimacije za vložitev predloga za odpravo ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici ni mogoče upoštevati odločbe Ustavnega sodišča RS opr. št. Up-666/10 in opr. št. Up-1153/10...
UPRS Sodba I U 2446/2017-10Upravno sodiščeUpravni oddelek19.04.2018okoljevarstveno dovoljenje - stranski udeleženec - pravni interes - občina kot stranka postopkaPo presoji sodišča je tožnica z navedbami o emisijah smradu, organskih snovi in hrupa, s katerimi oporeka ustreznosti ukrepov, določenih za izpolnitev pogojev iz 17. člena ZVO-1, dovolj določno zatrjevala, da bodo emisije v okolje presegale predpisane mejne vrednosti, to pa so pravne koristi, ki jih glede na določbo prvega odstavka 83. člena ZVO-1 lahko varuje v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
Sodba Ur 17/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek25.03.1994analitični računi - razčlenitev sintetičnih računov na analitičneRazčlenitev sintetičnih računov na analitične je prepuščena presoji organizacije. To izhaja iz 4. odst. 8. člena zakona o računovodstvu (Ur. list SFRJ štev. 12/89...61/90), pa tudi iz 2. odst. 1. člena odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju (Ur. list RS štev. 15/91-I). Obe navedeni določbi vežeta razčlenjevanje sintetičnih računov na analitične na potrebe subjekta, ki vodi knjigovodstvo. Kdaj pride do situacije, ki zahteva takšno razčlenjevanje, pa presodi subjekt sam.
sodba in sklep U 774/2006Upravno sodiščeUpravni oddelek12.04.2006stroški postopkaKer je treba prošnjo za azil enomesečnega otroka presojati prek razlogov za preganjanje njenih staršev oziroma ker v obravnavani zadevi ne obstajajo posebni razlogi za preganjanje tožeče stranke, ki ne bi bili vezani na njegove starše, sodišče v tem upravnem sporu zaradi varovanja pravnomočnih učinkov sodne odločbe sledi stališču Vrhovnega sodišča RS v zadevi I Up 313/2006. Tožena stranka bi morala počakati z odločanjem o prošnji tožeče stranke do odločitve Vrhovnega sodišča RS. Zaradi mednarodnih in ustavno-pravnih standardov ni namreč sprejemljivo, da se enomesečnega otroka napoti iz države nemudoma po pravnomočnosti odločbe, kot to izhaja iz izpodbijane odločbe, pri tem da bi starši tega otroka morali zapustiti državo v drugem času glede na to, kdaj bi bil njihov postopek pravnomočno končan. Odvetnik tožeče stranke ni sprejel zastopanja tožeče stranke v času veljavnosti ureditve pred ZAzil-D in je zato, kot pravi...
Sklep I Up 75/2012Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.02.2012začasna odredba – procesne predpostavke – predhodni preizkus tožbeGlede na to, da je v obravnavani zadevi predmet upravnega spora presoja zakonitosti in pravilnosti sklepa o dovolitvi izvršbe (ki ga je organ, ki je pristojen za upravno izvršbo, izdal na podlagi določb 290. člena Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP in z njim ugotovil, da je odločba, ki naj se izvrši, to je odločba Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 24. 3. 2006, postala izvršljiva dne 2. 1. 2011, ter določil način izvršbe) ter glede na določbe prvega odstavka 2. člena ZUS-1 (v upravnem sporu se odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnika, o zakonitosti drugih aktov pa samo, če tako določa zakon) in drugega odstavka 5. člena ZUS-1 (v upravnem sporu se lahko izpodbijajo tudi sklepi, vendar le tisti, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan), ni jasno, zakaj sodišče prve stopnji ni odločilo v skladu z ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča...
UPRS Sodba I U 2311/2018-13Upravno sodiščeUpravni oddelek19.11.2018mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - uredba Dublin III - nevarnost pobega - nesodelovanje v postopkuUstrezno uporabo Uredbe Dublin III omogoča opredelitev pojma „nevarnost pobega“, ki je vsebovana v 68. členu ZTuj-2. Kriterij nesodelovanja v postopku v smislu 5. alineje prvega odstavka 68. člena ZTuj-2 se po stališču Vrhovnega sodišča iz sodnih odločb I Up 26/2016 z dne 15. 3. 2016 in X Ips 7/2017 z dne 19. 4. 2017 nanaša tudi na nesodelovanje v postopku mednarodne zaščite pred organi drugih držav članic EU, ne le pred organi Republike Slovenije. Za nesodelovanje v postopku zato šteje tudi zapustitev druge države med postopkom, ki ga je v njej začel sam prosilec.Tožnikovo nesodelovanje v postopku v konkretnem primeru po presoji sodišča izhaja iz ugotovitve, da je tožnik za mednarodno zaščito zaprosil v Nemčiji že 23. 11. 2016 in da na zaključek postopka ni počakal, temveč je državo pred tem ilegalno zapustil. Tožnik bi pred zaključenim postopkom v zvezi z njegovo prošnjo za mednarodno zaščito Nemčijo ponovno zapustil....
