Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 10183cT1DcCUyMDU0Mi8yMDEzJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmc2hvd1R5cGU9ZGl2JnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mw==

Dokument: VSL sodba II Cp 53/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 18.02.2015

Institut: pravica do odškodnine zaradi neupravičenega pripora - pogoji - razlogi za pripor na strani pripornika - begosumnost

Jedro: Tožnik ima načeloma pravico do odškodnine zaradi neupravičenega pripora, če je bila proti njemu izdana oprostilna sodba. Vendar te pravice nima tisti, ki je s svojim nedovoljenim ravnanjem povzročil, da mu je bila vzeta prostost. V sodni praksi je bilo že večkrat zavzeto stališče, da tisti,... ki razloge za pripor povzroči sam s svojim nedovoljenim ravnanjem, izgubi pravico do odškodnine, ne glede na kasnejši izid kazenskega postopka.

+

Dokument: VSL sodba in sklep I Cp 1801/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.11.2015

Institut: dvom v nepristranskost sodnika - izločitev sodnika - razveljavitev dejanj, ki jih zajema bistvena kršitev postopka - prekluzija navajanja novih dejstev in dokazov

Jedro: Kršitev postopka ne more povzročiti neveljavnosti tistih dejanj, ki so bila opravljena pred njo. Z razumno in natančno izbiro je treba iz postopka izločiti le s kršitvijo kontaminirana dejanja in ohraniti tista, na katera sama kršitev ni imela vpliva.

Dokument: VSC sklep Cp 559/2013, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.02.2014

Institut: nepopolna tožba - zavrženje tožbe - obvezne sestavine tožbe - določno opredeljen tožbeni zahtevek

Jedro: Pravilna je ugotovitev sodišča prve stopnje v izpodbijanem sklepu, da tožeča stranka ni dopolnila in popravila tožbe v skladu s pozivom z dne 28. 5. 2013, saj v vlogi z dne 13. 6. 2013 še vedno ni določno postavila tožbenega zahtevka, ki je bistvena sestavina tožbe, o katerem naj bi sodišče... prve stopnje odločalo.

+

Dokument: VSL sklep I Cp 632/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.03.2015

Institut: zavrženje pritožbe - predlog za vrnitev v prejšnje stanje

Jedro: Pritožnik sam pritrjuje ugotovitvam sodišča prve stopnje v izpodbijanem sklepu, da mu je bil sklep, zoper katerega se pritožuje, vročen 2. 12. 2013 in da je pritožbo vložil šele 23. 12. 2013. S predlogom za vrnitev v prejšnje stanje, v katerem opravičuje zamudo, ni uspel. To pomeni, da se... izpodbijanega sklepa zaradi zamude pri vloženi pritožbi ne da razveljaviti in vsebinsko obravnavati vložene pritožbe.

+

Dokument: VSM Sodba I Cp 395/2017, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.05.2017

Institut: veljavna sklenitev pogodbe - sposobnost razsojanja - nerazsodnost

Jedro: Poleg poslovne sposobnosti se skladno z ustavljeno sodno prakso (na primer sodba II Ips 73/2013 z dne 5. 9. 2013, II Ips 687/2009 z dne 24. 5. 2012) za veljavno sklenitev pogodbe zahteva tudi sposobnost razsojanja, to je dejanska sposobnost izjaviti poslovno voljo in razumeti pomen izjavljene poslovne... volje ter pravne posledice, ki jih povzroči.

+

Dokument: VSL Sklep I Cp 2332/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.03.2019

Institut: sodna pristojnost - upravna pristojnost - pomoč mladim prevzemnikom kmetij - nepovratna sredstva - zahtevek za vrnitev sredstev

Jedro: Za odločanje o zahtevi za vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije v skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 v primerih neizpolnitev ali kršitev obveznosti je pristojen upravni organ.

Dokument: VSL sklep IV Cp 359/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.03.2015

Institut: rejništvo - pravnomočna odločitev v upravnem postopku - dodelitev mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo - prenehanje rejništva zaradi spremenjenih razmer

Jedro: Prenehanje rejništva zaradi spremenjenih razmer lahko tožnica zahteva le v upravnem postopku, takšni zahtevi pa bo CSD ugodil, če bo ugotovil, da so prenehali razlogi, zaradi katerih je bila potrebna oddaja otrok v rejništvo. Prvo sodišče je tožbo utemeljeno zavrglo, ker je bilo o vprašanju... vzgoje in varstva otrok pravnomočno odločeno v upravnem postopku, zato je sodišče na odločitev upravnega organa vezano.

