Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 50cT1HcmFkbmphJTIwJUM0JThEZXolMjBtZWpvJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep II Cp 355/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.03.2010zaznamba spora – pogoji za zaznambo spora – pridobitev lastninske pravice na izviren način – načelo formalnosti postopkaPodlaga za izdajo sklepa o zaznambi spora je tožba predlagateljice zoper zemljiškoknjižne solastnike nepremičnine, v kateri zatrjuje priposestvovanje zemljišča.
VSL sodba in sklep I Cp 3802/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.03.2010vznemirjanje lastninske pravice - javno dobro - gradnja čez mejo nepremičnine - pravica uporabe na zemljišču v družbeni lastnini - gradnja v skladu z zakonomPo določbi 12. čl. ZTLR ima lastnik stavbe, ki je (v skladu z zakonom) zgrajena na zemljišču v družbeni lastnini, pravico uporabe na zemljišču. Gradnja v skladu z zakonom pa ne pomeni, da je le – ta v skladu z izdanim (lokacijskim in gradbenim) dovoljenjem, temveč, da se upošteva posebna pravna ureditev stavbnih zemljišč v družbeni lastnini. Lastnik stavbe bi zato lahko pridobil pravico uporabe le po postopku iz 5. poglavja ZSZ, ne pa z gradnjo na tujem svetu, ki je ZSZ (niti kak drug zakon) ne ureja.
VSL sodba II Cp 2983/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.02.2010imisije – solastništvo nepremičnin, iz katerih izvirajo imisije – pasivna legitimacija – nujno sosporništvo – vznemirjanje lastninske pravice – črnogradnjaSolastnika nepremičnine, iz katere izvirajo imisije, sta nujna sospornika. Če nista tožena oba, ni tožena prava stranka.
Sodba I Up 206/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.09.2008lokacijsko dovoljenje - gradbeno dovoljenje - odločanje v obnovljenem postopkuPosledica izdaje sklepa o dovolitvi obnove pomeni zadržanje pravnih učinkov odločbe, na katero se nanaša uvedena obnova, če gre za odločbo, ki se prisilno ne izvršuje, kot sta to v obravnavani zadevi lokacijsko in gradbeno dovoljenje. Šele, ko postane v obnovljenem postopku odločba o razveljavitvi odločbe, s katero je bil pravnomočno končan prejšnji postopek, pravnomočna, odpadejo učinki prejšnje odločbe in so izpolnjeni pogoji za začetek postopka, v katerem se na novo obravnava prvotni zahtevek.
VSL sodba I Cp 1039/04Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.04.2005varstvo lastninske praviceUpravičenja, ki izhajajo iz lastninske pravice na nepremičnini, veljajo tudi za zračni prostor nad nepremičnino, vendar samo v obsegu, ki je potreben za njeno redno rabo. 
VSL sklep I Cp 1847/05Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.04.2005zaznamba sporaV okviru tega postopka zemljiškoknjižno sodišče ne ugotavlja, ali je predlagatelj dejansko pridobil lastninsko pravico na spornem zemljišču na zatrjevani podlagi, saj je to pristojnost pravdnega sodišča, ki bo odločalo o tožbenem zahtevku. Za odločitev o dovolitvi zaznambe spora zadostuje dejstvo, da je predlagatelj vložil tožbo, s katero se zahteva ugotovitev obstoja njegove lastninske pravice na nepremičnini, ki jo je pridobil na kateregakoli od izvirnih načinov pridobitve lastninske pravice, kar gradnja na tujem svetu oz. vlaganja v tujo nepremičnino, tudi je. 
Sodba I Up 600/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.10.2004enotno dovoljenje za gradnjo - predložitev dokazilUtemeljeno je bilo izdano enotno dovoljenje za gradnjo investitorja, ki je zahtevi za izdajo tega dovoljenja predložil poleg dokazil iz 36. člena Zakona o graditvi objektov tudi dokazila, ki so potrebna za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Sodba I Up 376/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.01.2000lokacijsko dovoljenje - nadomestna gradnjaIzvedba strehe je stvar gradbenega dovoljenja in ne same lokacije.
Sodba II Ips 444/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.03.1996imisije - varstvo lastnikove pravice - vznemirjanje - negatorna tožbaVsako poseganje v lastninsko pravico na nepremičnini soseda še ne pomeni tudi protipravnega posega, ki bi opravičevalo sodno varstvo. Poseg postane protipraven, ko preseže določen tolerančni prag. Kriteriji za njegovo določitev so predpisani v 5. členu ZTLR. Tako gre lastniku nepremičnine sodno varstvo pred vznemirjanjem v primeru, ko je uporaba njegove nepremičnine otežkočena preko mere, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna.
Sodba U 1051/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.12.1993dovoljenje za graditev v območju mejnega prehoda - poseben zahtevek - dovoljenje kot samostojni upravni aktČe investitor priglasi dela v območju mejnega prehoda, mora občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, o tej vlogi odločiti. Dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve za graditev objekta v območju mejnega prehoda, je samostojni upravni akt, ki ga to ministrstvo lahko izda le na zahtevo stranke in ne na podlagi odstopljene vloge o priglasitvi del.

Izberi vse|Izvozi izbrane