Sklep I Up 158/2005, I Up 207/04, I Up 1448/04, I Up 132/05, I Up 605/04, I Up 731/04, I Up 208/04, I Up 160/04, I Up 677/04, I Up 112/05, I Up 697/04, I Up 147/04, I Up 970/04, I Up 1441/04, I Up 158/05, I Up 159/04, I Up 185/04, I Up 366/04, I Up 415/04, I Up 664/04, I Up 416/04, I Up 424/04, I Up 732/04, I Up 157/05.Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.04.2005obnova postopka - obnovitveni razlogi - obrazložitev odločbeNi pravilno stališče sodišča prve stopnje, da bi bilo treba pred izdajo sklepa o dovolitvi obnove postopka po uradni dolžnosti izvesti ugotovitveni postopek, saj se šele z izdajo tega sklepa vzpostavi procesno razmerje med organom in stranko.
UPRS Sodba in sklep I U 1080/2017-14Upravno sodiščeUpravni oddelek18.05.2017mednarodna zaščita - omejitev gibanja prosilcu za mednarodno zaščito - pridržanje - nevarnost pobega - pravica do osebne svobode - učinkovito sodno varstvoNevarnost pobega mora biti po dikciji drugega odstavka 28. člena Uredbe Dublin III "znatna", pri čemer je Upravno sodišče v zadevah I U 801/2016 z dne 7. 6. 2016 in I U 1102/2016 z dne 29. 7. 2016, že navedlo, da je ta standard treba razlagati bližje standardu "velike" nevarnosti kot pa morebiti standardu zgolj "zaznavne" nevarnosti.
VSRS Sklep I Up 323/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.09.2017stalno prebivanje tujca - nedovoljena pritožba - pravniški državni izpit - poziv sodiščaUpoštevaje razloge odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-74/14 z dne 17. 6. 2015, je Vrhovno sodišče pritožnika pozvalo na predložitev potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, vendar ga ta v postavljenem roku ni predložil. Ker v postopku ni bilo izkazano, da ima pritožnik opravljen pravniški državni izpit, je bila pritožba vložena po osebi, ki te pravice nima.
Sodba II Ips 66/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.02.2006zastavna pravica - hipoteka - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - dobrovernost - načelo vestnosti in poštenja - skrbnostTožena stranka zanesljivo ni imela nobenega povoda za dvom v verodostojnost in pristnost zemljiškoknjižnega stanja kot odraza resničnih pravnih razmerij, ki bi omajal njeno dobrovernost in ki sta jo sodišči prve in druge stopnje materialnopravno pravilno presodili z uporabo meril vestnosti in poštenja iz določb 12. člena tedaj veljavnega ZOR ter meril skrbnosti iz določb 18. člena istega zakona. Ustavno sodišče je v odločbi Up-128/03 presodilo, da se na zemljiškoknjižno stanje in dobro vero lahko sklicuje tisti, ki je na tej podlagi pridobil veljavno pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na nepremičnini (in da to ne velja le v primeru, ko je upnik pridobil zastavno pravico šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi v izvršilnem postopku).
Sodba Up 5/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.01.1994pritožba zoper sodbo vrhovnega sodišča - status vojaškega vojnega invalida - prepoved uporabe dokaza - zaslišanje prič - nasprotovanje pravnemu redu RS - načelo materialne resniceV nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije je zvezni predpis, ki prepoveduje uporabo dokaza - zaslišanje prič pri ugotavljanju določenih dejstev.
