<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cp 1252/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:II.CP.1252.2013

Evidenčna številka:VSL0073102
Datum odločbe:19.06.2013
Senat, sodnik posameznik:Majda Irt (preds.), Brigita Markovič (poroč.), Majda Lušina
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:denarna kazen - žaljiva vloga - nepopolna vloga - faksimile podpisa - lastnoročni podpis - identiteta stranke - odpis izrečene denarne kazni

Jedro

Lastnoročen podpis žaljive izjave ni predpostavka za izrek kazni. Odsotnost lastnoročnega podpisa, katerega namen je povezati podpisnika vloge z njeno vsebino, je lahko zgolj okoliščina, ki vzbuja dvom, ali izjava z določeno (žaljivo) vsebino, res izvira od osebe, ki je navedena kot njen avtor. V kolikor se takšen dvom pojavi, se identiteta pisca ugotovi na drug primeren način oziroma na podlagi drugih dejstev.

Izrek

I. Pritožbi zoper sklep z dne 30. 1. 2013 se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se razveljavi in zadeva vrne v nov postopek.

II. Pritožba zoper sklep z dne 20. 2. 2013 se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je zaradi žaljive vsebine vlog z dne 26. 11. 2012 in 28. 11. 2012 zakonitega zastopnika tožeče stranke kaznovalo z denarno kaznijo v višini 500,00 EUR (sklep z dne 30. 1. 2013).

2. S sklepom z dne 20. 2. 2013 je isto sodišče odločilo, da se predlog zakonitega zastopnika tožeče stranke za odpis dolga (ki izvira iz izrečene denarne kazni) zavrže.

3. Zakoniti zastopnik tožeče stranke zoper oba sklepa vlaga pritožbo.

4. V pritožbi zoper sklep z dne 30. 1. 2013 navaja, da je na podlagi vpogleda v sodni spis ugotovil, da sam ni vložil vloge, ki je tema izpodbijanja, saj vloga ne vsebuje originalnega podpisa. Brez tega tako ni mogoče ugotoviti identitete stranke in je vloga neveljavna. Sodna praksa je to jasno potrdila. Sodišče bi moralo zahtevati popravek, torej podpis stranke (sklep I Cpg 542/2012, sklep II Ip 26237/2010, sklep III Ip 1181/2012). Višje sodišče je 3. 1. 2013 v zadevi Su 60/2013 to stališče ponovno potrdilo. Neodgovorno je, da se kaznuje oseba, ne da bi se ugotovila identiteta vloge in dejstvo, kdo jo vlaga.

5. V pritožbi zoper sklep z dne 20. 2. 2013 pritožnik meni, da je sodišče nepravilno ugotovilo svojo nepristojnost, saj mu je povzročilo premoženjsko škodo in je do vložitve odškodninske tožbe zoper RS ali sodnico, dolžan izčrpati vsa pravna sredstva. Sodnica je v nasprotju s sodno prakso uporabila zakonsko možnost kaznovanja, čeprav ni ugotovila identitete. Gre za isto zadevo kot v primeru Su 60/2013. Ker je bilo storjeno protipravno dejanje, je škodo potrebno odpraviti. Nične odločbe se ne izvršijo in je treba sklep odpraviti. Sodišče lahko po uradni dolžnosti postopek obnovi in razveljavi svoj protipravno izdan sklep. Takšna ureditev je še vedno cenejša kot tožba zoper sodnico, ki RS ne prinaša nobenega ugleda, še manj pa zaupanje.

6. Pritožba zoper sklep z dne 30. 1. 2013 je utemeljena, pritožba zoper sklep z dne 20. 2. 2013 pa je neutemeljena.

Glede pritožbe zoper sklep z dne 30. 1. 2013

7. Po tretjem odstavku 105. člena ZPP mora vložnik vlogo podpisati, razen, če to zaradi oblike vloge ni mogoče. Pri tem se za izviren podpis vložnika šteje njegov lastnoročni podpis, kot tudi podpis z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vloga v fizični obliki je lahko napisana ali natisnjena, v vsakem primeru pa mora biti lastnoročno podpisana (prvi odstavek 105.b člena ZPP). Uporaba tehničnih pripomočkov (npr. faksimile podpisa) zato ni dovoljena (1). Vloga, ki ni podpisana, ni popolna. Zakon v takšnem primeru predvideva popravo (108. člen ZPP). Če se pomanjkljivost ne sanira, nastopijo posledice iz petega odstavka 108. člena ZPP. Pritožnik ima torej prav, ko trdi, da gre tako pri vlogi z dne 26. 11. 2012 (list. št. 222 a), kot pri vlogi z dne 28. 11. 2012 (list. št. 232 a) za nepopolni vlogi.