+

Dokument: VSL Sklep II Cp 251/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 30.03.2018

Institut: odmera izvedenine - dodatno izvedensko mnenje - dopolnilno izvedensko mnenje

Jedro: Ocena sodišča prve stopnje, da je od izvedenca v konkretnem primeru 10. 8. 2017 terjalo enako odgovore kot že 16. 8. 2013, je napačna, kar izhaja iz primerjave obeh sklepov.

Dokument: VSL sklep III Cp 998/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.04.2015

Institut: neupravičena pridobitev - obogatitveno načelo - okoriščanje - neobstoja denarja - odškodninska odgovornost - protipravno ravnanje

Jedro: Ker je v slovenski pravni teoriji in praksi glede okoriščanja uveljavljeno obogatitveno načelo, mora prejemnik koristi vrniti le korist, ki jo še ima v času izdaje sodne odločbe. Ker toženca denarja nimata več, odločitve ni mogoče opreti na določbe o neupravičeni obogatitvi, je pa iz trditev... tožeče stranke mogoče izluščiti vsa pravno odločilna dejstva za uporabo določb o odškodninski odgovornosti, kar bo predmet novega sojenja.

+

Dokument: VSL sodba I Cp 3431/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.02.2016

Institut: vplačevanje v rezervni sklad - prispevek v rezervni sklad - višina prispevka v rezervni sklad - zvišanje mesečnega vplačila v rezervni sklad - načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe - trditveno in dokazno breme - spor majhne vrednosti

Jedro: Ker je načrt vzdrževanja veljal le do (konca) leta 2013, ni mogel predstavljati podlage za povišan prispevek v rezervni sklad tudi za leto 2014, na katero se nanaša vtoževana terjatev.

Dokument: VSL sodba III Cp 2438/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 29.09.2016

Institut: spor majhne vrednosti - dopustni pritožbeni razlogi - izpodbijanje zmotno ugotovljenega dejanskega stanja

Jedro: Toženka s trditvami, da je 11. 8. 2013 poravnala vse storitve tožnice in da so vtoževane storitve tožnice neutemeljene, uveljavlja nedovoljen pritožbeni razlog zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi česar so njene navedbe v tem delu neupoštevne.

Dokument: VSL sodba III Cp 2867/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.12.2016

Institut: poškodba kolena - bolezenska okvara - splošni zavarovalni pogoji - aktivno zdravljenje

Jedro: Tožnik ni upravičen do izplačila zavarovalnine, ker se v vtoževanem obdobju ni „aktivno zdravil“ zaradi poškodbe kolena dobljene ob padcu na snegu 24. 2. 2013. Opredelitev pojma „aktivno zdravljenje“ v Splošnih pogojih je jasna.

Dokument: VSL Sklep II Cp 734/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.04.2018

Institut: odločitev o pravdnih stroških - povrnitev pravdnih stroškov - davek na dodano vrednost (DDV) - stopnja ddv - sprememba stopnje davka na dodano vrednost (ddv) - sprememba davčnih predpisov

Jedro: Pri obračunu davka na dodano vrednost od pravdnih stroškov je treba upoštevati, da je bil davek na dodano vrednost do dne 1. 7. 2013 v obsegu 20 %, nato pa 22 %.

Dokument: VSL sklep II Cp 1019/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 29.04.2013

Institut: oprostitev plačila sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - odločanje o ugovoru zoper plačilni nalog pred odločitvijo o taksni oprostitvi

Jedro: Sodišče prve stopnje je o ugovoru tožnice zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 za plačilo takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odločalo še preden je odločilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks z dne 6. 12. 2012. Ker je obstoj obveznosti plačila sodne... takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odvisen od vprašanja, ali je tožnica oproščena sodnih taks, je plačilni nalog za pritožbo z dne 20. 1. 2013 preuranjen.

+

Dokument: VSL Sodba in sklep II Cp 940/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.12.2019

Institut: odškodninska odgovornost - nepremoženjska škoda - premoženjska škoda - prevajalske storitve - izgubljeni dohodek - vzročna zveza

Jedro: Zaključek pritožnice, da je tožeča stranka od jeseni 2013 lahko opravljala delo prevajalke, je pravilen in temelji na listinski dokumentaciji v spisu, zato je vzrok za neprevajanje romana potrebno iskati izven sfere škode, ki jo je zakrivil zavarovanec tožene stranke.