Sodba I Up 12/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.01.2004dovoljenje za stalno prebivanje - upravni spor - zmotna uporaba materialnega pravaKer je Ustavno sodišče RS med upravnim sporom z odločbo U-I-284/94 z dne 4.2.1999 odločilo, da je ZTuj v neskladju z Ustavo RS, ker ne določa pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji za državljane drugih nekdanjih republik Jugoslavije, izpodbijana sodba in odločba tožene stranke pa izhajata iz neustavne določbe, je bilo treba sodbo prvostopnega sodišča spremeniti tako, da se tožbi ugodi in se odpravi odločba tožene stranke.
sodba I U 1034/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek09.11.2010telekomunikacije - operater s pomembno tržno močjo - zaključevanje klicev - način zaključevanja klicev - metoda stroškovnega računovodstvaOperater je dolžan dokazati, da so cene stroškovno naravnane, agencija pa lahko pri preverjanju te obveznosti uporabi metode stroškovnega računovodstva, ki so neodvisne od metode operaterja. Pri presojanju cen tožeče stranke je agencija ugotovila, da opis sistema stroškovnega računovodstva ne omogoča preveritve modela, ker v opisu niso natančno predstavljeni vsi ključi in razporeditveni faktorji, iz kalkulacije cen pa ni bila razvidna vzročnost, objektivnost, doslednost, učinkovitost in transparentnost celotnega postopka izračuna cen. V skladu s 5. odstavkom 27. člena ZEKom je bila glede na navedeno agencija pristojna, da uporabi lasten model LRIC, oblikovan od spodaj navzgor (bottom-up), ki je pokazal, da so izračunane cene tožeče stranke višje za med 52 in 113%, zaradi česar je bila agencija tudi po presoji sodišča upravičena izdati odločbo, s katero je odredila, da mora na upoštevnem trgu uveljaviti tam navedene stroškovno oblikovane cene.
VSRS Sklep I Up 81/2015Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.2015imenovanje članov komisije Občinskega sveta - začasna odredba - težko popravljiva škoda - ni izkazanaStranka, ki zahteva izdajo začasne odredbe, nosi v celoti trditveno in dokazno breme, da tako s svojimi navedbami kot s predloženimi dokazi v primeru t. i. odložitvene začasne odredbe prepriča sodišče o nujnosti zadržanja sicer izvršljive odločbe državnega organa oziroma druge institucije. Pri tem mora izkazati verjetni nastanek za njo težko popravljive škode, ki bi ji z izvršitvijo izpodbijanega akta nastala.
Sodba I Up 1010/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.06.2002kmetijska zemljišča - komasacija (nova razdelitev zemljišč)Odločba Ustavnega sodišča U-I-26/97 z dne 13.7.2000, s katero je razveljavljen prvi stavek 2. odstavka in besedici: "nepravilnosti in" določba 2. odstavka 115. člena novega ZKZ, na pravilnost in zakonitost odločbe tožene stranke ne vpliva, ker je nerazveljavljeni del te zakonske določbe podlaga, da se ugotovljene razlike med vrednostjo vloženih in novo dodeljenih zemljišč poravnajo z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišč ob izplačilu.
UPRS Sklep I U 202/2018-12Upravno sodiščeUpravni oddelek27.03.2018molk organa - upravni spor - izjava o umiku tožbeKer tožnica pri tožbi ne vztraja, je sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUS-1 postopek ustavilo, kot to izhaja iz I. točke izreka tega sklepa.
Sodba I Up 5/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.04.2005ukrep carinske zaščite - kršitev pravic intelektualne lastnine - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - upravičeni vlagatelj zahtevePo predpisih, veljavnih v času odločanja tožene stranke, stranka v upravnem postopku ni bila upravičena zahtevati odprave, razveljavitve oz. spremembe odločbe po nadzorstveni pravici iz razloga kršitev materialnega prava.
Sodba I Up 5/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.10.2000denacionalizacija kmetijskih zemljišč - ustrezno nadomestno zemljiščePri očitno majhni vrednosti nadomestnih zemljišč, ki po izračunih na podlagi veljavnih predpisov in veljavne metodologije predstavlja le majhen odstotek vrednosti podržavljenega zemljišča, za oceno ustreznosti nadomestnega zemljišča ni treba upoštevati še drugih okoliščin, ki naj bi se dokazovale z izvedencem.
Sklep I Up 5/98Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.08.2000umik tožbe - dejanje stranke s pooblaščencemKer lahko opravilno popolnoma sposobna stranka opravlja procesna dejanja sama ali po pooblaščencu, je umik tožbe veljaven tudi, kadar stranka, ki ima pooblaščenca, tožbo v upravnem sporu umakne sama.
Sodba I Up 5/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.01.2008azil - omejitev gibanja - sum zavajanjaŽe to, da prosilec ni prepričljivo pojasnil razlogov, zaradi katerih je zapustil izvorno državo in zakaj ni zaprosil za azil v Bosni in Hercegovini, kjer je več kot eno leto prebival pred prihodom v Republiko Slovenijo, je zadostna podlaga za sum, da zavaja oziroma zlorablja azilni postopek.

Izberi vse|Izvozi izbrane