8. Vendar pa takšna (sicer pravilna) ugotovitev ne pomeni, da bi moralo sodišče, da bi sploh imelo podlago za izrek kazni, pritožnika pozvati, da takšni nepopolni vlogi v določenem roku popravi in sicer tako, da ju podpiše. Povedano drugače: stališče, da bi sodišče pritožnika lahko denarno kaznovalo zaradi žaljive vsebine vloge le v primeru, če bi takšno vlogo po pozivu v smislu 108. člena ZPP lastnoročno podpisal, je zmotno. Lastnoročen podpis žaljive izjave namreč ni predpostavka za izrek kazni.

9. Odsotnost lastnoročnega podpisa, katerega namen je povezati podpisnika vloge z njeno vsebino, je lahko zgolj okoliščina, ki vzbuja dvom, ali izjava z določeno (žaljivo) vsebino, res izvira od osebe, ki je navedena kot njen avtor. V kolikor se takšen dvom pojavi, se identiteta pisca, če je to mogoče, ugotovi na drug primeren način oziroma na podlagi drugih dejstev.

10. Pritožnik v svoji pritožbi trdi, da vlog z žaljivo vsebino ni vložil. Zanika torej, da je njihov avtor. Ker sodišče prve stopnje dejstev oziroma okoliščin, ki bi omogočale presojo vprašanja, ali je obe sporni vlogi, kljub odsotnosti lastnoročnega podpisa, vložil pritožnik, ni ugotovilo, pritožbeno sodišče zaenkrat o tem vprašanju ne more zavzeti stališča.

11. Pritožbi je zato ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo. Zadevo zaradi dopolnitve postopka, v smislu ugotovitve identitete vlagatelja obeh vlog, vrača sodišču prve stopnje (3. točka 365. člena ZPP). Podrobnejša navodila glede na predhodno obrazložitev po oceni pritožbenega sodišča niso potrebna.

12. Zaradi sklicevanja pritožnika na nekatere odločbe tega sodišča in trditve o ustaljeni sodni praksi, pritožbeno sodišče dodaja, da razen v sklepu Su 60/2013, v teh odločbah ni bilo presojano vprašanje, ali je lastnoročen podpis žaljive (pisne) izjave predpostavka za izrek denarne kazni, ampak vprašanje popolnosti pritožbe oziroma vloge, ki ni lastnoročno podpisana. V zadevi Su 60/2013 je bilo res zavzeto drugačno stališče, vendar pa je šlo za postopek voden po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku in ne Zakona o pravdnem postopku in že zato primerjava ni na mestu. V vsakem primeru pa gre le za eno odločitev, ki ne more predstavljati ustaljene sodne prakse.

Glede pritožbe zoper sklep z dne 20. 2. 2013

13. Z izpodbijanim sklepom je sodišče odločilo o prošnji za odpis dolga, ki ima podlago v izrečeni denarni kazni (pravnomočen sklep z dne 9. 3. 2012).

14. Glede na to, da odpis takšnih obveznosti po Zakonu o davčnem postopku ni mogoč oziroma predviden, prav tako pa Zakon o pravdnem postopku ne predvideva odpisa izrečene denarne kazni, je odločitev sodišča prve stopnje tudi po mnenju pritožbenega sodišča materialnopravno pravilna. Podrobnejše razloge za takšno odločitev je navedlo že sodišče prve stopnje in se pritožbeno sodišče v izogib ponavljanju nanje tudi sklicuje. V nadaljevanju odgovarja zgolj na pritožbene očitke.

15. Sklep o izrečeni denarni kazni z dne 9. 3. 2012 je pravnomočen. Pritožbene trditve, da je nepravilen, so posledično neupoštevne in ne morejo vplivati na tožnikovo obveznost, ki iz tega sklepa izhaja. Neupoštevne so tudi pritožnikove trditve o povzročeni škodi, saj je morebitna odškodninska odgovornost lahko le stvar posebnega postopka.

16. Sodišče v pravdnem postopku odloča v mejah postavljenih zahtevkov (1. odstavek 2. člena ZPP). Ker je pritožnik v konkretnem primeru predlagal, da se odloči o odpisu dolga (primerjaj dopis pritožnika Carinski upravi RS z dne 27. 11. 2012, ki je bil odstopljen sodišču – list. št. 245), ni nikakršne podlage za (pritožbeno) presojo ali bi bilo mogoče sklep odpraviti ali postopek obnoviti. Sklicevanje na 2, 155. in 156. člen Ustave RS je nekonkretizirano, zato na ta del pritožbe ni mogoče odgovoriti.

17. Pritožba glede na obrazloženo ni utemeljena. Ker pritožbeno sodišče ni ugotovilo niti kršitev na katere v obsegu drugega odstavka 350. člena ZPP pazi po uradni dolžnosti, je pritožbo zavrnilo ter potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Primerjaj: N. Betetto in drugi, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, prva knjiga, stran 427.


Zveza:

ZPP člen 2, 2/1, 11, 105, 105/3, 105b, 105b/1, 108, 108/5.
Datum zadnje spremembe:
09.10.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU3OTM4