Dokument: VSC sklep Cp 633/2014, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.01.2015

Institut: dedna izjava - izjava prave volje - med dediči sporno dejstvo

Jedro: Iz pritožnikove pisne izjave z dne 31. 3. 2014 izhajajo trditve o dejstvu, da je izjavo z dne 28. 6. 2013 dal v zmoti, da ni odražala njegove prave volje. S tem je nastalo sporno dejstvo o tem, ali je bila pritožnikova izjava z dne 28. 6. 2013 obremenjena z napako volje, s tem dejstvom pa se sodišče... prve stopnje ni ukvarjalo in ni ugotavljalo, ali je to dejstvo sploh sporno med dediči. Posledično ni uporabilo določb 210. člena ZD in je preuranjeno z izpodbijanim sklepom o dedovanju razglasilo pritožnika za dediča.

+

Dokument: VSL Sodba II Cp 1647/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.11.2017

Institut: prodajna pogodba - razveza prodajne pogodbe - dvostranska pogodba - pravilo sočasne izpolnitve - nedovoljene pritožbene novote

Jedro: Toženka je v pogodbi z dne 18. 7. 2013, sklenjeni v obliki notarskega zapisa, podala izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo, da se pri nepremičninah, opredeljenih v tej pogodbi, vknjiži lastninska pravica v korist tožnice. Po pogodbi z dne 18. 7. 2013 je tožnica dolžna izročiti toženki... izbrisne pobotnice za izbris bremen na tistih nepremičninah, ki ostanejo v lasti toženke, to obveznost pa bi tožnica morala izpolniti najpozneje ob sklenitvi pogodbe z dne 18. 7. 2013 (6. člen). Ker gre za dvostransko pogodbo, s katero je bila (ne glede na 101. člen OZ) še posebej dogovorjena sočasnost izpolnitev pravdnih strank, tožnica ni upravičena zahtevati izročitve notarskega zapisa pogodbe z dne 18. 7. 2013 in plačila zneska 2.870,76 EUR (4. člen te pogodbe), če tožnica hkrati ne izpolni svoje obveznosti iz 6. člena te pogodbe. Tožnica te obveznosti ni izpolnila, zato je brezpredmetna pritožbena trditev, da je tožnica izpolnila obveznosti po pogodbi z dne 18. 7. 2013, ker je toženki prepustila v last in posest tri stanovanja s parkirnimi mesti.

+

Dokument: VSL dopolnilni sklep II Cp 1689/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.09.2016

Institut: dopolnilni sklep - stroški revizijskega postopka

Jedro: Tudi revizijski stroški so del stroškov pravdnega postopka, pri odmeri katerih se upošteva končni uspeh pravdnih strank v postopku.

Dokument: VSL Dopolnilni sklep I Cp 1210/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.11.2018

Institut: dopolnilni sklep na pritožbeni stopnji - odločitev o pravdnih stroških - stroški postopka revizije

Jedro: V skladu s 325. členom ZPP se dopolnilna sodba izda, če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, in če mu stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga, naj se sodba dopolni. Ta določba se smiselno uporablja tudi za... izdajo dopolnilnega sklepa (332. člen ZPP).

+

Dokument: VSL Sklep II Cp 315/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 25.03.2019

Institut: predlog za obnovo postopka - pogoji za obnovo postopka - obnovitveni razlog - predložitev novih dokazov - procesna skrbnost stranke - kavzalnost - dokazna ocena - ugotovitev služnostne pravice - dejansko izvrševanje služnosti - priposestvovanje služnosti - nevknjižena stvarna pravica - predpogodba

Jedro: Ko in če stranka izkaže, da pri predložitvi novega dokaza ni bila neskrbna, se mora sodišče, ki odloča o predlogu za obnovo postopka, ukvarjati z vprašanjem, ali bi ta dokaz, če bi bil uporabljen v prvotnem postopku, lahko privedel do drugačne odločitve za predlagatelja postopka za obnovo.... Nov(i) dokaz(i) mora(jo) torej biti tak(i), da obstaja možnost, da bi lahko vplival(i) na ugodnejšo sodno odločbo za predlagatelja oziroma bi utegnil(i) pripeljati do drugačne odločitve sodišča. Pravna teorija in sodna praksa govorita o kavzalnosti. Presoja, ali je nov dokaz kavzalen, pa ne sme seči tako daleč, da bi pomenila oblikovanje nove dokazne ocene v postopku, katerega obnova se predlaga. Taka presoja, to je v okviru 8. člena ZPP, se lahko opravi, ko in če je postopek obnovljen, ne pa znotraj postopka, ki teče v zvezi z obnovo postopka. Sodišče se mora vprašati, ali bi novi dokazi lahko pripeljali do drugačne odločitve, ne pa, ali novi dokazi res pripeljejo do drugačne odločitve. Slednje je lahko le predmet sojenja, ko se postopek obnovi.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane